NAZAD NA SADRZAJ  > > >
S C E N A : �asopis za pozori�nu umetnost
Novi Sad, 2008. broj 1 godina XLIV januar-mart YU ISSN 0036-5734

DRAME
Milan MARKOVI�
DOBAR DE�AK / HYV� BOY
�etvrti draft

  MILAN MARKOVI�

Ro�en 1978, diplomirao na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.

Izvedene drame:
Klupa, Beogradsko dramsko pozori�te, re�ija Goran Ru�kuc (nagrada �Josip Kulund�i� Fakulteta dramskih umetnosti)
Dobro jutro, gospodine Zeko, Pozori�te �Du�ko Radovi�, re�ija Jelena Bogavac
Aca to ne mo�e da razume (radio-drama)
Dobro jutro, gospodine Zeko (radio-drama)

Scenska �itanja:
Hyv� boy, Cankarjev dom, Ljubljana
Dobro jutro, gospodine Zeko, Narodno pozori�te, Beograd i Mostar.

Objavljene drame:
Hyv� boy (na srpskom, engleskom i slovena�kom � �PreGlej na glas!�, Ljubljana 2007)
Dobro jutro, gospodine Zeko (na srpskom i engleskom � �Scena�, Novi Sad, 2005; �Tmal�art � Nova srpska drama�, Mostar, 2006)
Zelena ku�a (�Teatron�, 2004)

Asistent tokom treninga prakti�ne dramaturgije (u organizaciji Tkh Beograd/Maska Ljubljana/Frakcija Zagreb, 2005. i 2006).
U�estvuje u Forumu mladih dramskih pisaca tokom festivala �NEW PLAYS FROM EUROPE� u Wiesbadenu, 2006. Kasnije te godine radi kao asistent re�ije na projektu �Wild animus� u Zagrebu (produkcija Waxfactory, Njujork)
U novembru 2006. u�estvovao u organizaciji ljubljanskog festivala nove drame �PreGlej na glas!�. Koordinator projekta �Nova drama na Sterijinom pozorju�, 2007. i 2008.
�lan je SFW Nova drama, grupe dramskih pisaca koja se bavi promocijom novog dramskog izraza u Beogradu. U okviru tog projekta u�estvuje i vodi dramatur�ke radionice i scenska �itanja.
Osniva� i administrator arhivskog vebsajta www.nova-drama.org, najve�eg sajta te vrste u �irem regionu.


Dramatur�ka bele�ka

TINA: Zna� on i ja smo jedno vreme spavali u dnevnoj sobi dok se stan, dok su sre�ivali stan i jedne no�i je tata si�ao u podrum, otvorio je tiho vrata da nas ne probudi, si�ao u podrum i pucao sebi u glavu. Darko je prvi otr�ao dole i video sve to... Ho�e� jo� malo? Mi�o. Ho�e� jo� �okolade?
MI�A: Ne�u.
TINA: I tako on sad pokazuje kako je hrabar i jak tako �to se, u stvari, tako �to se pona�a kao pi�ka.
MI�A: La�e�.
TINA: Ne la�em.
MI�A: Va� tata je na putu, rekla mi je mama. Ti stalno la�e�.
TINA: Ja ne la�em nego izmi�ljam.
MI�A: To je isto.
TINA: Nije isto. Sem toga, postoje stvari koje smem da izmi�ljam i koje ne smem. Ovako ne�to ne bih nikad smela da izmi�ljam...
(Hyv� boy)

Postoje stvari koje ne prime�ujemo ali i koje se pravimo da ne prime�ujemo. Ima, me�utim, i onih koje ne �elimo da primetimo. Pristajanje na to da izvesne stvari, uprkos njihovoj o�iglednosti, ipak ne primetimo, tek naizgled olak�ava �ivot i on nastavlja glatko da te�e � ali samo donekle. Do trenutka naplate.
Igre koje igraju akteri drame Hyv� boy Milana Markovi�a � one koje igraju s drugima, ali i sa samima sobom, s vlastitom ma�tom ili sopstvenom save��u � upravo se razlikuju po kriterijumu prime�ivanja, ba� kao i po spremnosti dramatis persona da ostalima priznaju da prime�uju (ili ne prime�uju) istinu u kojoj �ive.
Mo�e li u provincijskoj varo�ici ostati neprime�ena ljubavna afera, ili samo prijateljsko dru�enje, dvoje ljudi koji imaju porodice? Mo�e li �ena ravnodu�no da slu�a �ar�ijska ogovaranja o neverstvu supruga? Mo�e li se samoubistvo oca porodice predstaviti njegovom detetu kao tatin odlazak na put? Mo�e li majka da se ne zabrine �to joj maloletni sin no�ima ne spava kod ku�e, a vreme provodi u uli�nim tu�ama? Mo�e li zaljubljeni �etrnaestogodi�njak neprime�eno da uhodi dvanaestogodi�nju devoj�icu? Mo�e li ona da ne zapazi kako njena majka redovno, kri�om odnosi hranu u navodno prazan podrum? No, ono �to iz bilo kog razloga nije prime�eno, jednom �e iznenada iskrsnuti u stvarnosti. Ali ovaj put ne u vidu zastra�uju�eg karpenterovskog filmskog monstruma ili perverzne osvete kakve uvrnute Bebi D�ejn, ve� kao utvara mu�a koji, premda mrtav, u podrumu gde se ubio jede, pije i prezire svoju udovicu, kao ugasli pogled prevarenog mu�a koji u o�ima onih koje sre�e �eli da prepozna sa�aljelje, kao patolo�ka briga �ene za porodicu biv�eg ljubavnika koji je izvr�io samoubistvo, kao nepostoje�i telefonski pozivi na koje se uporno odaziva dvanaestogodi�nja devoj�ica �eznu�i za ocem za kojeg joj je re�eno da je na putu premda se ubio, kao potreba njenog �esnaestogodi�njeg brata da u surovim tu�ama s vr�njacima uvek iznova dokazuje da nije kukavica kakav je bio otac kog je zatekao mrtvog u podrumu, kao zlo�in koji �e izvr�iti istim pi�toljem kojim je njegov otac pucao u sebe... I, kona�no, kao zna�ka koju �e budu�em samoubici, koji vi�e ne mo�e da se pravi da ne prime�uje kako mu se �ivot pretvorio u sranje, usred pijane no�i u norve�kim bespu�ima dati Deda Mraz li�no, a na kojoj pi�e: �Ove godine bio sam dobar de�ak�.
A na norve�kom dobar de�ko ka�e se hyv� boy. I tako �e fantomska prikaza Deda Mraza dobiti opipljive obrise stvarnosti koja �e biti oli�ena u bed�u �iji bezazleni natpis odjekuje kao stra�na ironija u svesti, savesti i du�i �oveka koji �e ubrzo i sam da postane fantomska prikaza za svoju udovicu, k�er i napose sina, upravo za one koje svojim odlaskom nije oslobodio ve� zarobio.
Igra se, dakle, nastavlja. U istom podrumu u kojem je neko� pucao u sebe, sada �e sam da ostane njegov sin, u jednoj ruci dr�e�i Deda Mrazovu zna�ku, a u drugoj pi�tolj...
Scena postepeno tone u mrak dok mala Tina, poput mantre kojom rasteruje sopstvene strahove i ludilo, gotovo kao molitvu izgovara poslednje replike upu�ene zastra�uju�oj stvarnosti koju sve intenzivnije oblikuju utvare kojima je okru�ena: �Hej, gde si? Do�i, molim te, nemoj da se pla�i�! Evo, evo ja �u da sednem ovde i ne�u da gledam, zatvori�u o�i. Molim te, do�i. Za�to ne�e� da se igra� sa mnom? Evo, zatvori�u o�i. Pravi�u se da ni�ta ne prime�ujem. Pravi�u se da ni�ta ne prime�ujem.�
Aleksandar MILOSAVLJEVI�


Jelici Satari� i Grupi,
zbog svega �to sam od njih nau�io
Simoni Semeni� i Maji Pelevi�
Mojoj porodici

Beograd 2007.Lica:
Dimitrije, 45
Dragana, 40
Darko, 16
Tina, 12
Mi�a, 14


0.

Prostor 1
Darko ispija pivo iz plasti�ne boce od dve litre. Upla�i ga neki zvuk, fla�a mu ispadne iz ruke i on otr�i niz ulicu.

Prostor 2
Tina �u�i na zemlji i napeto posmatra mravinjak. Okrene se i pogleda ka:

Prostoru 3

DRAGANA: ...Ne mogu. Ne mogu ve�eras. Zato �to... Nije, maco, zna� za�to. Danas... Ne, rekla sam da �u danas biti ovde i tako �e i biti. Znam. Jesam, bila sam, pa �ta. Dve no�i zaredom u sopstenoj ku�i, je l� to greh? Ne mogu. Ne mogu sada da menjam. �ao mi je. Mora�e�, izvini, ali mora�e� da... Da. Da. Izvini, ali mora�e�... Bez obzira. Bez obzira. �to si sladak... Znam, ali stvarno �e� morati da otka�e�. �to si sladak... Stvarno? To samo ka�e�. Ti to samo ka�e�. Ne mogu. Ne mogu ve�eras. Izvini...

