NAZAD NA SADRZAJ  > > >
S C E N A : �asopis za pozori�nu umetnost
Novi Sad, 2008. broj 1 godina XLIV januar-mart YU ISSN 0036-5734

DRAME
Milena - Minja BOGAVAC
LEPO & LAKO / 3,4...SAD!
slam tragedija patetike novogeneracijske poetike

  MILENA � MINJA BOGAVAC

Spisateljica, dramatur�kinja, pesnikinja.
Ro�ena 1982. u Beogradu. Diplomirala dramaturgiju na Fakultetu dramskih umetnosti. S rediteljkom Jelenom Bogavac, 1999. osnovala pozori�nu trupu DMS (Drama Mental Studio), u kojoj radi kao dramaturg, pisac, ideolog, performer i asistent re�ije. Trupa je do sada realizovala vi�e od trideset umetni�kih projekata u beogradskim pozori�tima i na festivalima �irom Evrope.
Izvedene i/ili objavljene drame: North Force, Crvena, Fake porno (Bitef teatar); Dragi tata (Jugoslovensko dramsko pozori�te; Narodno pozori�te u Pirotu); Bajka o elektricitetu (Pinokio); Svi drugi (Det Apne Teatret, Oslo; Radio Beograd II); Td� ili prva trojka (objavljen u �asopisu �Teatron�, predstava u pripremi); Planeta Zemlja i Doktor Vreme (u produkciji EPSa i Blumen groupa); The overperformance (jedno�inka na engleskom jeziku, izvedena kao deo projekta �Europa am park� na Bienalu u Visbadenu); Balerina/Gamma cas i druge...
Komadi su joj prevedeni na svetske jezike, uvr�teni u antologije i predstavljeni na festivalima u Avinjonu, Njujorku, Londonu, Lidsu, Visbadenu, Bratislavi, Mostaru... Kao dramaturg, sara�ivala je s brojnim rediteljima i adaptirala dela Aristofana, Gogolja, Mome Kapora, Iv Ensler, K�i�tofa Bizjoa, Du�anke Stojanovi�, Ace Popovi�a... Dobitnica je nagrade �Josip Kulud�i� za �izuzetan uspeh u oblasti pozori�ta� na Fakultetu dramskih umetnosti, a drama Dragi tata nagra�ena je prvom nagradom na konkursu za najbolji savremeni dramski tekst Jugoslovenskog dramskog pozori�ta.
Pi�e i izvodi slem poeziju, a prvu zbirku EPP izdao joj je SKC u Novom Sadu. Selektorka je EX TEATAR FESTA, festivala eksperimentalnog i niskobud�etnog teatra u Pan�evu; umetni�ka direktorka letnjeg entertaiment festivala BEOGRADILI�TE COOLTURE na Adi Ciganliji i jedan od osniva�a serije D�EPNIH FESTIVALA SLOBODNE GRA�ANSKE MISLI u Bitef teatru.
Stalna saradnica Bitefa i Bitef teatra, �lanica grupe NOVA DRAMA � SFW, i jedna od urednika sajta www.novadrama.org koji se bavi promovisanjem dela mladih doma�ih pisaca. S piscima okupljenim oko ovog sajta, vodila je nekoliko radionica za razvoj dramskog teksta. Kolumnistkinja je �Ve�ernjih novosti�, redovno objavljuje tekstove, pri�e i dokumentarnu prozu u periodi�noj �tampi.


Dramatur�ka bele�ka

POST, CAST, TOST I VLAST
Ima vi�e razloga zbog kojih podnaslov drame 3, 4... Sad! Milene Bogavac glasi �Slam tragedija patetike novogeneracijske poetike� � i svi su oni manje-vi�e uspe�no utemeljeni u samom tekstu drame: ironija, nova romantika, poetika fragmenta, bezna�e, kontrast generacijskog idioma sa kriti�(ars)kim diskursom, diskontinuirana radnja. Ali, svakako da onaj bitni razlog � ili barem razlog koji ima bitnu vezu s dubinskim �profilom� teksta � le�i u potrebi da se anti�ivot protagonista �overi� kroz anti/para/pseudo jezik kojim govore (podjednako, mo�da i vi�e, taj jezik govori njih).
Junaci drame o kojoj je re� � ostanimo jo� malo �u paraleli� sa �argonom same autorke � �lanovi su jedne urbane/velegradske/omladinske redakcije ZOO radija, fanovi �hip-hopa� i/ili �slam� poezije: Sta�a, voditeljka emisije 3, 4... Sad!, kao i Rizla i Kre�. Oni �ive u me�uprostoru koji je vizuelna metafora jezika (govora, radiomedija), ali i u me�uvremenu koje je parafraza/kopija �ivota. Karakterizovani ne toliko osobinama i ciljevima, koliko (�ivotno-esteti�kim) sklonostima i retorikom, ovo troje protagonista suprotstavljeno je, okvirno govore�i, �antagonisti�koj trojki�: Popadi� (menad�er), Jasna (klasi�na �mlada pesnikinja�) i Di�a (�ef ZOO radija). Tegla, po zanimanju kriti�ar, nalazi se negde u sredini: to je u svakom smislu simboli�no, kako za (metakriti�ku) poziciju autorke, tako i za poziciju samog (klasi�nog) pojma Umetnosti u drami.
U stvari, zaplet, to jest op�ti nacrt zbivanja u 3,4... Sad! jeste ogoljeno klasi�an, u jednom sloju: Junakinja/ Sta�a, voditeljka, zato�nica �slam� poezije i njena dvojica saboraca, zajedno prelaze sve odlu�nije granicu provokacije � u komuniciranju s auditorijumom, kao i u odnosima prema Di�i i ostaloj zvani�noj javnosti � sve dok se, vi�e kumulacijom zbivanja nego logi�kim obrtom, na�u u predelu tragi�ke (za Sta�u) i porazne (za ostale) zavr�nice. Koliko je, me�utim, samoj autorki � ina�e, �ugra�enoj� kao �Ja� u cast (tj. dramatis personae) komada s funkcionalnom dozom ironije � va�an ovaj sloj/zaplet/tragi�nost? Do izvesne mere, ta�nije, do one mere koju mo�e da dopusti kombinacija preostala dva sloja: postdramskih elemenata i idiomsko-retori�kih igara.
Strategija postdramskog ne iscrpljuje se u kontrastu pomenute �vizualizacije zvuka� i psiholo�ki zasnovane motivacije koja spaja dve karakterne �trojke�, niti u, ina�e efektnom, lajtmotivu �radionice zvuka� (monta�ne off-sekvence koja artikuli�e informativnu d�unglu politi�kog podzemlja, zodija�kih proro�anstava, porodi�nih strasti i maskulturne, sportsko-muzi�ke turbolencije), kao �nosa�a realnosti� (u naturalisti�kom smislu). Za Milenu Bogavac, ma�toviti ali i riskantni strate�ki post � izraz mo�emo uzeti u zna�enju dramske teorije, kao i blogerske terminologije, istovremeno! � ogleda se u dvostrukom naporu: da se razori (scenski) prostor, ali i da se, kao nali�je samog tog �ina/procesa/stanja, iznova stvori (poetski, hip-hoperski, slamerski) pesni�ki govor. Dakle, i poezija i nihilizam � no, dobijamo li iz tog susreta obavezno i nihilisti�ku poeziju?
Odgovor je u ve�oj meri potvrdan �to se ti�e samih unutra�njih protivre�nosti karakterizacije: Sta�ine razapetosti izme�u proznog, borbenog aktivizma i medijske (dakle, upu�ene imaginarnom i stvarnom, teatarskom auditorijumu) pesni�ke retorike � �to delimi�no deluje opravdano i u slu�aju Kre�ovog lika. Manje je taj odgovor pouzdan i plodan ako pogledamo dimenziju sudara ovih dveju dimenzija s �tre�om stranom� � Di�om (kao karikaturom �medijskog mogula�), Jasnom i Popadi�em, i, najzad, fantomskim i prisilnim socijalnim okvirom, oli�enim u �muriji� koja �ganja gudru�. Zbog �ega se taj, vi�e poeti�ki produbljen no inovativan, vi�e stilisti�ki raznovrstan no ironi�no razigran �dvostruki obrtaj� ne sme�ta uverljivije u prostore kriti�ki postmedijskog, ili, barem, postkriti�kog? Te�e�i ka razu�ivanju karaktera, zbivanja i napetosti, a istovremeno neprestano obnavljaju�i konstruktivne pesni�ke elemente ne samo dijaloga ve� i atmosfere (ritam i rima stihova, predvidljivo buntovni�tvo, generacijski logi�no detabuiziranje), autorka, zadovoljavaju�i se vi�eglasjem kao polifonijom, pa �ak i �stereofonijom�, zastaje na pola puta ka disko(rd)foniji: kome je i tragedija dovoljna, ironijom posti�e efektne, ali prete�no takti�ke ciljeve. Ipak, perfektna taktika � a ovde sa takvom imamo posla � najbolja je priprema za novu strategiju.
Svetislav JOVANOV


Sve se zbiva u radijskom studiju i u Offu. Ono �to se doga�a na drugim mestima, doga�a se u pozori�tu. Na proscenijumu. Ili u publici. Na stepeni�tu. Negde sa strane. Na video bimu, tako�e. Sve se odigrava ove nedelje. I pro�le nedelje, tako�e. I slede�e nedelje.
Sad, nikad i uvek.
Svake nedelje.
Ili je to stalno samo jedna nedelja?
Obi�na nedelja u Beogradu.
Sasvim obi�na nedelja, koja ve� godinama traje.
Vreme je stalo. Samo deca rastu.
�ta god to zna�ilo. A sigurno da zna�i bar ne�to.


Scenografija:
studio ZOO radija, oblepljen kartonima od jaja. Grafiti. Dim. Stolice, sto i prepune piksle. Dva raspadnuta mikrofona. Obavezno prava. Staklo. Iza stakla miks-pult. Za miksetom je mesto za tonca. Tonac je publici okrenut le�ima.
Na podu studija raspali du�ek i jedno �ebe. Prazne fla�e, plasti�ne �a�e. Na staklu prema toncu natpis karminom 103,4 FM ZOO


EKIPA
mala STA�A. 23 godine. Nije vi�e tako mala, ali tako je zovu. Pesnikinja. Ne, ne. SLEM PESNIKINJA, naglasila bi. Apsolventkinja knji�evnosti u apsolventskoj krizi. Zaglavljena dva ispita pred diplomu. Autorka i voditeljka �kultne� radio emisije 3, 4 SAD... �ta jo� re�i o Sta�i? Da je dete iz centra. Da su joj roditelji intelektualci. Da je uvek bila dobar �ak, da je vaspitana kao intelektualni snob, da su je profesori i mnogi, mnogi drugi smatrali veoma nadarenom. Pri susretu s njenom prvom knjigom samo su zbunjeno vrteli glavom. �Mogla je da bude nova Desanka.� Sta�a se smejala. �Svaka druga ljanka pi�e k�o Desanka.� Tako je rekla. Iako protiv Desanke nema ba� ni�ta. U stvari, evo ko je Sta�a: enciklopedija u begi pantalonama �iroke pantalone �to nose hip-hoperi. Pametna klinka, mada hroni�no obolela od manifestovanja novogeneracijske poetike. Ne�to kao zakasneli pubertet. Sta�a je dokaz da je beletristika (a naro�ito poezija!) pogubna za vaspitanje �enske dece. Istina, svakog jutra Sta�a sebi, mami i tati obe�a kako �e po�eti da u�i. Pa, nije ona ni glupa ni lenja! Bar �kola za nju nikad nije bila problem! Onda ode na radio... I tako pro�e dan.


MC RIZLA SUPERSTAR. 25 godina. HC MC. Bolja polovina �kultnog� hip-hop benda �BG KALADONT�. Siva eminencija omladinskog radija. Siva eminencija beogradskog clubbinga. KLO�AR, naglasio bi. I dodao: �BARABA.� Jednom je upisao neki fakultet. Zbog vojske. Ne se�a se koji. Ili bar tako ka�e.
Dete iz predgra�a. Radni�ka klasa. I lud i drug. Kur�evit i pi�ka. Kad se sve zajedno uzme, nije lo�e pro�ao u �ivotu. U svom �ivotu, naravno. To je on. Da nije MC ne bi bio ni�ta. Da je bolje vaspitan, nikad ne bi bio MC. Dakle, nije lo�e. Nije lo�e, uop�te... Klinci se pr�e na njegove rime, klinke na njegov babyface. Rizla je gradska faca. Ni�ta vi�e, ali i ni�ta manje od toga. Ujutru se probudi, i smota d�oint. Baca rime uvis... I tako pro�e dan.


