S C E N A ..
..� a s o p i s ..z a ..p o z o r i � n u ..u m e t n o s t
Novi Sad, 2006. . ..broj 1 . ..godina XLII . ..januar-mart . ..YU ISSN 0036-5734 . ..UREDNI�TVO

DARINKA NIKOLI�
(glavni i odgovorni urednik)
SVETISLAV JOVANOV
KSENIJA KRNAJSKI
ALEKSANDAR MILOSAVLJEVI�
MAJA PELEVI�

sekretar redakcije:
VESNA GRGIN�EVI�

Tel. 021/6612-485 (redakcija)
Tel. 021/451-273 (prodaja)
Faks. 021/6615-976
E-mail: scenans@eunet.yu

UVODNIK
Desimir To�i� - JOVAN STERIJA POPOVI� U DANA�NJICI
Rambo Amadeus - RODOLJUPCI, TRE�I MILENIJUM
�edomir Anti� - UMETNI�KO, LI�NO, PRAVEDNO
Dragan Babi� - FEMA NOVA
Laslo Bla�kovi� - BEZ ROMANA
Branko Dimitrijevi� - NEVESELO VOSKRESENIJE STERIJINO
Vojin Dimitrijevi� - SERBIAN TRUTH ILI DOSADNI ARSENIJE GAVRILOVI�
Biljana Doj�inovi� Ne�i� - �TO KOD MENE UVEK MORA BITI MIKO FO�: �ENSKA REALNOST KAO KONSTRUKCIJA U STERIJINIM KOMEDIJAMA
Mi�a ?urkovi� - STERIJA I IDEJA LIBERALNOG NACIONALIZMA: LIK GAVRILOVI�A U KOMEDIJI RODOLJUPCI
Vladislava Gordi� Petkovi� - �URNAL I �ANEL: �ENSKA KULTURNA REVOLUCIJA U POKONDIRENOJ TIKVI
 Branislava Ili� - �TA �ENA �ENU U SRBIJI PITA DOK STERIJU �ITA
  Sa�a Ili� - RODOLJUPCI NA TRGU HEROJA
 Vesna Kuki� - UNIVERZALNI DUH STERIJINE KLASIKE
 Tijana Mandi� - TABU NA NE�NOST
 Predrag J. Markovi� - ISTORIJSKA POZADINA RODOLJUBACA � UTICAJ VELIKE ISTORIJE NA �PRIVATNU POVESNICU�
 Igor Marojevi� - KO S NARODOM...
 Novica Mili� - RODOLJUPCI I NJIHOVI GOVORI
  Teofil Pan�i� - RU�I�I� FOREVER: POETIKA BURMUTICE
  Zoran Paunovi� - KOLA�I I PIVO, �E�IR I GITARA, ZLO�IN I KAZNA
  Neboj�a Popov - SLOBODA I SMEH (UDEO STERIJE U OBLIKOVANJU SRPSKE KULTURE)
  Jovan Popovi� - JOVAN STERIJA POPOVI� � NA� SAVREMENIK
  Nikola Samard�i� - U DUGOM TRAJANJU ISTORIJSKOG VREMENA
  Ivana Stefanovi� - PESNIK NA KONKURSU KOD KOMPOZITORA ILI KAKO KOMPOZITOR �ITA
  Bojana Stojanovi� Pantovi� - MASKE IDENTITETA KOD STERIJINIH JUNAKINJA
  Miroslav Timotijevi� - PRAZNI�NE PREDSTAVE JOVANA STERIJE POPOVI�A I REPREZENTATIVNA KULTURA U VREME KNEZA ALEKSANDRA KARA�OR�EVI�A
  Srbijanka Turajli� - (NE)MILOBRUKE
  Sreten Ugri�i� - O�IGLEDNOSTI
  Vule �uri� - ST(E)RIJA
Copyright: Sterijino pozorje 1998-2006.