1. Stan.

Tina. Darko oprezno ulazi u stan. Jutro je.
TINA: Neko je u podrumu.
DARKO (Primeti je): E. Kakvi su to... Ne spava�? Kakvi idioti. Jesi videla �ta...
TINA: Jesam
DARKO: Ne spava�?
TINA: Ustala sam u devet.
DARKO: �to nisi u �koli? Jebote, jesi videla one u petici? Koja im je to fora?
Otvara zapakovan burek koji je doneo i po�inje da jede.
Ka�u da se dete zaglavilo u liftu.
TINA: Dete se zaglavilo u liftu.
DARKO: Da, ka�u da je neko dete zaglavljeno u liftu.
TINA: Devoj�ica.
DARKO: Normalno.
TINA: Za�to je normalno?
DARKO: Jo� jedan razlog za�to nikada ne bi' �iveo u zgradi.
TINA: Za�to je normalno da je devoj�ica?
DARKO: De�aci su spretniji i samostalniji. Prvi po�inju da izlaze napolje sami. Normalno da je devoj�ica zaglavljena u liftu jer ovo joj je verovatno prvi put da ide napolje sama. Verovatno je pomislila, evo, svi moji drugari iz vrti�a ve� se uveliko igraju na parkingu ispred zgrade, samo ja i moje drugarice gledamo ih s prozora. Verovatno je onda jo� danima i nedeljama plakala roditeljima da je puste i onda, kada su joj najzad dozvolili da si�e sama, bog ju je kaznio.
TINA: Ja sam pre tebe po�ela da izlazim.
DARKO: I sad �e jo� godinama nositi tu traumu jer je �elela vi�e nego �to je mogla.
TINA: Ja sam pre tebe po�ela da izlazim napolje sama.
DARKO: Da, ali ja sam ipak stariji. A �to ti nisi u �koli?
TINA: Idem popodne. Cele nedelje.
...
Neko je u podrumu.
DARKO: Jebote! Koji kurac s ovim burekom!
TINA: Neko �ivi u na�em podrumu.
DARKO: O �emu pri�a�?
TINA: Neko je u podrumu.
DARKO: Prekini.
TINA: Neko �ivi tamo.
DARKO: Daj, Tina, ne po�inji ponovo.
TINA: Videla sam Draganu sino� kako silazi s poslu�avnikom punim hrane.
DARKO: A �ta si ti uop�te radila ovde u to vreme?
TINA: Kakve veze ima �ta sam ja radila? Vidi, zaklju�ala je vrata.
...
DARKO: Nisi ti pre mene po�ela da izlazi� napolje.
TINA: Darko, neko je dole, ka�em ti.
DARKO: �ta me briga da li je neko dole. �ak i da nije opet u pitanju jedno od tvojih sranja kao �to jeste bolelo bi me dupe, �ak i da je dole Bred Pit li�no, zadubljen u partiju �mica� sa sestrom Osame Bin Ladena bolelo bi me dupe, razume�? Jer zna� �ta je prava misterija, Tina? Zaklju�ana vrata nisu misterija, misterija je za�to ovi govnari nikad, ali nikad, ne stave sir u burek koji se zove �burek sa sirom�, razume�, to je misterija. Ili jo� ve�a misterija � za�to ja svako jebeno jutro kupujem taj isti burek za doru�ak. E, to je prava misterija.
...
TINA: Daj malo.
DARKO: Ne dam. Osim toga, mi nemamo lift.
TINA: �ta?
DARKO: Mi nemamo lift.
TINA: Pa?
DARKO: I ako su te pustili da pre mene sama iza�e� napolje to je samo zato �to �ivimo u ku�i, a ne u zgradi.
TINA: Znam gde je klju�. Videla sam gde ga je sakrila, stavila ga je ovde.
Poka�e na ragastov.
DARKO: Tina, za�to ti no�u ne spava�? Mislim, za�to ne legne� u krevet u 11-12 kao sve desetogodi�nje devoj�ice...
TINA: Ja imam dvan'est godina.
DARKO: ...Za�to ne legne�, jo� malo pro�ita� novine, neke ljubavne novine i onda, eventualno, u nekom trenutku, zaspi�? Za�to to kod tebe ne mo�e tako da izgleda? Za�to mora� usred no�i da tumara� po ku�i i smi�lja� misterije, u �emu je fora?
TINA: A gde si ti bio cele no�i?
DARKO: Zna� gde sam bio, bio sam napolju s momcima, nije ni bitno gde sam bio, u svakom slu�aju nisam ni�ta izmi�ljao.
TINA: Nisi spavao? Ne verujem da si spavao s momcima. Pre mislim da ste pili rakiju u ��teku� dok niste potro�ili sve pare koje ste imali kod sebe, a onda ste iza�li na ulicu da se bijete s prolaznicima.
DARKO: To nije istina.
TINA: Onda ste verovatno iza�li na ulicu da se bijete s prolaznicima ali, na�alost, prolaznika nije bilo jer niko normalan ne prolazi na�im krajem u to doba no�i i onda ste se verovatno potukli izme�u sebe.
DARKO: To nije istina. Nikad ne bi' potro�io sve pare da ne ostavim ni�ta ujutru za burek.
Telefon po�ne da zvoni. Zazvoni tri puta pa prestane da zvoni. �ini se da samo Tina obra�a pa�nju na to, ali ipak se ne javi.
TINA: Zna� �ta, boli me uvo za tvoj burek.
DARKO: Normalno.
TINA: Kad ode� u vojsku ne�e� ga videti �est meseci.
DARKO: K'o da je to bitno. Pre�ive�u. Nije burek najva�nija stvar na svetu. Ima i va�nijih stvari na ovom svetu od bureka.
TINA: Na primer?
DARKO: Na primer? Ko tebe na primer �uva dok spava�? Jesi nekada razmi�ljala na primer o tome? Dok ti spava� bezbri�nim snom u svom toplom krevetu, ko te �uva od �iptara? Od Ma�ara, Kineza? O tome radije ne bi razmi�ljala, to ti retko kad dolazi u misli, takva razmi�ljanja, je li?
TINA: Retko...
DARKO: Dok ti bezbri�no spava� i sanja� mede i zeke i lije, ko te �uva od �iptara? Ne �uva te burek od �iptara, JA te �uvam od �iptara. Stojim na stra�i sa svojim drugovima i delim cigaretu.
TINA: Ti ne pu�i�, idiote.
DARKO: Svi propu�e kad odu u vojsku. I dok jednim okom pratim sumnjiva kretanja u mraku oko sebe, drugim okom pratim gde je sprava stigla da me ne zaobi�e.
TINA: I onda Kinez lepo usmeri snajper na �ar cigarete i ucmeka te kao psa.
DARKO: �ta lupa�.
TINA: I onda kad se vrati u Segedin bude glavni frajer �to je ucmekao Srbina koji je bio dovoljno glup da pu�i na stra�i.
DARKO: Nije bila kod mene cigareta, jesam rek'o da �ekam da do�e red na mene, �ta lupa�! Glupa�o.
Telefon ponovo po�ne da zvoni. Tina ode i javi se posle drugog zvona.
Jeb'o te taj telefon, zna�.
TINA: Halo?
DARKO: Ponekad drkam satima, uop�te ne mogu da stanem.
TINA: Malo me boli stomak. Tu odmah ispod pupka. Kao... kao neki kamen.
DARKO: To me smiri. Postanem miran. Ina�e ne mogu da spavam, pi�i me nervoza neka, jebem li ga �ta je.
TINA: Kao da imam tu neki kamen.
DARKO: Le�im i pizdim kao neka sisa zbog �aleta ili �to si ti tako luda, ili mi izlaze neki krugovi pred o�i, �as veliki, �as mali, samo da me izlude, ili ne mogu da zatvorim o�i, iz nekog razloga mi stoje kao kad ono Tom i D�eri metnu �ibice u o�i k'o u roletne, onda moram da ga izdrkam.
TINA: Ne.
DARKO: Nije to neka... seksualna stvar, kad ga izdrkam ne razmi�ljam ni o �emu, samo me ispuni toplina i pomislim ponekad, ponekad pomislim da sam tada najbli�i bogu, ba� to pomislim, pomislim da me tada bog gleda i da mi je zato tako toplo oko srca. Bez toga bi' se ubio, keve mi. Uop�te ne bi' mog'o. Skenj'o bi se k'o sisa neka, sko�io pod tramvaj.
TINA: Mislim da ste pogre�ili broj. Ne la�em, zaista nemam razloga da la�em. Za�to bi' vas lagala?
Pogleda u slu�alicu pa je spusti.
DARKO: Ko je bio ovaj put, Majkl D�ekson?
TINA: Mama.
DARKO: Mama?
�ta ka�e?
TINA: Sad �e da do�e. Ka�e da podgrejem sarmu.
DARKO: Da podgreje� sarmu?
TINA: Da.
DARKO: Spremala je sarmu? Sino� je spremala sarmu i sad ti je rekla da je podgreje�?
TINA: O�igledno da je spremala sarmu ako mi je rekla da je podgrejem. Ne mogu da podgrejem ne�to �to pre toga nije spremljeno, zar ne?
DARKO: Ja to ne�u da jedem.
TINA: Za�to?
DARKO: Imam svoje razloge.
TINA: Ima� svoje razloge?
DARKO: Da.
TINA: Ima� svoje razloge da ne jede� sarmu?
DARKO: Da. Zato �to znam da opet sere�. Da bi napravila sarmu morala bi ponekad da svrati ovamo, a nje nikad nema.
TINA: Lupa�.
DARKO: Nje nikad nema. A i kad bi do�la, ne bi pravila sarmu.
TINA: Dobro, podgreja�u za sebe.
Tina ode u kuhinju.
DARKO: Sarmu...
Darko odlazi u wc.
Tina se vra�a iz kuhinje, proba da u�e u kupatilo.
TINA: Daj, bre... Iza�i.
Darko (Off): Za�to?
TINA: Zato �to ne mogu da �ekam dva sata, eto za�to!
Ulazi Dragana.
DRAGANA: Jesi videla...
TINA: Jesam.
DRAGANA: Stra�no. To je stra�no.
TINA: Ja bih da idem u wc.
DRAGANA: Treba da vidi� roditelje na �ta li�e.
TINA: Mama, reci Darku da iza�e.
DRAGANA: Kao zombiji. Plavo belo zeleno. Je l' zna� tu malu?
TINA: Koju malu?
DRAGANA: Tu, koja se zaglavila u liftu.
TINA: Mama, ja stvarno moram.
DRAGANA: �ta, maco?
TINA: U wc. Moram da idem u wc.
DRAGANA: Pa �to ne ide�?
TINA: Zato �to Darko drka unutra.
DRAGANA: Ho�e� da mi stavi� vodu za kafu, molim te.
Tina ode u kuhinju. Dragana kucne na vrata wc-a.
DRAGANA: Darko?
DARKO (Off): Molim.
DRAGANA: Iza�i.