MC KRE� GANG CUFA MEGA DIGITALNI BOY. 26 godina. I on je MC. I jo� ne�to kao DJ. Manje talentovana polovina istog �kultnog� hip-hop benda �KALADONT�. I on je gradska faca. Dobar frajer, ka�u. Klinci se ba� ne pr�e na njegove rime. Ali, klinke su prsle pa se pr�e na �ta �o�e�. Polukrimi pubertet zamenio pravljenjem hip-hop matrica. Gastarbajtersko dete. �ivi s bakom. Jadna mu baka! Jadna mu majka!... A Majka i Taja �alju ke� iz Neme. Kre� kupuje opremu, i kupuje drogu. U poslednje vreme, sve manje opreme... Ako ga pitate, re�i �e da o sebi ne bi rekao ni�ta. Ni�ta ne bi naglasio. Drugi bi o njemu mogli da ka�u sasvim opre�ne stvari. Studirao je. Vi�u turisti�ku. Pa batalio. Majka i Taja to ne znaju, naporno rade, i opet �alju pare... �Nijedan dan u mom �ivotu nije isti�, repuje, �Furam br�e od svetlosti, jer sam digitalni boy�... Ipak, sve se to svodi na isto. Sve te �urke, sve te drolje, gudra, gudra, gudra... I tako pro�e dan.


TEGLA. 23 godine. Ta�nije: Nikolaj Vu�o. Svoje �lanke potpisuje pravim imenom, mada se ne ljuti kada ga zovu Tegla. Taj nadimak, mogu�e je, smislila Sta�a. Jer je cvikera�. I �treber. Kolumnista. Kriti�ar i teoreti�ar. Esejista. �ak i student generacije. Intelektualac op�te prakse. Starmali. Sta�in drug iz klupe. U stvari: bio je Sta�in drug iz klupe. Ali, on je odavno diplomirao. Naravno da je upisao postdiplomske. Naravno da je dobio stipendiju. Dve stipendije. Sada mu se bli�i vreme da magistrira. I, vrlo uskoro, o�ekuje ga posao na fakultetu. On je mnogo pametan. I jako mr�av. Ima astigmatizam, astmu, akne... i tako dalje, abecednim redom, kroz enciklopediju dijagnostike. Zaustavimo se jo� na slovu H. Hipohondrik. Negde duboko, uvek je verovao da �e se Sta�a udati za njega. Ne odmah, ne... jednom kad on postane ministar kulture. Ali, tu mu je ne�to promaklo. Veliki propust za studenta generacije. Istorija knji�evnosti nas u�i da se pesnikinje nikad ne udaju za ministre kulture. Makar ne dobre pesnikinje... Kad ka�em dobre, mislim na hrabre... Jer ko zna da li je Sta�a dobra pesniknja? Nedostaje mu. Brine za nju, ali nema hrabrosti da je prati... On u�i, pi�e, �ita, radi... Slu�a Sta�u na radiju... I tako pro�e dan.


Jovan POPADI�. 25 godina. E, nema ni�ta gore nego kad se mlad �ovek predstavlja prezimenom. Ipak, Popadi� zna da ima. On se ne drogira. On voli da obu�e odelo. On zavr�ava prava, on je politi�ki aktivan, on je predsednik podmlatka u jednoj konzervativnoj stranci, on studira i radi kao PR menad�er �Maxi Cineplexa�. Studira i radi. Zamislite! I studira i radi. On je vredan i poslovan. Kako mali Joca zami�lja japija. Njegove namere su �iste. Njegova majka je doma�ica, otac in�enjer. Ima devojku. Finu, bledu i tihu devojku. Drago mu je �to ona ne farba kosu, �to se �minka diskretno, i �to je frigidna. Vole da odu u bioskop, i na toplu �okoladu. Joca voli da pogleda fudbal. Ne pije, ne pu�i. Ne vozi se taksijem. Njegov porok je mamino pohovano �kembe u saftu. Voli i krofne. Joca je ispravan mladi �ovek. Voli red i da sve bude u redu. Rado bi bio fa�ista, samo mu prosto nije palo na pamet. A i nema vremena, jer vidite: on studira i radi. Dok se okrene, ve� pro�e dan.


JASNA Stojanovi�, 20 godina. Tako mlada, a ve�... provincijalka. Stigla iz Stiga, �to (kao i ni�ta drugo u �ivotu) nije slu�ajno. Dovoljno je samo da podsetimo da je Stig, Brani�evo ili kako se ve� zove... rodni kraj na�e Desanke. �ta? Stig i Brani�evo nisu isto? Stvarno?!... Nema ni veze. Jasna ka�e da veoma ceni Desanku Maksimovi�. Usred no�i umela bi da vam izrecituje pesmu �Strepnja�... ili bar prvu strofu. Da je znala da peva, nikad ne bi upisala vi�u �kolu. Ali, zato Jasna pi�e poeziju. Duboko ponire u ljubavnu tematiku, pa nema mnogo vremena da u�i. Za razliku od dve debele cimerke iz studenjaka Jasna je � mr�ava. Ima dugu kosu. Nema grudi, ali �im zaradi prvu hiljadarku pora��e i one. Tada �e biti prava �ena. A do tada, mora da se snalazi... Nije lako biti devojka u velikom gradu, ali Jasna jedno zna. Ku�i se ne vra�a. Ni po koju cenu! Ujutru se na�minka, pred malim ogledalom iznad lavaboa. Navije vikler, obuje �tiklu, pa na predavanja... Od studenjaka obavezno stopira... Jer, nikad se ne zna gde le�i devoja�ka sre�a... Mo�da ba� danas ustopira pravog?... Mo�da je danas njen sre�an dan.


DI�A zvani RAZREDNI. Kao i svi mu�karci u krizi srednjeg doba � veruje da je mlad. Koliko ima godina? To je izli�no pitanje. Jer Di�a je redovan u teretani. Redovan je i u kozmeti�kom salonu. Obla�i se le�erno. Mladala�ki. Ili onako kako on misli da je mladala�ki. �upa obrve. Kosa mu jo� ne opada (kad na to pomisli, kucne u drveni sto, mada bi mogao da kucne i u svoju glavu). Di�a voli svoju pametnu glavu. Sve �to ima, to je tom glavom stvorio. A ima tuce kompleksa deteta iz provincije. Kad je bio mla�i, pisao je romane. Prose�ne romane. Devedesetih se istakao u borbi za demokratiju, pa je bilo logi�no da mu se posle 5. oktobra dodeli direktorska funkcija. Ne neke naro�ite institucije. Biti direktor Omladinske zajednice, samo je malo bolje nego biti direktor obdani�ta. Me�utim, Di�a to tako ne shvata. Mo�da OZ i jeste obdani�te, ali na gradskom bud�etu. To je zna�ajan kulturni centar za mlade. Ima scenu, galeriju, klub, radio-stanicu, izdava�ku delatnost... Tu se organizuje more programa. A mladi k�o mladi... Ne tra�e honorare. Dobra prilika da se pone�to stavi i u d�ep. I da se ostane mlad, bar do kraja mandata. Ipak, Di�a nije totalni negativac! U po�etku, kad je �oslobodio� ovo obdani�te, imao je najbolje namere. Dao je �decama� igra�ke!!! Da se lepo igraju. Otkud je znao kakva su ova dana�nja deca? Nije znao, nije mogao da zna da �e, �im u�u u ogradicu, sve te igra�ke prvo da polome... I evo nas tu. Evo nas kod su�tinskog pitanja. �ta Di�a vi�e voli? Decu koja lome igra�ke ili da bude Di�a?... Pitanje je retori�ko... �Dajte mi dobru decu, pa da vidite kakav sam roditelj!�... Sve u svemu... D�aba ste kre�ili!


GLASOVI I EPIZODE


BABA. Izme�u 70 i 150 godina. Kom�inica. Nosilac partizanske Spomenice.
MI�A MI�OMOR � TONAC. Bez replika, bez lica, bez ki�me. Bezveze.
LIK IZ GETA. Mlad i lud. Vatreni slu�alac ZOO radija.
ORTA� (ortak) S BRDA. Mlad i glup. Vatreni slu�alac ZOO radija.
GOSPODIN TOST. Ve�t i brz. MC, bleja� sa ZOO radija.
SPIKERI, KOMPOZITORI, NOVINARI, KVAZINOVINARI, ANALITI�ARI, FOLK PEVA�ICE, DRKAD�IJE, GLASOVI, �U�TANJA, BUKE I TI�INE S OSTALIH RADIO-STANICA i JA � zavu�ena izme�u redova, izme�u zagrada didaskalija, u predugom opisu likova, pod �ifrom, a ipak odgovorna za lo�e rime svih dobrih pesnika u ovoj drami. Zbunjena pitanjem da li je ovo uop�te drama, da li je ovo uop�te poezija, da li je mogu�e da �ete poverovati, ho�u li ikada diplomirati, kojom ocenom, za koga, za�to. Da na kraju i na po�etku posvetim dramu nekome koga beskrajno volim, svima koje volim vi�e od sebe, da poverujem svima koji veruju u mene, da vi�e ne sumnjam, i da se ne pitam, da porastem, da se zainatim, da postanem mudrija i da se oprostim, od generacije, generacijske poetike, od slem poezije, i od psovanja. I jo� da priznam da sam se namu�ila, da mi se ova drama hiljadu puta smu�ila, i da u �koli i u teatru (o�igledno) ni�ta vi�e nisam nau�ila nego �to sam i pre znala � bla, bla, bla.1.

Mrak. Iz mraka se �uje
RADIONICA ZVUKA:
Menjanje stanica na skali radio-aparata.

Radijsko �u�tanje, kr�anje i zujanje koje ponekad probije neki �ist zvuk... Zvuk Moravca... �u�tanje... SPIKERKA: �...mladi� poginuo u okr�aju dve navija�ke frakcije. Kako navode svedoci ovog doga�aja, mladi� je ubijen pucnjem u stomak, dva sata po zavr�etku utakmice, u op�toj tu�i huligana...� ...�u�tanje... Reklama. �enski glas:

