S C E N A ..
..č a s o p i s ..z a ..p o z o r i š n u ..u m e t n o s t
Novi Sad, 2004. . ..broj 2-3 . ..godina XL . ..april-septembar . ..YU ISSN 0036-5734 . ..UREDNIŠTVO

DARINKA NIKOLIĆ
(glavni i odgovorni urednik)
SVETISLAV JOVANOV
KSENIJA KRNAJSKI
ALEKSANDAR MILOSAVLJEVIĆ
MIKI RADONJIĆ

sekretar redakcije:
VESNA GRGINČEVIĆ

Tel. 021/612-485 (redakcija)
Tel. 021/451-273 (prodaja)
Faks. 021/615-976
E-mail: scenans@eunet.yu

4 9 .
S t e r i j i n o
p o z o r j e
izveštaj selektora - LET'S PLAY IDENTITY AGAIN!
Svetislav Jovanov - OGLEDALO NESREĆNE PODSVESTI
Slobodan Obradović - KRUGOVI PO AMERICI
Boris Liješević - U ZNAKU POVJERENJA
Andrej Tišma - TEATARSKE GRAFEME
Ljiljana Pešikan-Ljuštanović - O SRPSKOM MENTALITETU I O AMERICI - S LJUBAVLJU?
- NAGRADE
i n t e r v j u i
s a
n a g r a đ e n i m a
Milena Marković - ONAKO KAKO IZLAZI, NEK GUTAJU
Lorans Kalam - NE ZNAM VIŠE KUDA DA UPERIM POGLED
Aleksandra Janković - KO KAŽE DA JE POSLE VRHA PAD?
f e s t i v a l i
Miki Radonjić - TEST! 5 - TEATAR STUDENTIMA
Bojana Janjušević - 58. AVINJONSKI FESTIVAL - MESTO OTPORA, SLOBODE, HUMANOSTI I ANARHIJE
i n t e r v j u
En Bogart - GLEDIŠTA - PUT KA STVARALAČKOJ SLOBODI U POZORIŠTU
s i n t e z e
Petar Grujičić - AMBIVALENCIJA - KLJUČ ZA RAZUMEVANJE
Analiza Kastaldo - TEKST OD KRPA I ZAKRPA: ŠEKSPIR I POPULARNA KULTURA
Džefri O'Brajen - MISLIŠ, KORDELIJA UMIRE NA KRAJU?
Vendi Smit - KOMAD KOJI JE NAELEKTRISAO HARLEM
t e a t r a l i j e
Irene Sadowska Guillon - ODISEJI MODERNOG DOBA
Igor Burić - TOUR DE FORCE SLEDBENIKA JEŽIJA GROTOVSKOG
Igor Burić - "KRALJ ŠUME" U HAOSU STVARANJA
d i s k u r s i
Bojan Đorđev - TRI MESECA U ZAMKU
Karl Tepfer - STOLEĆE GOLOTINJE U NEMAČKOM POZORIŠTU
v e s t i
D. N. - VESTI
i n...m e m o r i a m
Vesna Krčmar - SVETKO BOROVČANIN (1952-2004)
D. N. - MARLON BRANDO (1924-2004)
k n j i g e
Ljiljana Pešikan-Ljuštanović - PREVAZIĐENI PARADOKS
Milivoje Mlađenović - O TEATARSKOJ I "STVARNOJ" STVARNOSTI
Dragana Čolić-Biljanovski - ŽIVKA ZA SVA VREMENA
Aleksandra Đuričić - NATJAŠASTRA, POSTANAK POZORIŠTA
d r a m e
Nina Mitrović - KOMŠILUK NAGLAVAČKE
Slobodan Vujanović - NOĆ BUKAVACA
Copyright: Sterijino pozorje 1998-2004.