DARKO (Off): Za�to?
DRAGANA: Zato �to ti ja tako ka�em.
DARKO (Off): Serem
DRAGANA: Bez obzira.
Darko iza�e iz wc-a, a Tina uleti unutra.
DARKO: Kako si to zamislila?
DRAGANA: �ta?
DARKO: Kako si zamislila da ja praznim stomak? Ako, mislim, ako moram da izlazim iz wc-a bez obzira �to serem, onda �u to morati da obavim negde drugde, je l', onda �u morati da to radim negde drugde u stanu a to ne bi bilo lepo, zar ne?
DRAGANA: Ne pri�aj gluposti.
DARKO: To ne bi bilo lepo, da odem u kuhinju i poserem se u �poret. Da se poserem, na primer, da se poserem u tvoj krevet. Da ti se poserem u krevet, to ne bi bilo lepo, zar ne?
DRAGANA: Ne, Darko, to bi bilo ru�no. Sad prekini.
Telefon po�ne da zvoni.
TINA (Off): Ja �u!
Tina iza�e iz wc-a i otr�i da se javi na �telefon�.
DARKO: Evo, sad i ova.
Dragana ode u kuhinju.
TINA: Da?
DARKO: Ako je za mene, nisam tu. Osim ako je Nikol Kidman.
TINA: Yes? I understand. Yes.
Dragana se vra�a s kafom.
DARKO: Pri�a sa Amerikom.
TINA: I am not sure because... Yes. He is not too healthy in his head today.
DRAGANA: Gde �e�?
DARKO: Idem da spavam.
TINA: �ekaj, Darko! Za tebe je.
DRAGANA: Pusti ga da spava.
DARKO: A je l'? Nikol?
TINA: Meri, njena sekretarica. Ali prene�e joj sve, slobodno pri�aj.
DARKO: Halo, Meri? Vi pri�ate srpski... bosansko-hrvatski... To je divno. To je naprosto zadivljuju�e. Prosto sam se naje�io od sre�e. Ja? Nisam ba� najbolje. Ne�to me, da, moglo bi se re�i da me ne�to mu�i, a nisam ni spavao celu no�. Je l' tako, Meri, life goes on? (Tini i Dragani) Divna �ena. (U telefon) Da. Znam. Verujem. Ho�u. Pozdravite Nikol. Ka�ite joj da �esto mislim na nju. Kao osobu. Do vi�enja i bog vas blagoslovio.
Spusti slu�alicu i ode u svoju sobu.
Divna �ena. I kako pri�a srpski...
TINA: Je l' da? Stvarno je divna, mama, da si samo videla.
DRAGANA: Zna Nikol, du�o, koga zapo�ljava. A ima i novca, mo�e �ena da bira.
TINA: Pa? Svaki dinar po�teno je zaradila. Mislim, nije krala, zar ne?
DRAGANA: Ne ka�em
TINA: Nije se bavila kriminalom.
DRAGANA: Ali u Americi je lek�e zaraditi toliki novac.
TINA: Nije krala, glumica.
DRAGANA: Ho�u da ka�em ako si ve� tako divna i talentovana osoba kao Nikol Kidman onda �e�, je l', onda �e� to lak�e da, taj talenat �e� lak�e da unov�i� u Americi, eto, to je sve.
TINA: A je l'? Ba� �u da pitam.
DRAGANA: Pitaj slobodno. Amerika ti, ljubavi, sada vlada svetom tako �to izvla�i, je l', takore�i izvla�i �ivot iz malih naroda kao �to je na� mali srpski narod i onda gradi svoju industriju kao �to je ta, na primer, ta... holivudska industrija. A mi se onda mu�imo sami. Poku�avamo, koprcamo se kao neki, da, u stvari, ba� kao neki mali mi�evi, i onda smo sme�ni, sami sebi smo sme�ni, a kamoli kom�ijama. Mo�e� da zamisli� koliko smo im sme�ni dok se tako, u stvari, dok se koprcamo.
TINA: Ho�e� da ka�e� da nam Nikol Kidman...
DRAGANA: Ali to nije najgore. To nije najgore. Onda gubimo svoj identitet, gubimo du�u, ljubavi... ne samo novac. To je ono najgore. Jednom du�u kad izgubi�, du�o, nema tih para...
TINA: Ho�e� da ka�e�...
DRAGANA: �to ka�u, nema tih para koje mogu da ti vrate du�u. Kad je jednom izgubi�.
TINA: Nikol Kidman je kurva.
DRAGANA: A posle ti je lako da zaposli� neku jadnu devojku, neku jadnu, je l', neku seljanku iz Teksasa da ti glumi dobru du�u. Kad je ti nema�.
TINA: Da sam znala...
DRAGANA: Mislim du�u.
TINA: Molim?
DRAGANA: Kad nema� du�u. Kad neko nema du�u.
TINA: Nema du�u.
DRAGANA: Kad neko nema du�u.
TINA: Nema du�u...
...
TINA: Mama, a ko je u podrumu?
DRAGANA: Kako to misli�, ljubavi?
TINA: Kome si sino� nosila hranu u podrum?
DRAGANA: Za�to bih nosila hranu dole? Kome? Da sam bila gladna, mislim, da sam zaista bila gladna mogla sam da jedem u trpezariji, zar ne? Da sam zaista bila gladna. Ali ja sino� nisam bila nimalo gladna. Zajedno smo ve�erali pr�enice, toga se sigurno se�a�? Ba� sam mislila sino�, baci�e se.
TINA: Jeste, jeli smo pr�enice.
DRAGANA: Sav taj hleb �e se baciti, bolje da napravim pr�enice. Ba� tako sam mislila. Bolje da napravim pr�enice, baci�e se. I neki film smo gledali, se�a� se? Gledali smo neki film i jeli smo pr�enice i nisam ni primetila koliko sam pojela, dok nije bilo prekasno, dok se nisam prejela.
TINA: Jeste, ba� si se prejela. Se�am se da si rekla �ba� sam se prejela�. A kome si onda nosila hranu?
DRAGANA: Ljubavi, nemoj, molim te, da gnjavi�. Zna� da sino� nisam i�la u podrum. To je opet, to se opet tvoja ma�ta, tvoja ma�ta se opet igra s tobom, ljubavi.
TINA: A �to si zaklju�ala vrata? Mama?
DRAGANA: Molim?
TINA: Vrata podruma. Zaklju�ana su. Ti si ih zaklju�ala. Za�to?
DRAGANA: Vrata podruma treba da budu zaklju�ana.
TINA: Nikad nisu bila zaklju�ana.
DRAGANA: Vrata podruma moraju da budu zaklju�ana. Ima pacova, ima raznih... u podrumu ima pacova koji bi jedva �ekali...
TINA: Nisu nikad bila zaklju�ana.
DRAGANA: Pacovi bi jedva �ekali, maco, oni bi jedva �ekali da se popnu. A to su gadne �ivotinje, sigurno i sama zna� kakve su to �ivotinje.
TINA: Znam.
DRAGANA: To su prljave zubate zveri koje prenose bolesti. Jednom te ujedu i gotova si.
TINA: Ali ne umeju da otvore vrata.
DRAGANA: A posle nema leka. Zna� kol'ko je ljudi umrlo od kuge? Ja sam medicinska sestra, razumem se, ako se u ne�to razumem, razumem se u te stvari.
TINA: Ali ne znaju da otvore vrata, mama, je l' tako?
DRAGANA: �ta, du�o?
TINA: Pacovi ne znaju da otvore vrata, je l' tako?
DRAGANA: Ne znaju, kako bi znali.
TINA: A za�to onda...
DRAGANA: Mada, nikad ne zna�. Pametne su to �ivotinje. Pojedu te dok ka�e� �keks�.
TINA: A za�to bismo onda zaklju�avali vrata?
DRAGANA: Kako to misli�?
TINA: Za�to bismo zaklju�avali vrata ako ne znaju da koriste kvaku. Mislim, pacovi. Oni ne znaju da koriste kvaku. I ako bi znali, ne bi mogli da je dohvate, a ako bi je i dohvatili, ne bi imali dovoljnu te�inu da je pritisnu. Zar ne?
DRAGANA: Verovatno. Verovatno ne bi.
TINA: Za�to su onda vrata zaklju�ana? Vrata podruma.
DRAGANA: Moram da stavim ru�ak, du�o. Vidi koliko je sati.
TINA: Mama...
DRAGANA: Stvarno nemam vremena za gluposti.
TINA: Mama!
DRAGANA: Dobro, evo... zamisli, ne znam... evo, zamisli da, na primer, da je tvoja majka tajni agent...
TINA: Ko?
DRAGANA: Kako �ko�? Pa ko ti je majka? Zamisli, dakle, zamisli da sam ja neka vrsta tajnog agenta. Da imam zadatak, u redu? Tajni zadatak. Zamisli da imam neki tajni zadatak od dr�avne va�nosti. Eto, to zamisli. I sve �to, na primer, kada bi' ja bila, je l', tajni agent, sve �to bi' trebalo da radim je da dr�im taj podrum zaklju�an. To bi, na primer, bio moj zadatak.
TINA: I da nosi� hranu.
DRAGANA: Nisam nosila nikakvu hranu dole, nemoj da izmi�lja�. Jesmo se, ka�i sada, jesmo se ti i ja jednom dogovorile o tom izmi�ljanju?
TINA: Jesmo.
DRAGANA: Kako je rekao doktor? Rekao je da te pustim da izmi�lja� �ta ho�e�, da izmi�lja� i te tvoje telefonske razgovore, i �ta ho�e�, ali ako je ne�to va�no, ne sme�. Jesmo se ti i ja bili dogovorile?
TINA: Jesmo.
DRAGANA: Da se ja vratim s posla i ti ka�e� da su, na primer, da su zvali iz policije, da su uhapsili Darka. Je l' bi smela takve stvari da izmi�lja�?
TINA: Ne. Ne smem. Takve stvari ne smem da izmi�ljam.
DRAGANA: Da te nisam �ula vi�e da pri�a� kako je neko u podrumu. Samo pla�i� ljude bez veze. Jesi gnjavila Darka sa tim?
TINA: Jesam.
DRAGANA: I, �ta je rekao?
TINA: Da ga boli dupe. Rekao je da ga ba� boli dupe da li su vrata zaklju�ana.
DRAGANA: Eto. Vidi� kako je on, vidi� kako zna �ta je va�no a �ta nije.
TINA: I pominjao je burek sa sirom.
DRAGANA: Molim?
TINA: Rekao je da je burek sa sirom prava misterija.
DRAGANA (Pogleda na sat): Moram da stavim ru�ak.
Dragana krene ka kuhinji.
TINA: A sarma?
DRAGANA: Kakva sarma?
TINA: �to si mi rekla da je podgrejem.
DRAGANA: Joj, bre, Tina.
Iza�e.
TINA: ...Pla�im se, pla�im se da je to jedna...
DRAGANA (Off): Idi malo napolje, ima� jo� vremena do �kole.
TINA: ...�ini mi se da se nismo, da se nismo razumele na pravi na�in.
Iza�e.2. Park / ulica / podrum