�Posebno sam radosna i nemam nikakvih problema...� �u�tanje... VODITELJ: �deset puta po dve karte za prvu reprizu ove fenomenalne predstave, dobi�e onaj ko se bude javio...� ...Oda radosti... �u�tanje. Mikrofonija.
Prvo svetlo na sceni je upalja�... Na du�eku, na podu RIZLA poku�ava da upali opu�ak d�ointa... Ope�e se na upalja� i na dim, opsuje. Ugasi opu�ak nogom...
...�u�tanje... SPIKERKA: �Kako nezvani�no saznajemo, ubijeni mladi� poginuo je poku�avaju�i da vrati zastavu otetu od strane suparni�ke navija�ke grupe�... zvuk moravca... �u�tanje... mikrofonija. Ovaj put mikrofonija traje iritantno dugo... Scena se polako rasvetljava. Otvaraju se vrata i u studio upadaju Sta�a i Kre�. Zbunjeno se pogledaju. Kre� zapu�i u�i. Izleti za prazan miks-pult, ne�to popravi i mikrofonija prestane. Vrata ostaju otvorena.
D�ingl � STA�A: Ovo je ZOO radio. Ne menjajte stanicu!
STA�A: U kurac, jebote... Rizlo? (�utne u Rizlin du�ek.) Ustaj, matori. Spava� uz mikrofoniju...
RIZLA: Koju mikrofoniju?... Kol'ko je sati?
KRE�: Debilu, ispra�e� sebi mozak. Ogluve�e�.
RIZLA: �ta je, bre... Kol'ko je sati?
STA�A: 'De znam... Oko sedam.
RIZLA: Ujutru?
KRE�: Ujutru, brate.
RIZLA: Ima neko pljugu? ...�to ste vi ve� ustali?
KRE�: Nismo ni spavali.
STA�A: Bili smo u muriji, Rizlo. Davali izjave.
KRE�: Divx vidi ovo, matori. Novine!
RIZLA (Sta�a mu daje novine.): U, jebote! Pa, ovo si ti... (Pogleda u Sta�u.) Od sino�?
KRE�: �itaj, bate, �itaj...Vidi ovo: �Slamanje na slemu...� �itaj! I ti se pominje�... �itaj, gledaj: �Srbija je jedina zemlja na svetu u kojoj se i pesni�ko ve�e zavr�ava fizi�kim obra�unom�...
STA�A: �Fizi�kim obra�unom� , �uje� ti Teglu...
RIZLA: To je Tegla pisao?
KRE�: Jok, to je pisao Vanja Buli�!... Vanja Buli� je na na�oj televiziji vodio ispovednu emisiju �Biseri� u koju je dovodio ljude s dna ili neke interesantne face. Na�i ekvivalent
RIZLA (�ita.): �Najve�i aplauz po obi�aju dobila je Sta�a ...� Po obi�aju? �najeminentnija pesnikinja mla�e generacije, �ija je zbirka HARD CORE svojevrsna sub...l...i...
STA�A (Napamet.): ...sublimacija generacijske poetike.
RIZLA: U, jebote.
STA�A: Hard Core sublimacija
Pozitivna kritika
Prsla generacija
Bolesna poetika...
�itaj dalje... Odavde...Gledaj. To! To �itaj.
RIZLA: A ne pi�e ko je sublimaciji uradio matricu? Ne pi�e ni�ta o nama... Mislim, o Kre�u...
STA�A: �itaj ovo!... Vidi�? To.
RIZLA: ...�onda je ka bini poletela stolica. Mikrofon je zgrabio RIZLA MC, superstar beogradske hip-hop scene...� Superstar. Da nisam �it'o, ne bi znao koji sam ja car.
STA�A: �itaj dalje, �italj dalje, ide glavna stvar!
RIZLA (�ita.): �...kog svakodnevno mo�ete �uti na 103,4 FM�. Aaaaaaa!!!!
STA�A: Ovo treba da ide u program, u program... A?
KRE�: Da, brate, �itaj! 'Ajde!
RIZLA: Mi�a dolazi tek u deset.
KRE�: Ja �u biti tonac. �Pregled iz jutrenje �tampe�.
RIZLA: Koji mainstream.
KRE�: Normalno, mainstream, postali smo totalni mainstream... Vidi, evo nas u novinama. Dve strane. I to gde? U kulturi i doga�ajima. Pazi, mi... Stoka nekulturna.
RIZLA: Ne znam ko je stoka. Ja sam se dogodio.
(Kre� iza�e, seda na mesto za tonca. )
RIZLA: �ta je posle bilo?
STA�A: �ta � �ta je bilo? Bila sam u stanici. Dva sata.
RIZLA: �ta sad misli�, da si narodni heroj?
STA�A: Ne mislim da sam narodni heroj, ali zamisli mene u stanici. Alo.
RIZLA: Je l� si se potpisala na zid?
STA�A (Iskreno iznena�ena.): Otkud zna�?
(Za�uje se neka jutarnja hip-hop matrica...)
KRE�: Idemo u�ivo...
(Sta�a i Rizla dalje govore u program .)
RIZLA: Dobro jutro, radni narode Srbije i Fru�ke gore...
Ako spavate, jebi ga, probudite se.
Valjda ste navili �uku.
a ako ste budni ...
skuvajte fuku... kafu
STA�A: Skuvajte fuku da �ujete bruku!
Danas smo vam spremili kulturi�ka program...
Da ne pri�ate posle kako samo psujemo u etar...
RIZLA (Freestyle.): I pu�imo buxne duga�ke po metar...
U radiju promaja,
S nama duva vetar...
(de�jim glasom)
�Mama, blago vetru. On stalno duva�
� �uti mali mali pederu, a mama ti je kurva!
(Sta�a se nasmeje freestyleu.)
STA�A: Alo, crn�ugo! Od danas imamo program s koncepcijom?
RIZLA: Danas smo divni.
Informativni.
Povra�am u kadu,
Pa zapu�im slivnik.
(Sta�a ga samo pogleda.)
m, da...Kulturni smo u kurac... ne, ne... U kulturac!...
STA�A: Zna�i ovako... kako se ono ka�e?... Po�injemo dan pregledom najva�nijih vesti iz dnevne �tampe... Vest dana: raskinuli Dol�e i Gabana...
Onda ovako... Naslov: slamanje na slemu. Pi�e: Nikolaj Vu�o Tegla.
RIZLA: Kad ga vidim odmah po�injem da peglam!
STA�A: �itaj, Rizlo!
RIZLA: �to ja?
STA�A: Za kaznu. �ta je? Ne zna� da �ita�?
RIZLA: Ma, jebi se, mala. Zna�i ovako: �Slamanje na slemu... Srbija je jedina zemlja na svetu u kojoj se i pesni�ko ve�e zavr�ava tu�om.... bla-bla... Po definiciji, pesni�ke ve�eri nisu mnogo zanimljive. Poete koje sebe ozbiljno shvataju, ispred njih papiri i �a�e s vodom, u�togljeni voditelj, te�ke re�i i komplikovane metafore��
Daj, ovo je dosadno�To preska�emo�
STA�A: �itaj, �itaj sve�
RIZLA: Neverica. Zna�i: �Da bi izbegao ovaj kli�e, 1985. godine, pesnik Mark �pit...
STA�A: �mit!
RIZLA: �mit Bul Terijer... �zapo�eo je niz pesni�kih ve�eri nazvanih: slam contest. Odabrao je terminologiju brid�a i bejzbola, kako bi udahnuo �ivot poeziji...� �Jebeni pesnici, a �ta su drugo mogli kad je hop u ekspanziji?
STA�A: �itaj, hoperu! �ta ti zna� o poeziji?
RIZLA: Ne znam ni�ta o poeziji, a? �uje� ti... Ne, to samo znate ti i Tegla... �uje� kako sere, Kre�? Ja ne znam ni�ta o poeziji? Ja?
STA�A: Alo, ljakseru... Lepo �itamo. Ne�e� posle ti, nego �u ja na pedago�ki razgovor s Di�om. Sad �itaj. To je nova koncepcija.
RIZLA: �Slam contest, zami�ljen je kao takmi�enje pesnika��, Pesni�enje. Ha!, �koji recituju poeziju u klubovima, pred publikom. Gledaoci svojom reakcijom odlu�uju ko je pobednik. Ovakav pristup poeziji za sobom je povukao i nov umetni�ki izraz. Zato je slam poezija ironi�na, nepretenciozna, dru�tveno anga�
STA�A: Anga�ovana.
RIZLA: �Anga�ovana � i kriti�na, �esto puna psovki�, ma, ne rise, ne seri �gra�ena od lakih rima�� E, stvarno treba ovo da �itam?
STA�A: Autor tog teksta je stipendista Ministarstva kulture�
RIZLA (Baci novine.): Ne mogu ovo da �itam, brate, poveza�e nas s ministrom. Moram da mislim na svoju reputaciju... (Sta�a i Kre� se smeju.) Znate li u kakvoj dr�avi �ivite, majmuni? Ne�u vi�e da pipnem ove novine...
Be�i... (Zgu�va novine i baci.) Zna�i, ni�ta ne �itamo. Sad �e, umesto toga, najeminentnija pesnikinja da nam baci neki freestyle...
STA�A: �ta sad to zna�i?
RIZLA: 3, 4 sad. Zna� ti dobro �ta zna�i...
STA�A: �ta, kao, moram?
RIZLA: Ako ume�, baci. Ako ne ume�, baci se na lice. Je l� si MC ili nisi?
STA�A: Nisam ja � ti si.
RIZLA: Ja jesam.
STA�A: Kapiram... Kre�, pusti ne�to...
(Kre� poja�ava muziku, Sta�a se lepi na matricu.)
Teglo, kolego,
skroz si me ispegl�o,
suvi�e si vergl�o,
ni�ta nisi rek�o,
ako zna� budalu
koja ne zna �ta je slem,
podesi mu skalu na
103,4 FM�.
Dana�nja je lirika
Psovka � ekvilibrika?
Ne govorimo ni�ta
I ne treba nam kritika.
S teorije re�i
Pre�li smo na praxu
Zajebi, brate, sve �to si u�io na faxu!
Nema �leba
Nema para
Nema smisla
Sve nas smara
Od Triglava do Vardara
Ista kara
Teorija vara
Ako biram, biram praxu
Kad je atmosfera kurac
Makar u�ivaj u sexu.
(Sta�a zavr�i stvar. Kre� odvrne muziku, pa je polako promeni. Poka�e Sta�i da je bila dobra.)
RIZLA (Zajedljivo.): Nije ti lo�e ovo sa sexom...
(Sta�a uzima novine.)
STA�A: To je meta fora.
(Ot�uti.)
Dobro��ajde� Ovo sve preska�emo, �itamo samo ono o nama� Zna�i... Pusti me sad, Rizlo, ovo je selfpromotion, zna�i: �Najve�i aplauz dobila je Sta�a, najeminentnija pesnikinja mla�e generacije �ija je upravo objavljena zbirka HARD CORE svojevrsna sublimacija generacijske poetike!!!�
Autograme deli � ovde, na radiju�
RIZLA: Svratite, da vam se potpi�e na pi�e�
STA�A: Tebi ne�e stati ni inicijali!
Svratite da vam se potpi�em na zbirku.
RIZLA: Za tuki me uhvatite,
Jer po�eo sam frku!�
Pazi sad� Kre�, pusti ziku�muziku
(Kre� mu poja�a matricu, Rizla kre�e u svoj freestyle.)
�Dok je na stejd�u bila neka mala
Pravo ispred nje
Stolica je pala.
Nije lo�a cica,
Al� mi nije dala.
Stolicu sam bacio
Jer te�ka sam budala.
Izbio je skandal
Zato �to sam vandal�
Odma� posle stolice bacio sam i astal�
Frka je nastala
Oko astala.
Ribica na bini se
Okliznula i pala,
vala, totalno se usrala.
A rime su joj �asu u�as
Mala, pali na splav
U plavo ofabraj kosu.
Slu�aj grand �ou,
Ja �u da se lupim po nosu,
Ne toleri�em fuksetine
�to se prave fine,
Mo�e� kobas da mi hasa�
Prvo obri�i sline!
Ja sam Rizla � car
Za frku imam dar,
Gde sam ja nije smor
Jer sam pravi HARD CORE.
...Odma' sam se zaka�io
S njenim mla�im bratom,
U bradu me obradov�o
Mo�nim aperkatom.
Nije bilo mo�e
Uzvratio sam kro�e
Olo�i se skupili sa strane
da nas lo�e...
Pucale su �a�e, fla�e
Skupili se dripci,
Hteli da me le�e,
I da nije bilo Sta�e,
da smiri dizela�e
U facu bih popio
Pola pivske fla�e...
A ja vi�e volim pivo
Nego fla�u,
Vi�e volim d�id�u nego pivo.
I jeba�u sve �ivo!
(Pogleda u Sta�u, nadrkano, Sta�a uzme svoj mikrofon i nastavi u program.)
STA�A: Keve mi, tako je bilo...
Zavr�ila se akcija,
Uletela je racija.
Rizla je zapalio.
Oti�'o do radija.
Nije ni primetio da pi�i mikrofonija.
Ko i svaka jajara
Curica se sklonila.
Dobro da ga nisam stigla
Bulju bih mu slomila
Jer posle petnaest piva,
Svako mo�e da proziva
Samo bleji se i riva tu�i se
Posle ja �u biti kriva.
Budalama u plavom,
Kad mi balave nad glavom,
Drugi put kad se odvali�
Peglaj u lavor
Mojne nemoj mene da uvaljuje�
Nije O. K., stvarno.
RIZLA: Da nije bilo frke bilo bi do jaja dosadno. Pa, je l� tako?
(Sta�a skine slu�alice, govori van programa.)
STA�A: Zamisli� Zamisli da ja po�nem fajt na tvojoj svirci. Je l� bi to bilo OK?
RIZLA: Po�ni. Boli me kurac.
STA�A: Da. �na� �ta bi ti uradio?
RIZLA: Sleteo bih s bine
I sve bih vas umlatio.
A kad do�e murija,
Iskusno zapalio.
STA�A: Nemoj da mi baca� rime! Kad god te ne�to ozbiljno pitam, baca� rime, pravi� se lud! Mo�e i tako. Mo�emo ceo ovaj razgovor da rimujemo, Rizlo, ti i ja. 1 na 1... Vidi�... Ali, kad neko drugi baca rime, ti mu baci� stolicu na stejd�. Jebi ga, Rizlo! Nije normalno. Nije normalno da se pesni�ko ve�e pretvori u ultimate fight.
RIZLA: Srbija, brate, Beograd!!!
Nije ceo svet tvoj jebeni fakultet. �ta si mislila? Trebalo je da organizuje� pesni�ko ve�e u Narodnoj biblioteci. STA�A: Slem kontest je klupski program.
RIZLA: Dobro do�la u klub.
(Sta�a ga gleda. Mrak.)

