NAZAD NA SADRZAJ  > > >
S C E N A : �asopis za pozori�nu umetnost
Novi Sad, 2008. broj 1 godina XLIV januar-mart YU ISSN 0036-5734

 
UVODNIK
 

 

Sterijino pozorje je tokom 2007. godine, nakon opse�nih konsultacija sa stru�nom pozori�nom javno��u, unelo zna�ajne promene u program najva�nijeg doma�eg pozori�nog festivala. Su�tina pro�irenja koncepta proiza�la je iz �injenice da Srbija nije imala sveobuhvatan nacionalni festival teatarskih ostvarenja koji bi na relevantan na�in vrednovao umetni�ka dostignu�a svih aktera/autora i segmenata jednog pozori�nog �ina. Ne dovode�i u pitanje izvorna na�ela na kojima po�iva institucija Sterijinog pozorja, manifestacija je prerasla u Festival doma�eg teksta i doma�eg pozori�ta.
Sterijino pozorje je u svojoj dugoj istoriji na razli�ite na�ine podsticalo i negovalo doma�u dramsku knji�evnost, a to se najvi�e o�itovalo kroz program festivala. U nekada�njoj Jugoslaviji, s nekoliko desetina zna�ajnih dramskih autora i isto toliko respektabilnih teatarskih ku�a, konkretnija podr�ka od mogu�nosti samog u�e��a na Sterijinom pozorju, verovatno i nije bila potrebna. Me�utim, u novom dru�tveno-istorijskom kontekstu, neophodno je bilo osmisliti dodatnu motivaciju i na�in afirmacije, pogotovo najmla�e generacije dramskih pisaca.
Prvi put u poluvekovnom trajanju, Pozorje je raspisalo konkurs za originalni doma�i dramski tekst, obezbe�uju�i visoku nov�anu nagradu i mogu�nost scenske realizacije nagra�enog teksta, ali i promociju drama iz naju�eg izbora. Namera je da konkurs bude tradicionalno raspisivan u septembru svake godine s idejom da kompleksni mehanizmi promocije kojima institucija raspola�e, budu u funkciji kontinuirane brige za razvoj doma�e dramske knji�evnosti i njene afirmacije i u zemlji i u inostranstvu.
Miroslav � Miki RADONJI�


Prema odluci �irija Konkursa Sterijinog pozorja za originalni dramski tekst, koji je radio u sastavu: Svetislav Jovanov, teatrolog, Aleksandar Milosavljevi�, pozori�ni kriti�ar i Darinka Nikoli�, pozori�ni kriti�ar (predsednik), u u�em izboru su se na�li slede�i tekstovi:

HYVA BOY (�ifra: De Korte) � autor: Milan Markovi�

DISKRETNE �ENE, DEKORATIVNO DETE, DANSKA DOGA (�ifra: Slow motion) � autorke: Tanja Markovi�, Ana Seferovi� i Tamara �u�ki�

3, 4... SAD (�ifra: NF. DT. DMS. BGD) � autorka: Milena Minja Bogavac

�IVELA TI MENI (�ifra: Alarm) � autor: �eljko Huba�

KRADLJIVCI VOZOVA (�ifra: Lecitin) � autor se nije odazvao nakon objavljivanja rezultata Konkursa, te je ostao neidentifikovan

Jednoglasnom odlukom, Sterijina nagrada za originalni doma�i dramski tekst je pripala tekstu:

MO�DA SMO MI MIKI MAUS (�ifra: Nedoumica) � autorka: Maja Pelevi�

Nagra�eni tekst je, po propozicijama Konkursa, objavljen u prethodnom broju �asopisa �Scena�, a tekstove iz u�eg izbora � izuzev onog �iji je autor nepoznat � uz pristanak autora, objavljujemo u ovom broju �Scene�.

Copyright: Sterijino pozorje 1998-2008.