Prostor 1 (park)
TINA: Znam da me gleda�, ne�u nikom re�i. Nemoj da ide�! Ja ba� volim �to si tu. Ho�e� da zna� kako znam? Pa ne znam, jednostavno, kad idem ulicom odjednom vi�e nisam sama. Osetim te. Ne. Ovako: idem ulicom i sve je sasvim obi�no, kola, prolaznici, bla bla bla i onda se, u jednom trenutku, okrenem dok prelazim ulicu i pogledam niz ulicu i tada, u tom trenutku, zvekne me. Razume�? Osetim te. Vi�e mi nije hladno, i kao da me neka groznica strefi, sva se stresem, bude mi ba� lepo i ne moram ni da se okre�em da pogledam da li si to ti, dovoljno mi je da znam. I nikom ni�ta ne govorim jer bi mislili da sam luda, ali ti i ja znamo. Mi znamo. Nemoj da ide�. Ne�e�? Evo, pravi�u se da ne znam da si tu, pravi�u se da ni�ta ne prime�ujem. A mogu da ti pri�am neke pri�e koje niko ne zna. Ako ho�e�. Samo nemoj da ide�.

Prostor 2 (ulica)
Darko sedi na zidi�u, pije pivo iz plasti�ne fla�e od dve litre i pljucka na pod.

Prostor 3 (podrum), pod svetlom u boji koje se polako pali.
Dragana silazi niz drvene stepenice sa poslu�avnikom � ne�to hrane i fla�a piva. Dimitrije sedi na podu, le�ima naslonjen na zid i gricka semenke. Za trenutak podigne pogled kada se za�uje otvaranje vrata, a onda nastavi da gleda u pod i gricka semenke.