RADIONICA ZVUKA
Menjanje stanica na skali radijskog aparata... �u�tanje, kr�anje, ja�e i slabije frekvencije... Kao i pro�li put, ponekad se probije i neki �isti zvuk... �ENSKI GLAS: �Joj, pa nije mu� zauvek. Zauvek su deca i dijamanti, he-ha-ha!...� ...�u�tanje... SPIKERKA: �...u miliciji navode da oru�je kojim je nakon ju�era�njeg derbija ubijen dvadesetogodi�nji mladi�, pripadnik huliganske navija�ke frakcije, jo� uvek nije prona�eno...� ...kr�anje... pesma �Tako ti je mala moja, kad ljubi Bosanac�... �u�tanje...
D�ingl: RIZLA: �103,4 em FM do jaja!�
(Iz mraka, top na Rizlu.)2.

RIZLA (Monolog): Stvar je u tome da... Stvar je u tome da su svi usrani. ZOO je radio bez cenzure, brate. Ako nema cenzure, onda �to su svi cave kurve?! A mala Sta�a, ona je do�la ju�e. Ja, Kre�, svi ovi reperi... Mi smo, brate, ovde od po�etka. A zna� otkud ona?! Ne znam ni ja. U stvari, znam. Kapiram da se karala s Di�om. �udno je samo to �to se ona ne kara ni sa kim. ...Kre�, Gospodin Tost, Ja, Vonj, Mali Mire s Brda... misli� da nam u po�etku nije bilo zanimljivo? Kao, do�la neka nova cica na radio. I pre su dolazile neke... Vode �atro emisije o modi, kao, i kulturi, kao ��ta da kuvam danas, �ta da kuvam ju�e�... Do�i ju�e, cico!... Nijedna nije ostala du�e od dva termina. Nije ZOO takav radio. A mala Sta�a? Do�la s fasciklom, brate. Uredno riba nosi fasciklu. I pazi sad: ona �e da vodi emisiju o slem poeziji. Ja pre tog njenog sranja za slem nisam ni �uo. Mislim, ona to zove slem, ja to zovem freestyle. To je ono �to od po�etka... to mi ve� sedam godina forsiramo. Klasi�na kra�a!... A zna� �ta je najgore? �to su se svi primili... Kao prvo, vi�e ne mo�e veza da se dobije. Nedeljom po�nu da zovu od pet, i tra�e Mi�i da ih stavi na listu �ekanja. Drugo, Kre�. Moj najbolji ortak. Sad on pravi specijalne matrice za emisiju, njenu emisiju i emisiju hiljadu puta radi on. Mi�a ode da spava... Mr Tost i Sta�a postali drugari. Pitam Tosta, brate, znam kakav je, radili smo deset pesama zajedno, pitam: Je l� ti nju kara�? Zna� �ta ka�e? Ka�e: Je l� si normalan, to mi je ortakinja. Pitam Kre�a. Ka�e: Nije ona fuksa, �uka rime do jaja. Dobro, �ajde. To za rime... Nije lo�a. ...Samo neprestano forsira neki... shvata� �ta ho�u da ka�em? �O�e sve da stavi u fasciklu! Odjednom ona kao sve zna o hip-hopu. Pazi to! Knjiga joj se zove HARD CORE. Pazi to! Pitam je jednom: Je l� ti deda ostavio Hard Core? Kre� joj, zna�i, napravio matricu i sad, odjednom, na slemu, Ona, ona ima hip-hop nastup! To je sama i organizovala. I svi kao pri�aju o njoj. A mo�e da iza�e kad ho�e. Sve radi iz hobija. Gledao sam je jednom na TV-u. Pri�ala je k�o... akademik, k�o ona, bre... k�o... k�o akademik, a onda do�e ovde, i baca rime: kurac iz usta ne vadi... E, brate... Nije Hard Core album Lil' Kim. Ja sam hard core. A mala Sta�a, i sve ovo... sve ovo postalo je sranje. Kako ne kapirate? �u�tanje... pa, isti d�ingl kao na po�etku monologa.
RIZLA: �103,4 em FM do jaja�3.

Scena se rasvetljava. Rizla i Sta�a na istim mestima. Kre� je u studiju, za mikrofonom. A na mestu Tonca, le�ima okrenut publici, sedi Mi�a Mi�omor � Tonac. On doru�kuje.
KRE� (Repuje, u program.)
Imali smo studio
Sad imamo i tonca,
Skrpili smo radio
S konopca i konca
Ali, iza pleksiglasa
pojavio se dasa
Mi�a zvani Mi�omor
Hasa jede sa sirom kroasan.
Mi�o, daj mi YO,
Mi�o, ti mo�e� to
Reci Yo, reci YO
Yo za pravi radiYO!
Jer imali smo studio,
Sad imamo i tonca...
RIZLA (U program.): Imamo tonca, nemamo vutru.
KRE� (Van programa.): ...Brate, kad ti ka�em. Zvali smo Crnog dve �uke. I�li smo u kraj, brate. Nema Crnog. Nemam pojma.
RIZLA: Mo�da spava.
KRE�: Crni ne spava. No�u.
RIZLA: Mo�da je zaspao?
KRE�: Ma, da.
RIZLA: Mo�da je zaspao.
STA�A: Mo�da je pao?
KRE�: ...pu...pu... Nije Crni pao. Samo je konspirativan. Menja karticu na svakih metar dana. Mada, pazi... Zvao sam mu i onog ortaka. Ne znam... Ni jedan ni drugi se ne javljaju. Od ju�e.
RIZLA: To mrzim, brate. �ta to zna�i, brate, da ti se diler ne javlja na fon, dva dana? Ne, ne, brate. Ima da prekinemo saradnju...
STA�A: Uuuu, k�o da imate ugovor o sponzorstvu.
RIZLA: Pa, na neki na�in imamo... Ima sad da ga zovem... Gle ovo!
(U program.)
Crrrniiii! Crrrniiii!
Crniiiii, mi te voli-imo!
Javi se, CR-NI!
(Mi�a pokazuje da imaju nekog na vezi.)
RIZLA: Telefon? �ta sam ti rek'o?!
(U program.)
...I da li je to mister Crni, najcrnji, najlu�i, najja�i, najopasniji diler BG scene?
Alooooo!
BABA: NEMOJ TI MENI ALO, BUDALO, GLAVU SI MI PROBIO! (Off)
(Rizla, Sta�a i Kre� se pogledaju, jedva zadr�avaju smeh.)
STA�A: Dobro jutro, kom�inice, kako ste od jutros?... Jeste i�li da platite struju?
BABA: STRUJU VI�E NE PLA�AM, JEDVA �EKAM DA MI JE ISEKU! (Off)
(Rizla, Kre� i Sta�a zadr�avaju smeh, samo da bi �uli �ta Baba jo� ima da izjavi.)
RIZLA: Pro�lo je osam, kasni�, Baba... mislili smo da si ve� umrla...
BABA: NEMOJ TI MENI � UMRLA... TAKVI K�O TI UMIRU, A NE MI, PENZIONERI, �TO SMO ZA OVU ZEMLJU DALI... (Off)
RIZLA: �ta ste dali? �ta ste, koji kurac, dali?
BABA: DAM JA TEBI ONU MOTKU GOVNJIVU! DA SE TORNJA� TI NA NJIVU! (Off)
A TI, MALA! TI! SLU�AJ! TI, MALA!
KAD TE UZMEM ZA TU KOSURDA�U,
PA TE TRESNEM O ZEMLJICU CRNU... (Off)
STA�A (Odu�evljeno, Kre�u i Rizli, ali u program.):
...Jebote, Baba vozi deseterac... Epika!
BABA: SLU�AJ TI! TI JEDNA �UR�EVDANSKA OVCO... (Off)
STA�A: �ekaj , Baba, �ekaj, vrati... �Kad te uzmem za tu kosurda�u...�
BABA: ...PA TE TRESNEM O ZEMLJICU CRNU!
KAD TE ZATREM NA O�IGLED SVIJU,
IMA DA TI ZAOKRENEM �IJU! (Off)
(Sta�a odska�e od stolice odu�evljena Babinim slemom. Vadi blok�e i olovku, zapisuje. Rizla i Kre� tako�e se smeju.)
RIZLA (U program.): Baaaabaaaa! Nemoj da ti pre�em preko, kara�u te ko baaaraaabaa!
BABA: SAMO PRI�AJ, FRFLJAJ D�ABA! (Off)
RIZLA (Kroz smeh.): Baba, nisi normalna, brate, spusti, �ekam da se javi diler...
BABA: KOJI MILE, JEBO TE MILE! (Off)
RIZLA: Diler, baba, diler. �ekam Crnog da se javi! Ne mogu zbog tebe da uvr�im gudru... Drogu, Baaabaaa!
BABA: SERI, SERI, RIZLO, SAMO SERI! TO SLU�AMO MI, PENZIONERI, SAMO SERI! IMA SAD DA ZOVEM JA... IMA SAD DA ZOVEM 92, milicija A TI SERI, JEBALA TE GLAVA! (Off)
STA�A (Kre�u, van programa.): Strava... Reci!
RIZLA: Baba, jebote!
BABA: VI STE MENI RADIO POKVARILI, A ZA TO, ZA TO IMA DA VAM ZOVEM MILICIJU, DA KA�EM DA DROGU PU�TATE PREKO RADIJA... (Off)
RIZLA: Alo, bre, vi�e, oslobodi vezu... Jebote.
BABA: GDE JE ONA MALA? GDE JE? (Off)
STA�A: Tu sam, Baba. �ta je, brate?
BABA: TI SI MI ODGOVORNA! (Off)
STA�A: Za �ta? Za muzi�ku �elju? Samo reci... Danas ne�to sasvim druga�ije, a?
BABA: E, JESTE. E, BRAVO! E, BRAVO, KRAVO! DANAS IMA DA MI PUSTI�... (Off)
STA�A: Kako da ne, Bako, ve� je na plej-listi...
RIZLA: Samo reci koju... Ho�e� �Dru�e Tito, mi ti se kunemo�?
BABA: NE. NEGO �OD VARDARA PA DO TRIGLAVA�! (Off)
STA�A: Ide, Bako...
TUUU-TUUU-UUU-UUU (Off)
KRE�: 'nate �ta?
RIZLA, STA�A: �ta?
KRE�: Palim ja da ne�to uvr�im.
(Kre� izleti napolje, Rizla i Sta�a ostaju sami.)
Signal za prekid veze poja�ava se... i tako po�inje RADIONICA ZVUKA
TUUU-TUUU-TUU-TUUUU...
(Rizla zausti da ne�to ka�e, kada ga prekine zvu�ni efekat. Rizla i Sta�a pogledaju u Mi�u Tonca koji im ne�to signalizira.)
STA�A: �ta?
RIZLA: Razredni te zove na raport.
(Sta�a prevrne o�ima.)
RIZLA: Di�a zove Sta�u
�adi vezo Stu�a obrnuti slogovi
Nije bila dobra � mora�e da slu�a.
STA�A: Pu�i.
(Iza�e.)
(Muzika. Mrak.)4.

Kancelarijski sto. Di�a, Sta�a.
DI�A: Dobro jutro, Sta�a. Jesi se naspavala?
(Sta�a �uti.)
Ono u stanici, ono �to li�i na krevet, to stoji pod uglom, jesi l' primetila? Ne mo�e� nikako da legne�, da se ne svali�. Znam, znam. Mene su, dodu�e, Oni Drugi privodili, da... Mo�da se sad ne�to promenilo? Je l� se promenilo?
(Sta�a �uti.)
Znao sam da nije. To je namerno! Kad ti ka�em. To je namerno krivo postavljeno da te ubiju u mozak. Perfidna metoda. Da. �ta je, �ta me gleda�? Sedi.
(Sta�a sedne.)
Kakav je bio na� dogovor?
STA�A: Za ju�e?
DI�A: Za ina�e.
STA�A: Ina�e?
DI�A: Kad si do�la ovde, u ovu kancelariju prvi put. Mi smo imali dogovor. Kakav je bio na� dogovor? Da smo za?... Za promene! Dobro, kako si to shvatila?
STA�A: Pa, promenilo se.
DI�A: �ta se promenilo?
STA�A: Rizla ka�e... I drugi... Ka�u da se sve promenilo.
DI�A: Sad nam ne dolazi milicija jednom, nego �est put mese�no. To se promenilo.
STA�A: A slu�anost?
DI�A: Koja slu�anost?
STA�A: Ceo grad slu�a...
DI�A: Koji grad?... Ovo ti je tranzistor, a ne radio. Ne �uje se van kruga dvojke. (to je beogradska tramvajska linija u centru grada)
STA�A: Nije istina! To ti se samo �ini zbog Babe, kad ne�e da spusti slu�alicu pa nam blokira vezu. Pro�le nedelje u emisiju se javio lik iz Lazarevca.
DI�A: On je iz Lazarevca, ali zvao je iz kafi�a, ovde iz zgrade.
STA�A: Slu�ao si?
DI�A: Zvao me Risti� iz Skup�tine grada. Pitao: Je l� slu�a� ti ovo?...
STA�A: Slu�a nas Risti�? Iz Skup�tine grada?!
DI�A: Umalo nisam dobio infarkt kad sam �uo �ta radite!
STA�A: �to?
DI�A: Znojava mi�ka. �Karijes na kecu � cica ima mecu!� ...Kakve su to gadarije?
STA�A: Pa, �ta mogu? Jesam to ja rekla, mo�da? Nisam ja odgovorna za rime koje �uka neki debil iz Lazarevca!
DI�A: To je tvoja emisija!
STA�A: �ta treba? Da pustim BIIIP svaki put kad ka�e psovku! Uostalom: �ta je tu psovka? Karijes? Mi�ka? Ili meca?
DI�A: Nije psovka ali je ru�na re�.
STA�A: Meca?
DI�A: Jeste!
STA�A: Ru�na re�?... Hm. Je l� ti bolje zvu�i menstruacija?! �Karijes na kecu � cica ima menstruaciju!�
DI�A: Nije ba� trebalo da mu da� nagradu!
STA�A: Nagradu daje �iri.
DI�A: �iri? Barabe s radija i onaj mali... �to me nervira... Kako ono be�e? Vu�o, je l�?
STA�A: Pa, �ta sad? Ne�emo zvati na radio nikog ko tebe nervira. Mo�da da zovemo Risti�a iz Skup�tine grada? U �iri. Ako ti je on OK.
(Di�a lupi rukom o sto.)
DI�A: Dosta! Kad si postala takva alapa�a?! Zvao sam te da mi pomogne�! Da polako promenimo profil... ne radija, nego �itave institucije.
(Di�a tresne fasciklom o sto, izvadi jedan papir.)
�Uz postepene korekcije i dodavanje novih sadr�aja, Omladinska zajednica postala bi zna�ajan kulturni centar, mesto okupljanja mladih intelektualaca.�
To si ti napisala.
STA�A: Tog se koncepta i dr�imo.
DI�A: Primetio sam... Ju�e se ba� okupila grupa mladih intelektualaca u plavom.
STA�A: Nisam ja po�ela tu�u!
DI�A: Nego. Ko?
(Sta�a �uti.)
Ko je po�eo tu�u? Ti si mi odgovorna za to. Zna�i, ko? Reci!
STA�A: Ne znam.
DI�A: Slu�aj dobro, Anastasija. Nije sve ovo samo va�a zajebancija. Imate nedelju dana da se uozbiljite! Ili �ete da pravite normalan program, ili ga ne�ete praviti vi.
STA�A: Ima� nekog boljeg? Jeftinijeg, mo�da?
DI�A: Jeftinijeg, da.
STA�A: Od kad sam do�la, niko nije dobio honorar.
DI�A: Ko�tate me glave! O�ekujem. Da. Od danas. Na 103, 4 �ujem normalan program!
STA�A: Defini�i: normalan.
DI�A: Molim?
(Sta�a �uti.)
DI�A: Je l� si me razumela?
STA�A: Da... (Ustane.)
DI�A: Kuda �e�?
STA�A: Da pravim normalan program. �itam vremensku prognozu za krug dvojke.
DI�A: �ekaj... Vidi, ima i ovo...
(Izvla�i debelu, ukori�enu pink svesku. Li�i na dnevnik neke devoj�ice. Sta�a oprezno posmatra Di�u, pa svesku.)
To je, ovaj, jedna moja... ro�aka... U stvari, mojih... kumova ro�aka. Pi�e pesme, zna�. Vrlo je nadarena. Izda�emo njenu zbriku slede�eg meseca... Evo... Ovo... Treba da se prekuca... Pa sam mislio, ako bi htela da...
STA�A: Da prekucam?
DI�A: Da napi�e� recenziju. Za dan-dva. Je l� to u redu?
(Sta�a otvara debelu svesku.)
STA�A: Ne znam dok ne pro�itam... (Uzme svesku.) Javi�u ti.
DI�A: A, ne. Ne. To ostavi ovde. Da�u da se prekuca. Posla�u ti mejlom, kad dobijem...
STA�A: Pa, kako misli� za dan-dva?
DI�A: Ona je divna devojka... �u�e�, uostalom. U emisiji. Ve�eras.
STA�A: U mojoj emisiji?
DI�A: U �iriju. Da.
STA�A: Ti si je zvao u moju emisiju?
DI�A: Treba malo da je promovi�emo. Izlazi joj knjiga. Mi smo izdava�i. �ta me gleda�? Idi... �Ajde. Zva�u te kada do�e...

RADIONICA ZVUKA
Menjanje stanica na skali radijskog aparata... �u�tanje, kr�anje, ja�e i slabije frekvencije... Kao i pro�li put, ponekad se probije i neki �ist zvuk... �ENSKI GLAS: �Joj, pa nije mu� zauvek. Zauvek su deca i dijamanti, he-ha-ha!...� ...�u�tanje... SPIKERKA: �...u miliciji navode da oru�je kojim je nakon ju�era�njeg derbija ubijen dvadesetogodi�nji mladi� jo� uvek nije prona�eno...� ...kr�anje... pesma �Tako ti je mala moja, kad ljubi Bosanac�... �u�tanje... SPIKER: �zaplenjena ve�a koli�ina opojne supstance koja se smatra...� ...Rigoleto... kr�anje... ASTROLOG: �Da li me �ujete? U prvoj ku�i vi imate samo najgore planete. �ujete li?�... Turbo-dance... VODITELJ: �Ostalo je jo� sedam puta po dve karte za prvu reprizu predstave...� kr�anje... Rigoleto... Kr�anje... HC stvar.5.

Rizla. Lista novine. Ulazi Kre�, s motoristi�kom kacigom. U ko�noj jakni. Skida kacigu. Seda. Iz d�epa vadi paketi�. Rizla gleda u paketi�, pa u Kre�a, opet u paketi�, pa u Kre�a.
KRE�: Jebote.
RIZLA: �ta je to, brate?
KRE�: Jebote, brate.
RIZLA: Si Jesi na��o Crnog?
(Kre� odmahne glavom.)
KRE�: C... Crni je nestao. Obri�i njegov fon. Ogromna frka! Nestao. Kapira�.
(Rizla otvara paketi�, u njemu beli pra�ak.)
RIZLA: A ovo?
KRE�: Dao mi klinac iz kraja. Za d�. Kao, slu�a samo ZOO.
RIZLA: Koks?
KRE�: Ne. Ne�to novo. MDMA. �ist ekstazi. U stvari, to �to je u ekstaziju ekstazi. Navodno, do jaja.
(Rizla prosipa pra�ak na sto, izvla�i liniju.)
KRE�: Manje. Mali je rekao da pazim.
(Rizla smanji lajnove, izvla�e svako svoj. Pogledaju se. Pali se stroboskop. Mrak.)6.

Sta�a sama. Okre�e broj... Zvonjava u slu�alici... A onda: svetlo na Teglu.
STA�A: Teglo?... Videla sam novine... �ta radi�?
(Tegla zeva.)
TEGLA: Ej... Sad sam se probudio. Pisao sam do jutros... �ekaj... Imam i ja. Novine. Ostavila mi mama. (�u�ka novinama, stavlja nao�ari.) Dobro je. Dobro izgleda tekst... Idiotski nadnaslov... Ja sam stavio �3, 4 sad!�, to su izbacili...
STA�A: Kad si zapalio?
TEGLA: ...kad su tebe i Kre�a izveli napolje... Malo posle... Mo�da pet minuta...
STA�A: Vodili su me u stanicu.
TEGLA: Stvarno?
STA�A: U�as. Onaj debeli pandur probao je da me �vata. Lupio mi �amar. Gledala sam sve vreme gde si.
TEGLA: Pa, ne, ja sam ve� oti�ao.
STA�A: E, ba� ti hvala.
TEGLA: Morao sam da pi�em. Prvi sam objavio, vidi kakva ti je super slika, �ta ho�e�? Osim toga, ne�to sam i prehla�en, tako da sam zvao taksi i...
STA�A: Da.
TEGLA: �to si ljuta?
STA�A: Nisam ljuta!
TEGLA: Morao sam da idem... Nije mi bilo dobro, a i nivo testosterona...
STA�A: Sad izlazim od Di�e.
TEGLA: Aha.
STA�A: Zna� kakav je smrad? �itao je naglas moju eksplikaciju, prozivao me, kao... sve �e da nas rastera... dolazi murija.
TEGLA: Pa, da. Normalno. �ta si o�ekivala? Da �e da ti ka�e: respect!... Logi�an sled stvari.
STA�A: Ne seri! Nema veze s tim. Ho�e da mi uvali neku svoju, �tampa joj knjigu, i ho�e da joj pi�em recenziju.
TEGLA: Dobro. Napisa�e�. To je posao.
STA�A: Ali, pesme su sranje. Nevi�eno sranje.
TEGLA: �ta to ima veze?
(Sta�a �uti.)
Ne izdaje za SANU, nego za OZ. Ne vidim u �emu je problem.
STA�A: E, Vu�o? Jebi se, zna�.
(Sta�a prekine vezu. Gasi se svetlo. Osvetljen ostaje samo Tegla... Gleda u telefon pa ga zatvori. Popravi nao�ari.)7.

TEGLA (Monolog): Na jednom estetskom nivou funkcioni�e. Kao uloge An�eline �oli: �enska koja sme sve i ni�ta joj nije va�no. Gledao sam taj film, svi su gledali taj film... Ali, ne bih ga gledao svaki dan! Nema mnogo sadr�aja u toj formi. Prvo sam mislio da je u pitanju faza, kemp. Da pravi neki research, da �e joj dosaditi... da se zaljubila u pijanog repera... Girls does. Samo �to se nije zaljubila u nekog tipa, nego u sebe. Zna�, kao: njen �ivot, kao: slu�anost sve ve�a, kao: prepoznaju je po gradu, ima nastupe, dru�i se s reperima, pravi skandale, psuje... Prezire tradicionalnu kulturu. Urbanost po svaku cenu. Vrsta nihilizma. E, kad do�e prvi problem, odjednom se postavlja iznad situacije. Sve to deo je te ikonografije, ako se za to odlu�ila, za to se odlu�ila. Way to go. I �ta o�ekuje da joj ka�em? Po�ela je da se drogira. Ju�e je svako mogao da vidi kako se ve�e zavr�ava. Vodila je pretenciozno, nastup joj je uobra�en, bila je razvaljena, �im sam je video znao sam: nema kontrolu. Nad sobom, a ne nad ovim ludacima.
Pre je malo duvala, sad se ubija �ime stigne. Pla�im se nekad da je pitam. Vi�e volim da je ne vi�am, nekad. Naravno da je volim. Sta�a je... Sta�a je moja koleginica. S fakulteta. Pa, ja sam joj napisao seminarski o subkulturi.
(Zvoni telefon. Tegla pogleda na displej, vidi da ga zove Sta�a.)
STA�A: �Ajde do�i ve�eras u emisiju.
TEGLA: Ne znam... Imam dosta da radim. Pi�em knji�evnu kritiku za...
STA�A: Molim te, do�i!
TEGLA: Za�to?
STA�A: Zato �to nisam spavala! I �to sam popizdela! I �to �u da napravim neko sranje! I �to �e onaj da ukine radio. Molim te, do�i.
(Muzika.)8.

(Stroboskop. Glasna muzika. Vrata se otvaraju, upada Sta�a. Rizla i Kre� je pogledaju. Drogirano se smeju. Sta�a je ljuta. Kad lupi vratima, strob pestaje.)
RIZLA: �ta je bilo, brate?
STA�A: Di�a je rekao da.... nema vi�e gudranja u studiju.
KRE�: Kome je rekao? Meni nije.
(On i Rizla prsnu u smeh, zatim se nasmeje i Sta�a.)
STA�A: Samo ka�em...
(Kre� joj pravi mali lajn, ona u�mrkne. Podigne glavu. Stroboskop.)
RIZLA: Radi�u �ta ho�u i gde ho�u! Ovo je jebeni ZOO! Kapira�?
(Rizla ustaje, uzima mikrofon. Iz Offa kre�e matrica.)9.