DRAGANA: Nisam mogla... Izvini �to kasnim.
Stavi poslu�avnik pred Dimitrija. On uzme fla�u, sipa pivo, optije gutljaj i nastavi da gricka semenke.
DRAGANA: Nisam mogla ranije. Deca su... Tina me je, ona je izgleda videla kad sam silazila sino�. Morala sam da sa�ekam. Da budem sigurna. Mislim da je sino� prvi put videla da silazim. Morala sam da zaklju�am vrata. Ne�u, nisam htela da razmi�ljam, a i podrum, podrum, on nije mesto za dete.
DIMITRIJE: A Darko?
DRAGANA: Spava. �ta me gleda� tako, on je, on izlazi no�u, zna� i sam.
DIMITRIJE: Previ�e izlazi.
DRAGANA: Ne�e mu ni�ta biti, sa drugovima je.
DIMITRIJE: Mislim da previ�e izlazi za svoje godine.
DRAGANA: Mala je problemati�na. Uhodi me. Ponekad stvarno pomislim da me uhodi. I te njene fantazije...
DIMITRIJE: Kakav si ti kreten.
DRAGANA: Za�to ti ni�ta ne jede�? Ve� danima ni�ta ne jede�, to me brine.
DIMITRIJE: Jebe mi se.
DRAGANA: Nemoj da si takav. Znam da ti nije lako ali ne mora� tako da izgleda�. Za�to se ne obrije�?
DIMITRIJE: �ta te briga.
DRAGANA: Nemoj opet da po�inje�.
DIMITRIJE: Kurvo.
DRAGANA: Mislim da, stvarno, mislim da stvarno to nisam zaslu�ila.
DIMITRIJE: Kurvetino odvratna.
DRAGANA: Nisam zaslu�ila da mi se tako obra�a�. Brinem se, ja se jedina brinem o tebi a ti...
DIMITRIJE: Crkni.
...
DRAGANA: Mislim da stvarno ne zaslu�ujem da mi se tako obra�a�. Ja bih mogla, stvarno, mogla bih da te ostavim ovde. Ni�ta me ne bi moglo spre�iti da te ostavim ovde gladnog i �ednog i samog, je l', skroz samog, okru�enog pacovima, bubama i pra�in�inom, samo kad bih, mislim, kad bih to htela. Ali ja to ne�u. Zato �to si ti moj mu� i ja te volim i nikad ne bih mogla da te ostavim samog.
DIMITRIJE: Ti si potpuno luda. Jesi toga svesna? Potpuno luda.
DRAGANA: Zato �to si moj mu� i ja te volim.
DIMITRIJE: Je l' dolazila Natalija?
DRAGANA: Zna�, mislim, i sam zna� da dolazi, stalno dolazi, svaki drugi dan, i to je, ja, �esto ne mogu da je gledam koliko je to, mislim, i sam zna�, koliko je sve to, koliko je to sme�no, da ona dolazi, ona, zna�, dolazi, u stvari, ona dolazi da vidi decu. Kad si ti oti�ao ona je naglo po�ela da se interesuje za decu, naro�ito, �to je i logi�no, je l', naro�ito za Darka. Ona brine, po�ela je da brine za njih. To je sme�no, zar ne? Ti ne misli� da je to, mislim, u najmanju ruku, sme�no? Pro�li put kada je bila rekla mi je, je l' mo�e� da zamisli�, rekla je da mi je zahvalna. Da mi je zahvalna na razumevanju. Kao, ja nju razumem i ona mi je zbog toga zahvalna. Ta �ena je, mislim, ona je, u najmanju ruku...
DIMITRIJE: �ta? Ona je �ta?
DRAGANA: ...Zbunjena. U najmanju ruku zbunjena, da ne iskoristim neku te�u re�. Kao da ne zna, a mislim to, je l', to nije mogu�e sakriti u ovako malom gradu, kao da ne zna �ta ljudi pri�aju.
DIMITRIJE: �ta pri�aju?
DRAGANA: Pa ne mo�e se, mislim, u ovako malom gradu, jako te�ko mo�e� tako ne�to da sakrije�, kao �to je afera. To se jako te�ko sakriva jer ljudi vide, to se vidi. Naravno, sad, je l', iz pristojnosti ljudi se prave da ne vide, ali to se, to mora da se vidi, to nije mogu�e sakriti. I njen Miodrag, ja to vidim na njegovom licu kada idem, kad ga sretnem na pijaci, ja to vidim kad me pogleda. I njen Miodrag zna �ta se doga�alo kad ste ostajali du�e na poslu, njemu je to jasno, kad ste putovali za Negotin i sad kad ona dolazi da vidi decu, njemu je to jasno, i to ga, treba da vidi� taj pogled, on govori za hiljadu re�i, to ga o�igledno jako boli. Taj izgubljen pogled koji o�ajni�ki tra�i, da, moglo bi se �ak re�i, o�ajni�ki tra�i saose�anje ali ne nalazi ga. Meni se svaki put cepa srce kad ga vidim, kao duh, treba da vidi�, ba� kao neki duh hoda pijacom s praznom korpom, ni sam ne zna �ta ho�e da kupi, kuda je krenuo, mo�da i ne�e ni�ta, mo�da samo tra�i taj, je l', mo�da samo tra�i taj pogled koji nikako ne nalazi.
DIMITRIJE: Ti bi to tako volela.
DRAGANA: U�asno, jedna u�asno dirljiva slika.
DIMITRIJE: Ti bi, u stvari, volela, to bi ti sve objasnilo. Ali ipak pla�i te pomisao da je mo�da ono �to sam ti rekao istina, da izme�u mene i nje nije bilo ni�eg osim prijateljstva. U�asava te pomisao da smo mo�da stvarno bili samo prijatelji, jer ti ih nema�. Nisi ih nikad imala. I taj koji te sad jebe, i to lo�e...
DRAGANA: Prekini.
DIMITRIJE: Taj kolega kod kog ide� no�u...
DRAGANA: �ta je trebalo da radim kad si oti�ao, da �ekam da se vrati�?!
Dimitrije se nasmeje.
DRAGANA: Da �ekam da se udostoji�, kao neka pa�enica...
DIMITRIJE: Kakav si ti kreten...


Prostor 2

Dolazi Mi�a.
DARKO: Ja prezirem planove, to zna�. To nikako ne volim.
MI�A: Znam.
DARKO: Da smi�ljam neke planove. Sve to mi je odvratno. Nisam ja taj tip.
MI�A: Znam.
DARKO: A mislim, budimo realni, Mi�o, nisi ni ti. Ni ti nisi ba� neki, je l', budimo realni, nisi ni ti ba� neki tip za planove. Naro�ito ne za neke, ovako, mislim, neke ovako prepredene, za neke lukave planove.
MI�A: Kako to misli�?
DARKO: Pa mislim, ovaj... ti si ovako jedan, je l'... po�ten, moglo bi se re�i da si ti jedan po�ten de�ko. A po�teni ljudi ne smi�ljaju planove, naro�ito ne lukave planove.
MI�A: Pa to jes... Ali nisam ni mislio da mi tu ne�to puno planiramo. Mislio sam da, mo�da, ve�eras...
DARKO: Ne mo�e.
MI�A: �ta?
DARKO: Ne mo�e ve�eras. Bi�e tu�a. Dolaze ovi iz, to si �uo, dolaze iz Radi�eve, Tadija ih zvao, zna� Tadiju?
MI�A: Pa, mo�da, ovaj, mo�da bismo mogli pre tu�e. Mislio sam...
Darko izvadi pi�tolj.
DARKO: Bez prangija, Tadija je rekao bez prangija, ali i sam zna� ove iz Radi�eve, to su...
MI�A: Da.
DARKO: Mislim, to su pi�ke, nikad ne zna�.
Prostor 3
DRAGANA: Jedi, ohladi�e se. Ne mogu, odlu�ila sam davno da ne�u da te �ekam, ali ne�u te ni napustiti. Ho�u to da zna�. Bitno mi je da to zna�. Jedi, ohladi�e se.
DIMITRIJE: Ti mene stvarno nikada ne�e� ostaviti na miru, je l'?
Nasmeje se.
Ti si potpuno luda.
Dimitrije nastavi da pije.


Prostor 2

DARKO: A �ta si mislio?
MI�A: Molim?
DARKO: �ta si mislio?
MI�A: A, pa da svratim pre toga ako misli� da je to...
DARKO: Ona je luda, to zna�?
MI�A: Znam... Ali ipak sam mislio... Dugo se ve� znamo. Nemam ja sad neke tu velike planove. Mislio sam samo da me dovede� ve�eras, pa ja lepo da popri�am sa njom.
DARKO: Nisam siguran da li si svestan �ta tra�i� od mene. Ipak je to moja... mislim, pri�amo o mojoj sestri, ovde, a ne o nekoj, je l', ne o nekoj drolji sa �tajge. Mislim, ipak si ti jedna, da ka�em, jedna propalica, �ast izuzecima, ali ipak ovde pri�amo o mojoj sestri, ne o nekoj...
MI�A: Ja bi' samo, Darko, ja bi' samo, ovaj, rekao sam ti, samo da popri�am sa njom. A ispo�tova�u te.
DARKO: Pri�amo o mojoj sestri a ne o nekoj prljavoj drolji sa �tajge.
MI�A: Znam, evo, ja sam spremio... Znam da je glupo poklanjati pare, ali mislio sam da �e� ti najbolje znati �ta ti treba. Tako sam ne�to mislio... Najbolje ti njemu, Milo�e, lepo daj pare pa �e on znati �ta sebi da kupi.
DARKO: To si dobro mislio.
MI�A: Evo. Nisu neke pare, ali rekao sam, lepo sam rekao da ja nikom ne ostajem du�an.
DARKO: To je stvarno lepo od tebe. Od po�etka mi se... uvek sam govorio da si ti momak na mestu.
MI�A: Darko, a za�to, ovaj, za�to se tu�ete?
DARKO: Molim?
MI�A: Za�to dolaze ovi iz Radi�eve, za�to �ete da se bijete?
DARKO: Kako to misli�?
MI�A: Ma, ni�ta.
DARKO: Kako to misli�, �za�to �emo da se tu�emo�?
MI�A: Nije bitno.
DARKO: Zato �to su pi�ke, i sam zna� kolike su pi�ke, koji ti je. �udan si ti lik, Mi�o. Ba� ono, �to se ka�e, �udan.


3. Stan

Darko. Tina ulazi �avanturisti�ki� obu�ena.
DARKO: Gde si ti do sada? U stvari, ne zanima me.
TINA: �ta?
DARKO: Ni�ta. �ekao sam te.
TINA: Molim?
DARKO: Nemoj da po�inje�.
TINA: �ta?
DARKO: Ni�ta od onoga �to bi imala da mi ispri�a� trenutno me ne zanima. Ni kako si lovila leptire, ni kako si posmatrala, je l', posmatrala te... mrave il' �ta god.
TINA: Pa dobro. Nisam ni mislila. Mislim, nisam ni mislila da ti pri�am o tome.
DARKO: Ni�ta od toga me ne zanima. Ne mogu da slu�am, eksplodira�e mi glava.
TINA: Nisam ni mislila da ti pri�am o tome jer nisam ni i�la u lov na leptire. Ali sam se, bez obzira, divno provela.
DARKO: Uvek kad spavam popodne boli me glava. Po�elim, prosto po�elim da uzmem jedan, da uzmem jedan, jedan duga�ak ekser i da ga zakucam pravo u glavu. Da ga prosto zakucam u glavu.
TINA: Nisam i�la u lov na leptire ali nai�la sam na jedno divno mravlje gnezdo. Dole kod �kole pored onog �utog zida iza trafike, zna�? Prona�la sam i prednji i zadnji... zna�, oni imaju dva ulaza u ku�u, prednji i zadnji. U stvari, to su ulaz i izlaz. To je ba� prakti�no, zar ne? Je l' da je to prakti�no?
DARKO: Pravo u glavu.
TINA: Onda nema sudaranja. I ako pa�ljivo posmatra� retko kad �e� da vidi� dva mrava kako se sudaraju. To su prora�unate �ivotinje. Imaju one antenice pomo�u kojih razgovaraju. I kad negde na�u hranu, onda formiraju dve kolone, jedni idu u jednom smeru, drugi u suprotnom. I svaki put kada se sretnu po�nu da mrdaju tim antenicama i da se ne�to dogovaraju.
DARKO: Ne ka�e se mravlje gnezdo.
TINA: Molim?
DARKO: Ka�e se mravinjak, a ne mravlje gnezdo.
TINA: A �to si ti tako nadrndan?
DARKO: Boli me glava. Puca mi glava. Ho�e da eksplodira.
TINA: To je zato �to spava� popodne.
DARKO: ...Misli� da je zato?
TINA: Uvek kad spava� popodne boli te glava.
DARKO: Vidi�, mogu�e. Mo�da stvarno ima veze s tim �to sam spavao popodne.
TINA: Da nije Dragana dolazila?
DARKO: U radnji je.
TINA: U radnji? Mama je u radnji?
DARKO: Da.
TINA: To nije istina.
DARKO: �ta?
TINA: Sad sam bila tamo. Sad sam bila u radnji, i nje tamo nema. Ona nije u radnji.
DARKO: Bila si u radnji, nje tamo nije bilo i na osnovu toga zaklju�ila si da, je l' tako, zaklju�ila si da nije istina da je ona oti�la u radnju.
TINA: Da.
DARKO: A nije ti palo, mislim, nisi ni za trenutak, nisi pomislila da je ona mo�da oti�la u neku drugu radnju? Radnja na �o�ku nije jedina na svetu a kamoli u na�em kraju. Mislim, nije jedina radnja u koju je mogla da po�eli da ode.
TINA: Nije jedina. Ali kada mama ka�e da ide u radnju, to zna�i da ide u radnju na �o�ku. A tamo je nema.
DARKO: Ako je tako, onda je verovatno slagala. Onda nas je verovatno slagala. Rekla je da ide u radnju i oti�la do trafike. U�as. U�as od �ene.
TINA: Nije ni kod trafike i tamo sam bila.
DARKO: Dobro, Tina, stvarno nemam, mislim, da li me razume� kad ti ka�em da nemam snage za to. Poku�avam da se skoncetri�em. Da li mo�e� da razume� �ta poku�avam da ti ka�em?
TINA: Potrebna ti je koncentracija.
DARKO: Da. Trenutno mi je jako potrebna koncentracija.
TINA: Dobro. Ja to razumem. Svima je ponekad potrebna koncentracija.
Zvono na ulaznim vratima. Darko ode da otvori. Vra�a se sa Mi�om koji u ruci nosi zapakovanu bombonjeru.
TINA: Zdravo.
MI�A: Zdravo.
DARKO: Zna� Mi�u?
TINA: Tu i tamo. Moglo bi se re�i. Ponekad me prati.
DARKO: Kako to misli�?
TINA: Ponekad ide za mnom kada sam sama napolju.
MI�A: Mislim da si me pome�ala sa nekim.
TINA: Pre par dana mi je tako kupio sladoled. Je l' se se�a� da si mi kupio sladoled pre par dana? I�ao je za mnom ulicom, sve se skrivao po �o�kovima, valjda je mislio da ga ne vidim. Je l' da si mislio? I ja za�em za �o�ak pa ga iznenadim. Kako se prepao! Onda je rekao da mora da mi kupi sladoled.
DARKO: I?
TINA: �ta �i�?
DARKO: Je l' ti kupio sladoled?
TINA: Jeste, pa rekla sam da mi je kupio. Kornet. Od �okolade.
MI�A: Nisam, stvarno...
DARKO: Kornet od �okolade...
TINA: Ne smeta to meni, Mi�o, ja ba� volim �to si ti tu. Ina�e bih se pla�ila da no�u sama idem ulicom.
MI�A: Evo, ja doneo bombonjeru.
...
TINA: Ka�i.
MI�A: Ja?
TINA: Da
MI�A: �ta?
TINA: Ne znam. Izgleda�, mislim, izgleda� kao da bi, kao da ho�e� ne�to da ka�e�.
MI�A: Da, ovaj... mislio sam...
DARKO: E, idem ja da... napumpam gume. Od bicikla. Treba�e mi bicikl pa bolje da mu gume budu napumpane. Nego posle da... razmi�ljam.
Iza�e.
MI�A: Ja sam mislio, mislim, ako ho�e�, ja bi' voleo, ako bi 'tela da mi bude�, da budemo, ako ho�e� da budemo zajedno.
TINA: Molim?
MI�A: �ta?
TINA: Nisam te �ula.
MI�A: Dobro.
TINA: Pa ka�i ponovo.
MI�A: �ta?
TINA: To �to si rekao.
MI�A: A, pa ka�em ba� mi je lepo ovde, pa bih voleo �e��e, mislim, bilo bi ba� lepo �e��e da se vi�amo.
TINA: A �ta ti zna� o mravima?
MI�A: Gledao sam na televiziji...
TINA: Mrave?
MI�A: Na... televiziji...
TINA: Na televiziji? Gledao si mrave na televiziji?
MI�A: Da.
TINA: I onda, mislim, onda se svi �ude �to nam propada civilizacija.
MI�A: Zbog mene? Ne�e valjda zbog mene da...
TINA: Zbog tebe, da. Ti nema� du�u, prijatelju. Nije, mislim, nije nepopravljivo stanje, ali nema� du�u.
MI�A: Kako nemam, ovaj, du�u...
TINA: Popila ti je Nikol Kidman.
MI�A: Ko?
TINA: Nikol. Nikol Kidman. Glumica. Ali sredi�emo mi to. Treba�e nam, nije nepopravljivo, ne�e biti lako ali nije nepopravljivo, treba�e nam samo dosta blata.
MI�A: Blato? Ima kod pijace pukla �esma.
TINA: Puno blata. Taj proces ne traje kratko i, to treba da zna�, potrebna je, potrebna je posve�enost. Ali posle �e� biti slobodan.
MI�A: Od te Nikol?
Zazvoni �telefon�.
TINA: I od nje. Izvini.
Javi se na �telefon�.
Halo? (Mi�i) Znala sam! (U telefon) Aha, da. Imamo �poret. I fri�ider. Da. I bojler imamo. Beli su, da. Bele boje! Plafoni? Oni su... pa, recimo... fluo zeleni na ljubi�aste tufne. Ma, je l' tako? Ma nemojte... Pa �ta vi mislite da sam ja budala?
Zalupi slu�alicu.
Izgleda da imaju, mislim, to je sad ve� o�igledno, izgleda da imaju prislu�ne ure�aje u stanu.
MI�A: Tina. Izvini, ali moram da ti ka�em. To je sve, izvini, ali to sve je potpuno prevazi�eno.
TINA: �ta?
MI�A: Prislu�ni ure�aji. Sad se sve to radi sa satelita. Gledao sam na... ovaj, pri�ao mi je jedan drug kako to funkcioni�e. To je sada potpuno, potpuno automatizovan proces. Sve se snima.
TINA: Je l' ti ima� na sebi kupa�e ga�e?
MI�A: Kako to misli�?
TINA: Je l' ti ima� na sebi kupa�e ga�e?
MI�A: Misli� sad?
TINA: Da.
MI�A: Pa, ovaj... nemam.
TINA: Za�to?
MI�A: Pa... nisam planirao da se kupam.
TINA: Nema veze. 'Ajde, idemo. Nemamo vremena za gubljenje.
MI�A: A, ovaj... ne bi trebalo da zaboravimo... mislio sam, mo�da...
TINA: �ta?
MI�A: A bombonjera?
TINA: Ponesi je, razmi�lja�emo usput.
Tina ostavi na stolu jednu bombonu za Darka. Izjure napolje.
DARKO (Off): Vidi �ta sam na�ao kod stepenica!
Darko se vra�a s de�jim triciklom i pumpom za bicikl. Primeti da ih nema. Proba da vozi tricikl ali mu zasmeta pi�tolj pa ga izvadi i stavi na sto. Kad spusti pi�tolj na sto primeti bombonu koju mu je ostavila Tina. Stavi bombonu u usta i vrati se na tricikl, ali nakratko. Uozbilji se, namr�ti, uzme pi�tolj i iza�e iz sobe.