RIZLA: �ta je bilo, ko �e tebra brate vi�e da mi kenja!
Meni je ba� dobro, �une �tani ne�u ni�ta da se menja!
Keva sere da sam olo� i bitanga lenja
Volim da hasam jedem tortu dobo�
Ja sam ve�iti ne�enja.
Radi�u �ta �o�u i nije me frka
Rizla blajv ide lajv
Rime kao kurac drkam.
A za fensere sa splavova imam karu tvrdu!
Slu�aju me svi u kraju,
gradu i na Brdu.
Dileri sa stilom �alju mi gudru d�aba.
Profitiram jer sam profi baraba.
Imam sto kila skila iskustva
K'o �auli� �aban!
Kad bi� imo voza�ku, kupio bi� trabant
vozio se k�o gospodin,
ne da gulim taban.
Sranje: za polaganje vo�nje nemam para
Super star sam a sin rudara.
Ujutru kad �ale ode da kopa
Ja iz �teka vadim pet mi�a dopa.
Dodajem pajdo u kevina klopa
Stondiram za stolom
Zgudran kao antilopa.
Rizla majstor ceremonije, car hip-hopa
Naoru�an kurcem
Sve �u da vas rokam!
...Je l� to jasno? Zna�i: radi�u �ta ho�u i gde ho�u.
Mrak.

RADIONICA ZVUKA
�u�tanje... SPIKERKA: �Nemili slu�aj pogibije dvadesetogodi�njeg mladi�a naterao nas je da jo� jednom razmislimo o tome u kakvom okru�enju odrastaju nove generacije� ...kr�anje... Vla�ko kolo... �u�tanje... Turbo-folk refren... VODITELJ: �Ova osmo�lana porodica i dalje �ivi u dvosobnom stanu, bez prava na de�ji dodatak i ...� ...kr�anje... ASTROLOG: �Jasno vidim, na vas je ba�ena kletva, ali slu�ajte, ta kletva ne treba da vas brine...� ...�u�tanje... pesma �Trla baba lan� ...kr�anje... POLITI�ARKA: �Jer, ako naa� naarood do ju�e nije imao ni zastavu, grb i himnu... Ako nismo znali ni kako nam se dr�ava zove...� ...�u�tanje... Mocart... MU�KI GLAS: �Kojom prilikom je na tenderu prednost dobila firma �iji je vlasnik �urak ministra za...� ...tema iz filma �Ko to tamo peva�... POLITI�ARKA: (jako pateti�no) �Od najve�e je va�nosti da Srbija iiizaa�eee na izbore. Pravo i du�nost svakog gra�anina...� ...kr�anje... Vagner... STA�A: U sklopu akcije �Mesta za kulturu�, i shodno najnovijoj programskoj koncepciji radija, u na�em studiju upravo se nalazi...10.

STA�A:
...�ak i jedan mladi� u odelu.
Do�e mi da ti persiram.
(Scena se polako rasvetljava. Pored Sta�e, Rizle i Kre�a, tu je i Popadi�.)
POPADI�: Dobar dan. Nema potrebe za persiranjem, mislim da se svi dobro poznajemo, kao i da slu�aoci znaju da su na�a dru�enja uvek puna lepih trenutaka... da ih, da tako ka�em, prate raznovrsne ponude, a to znaju naro�ito ljubitelji filma...
(Rizla, Sta�a i Kre� zgledaju se, dok Popadi� brblja.)
STA�A: �ekaj, �ekaj... Ti se zove�?
POPADI�: Ja sam Popadi�, Jovan Popadi� i ja sam ovde u ime svoje ku�e... a to je, naravno, distributerska, producentska ku�a �Dee Vision�...
RIZLA: Zar nisi pre radio u bioskopu?
POPADI�: U pitanju nije obi�an bioskop, ve� �Maxi Cineplex� koji, kao �to mnogi znaju, ima petogodi�nji ugovor s �Dee Visionom�. Za projekcije filmova u �Maxi Cineplexu�, �Dee Vision�, putem svojih medijskih sponzora, publici poklanja tri puta po dve karte za najgledanije filmove na trenutnom bioskopskom repertoaru... S obzirom na to da je ZOO radio jedan od na�ih najvernijih medijskih sponzora... ali i zato �to slu�aoce ovog radija, dakle, mlade ljude, smatramo najvernijom filmskom publikom, ove nedelje, povodom tre�eg ro�endana ku�e �Dee Vision�, pripremili smo ekstra izna�enje. Poklanjamo pet puta po dve karte, i to za urnebesni film �Nikad bez kokica�.
KRE�: Jebote, brate, ti zna� taj tekst napamet. Ja sam provalio, svaki put pri�a� isto...
POPADI�: Molim?
RIZLA: Da, da, da, da... Si izvalio? Kad u�e� k�o da zgutam bend�u. Ho�u da te slu�am, babe mi, �o�u... Ali kad tako pri�a�, brate, spava mi se.
KRE�: Je l� ti palo na pamet da rimuje�?
POPADI�: Kako misli� da rimujem?
KRE�: Maxi Cineplex radi kao ex.
Na blagajni extra riba
Imali smo sex.
Doma�ica moj je omiljeni keks.
Ne hasam kokice, samo corn flex.
POPADI� (Kiseli osmeh.): Kad smo kod kokica... Film �Nikad bez kokica� je komedija....
KRE�: �ekaj, �ekaj... Slu�aj ovo... �ekaj! Zna�i...
Ja sam Popadi�, PR faca vi�eg ranga.
Obla�im odelo, ne k�o bitanga.
Cipele mi govore: ja imam ke�
Mama i tata peru mi ve�.
Volim pe�enje od svinje re�.
Poludim kada �ujem DEPESHE.
Do�ite na film
da vas pukne k�o fle�.
Kara za sponzoru�e, karta za tre�.
STA�A (Aplaudira.): Woooow!
Bio je ovo Kre�in freestyle posve�en na�em gostu. A mi se vra�amo temi. Rekao si �medijski sponzor�, je l� tako?
POPADI�: Da, da. Moram priznati da sam polaskan ovom neo�ekivanom pesmom... koja mi je posve�ena... Ha! I pre nego �to ka�em ne�to vi�e o filmu, �eleo bih da poklonim jednu kartu (pogleda u Kre�a) samom autoru. Zna�i, mo�e� da je podigne� na blagajni od sedam �asova.
RIZLA: A meni karta?...
POPADI�: Projekcija po�inje u osam...
RIZLA: A meni?
STA�A: �ekaj, Rizlo, �ekaj... Imam pitanje. Al� ozbiljno.
POPADI�: Izvoli?
STA�A: �ta je, u stvari, medijski sponzor?... Mislim, kapiram �ta je sponzor... Kao... Sponzor emisije nam je Vlade Divac Pri�amo u program da je gotivac.
RIZLA: Ne, ne...
Kad mi donese� robu na ruke
Posle pola �uke �ukam rime bruke.
Lerdi diler mi sponzori�e album u naturi
Daje mi na ler za doprinos kulturi...
(On i Kre� bace jedan drugom pet.)
POPADI�: Hm. Po�to vidim da je atmosfera neformalna... Mislim da nije te�ko objasniti tu stvar. Medijsko sponzorstvo zapravo je prijateljski odnos.
RIZLA (Pateti�no �iri ruke.): Prijatelju?
(Popadi� ga ignori�e.)
POPADI�: Gde odre�ena firma, u ovom slu�aju �Dee Vision Maxi Cineplex�, nudi odre�ene usluge, u zamenu za medijski prostor...
RIZLA: Prijatelju?
POPADI�: ...tako nekako. Nisam o�ekivao ovakvo pitanje u medijima... Ali, mislim da sam relativno ta�no odgovorio.
RIZLA: Prijatelju, gde je meni karta? Gde je meni karta za Maxi Cineplex? Za�to samo Kre� da dobije kartu... On ne mo�e sam u bioskop!
POPADI�: On je dobio kartu li�no od mene, zbog pesme koju je izveo...
RIZLA: Mogu i ja da izvedem pesmu... Ho�e� onda da mu da� svoju li�nu kartu?
POPADI�: Li�nu kartu?
RIZLA: Ti li�no da mi da� kartu!
POPADI�: Mislim da je vreme da krenem...
RIZLA: Sedi, sedi, sedi... Sedi, da �uje�... Mi�o, pusti mi bilo �ta, Mi�o!
(Mi�a Mi�omor ma�e mu, pu�ta laganu matricu. Sta�a i Kre� zadr�avaju Popadi�a koji bi rado da krene. )
�ani na �ta li�i�: �ani Versa�e!
Oko kravate ste�u te nove ga�e.
�Studio vam smrdi, program nema �emu!�
Pitam se �ta �e� uop�te u njemu?!
Popadi�, sponzor, faca vi�eg ranga.
Ne kola�i o�i k�o crtani manga!
Za kvaku se hvata�,
jer sporije shvata�
Da radio nije tvoja rodna �tala.
Svaki dan me ovde gleda� k�o da sam budala
Podeli karte, pali i hvala!
Ovde ratno je stanje: urbana gerila.
Pozovi taxi za Cineplex Maxi
Ljakse, bljak si
Fakat da fuck si!
(Popadi� besno izlazi iz studija, Sta�a ga zadr�ava.)
STA�A: Stani! Stani! Kuda �e�? Stani!
POPADI�: Ne vidim razlog ovakvom pona�anju.
STA�A: Razlog je duboko ukorenjen u mentalitet i dru�tvenu represiju. Kakav razlog? Nema nikakvog razloga! Kuda �e�? �ekaj. Tako. �Ajde, polako. Koliko karata? �ta si rek�o?
POPADI�: Pet puta po dve karte za slu�aoce koji se prvi jave u program.
STA�A: Eto, javljajte se. �uli ste.
POPADI�: Dovi�enja...
KRE�: I promeni kravatu
�to ti visi na vratu.
Obla�i� se k�o na� Di�a,
gore na spratu.
Ako hejtuje� mi rime
U u�i stavi vatu
U dupetu sadi salatu!
RIZLA: Vidimo se sutra, matori, a?
POPADI�: Malo sutra. Ovo nije radio, ovo... Ovo jednostavno nema smisla...
KRE�: Koja izjava za d�ingl! Reci opet, �ajde... Da te Mi�a snimi... Mi�o?
(Popadi� iza�e i tresne vratima... Rizla i Kre� umiru od smeha, Sta�a tako�e. Seda za mikrofon, kao prava spikerka, naka�lje se a zatim nastavi poslovno.)
STA�A: Slu�ali ste BG KALADONT feat. Popadi� u Maxi Cineplex singlu: �Pet puta po dve karte�. Da li imamo nekoga na vezi? �ta ka�e�, Mi�o?... OK. Dobar dan, kom�inice.
BABA: E, LEPO VAM JE REK�O. DA ZNA� DA VAM JE REK�O!
STA�A: Bako, on je divan mladi�, svaka mu je poslovica. Nego, da li biste vi hteli u bioskop?
BABA: MA, KAKAV BIOSKOP, JU, BO�E SA�UVAJ! U OVIM GODINAMA.
STA�A: Onda lepo spustite slu�alicu...
BABA: DA SPUSTIM?
STA�A: Mo�da bi neko hteo da dobije karte?
BABA: E, TEK SAD NE�U DA SPUSTIM! JESAM JUTROS REKLA KOJU DA MI PUSTI�, JESAM REKLA? DRUGI PUT KAD ME SLA�E�, IMA TUR�IJU DA BACIM... SVE DA VAM ISPOLIVAM.
STA�A: Koliko vi toga imate uop�te? Pet tona tur�ije...
BABA: DOVOLJNO DA BACAM!
STA�A: A deca u Africi gladna.
BABA: JEDI GOVNA! SVAKOM PU�TATE �TE HO�E, A KAD SE JAVI PENZIONER, ONDA...
STA�A: Kapira�, Baba, mi to nemamo! Ne pu�tamo narodnjake, nemamo komplikaciju s Kozare, odakle nam, jebote?! Daj ne�to lak�e! Ne�to recentnije! Neki elektro, hc, tra�i neki hip-hop i pusti�emo ti.
RIZLA (Grabi mikrofon.): Spu�taj, Baaaaabaaaaaa! Ise�i�u ti telefon, matori mor�u!
STA�A: Bakice, pliiiiiiz spusti! Pliiiiiiz!
(S one strane ni�ta se ne �uje.)
KRE�: Matoro �ubre! Sad �u da joj sednem na interfon!
(Istr�i iz studija. Njegova jakna ostane na stolici.)
STA�A: Baba, bre, nemoj da si pi�ka!
RIZLA: Je l� spustila?
(Mi�a odmahuje... Iz Offa se �uje zvono interfona koje neprestano zvoni.)
BABA: SPU�TAM, SAMO MILICIJU DA POZOVEM, JASNO?
(Baba prekida vezu.)
RIZLA: Zovi koga ho�e�, mor�u proleterski!

RADIONICA ZVUKA
Menjanje stanica na skali... Zujanje... Kr�anje... Zujanje... Kr�anje...
MRAK

RADIONICA ZVUKA
Menjanje stanica... �u�tanje. SPIKERKA HLADNIM GLASOM �ITA VESTI: �Vlada demantuje vesti o proneveri novca iz dr�avnog bud�eta. Policija traga za po�iniocima ju�era�njeg ubistva mladi�a u tu�i nakon utakmice � dvojica osumnji�enih� ...glas spikerke polako se gubi... izobli�uje... kr�anje... �To mi radi, Uuuuh! To mi radi, Aaaah!� � Crvene jabuke naziv benda koji izvodi pesmu... zujanje... �ENSKI GLAS: �Pa, da, da... nekada su poroci bili tajni, a vrline javne. Danas je obrnuto. Devojke ne �ele da budu jadnice pa se radije maskiraju u nevaljale cure koje ho�e sve i...� ...DRUGI GLAS: �Dobro, ali �ta mislite o problemu vezivanja...? ...zujanje... reklama: MU�KI GLAS: �Jao, �to sam smooreeen. Ni�ta mi ne ide u �ivotu.� �ENSKI GLAS: �Ha! A ima� i perut! Izgleda da nisi �uo za...� ...Kr�anje...11.

Di�a, Sta�a, Jasna.
DI�A: Sta�a... Ovo je Jasna.
JASNA: Dobila sam tvoju knjigu, jo� nisam stigla da pro�itam. Al� rekla sam: Ve�eras nema spavanja. Ja pesme gutam! Pro�direm.
STA�A: Moje nemoj. Kalori�ne su.
(Jasna i Di�a prsnu u smeh.)
DI�A: �ta �e� da popije�, Sta�a?
STA�A: Ni�ta.
(Di�a pogleda u Jasnu.)
JASNA: I ja isto ni�ta... Dobro. Mo�e neki �aj. Bilo koji.
DI�A (Lokalni poziv telefonom.): Ja. �aj od �ipka i ... Mineralnu vodu. Negaziranu. Sigurno ne�e� ni�ta?
(Sta�a odmahne glavom.)
Jedno pivo? Dobro je za mamurluk.
Izvini. Samo ka�em. (Jasni) Sta�a je sino� imala avanturu.
JASNA: Joj, �ula sam, majko moja... �to ja to ne volim!... Kad su ljudi agresivni, to prvenstveno... Ali ja sam ti za te k�o penicilin. Odma� pitam: �ta ho�e�? Direktno! Pitam: �ta je? Nemoj sa mnom tako da razgovara�. Tako ka�em, majke mi.
STA�A: Da. �teta �to nisi bila tamo... Po�to ve� pi�e� pesme, mislim.
JASNA: Pa, jeste...da zna� da mi je �ao. Ali, ja jo� nisam tako javno to... Mislim, nisam jo� u javnosti recitovala...
STA�A: Si slu�ala emisiju?
JASNA (Di�i): Tamo kod nas, na Novom Beogradu, samo se �u�tanje �uje. Da l� je slab signal, ili moj radio... Mada, i moja cimerka ima... Muziku, zna� kakvu. I mp3 i dvd, i �ta sve nema, pa ni ona ne mo�e da uhvati. (Sta�i) A htela sam, evo, otkad znam da �u biti u emisiji, mesec dana, poku�avam...
DI�A: A ko je jo� u �iriju?
STA�A: Nikolaj Vu�o. Njega zna�?
JASNA: On? Onaj kriti�ar? (Sta�a klimne.) Znam ga, znam. Preko televizije.
DI�A: Kako opet on?
STA�A: Preko veze.
DI�A: Gledaj opet nek nagradi imbecila!
STA�A (Ustane.): Ako se javi Jesenjin, sigurno �e pobediti... Odoh. Vidimo se, dole.
(Sta�a iza�e. Di�a i Jasna ostaju sami. On joj poka�e da mu sedne u krilo. Ona se osmehuje. Sta�a ponovo u�e. Oni se iznenade.)
STA�A: Ka�u da nema �aja od nane.
(Iza�e.)

MRAK
�PICA
STA�A (Kao da ve�ba):
1, 2... 2, 2... 3, 2... 4, 2... 1, 3... 2, 3... 3, 3... 4,3...
1,4... 2,4... 3, 4... 3, 4...
3, 4... SAD!
ZOO RADIO SLEM CONTEST
Bes. Protest. Test.
Manifest.
freestyleri, pesnici, pesnice, raperi, outsideri Spremni? 3, 4... SAD!12.

Svetlo se naglo upali.
Sta�a, Tegla, Jasna.
Rizla sedi sa strane. Na mestu tonca Mi�a.
Na Sta�inoj stolici su�i se Kre�ova jakna. Jasna u rukama ste�e svoju svesku.
STA�A: Idemo?
MI�A: Sad.
STA�A: Hej! Evo nas opet. U emisiji 3, 4 SAD. Na listi �ekanja petnaest likova: �ekajte jo� malo, uvod �e biti du�i. Ja sam Sta�a i ja sam privo�ena. Mislim da sam prva osoba u istoriji, ako ne u istoriji onda bar u lokalnoj geografiji, privo�ena zbog slem poezije, iako su mnogi pesnici �ak i hap�eni zbog nekih drugih vidova poetskog izra�avanja. Zato kao prvu temu predla�em KRIMINAL U POEZIJI. Kakvo je to dru�tvo u kome poezija mo�e biti delikt, ili mo�e da dovede do delikta? Ili ta�nije: umetnost i diktatura. S moje desne strane, Tegla. Nikolaj Vu�o. Knji�evni kriti�ar, publicista, kolumnista, esejista, teoreti�ar umetnosti i medija.
TEGLA: Wannabe.
STA�A: La�no skroman, kao i obi�no. �ta ima novo?
TEGLA: Ne znam �ta bi bilo, po�to u ovu emisiju dolazim �e��e nego ti. Bio sam i pro�le nedelje, tako da mi se �ini da sam postao neka vrsta �3, 4 SAD� inventara. Ali, ono �to mi se �ini novim, jeste pristup. Pro�le nedelje prva tema bila je, ako se ne varam, �znojava mi�ka�, ove nedelje, �ini mi se, poku�avamo da se bavimo mnogo ozbiljnijim socijalnim, socijalnoumetni�kim, teorijskim diskursom.
STA�A: Novi poziv treba da shvati� kao popravni, s obzirom na to da je pro�le nedelje nagrada dodeljena de�ku �iji su stihovi osporavani �ak i u Skup�tini grada. �ini se da je �znojava mi�ka� bila preterano potentna tema za na�e dru�tvo. Posle nje dobili smo pretnje da �e radio biti zatvoren.
RIZLA: Ko, bre?
STA�A: Da se ovakva gre�ke ne bi ponovila... S moje krajnje desne strane... Jasna?
JASNA: Dobro ve�e.
STA�A: Jasna, kako?
JASNA: Jasna Stojanovi�.
STA�A: Jasna je mlada pesnikinja... Ima� ne�to objavljeno?
JASNA: Jo� ne. Ali, bi�e...
STA�A: Koliko sam danas skapirala, Omladinska zajednica izdaje ti prvu zbirku?
JASNA: Jeste. Koristim ovu priliku da zahvalim svima koji su verovali u mene, ali i ovoj ku�i i vama na radiju, jer mada nisam la�no skromna, naro�ito kad se ti�e pesama, mislim da je sve pro�lo lak�e nego �to sam o�ekivala. Knjiga izlazi ve� za dve nedelje i bi�e lepa, ne samo po sadr�aju nego i po izgledu.
STA�A: U tvom odgovoru prepoznajem termin �lepo�. Koliko on ima veze s estetskim Lepim, u osnovnoj definiciji, dakle hegelovskoj, bazi�noj i klasi�noj razlici izme�u kvaliteta i intenziteta? ...�ta su estetske reference tvoje lirike? Kada govori� o �lako�i�, �lak�e nego �to sam o�ekivala�, mislim da dodiruje� ono �ime se na ovom radiju bavimo, a to je izvesno uobli�avanje generacijske poetike... Lako�a, opet u estetskom smislu, zna�ajna je karakteristika slema, najmla�eg ili najnovijeg, maloletnog pesni�kog �anra, koji je kod nas do�ao �u paketu� s hip-hop kulturom... ili mo�da kao posledica ekspanzije ove kulture? Prividna �slemerska� lako�a, rekla bih, krije �smrtonosnu� poruku, jer slem ima tendenciju da najte�e sadr�aje predstavi na najbanalniji na�in. Upravo lako�a i povr�ni besmisao slem poezije, kriju jedno turobno i mu�no ose�anje sveta, u kome ni�ta nema vrednost.
(U Sta�u svi gledaju zbunjeno, �ak i Tegla! On nije zbunjen onim �to govori, ve� na�inom na koji govori. Jasna je zbunjena jer ne zna �ta je pitanje.)
JASNA: Ja se izvinjavam, ako mo�e� da ponovi� pitanje?
STA�A: Nisam jo� postavila pitanje. Pitanje je: Kada si rekla �lepo� i �lako� nisi mislila na estetski, nego na prakti�ni okvir u kome �e tvoja zbirka ugledati sivu svetlost na�eg belog grada?
JASNA: Pa, da. Da. Ja pi�em ve� nekoliko godina, interesujem se za knji�evnost, me�utim, nisam mogla ni da sanjam kako �e moje pesme biti prepoznate... Naravno, na �itaocima je da u njima prepoznaju mene, i to mo�e da im se svidi ili ne, ali...
STA�A: Ali bitno je da �e biti ukori�eno. COBISS, ISBN, bar-kod, katalogizacija Narodne biblioteke... Kako si prona�la izdava�a?
JASNA: Moj izdava� je Omladinska zajednica, OZ... Ja sam, u stvari...
STA�A: Mi�o, koliko likova ima na listi �ekanja? 35? 35 mladi�a, devojaka svake nedelje zove ovu emisiju kako bi izdava� prona�ao ba� njih. Govore u slu�alicu milijarde stihova, verbalne odlive, predivne poetske pasa�e, na bilo koju temu... u razli�itim stilovima. Skilom umesto stila. S mnogo smeha. Malo vi�e bola... i nema ih mnogo koji su ve� imali �ansu da ne�to objave. A ima i onih kojima to i nije cilj. (Pogleda u Rizlu.) Respect!
Ti nisi nikad izvodila svoju poeziju, nisi je slala na knji�evne konkurse, ne ume� da kuca�, �to elimini�e mogu�nost da si objavljivala na internetu, a ipak to �to pi�e� bi�e objavljeno. U tvrdom povezu. Koliko si sigurna da je tvoja poezija vredna da se zbog nje sutra ise�e jedna topola? �ta je intenzivnije? Slika topole na vetru ili bilo koja poetska slika u tvojoj zbirci? �ta �e nam doneti vi�e vazduha? Fotosinteza ili tvoja lirika? Nije li �tampanje tri�avih pesmarica tako�e kriminal?
(Ustane.)
Prema svima vama na listi �ekanja!
Prema Rizli, koji ovde na radiju spava!
Prema Tegli koji ni�ta drugo ne sti�e osim da �ita, misli i pi�e!
Prema Kre�u i njegovom �aletu koji radi u Be�u da sva ta sranja sponzori�e!
Mikrofone i dnevne doze gudre likova s rap-scene.
Nije li podr�ka lo�oj umetnosti gora od lo�e umetnosti same?
To je kriminal!!!
Ne pesni�ko ve�e koje zavr�i tu�om, nego pesni�ko ve�e koje zavr�i koktelom, na kome je svaki sendvi� remek-delo u odnosu na ono �to se �ulo.
Kriminalno!
Prema bud�etu Skup�tine grada!
Prema poreskim obveznicima koji ga �ine!
Zbog izdava�kog proma�aja ne ide se u zatvor,
a zbog utaje poreza zatvor ti ne gine!
Kriminogeno!
Prema topoli koja �e biti pose�ena!
Polici na kojoj �e biti zaboravljena.
Zarobljena.
Zar ne bi bilo bolje da je zapaljena?
Spr�ena gromom da se pretvorila u vatru, dim,
humus, kosmos, ve�nost, Logos.
Umetnost?
Vrednost?
To je tema.
Da li je ima ili nema
U svetu posle teorije relativiteta.
Postkonzumerizma, tranzicije, interneta.
U svetu posle stotog kraja sveta
ako niko od nje nema koristi. Ako nikoga ne provocira.
Ako ne nervira. Ako nije u stanju da dovede do
delikta. Ako je tako delikatna, dekadentna.
Zna�i da samo smeta!
(Svi gledaju u Sta�u. Ona �uti. Tegla po�ne aplauz, niko ga ne prihvati. Sta�a ga pogleda, on prestane da tap�e. Ona pali cigaru. Seda.)
Koga imamo na vezi?13.