4. Ulica

Tina i Mi�a, pokriven blatom.
TINA: 'Ajde malo da sednemo, ja sam, ovaj, crkla sam. Ba� sam se...
MI�A: Ovde?
TINA: Ba� sam se umorila. Nisam ovoliko tr�ala od, ne pamtim kad sam poslednji put ovako tr�ala...
MI�A: Izgleda da su se ba� naljutili.
TINA: To je zato �to je ljude briga, mislim, ovako, generalno ih je ba� briga za sve. A naro�ito za nas mlade.
MI�A: Ja mislim, ovaj, da su se naljutili �to smo ponovo pokvarili, �to smo im pokvarili �esmu.
TINA: Rekao si da ima blata na pijaci. Jesi, ka�i mi, jesi rekao?
MI�A: Jesam.
TINA: Jesi rekao da ima blata na pijaci? Jesi rekao?
MI�A: Rekao sam.
TINA: Nije bilo, ja mislim da nije bilo grama jednog blata tamo. Kako si mislio da obavimo ovo? Da nismo sredili �esmu ne bi ni�ta bilo od cele akcije.
MI�A: Ne, ja se sve sla�em, Tina, razume se da smo morali to da uradimo, samo ka�em za�to su se, samo ka�em za�to su se, za�to mislim da su se naljutili.
TINA: Stvarno ne znam kako si mislio da ovo obavimo bez blata.
MI�A: Samo ka�em...
TINA: Uh, crkla sam.
MI�A: Meni je, malo mi je hladno.
TINA: Naravno. Naravno da ti je hladno. Jesi gledao �Matriks�?
MI�A: Ja se jako lako razbolim.
Tina vadi iz torbe bombonjeru, otvara je.
TINA: Zna� kad se ono Kianu Rivs probudio onako skroz �elav i nikakav u matriksu, kad je pojeo pilulu, i njemu je, je l' tako, i njemu je bilo hladno.
MI�A: Molim?
Tina mu da bombonu.
TINA: Kianu Rivs, matriks.
MI�A: Da?
TINA: E, pa, i ti si upravo pojeo pilulu.
MI�A: Kakvu pilulu?
Za�uje se prvo jedan, a onda jo� dva udaljena pucnja iz pi�tolja. Mi�a se trgne i pogleda u tom pravcu.
TINA: Ti si upravo pojeo takvu jednu pilulu. Za kraj...
MI�A: Tina, a za�to se...
TINA: Evo, zaslu�io si. Bio si hrabar.
Pru�a mu jo� jedno par�e �okolade.
MI�A: Ne�u, hvala. Za�to se, ovaj, za�to se Darko dru�i sa Tadijom?
TINA: S kim?
MI�A: S Tadijom. On mi se ne svi�a, taj Tadija. Svi �to su s njim stalno se tuku, jednom, ovaj, jednom �e neko stvarno da nastrada.
TINA: A pa to je... nije tu Tadija problem. To je, to ti je, Milo�e, mu�ka stvar. I ti �e� tako ako ti se desi ne�to lo�e u �ivotu.
MI�A: Ne�u.
TINA: I ti �e� tako ako te ne�to stvarno upla�i. Kao Darka. On se pla�i. Darko se pla�i. On je jako upla�en, svi oni su jako upla�eni. I onda moraju da, je l', moraju svaki dan da dokazuju sebi i drugima kako su hrabri, kako su neustra�ivi.
MI�A: Ja ne bi' tako. Ja se ne bi' tuk'o.
TINA: Zato �to... Zna�, on i ja smo jedno vreme spavali u dnevnoj sobi dok se stan, dok su sre�ivali stan i jedne no�i tata je si�ao u podrum, otvorio je tiho vrata da nas ne probudi, si�ao u podum i pucao sebi u glavu. Darko je prvi otr�ao dole i video sve to... Ho�e� jo� malo? Mi�o. Ho�e� jo� �okolade?
MI�A: Ne�u.
TINA: I tako on sad pokazuje kako je hrabar i jak tako �to se, u stvari, tako �to se pona�a kao pi�ka.
MI�A: La�e�.
TINA: Ne la�em.
MI�A: Va� tata je na putu, rekla mi je mama. Ti stalno la�e�.
TINA: Ja ne la�em nego izmi�ljam.
MI�A: To je isto.
TINA: Nije isto. Sem toga, postoje stvari koje smem da izmi�ljam i koje ne smem. Ovako ne�to ne bih nikad smela da izmi�ljam. A i ti veruje� mami...
MI�A: Izmi�lja�. Da se to stvarno, mislim, da se to stvarno desilo on bi pri�ao sa mamom.
TINA: Ona je jo� lu�a. Oni su svi ludi. Naro�ito matorci. Kol'ko tek oni izmi�ljaju...
MI�A: Meni je hladno.
TINA: Do�i.
Zagrli ga.
TINA: A i ti si malo pi�ka, a? Svi vi mu�karci u stvari ste, svi ste pomalo pi�ke.
MI�A: Ja mislim da si ti luda. Jednom sam te video, i�ao sam da bacim �ubre i video sam te kako �u�i� iza trafike.
TINA: Mama ti luda.
MI�A: Imala si neko drvo u ruci, dr�ala si to drvo i kopala si po zemlji. Stajao sam i gledao te, dva sata si kopala po zemlji kao ludak.
TINA: Dva sata?
MI�A: Dva sata. Kao ludak.
TINA: Dva sata si stajao nasred ulice, s kantom za �ubre u ruci, i buljio u mene?
MI�A: Pa, bilo mi je �udno.
TINA: Gledala sam mrave. Prave �ive mrave. Oni, zna�, tamo �ive... Iza trafike. Kod �kole.
MI�A: Pa, eto, ja sam, ja sam gledao tebe...
TINA: ...Smrdi�. Treba da se opere�.
MI�A (Ustane): Ti, bre, nisi normalna.
TINA: Stani, kuda �e�?
MI�A: Idem da vidim gde je Darko.
TINA: Za�to?
MI�A: Eto tako, bez veze. Na putu mi do ku�e pa tako...
TINA: Za�to bi gledao gde je Darko?
MI�A: Idem da se operem, taman.
TINA: �ta ima da se pere�?
MI�A: Od blata. Smrdim.
TINA: Mi�o!
Mi�a iza�e, Tina potr�i za njim.


5. Stan

Tina.
Sedi i �eka. Odlazi u kuhinju, pa se vrati u sobu. Donese stolicu, dohvati klju� i otklju�a vrata podruma, si�e. Ubrzo se vrati u sobu, ostavi vrata podruma otvorena.
Ulazi Dragana.
DRAGANA: Ti ljudi stvarno... mislim, stvarno ne znaju... mada, i ja sam ba� umela da izaberem posao.
TINA: Gde je Darko?
DRAGANA: Zamisli zovu me ovako kasno da... Za�to su, Tina, za�to su vrata podruma otvorena?
TINA: �ta si radila u bolnici?
DRAGANA: Za�to su otvorena? Tina. Vrata.
TINA: Bila sam dole. Htela sam da vidim i, mama, dole nema nikakvih pacova, nema ni�ega! I neke semenke prosute su po zemlji a pacova nema da se pojave!
DRAGANA: Jesmo se mi... Tina, za�to to radi�? Za�to to...
Ode do podrumskih vrata i zalupi ih tako jako da ih skoro izvali iz zida.
Za�to to radi�? Objasni mi.
TINA: Mama, �ta si radila u bolnici? Ti nikad ne ide� na posao u ovo vreme. I Mi�a mi je rekao da Darko opet ide da se bije, gde je on? Jesu ga upucali, ka�i mi?!
DRAGANA: �ta opet izmi�lja�? Ja te pitam da li ima ne�to �to ne razume� u mom, mislim, da li govorim nekim nerazumljivim jezikom, u �emu je problem? Da li, mislim, da li... ja, stvarno, Tina, meni nije jasno kako, mislim, kako ne razume� kad ti ka�em, ja, stvarno, ja se trudim, stvarno se trudim, poku�avam da objasnim da ta vrata, Tina, ona moraju, ona moraju stalno da budu...
TINA: Znam, mama.
DRAGANA: Ta vrata moraju stalno, ona moraju stalno da budu zatvorena. Zaklju�ana, moraju da budu zaklju�ana. Mi moramo, ti i ja moramo da pazimo. Ho�emo da pazimo? Obe�aj mi da �emo, da �emo ti i ja da pazimo, zajedno, da pazimo da budu, da uvek budu zatvorena, zaklju�ana, da budu zaklju�ana.
TINA: Obe�avam.
DRAGANA: Stvarno ne znam da li me ti razume� kada ti ka�em, to je, kao, rekla sam ti, kao neki tajni zadatak. Veoma va�an zadatak od dr�avnog zna�aja.
TINA: Mama...
DRAGANA: Jesi li razumela?
TINA: Mama...
DRAGANA: Molim, du�o.
TINA: Gde je Darko?
DRAGANA: On je iza�ao sa drugarima. Ne brini za njega, ume on, ako neko ume, on ume da brine o sebi.
TINA: Upucali su ga.
DRAGANA: Jesmo se dogovorile ti i ja?
TINA: Znam da su ga upucali, i sad �e� opet da ode�, a ja �u opet da budem sama.
DRAGANA: Dobro, 'ajde, ti se sad, spremi se za krevet.
TINA: Mama, nemoj da me la�e�. Ja to ne mogu vi�e da izdr�im. Ja nisam luda. Nisam luda!
DRAGANA: Tina, idi u krevet.
TINA: Kuda �e�?
DRAGANA: Idi u krevet. Ja moram nazad na posao. Uveli su mi sad jo� jednu smenu. 'Ajde, idi u krevet, ja ne�u dugo.
TINA: Mama, nemoj da ide�, molim te!
DRAGANA: Tina, ja stvarno ne bih i�la da ne moram. Nemoj da mi ote�ava�...
TINA: Molim te!
DRAGANA: �ta ja da radim sa tobom?
Tina ode u svoju sobu.


6. Stan

Tina. Darko oprezno ulazi u stan. Jutro je.
TINA: Mislila sam da su te upucali.
DARKO: Opet ne spava�?
TINA: Sedela sam, celu no� sam sedela budna u krevetu. Dragana nije bila tu, ti nisi bio tu, i mislila sam...
DARKO: Gde je ona?
TINA: U bolnici. Uveli su joj novu smenu.
DARKO: �ekaj da sednem malo, mrtav sam. Au. Tina. Ovo vi�e nema smisla. Nije fora. Ja stvarno nisam kreten, nisam neki seljak, lepo sam rekao, Tina i ti sama zna� kakvi to ljudi.
TINA: Koji ljudi?
DARKO: Nije fora. Kao da ni�ta nema smisla, bre, k'o u onom filmu kad onom pukne film. 'Ajde, nek je sranje, ali, bre, da zna�, razume�, da zna� gde je napred a gde nazad a ne ovako, i kako onda da se sna�e�, mislim, kako �ovek da se sna�e? I u filmu, je l' tako, u filmu lepo zna�. Ne mo�e �varci da ima o�iljak preko face, zato �to je �varci pozitivac. Osim u �Terminatoru I� dobro, ali i tamo ti je jasno, uvek je jasno, to mora svima da bude jasno.
TINA: �ta?
DARKO: Pa ko je pozitivac a ko negativac. Ne mo�e sad, je l' tako, ne mo�e pozitivac da ima o�iljak preko face i da mu fali oko, na primer, da mu fali oko i da ima �epavog psa, a negativac da izgeda kao neki, kao neki, na primer, kao neki ok de�ko iz kraja. Mislim, kako onda �ovek da zna kome da veruje? Kada bi pozitivac imao o�iljak preko face, sve bi izgubilo smisao, sve!
TINA: O �emu pri�a�?
DARKO: I ona Jasmina, koja je to mala... ona je kurva, zna�. Prava mala kurva. Ne ka�em da se jebe za pare nego, onako, kad se ka�e za nekog da je kurva. Puca mi glava.
Dragana ulazi u stan.
TINA: Ho�u da mi obe�a� da ne�e� vi�e da se vi�a� sa Tadijom.
DARKO: E, vidi�, sad nisam spavao popodne pa me boli. Nisam spavao uop�te.
TINA: Obe�aj mi.
DARKO: Dobro, Tina, malo me, izvini, ali gnjavi�. Ne zna�, mislim, stvarno ne zna� o �emu pri�a�.
DRAGANA: Jeste ustali...
TINA: Mislila sam da su te upucali.
DARKO: Tina me gnjavi, Dragana, ka�i joj da me ne gnjavi.
TINA: Ho�u da mi obe�a�!
DRAGANA: Nemojte od jutra...
DARKO: Usrali su se! Je l' Tadija kriv �to su se usrali?
TINA: Darko!
Dragana ode u kuhinju.
DARKO (Tiho, da ne �uje Dragana): Tadiju su upucali, je l' ti to razume�? Eno le�i tamo negde, vi�e, �to se ka�e, vi�e mrtav nego �iv, i jo� ona mala pizda ona Jasmina ka�e da sam ja kriv �to sam poneo prangiju, ka�e da su zbog mene, ej, da su se zbog mene usrali, kurva mala. Ali ja sam lepo znao kakve su oni pi�ke, zato sam je i poneo. �ta je trebalo da idem goloruk pa da i ja le�im pored Tadije?
TINA: Kretenu.
DARKO: Nemoj i ti sad da sere�.
Tina se raspla�e, Darko ustane i ode u wc. Dragana se vrati iz kuhinje sa kafom.
DRAGANA: Za�to ga gnjavi�?
TINA: Dokle �e� da se pravi� slepa?
DRAGANA: O �emu pri�a�?
Tina ustane i besno iza�e iz sobe.
DRAGANA: Tina!
Uzme gutljaj-dva kafe, pa ode do wc-a i proba da u�e.
DRAGANA: Darko?
DARKO (Off): Molim
DRAGANA: Slu�aj, radila sam celu no�, mrtva sam umorna. Ho�u samo da operem zube i da legnem. 'Ajde, iza�i napolje.
DARKO (Off): Ne�u.
DRAGANA: Ne teraj me da ti dva puta ka�em.
DARKO (Off): Pusti me.
DRAGANA: Darko, iza�i napolje, poslednju put ti ka�em. Celu no� sam crn�ila da bi me ti sad maltretirao.
Darko iza�e.
�to me sad tako gleda�? �ta je, bre, vama deco?
U�e u wc.
Darko jo� kratko gleda za njom, pa ode do jakne, izvadi iz nje pi�tolj i si�e u podrum.


7. Podrum / park

Prostor 1 (podrum)

Dimitrije. Darko silazi niz stepenice. Za trenutak zastane kada ugleda oca.
DIMITRIJE: Pre par godina i�ao sam poslom u Finsku, vodili su nas na sam sever, navodno zbog nekih prirodnih lepota...
DARKO: Tata...?
DIMITRIJE: K'o da to mene, mislim stvarno, k'o da su mene ikad interesovale prirodne lepote, ali dobro... i stignemo mi, stignemo tamo, na to neko imanje, tu i neka kr�ma, neki lokal... I svi tu, naravno, je l', krenu da piju, da se oblokavaju, a ja odem malo da pro�etam i, zamisli, sretnem Deda Mraza.
DARKO: Deda Mraza?
DIMITRIJE: Matorog Finca obu�enog u crveno odelo s okovratnikom od belog krzna. Sedi �ovek na nekom deblu i hrani irvasa. I sednem ja pored njega i po�nem da mu pri�am, ispostavi se da deda razume engleski, ja mu, pazi, �etiri sata sam ja njemu pri�ao, o mami, o Tini, o tebi, o mojim sranjima, ej, �ovek je �etiri sata slu�ao moja sranja i onda je skinuo onu svoju rukavicu, pomazio me po kosi i dao mi ovo...
DARKO: �ta je to?


Prostor 2 (park)
Tina dolazi u park, tra�i nekog.


Prostor 1
DIMITRIJE: Zna�ka. Pi�e �Ove godine bio sam dobar de�ak�. Na finskom.
Pomazi ga po kosi, da mu zna�ku i iza�e iz podruma. Darko ostane sam, s pi�toljem u jednoj i zna�kom u drugoj ruci.


Prostor 2
Tokom Tininog monologa svetlo u prostoru 1 polako se gasi. Tina ostaje sama na sceni.

TINA: Hej, gde si? Do�i, molim te, nemoj da se pla�i�! Evo, evo ja �u da sednem ovde i ne�u da gledam, zatvori�u o�i. Molim te, do�i. Za�to ne�e� da se igra� sa mnom? Evo, zatvori�u o�i. Pravi�u se da ni�ta ne prime�ujem. Pravi�u se da ni�ta ne prime�ujem.

KRAJ
Copyright: Sterijino pozorje 1998-2008.