LIK IZ GETA: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
STA�A: A, bre. Ko je to?
LIK IZ GETA: ZA MENE JE GETO NE�TO ISKRENO I SVETO!
STA�A: Gde si, care? Spreman?
LIK IZ GETA: RO�EN SPREMAN.
(Po�inje matrica.)
STA�A: 3, 4... sad!
LIK IZ GETA: Jedan deda mi partizan, drugi bio �etnik.
Ve� sam delinkvent a jo� maloletnik.
Ro�en u SFRJ, odgajen u SRJ,
�iveo u SCG, nikad pre�o granicu!
�ale mi funjara, ne ume da grize
Nemam para za va�enje vize.
Svakog dana �derem yuhor parizer.
Dok u Strahinji�a Bana
Neki cirkaju brizer.
La�ni reperi pizde
A meni do jaja.
Spajam rizle kad varim
s ortacima iz kraja.
Ovo je Srbija!
Moja adresa.
Bolje ZOO radio
Nego MESAM.
Ako sam temu skapirao � jesam.
Ako nisam, puca mi vir�la
Makar se nikad ne uvla�im ja�im
Makar me ne kara od OZa Di�a.
(TUUU- TUUU- TUUU- TUUUU)
STA�A: Dobro je, matori.
TEGLA: Sna�an dodir s realno��u, trenutnim socijalnim i istorijskim kontekstom...
(Jasna �uti.)
STA�A: Idemo dalje... Halo?
MR TOST: Ej? Zna�i, totalno ste ludi, zna�i... Probio sam se na listu preko reda.
STA�A: To je Gospodin Tost?
MR TOST: Da, da, da, da... �Ajde, Mi�o, pu�taj matru da roknem freestyle.
STA�A: 3, 4...
MR TOST: ...sad!
Iza�em u grad, vidim cice na �tikle, babe navijaju kose sa vikler, opasni momci nose portikle, u levoj cucla, u desnoj hekler. U�em u Inex i naru�im i�ler, kada mi uru�e ra�un, da vrisnem, cirkam � ne odvr�em, ve� lomim dizne, na izbore ne idem, jer su svi pizde. Kad pustim kevi svoj CD � �izne! Trebalo je da me k�o malog kazne kad sam se vra�'o u sate kasne, kasno je sada za pedago�ke fraze.
RIZLA I STA�A: Woooow!!!
(Aplauz.)
TEGLA: Pazi, Tost, ti si zvezda. Ovo je tvoj stil, to je to... Zna�, samo ne znam koliko je to performans i brzina, a koliko objektivna literarna vrednost, i �ta, u stvari, ocenjujemo?
STA�A: Oceni �ta ho�e�, who gives a fuck?
TEGLA: Vrh.
STA�A: Jasna?
JASNA: Ovo je zaista... dobro.
STA�A: Ti si slede�a.
JASNA: Molim?
STA�A: Hajde. Daj neku svoju stvar... Matrica? Ide... 3, 4 SAD.
(Jasna lista svesku.)
STA�A: 3, 4... SAD. 3, 4... SAD.
JASNA: Samo trenutak.
STA�A: 3, 4...
...3, 4...
�Ajde, dok se smisli�, koga imamo na vezi?
ORTA� S BRDA: Ej? Mire je.
STA�A: Gde si, legendo beogradskog hip-hopa?! �ta ka�e� �to pravimo kulturan program, ceo dan?
ORTA� S BRDA: Ho�u ne�to da vam ka�em, nije za u program. Gde je Rizla?
(Rizla grabi slu�alice i mic. mikrofon)
RIZLA: �ta, brate, nije za program?! Sve reci u program! To je sloboda!
ORTA� S BRDA (Ti�e.): Kre�a je pao, brate.
(KR�ANJE, GUBLJENJE SIGNALA IZ OFFA.)
RIZLA: Gde je pao?
STA�A: Seci, Mi�o... Ovo seci... Ovo nije za program...
ORTA� S BRDA: U muriju! Baba je zvala...
STA�A: Na�a baba?
ORTA� S BRDA: Da... Samo ispalo je da su ga ve� tra�ili... Ne�to s Crnim. Zvao ga je sto puta, Crni je imao propu�tene pozive... Ne znam ni ja, neko pakovanje. Onaj zvezda� �to su ga roknuli...
RIZLA: Ko ga je roknuo?
ORTA� S BRDA: Ne znam. Crni, valjda. I bilo je neko silovanje u kraju.
RIZLA: Zajebava�... Zajebava�...
(KR�ANJE I ZUJANJE POSTAJE SVE GLASNIJE... U ZVUK SE ME�A POLICIJSKA MOTOROLA... svetlo na sceni zatreperi, zatim poplavi... MILICIJSKA SIRENA)
ORTA� S BRDA: To je kod vas ili ovde?
STA�A: Jebote.
(Pogled joj pada na Kre�ovu jaknu, ona je brzo uzima i obla�i.)
ORTA� S BRDA: Palim...
(TUUUU- TUUU-TUUU- TUUU)

RADIONICA ZVUKA:
kr�anje, zujanje, policijska motorola, glasovi
RADIONICA ZVUKA POSTAJE SVE GLASNIJA
svetlo na sceni treperi, pa se gasi
GLAS 1: �Ajmo, li�ne karte, svi, redom...� zujanje... motorola... zujanje... GLAS 2: �Ulazi u kola�... GLAS 3: �Ne znam ja...� ...KR�ANJE... menjanje stanica na skali radio aparata...
vrata studija naglo se otvaraju, plava svetlost iza njih Mi�a Mi�omor di�e ruke uvis... Jasna prva izlazi, za njom Tegla, Sta�a i Rizla se gledaju, Rizla izlazi, Sta�a ostaje u studiju prilepljena za zid....
KRRRRRRRR�ANJE
Vrata studija se zatvore i Sta�a ostaje unutra sama. Duboko udahne. Stavlja ruke u d�epove Kre�ove jakne.
Pronalazi paketi� staniola... Vadi iz njega beli grumen...
Vrata se ponovo otvore, ona se trgne i br�e stavi grumen u usta. Proguta.
Vrata se zalupe.
Stroboskop.
Sta�a se svali na stolicu kraj mikrofona.
KR�ANJE, ZUJANJE I MILICIJSKA SIRENA POSTAJU NESNOSNO GLASNI... menjanje stanica na skali radio-aparata...
SPIKERKA: �U munjevitoj policijskoj akciji, uhap�ena dvojica osumnji�enih za ubistvo dvadesetogodi�njeg mladi�a u okr�aju navija�kih, huliganskih frakcija�... smetnje... Turbo-folk refren... smetnje... SPIKERKA: �Osim za ubistvo, sumnji�i se i za ve�i broj najte�ih krivi�nih dela...� ...Turbo-folk refren... smetnje... SPIKERKA: �trgovina i u�ivanje narkotika, provalne kra�e... silovanje�... smetnje... kr�anje... SPIKERKA: �Policijska akcija ne prestaje... otkrivena mre�a u�esnika, prodavaca i preprodavaca kao i u�ivalaca opojnih supstanci...� smetnje...
Sta�a govori u isklju�eni mikrofon, nesvesna da ono �to govori ne ide u program.
STA�A: Ovim zavr�avamo poslednju emisiju 3, 4 SAD.
SPIKERKA: �Doga�aji u pro�loj nedelji ukazali su gra�anima na porast stope kriminala me�u mladima...�
STA�A: ...Kao kad �eka� da ne�to po�ne...
Smetnje, smetnje, smetnje
STA�A: A onda na 3, 4... SAD. Nai�e kraj...
Baba? Je l� slu�a� ovo, mor�u proleterski? Evo... Normalan program!
(Sta�a se jako zavrti na stolici.)
...menjanje stanica na radiju... zujanje i kr�anje... neki senti�... dosta dugo... kr�anje... �ENSKI GLAS: �Roditelji prave naj�e��u gre�ku, tako �to zapravo ne vide da je njihovo dete krenulo putem droge. Zna�i, uhodite, �pijunirajte...� menjanje stanica... GLAS: �A sada reklame� ...zujanje... Narodnjak: �Mjesto ti je kr�evito, tu bi �avo, tu bi �avo pomaaaniiitooo�... kr�anje... vesti na albanskom jeziku... smetnje... menjanje stanica... SPIKER: �Pohap�ena grupa huligana u stanici omladinskog radija ZOO. Tom prilikom, prona�ena je mrtva dvadesetrogodi�nja Anastasija Andrejevi�. Kako nezvani�no saznajemo, uzrok smrti je prekomerna doza nepoznatog narkotika, o �emu �e se vi�e znati nakon odbukci... kr�anje, kr�anje, kr�anje... MIKROFONIJA koja traje irintantno dugo, a zatim TI�INA.
Mrak.
D�ingl � JASNA: �Ovo je radio VRT. 103, 4 megaherca. FM stereo. Ne menjajte stanicu!�14.

Scena se polako rasvetljava.
Na stolici na kojoj se vrtela Sta�a sada se vrti Jasna. Ali, to nije ta stolica. To je nova stolica, kao �to je i sve drugo u prostoriji novo. Kada se svetlo upali: zati�emo renovirani studio.Grafiti su prekre�eni, zidovi �isti i beli. Nov name�taj, fensi oprema. Mnogobrojne saksije sa sobnim biljem. Na zidu je veliki znak za ZABRANJENO PU�ENJE. Na mestu Tonca sedi Mi�a Mi�omor. Naspram Jasne, Jovan Popadi�. Oboje su nasmejani, blistaju od sre�e i zdravlja.

JASNA: Dobro jutro, Beograde! Dobro jutro, Srbijo! Od danas na� program mo�ete pratiti u Smederevu, Novom Sadu, Po�arevcu i Vr�cu. �ujemo se u Pan�evu i �itavoj okolini Beograda. Sledi vremenska prognoza, stanje na putevima i emisija PET o najuspe�nijim omladincima u Srbiji. Moje ime je Jasna Stojanovi�, a u tonskoj kabini nalazi se Miroljub Mi�i�, zvani Mi�a. Mi�o, kako ste odjutros? Oooodli�no! Pre nego �to se upustimo u pregled najva�nijih vesti iz jutarnje �tampe, za vas imamo jedno iznena�enje. S nama u studiju je gospodin Popadi�, PR �Maxi Cineplexa�.
POPADI�: Dobro jutro i hvala vam na pozivu u emisiju. Mislim da se ve� dobro poznajemo, kao i da slu�aoci znaju da su na�a dru�enja uvek puna lepih trenutaka... da ih, da tako ka�em, prate raznovrsne ponude, a to znaju naro�ito ljubitelji filma...
JASNA: Koja su to iznena�enja koja nam �Maxi Cineplex� priprema?
POPADI�: �Maxi Cineplex�, kao �to mnogi znaju, ima petogodi�nji ugovor s �Dee Visionom�, distributerskom ku�om koja na na�e tr�i�te dovodi samo najgledanije filmove. Za projekcije u �Maxi Cineplexu�, �Dee Vision�, putem svojih medijskih sponzora, publici poklanja tri puta po dve karte za najgledanije filmove na trenutnom bioskopskom repertoaru... S obzirom na to da je radio VRT na� verni prijatelj... ali i zato �to slu�aoce ovog radija, dakle, mlade ljude, smatramo najvernijom filmskom publikom, ove nedelje pripremili smo ekstra izna�enje. Poklanjamo pet puta po dve karte, i to za urnebesni film �Nikad bez kokica�.
JASNA: �to je d�aba i Bogu je drago... A mi ve� imamo nekoga na vezi. Dobar dan, izvolite?
BABA: DOBRO JUTRO, SINE.
JASNA: Dobro jutro, gospo�o... Iako smo omladinski radio, slu�a nas cela porodica. Jesu karte za Vas ili za Va�e unuke?
BABA: KAKVE KARTE?
POPADI�: Karte za projekcije u �Maxi Cineplexu�. �Nikad bez kokica� je film za sve generacije..
JASNA: Eto... Mo�e i baka s unukom da ide, je l' tako?
BABA: AMA, TO KAD MI UNUKA DO�E... ONA U KANADI �IVI... NEGO, HTELA SAM NE�TO DRUGO DA VAS PITAM.
JASNA: Ko pita � ne skita!
BABA: JA�TA... DA L� ZNATE GDE MI JE OVAJ MOJ RIZLA I OVA MALA, INTELEKTUALKA, ZLATO BABINO?
(Jasna zbunjeno gleda u Mi�u, on joj ne�to signalizira.)
JASNA: A sada... Samo za na�u slu�ateljku... Fenomenalna numera! Vra�amo se u studio nakon muzi�kog intermeca.
(Iz Offa se ore taktovi pesme �OD VARDARA PA DA TRIGLAVA�... Lepu Brenu smenjuje KR�ANJE...)

KRAJ
Copyright: Sterijino pozorje 1998-2008.