NAZAD NA SADRZAJ  > > >
S C E N A : �asopis za pozori�nu umetnost
Novi Sad, 2008. broj 1 godina XLIV januar-mart YU ISSN 0036-5734

DRAME
�eljko HUBA�
�IVELA TI MENI ili BIZARNO
Tri scene besmisla, za pet glumaca i petnaest lica

  �ELJKO HUBA�

Ro�en 1967. u Tuzli, odrastao u Zenici i Leskovcu, gde je zavr�io gimnaziju i muzi�ku �kolu. Kao in�enjer elektrotehnike i apsolvent Prirodnomatemati�kog fakulteta (odsek Fizika), 1992. upisuje Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu, gde 1996. diplomira na odseku Dramaturgija.
Njegovi komadi igrani su na scenama profesionalnih pozori�ta u Srbiji (Beograd, Novi Sad, Ni�, Kru�evac, �abac, U�ice, Leskovac, Zrenjanin, Kikinda), Bugarskoj (Plovdiv, Krd�ali, Vidin) i u Bosni i Hercegovini (Zenica � Federacija BiH). Za dramske tekstove nagra�ivan je na Danima komedije, Festivalu profesionalnih pozori�ta Srbije �Joakim Vuji�, Festivalu praizvedbi, Susretima profesionalnih lutkarskih pozori�ta Srbije i Festivalu malih formi. Dvostruki je laureat Nagrade �Branislav Nu�i� koju dodeljuje Udru�enje dramskih pisaca Srbije. Drame su mu prevo�ene na engleski, nema�ki, ruski i bugarski jezik. Autor je ve�eg broja televizijskih emisija i dva igrana TV serijala.
Bavio se novinarstvom kao pozori�ni kriti�ar i kolumnista dnevnog lista �Danas�, dopisnik agencije Radio Free Europe, saradnik Helsin�ke povelje (glasila Helsin�kog odbora za ljudska prava u Beogradu) i pozori�nih novina �Ludus�, koje izdaje Savez dramskih umetnika Srbije. Trenutno je glavni urednik �Pozori�nih novina� Narodnog pozori�ta u Beogradu i pozori�nog �asopisa �Premijera plus�. Bio je dramaturg Srpskog narodnog pozori�ta u Novom Sadu i urednik pozori�nog �asopisa �Teatron� u Muzeju pozori�ne umetnosti Srbije.
Trenutno radi u Narodnom pozori�tu u Beogradu, a �ivi u Zemunu � sa An�elima.

Izvedeni dramski tekstovi: Bli�i nebu, Bli�i vatri, Koplje, Ajduci su opet me�u nama, Ratko i Julijana (Otmica i vaznesenje Julijane K), Bli�i zemlji, Kosovska...
Drame za decu: Mala sirena, Lepotica i zver, Carevo novo odelo u zemlji �uda, �arobna svirala vilenjaka Milana, Uspavana lepotica, Za�arano kraljevstvo
Neizvedeni dramski tekst: Vojvo�anska elegija, dramatizacija romana �or�a Bala�evi�a Tri posleratna druga


Dramatur�ka bele�ka

SKOK U PRAZNINU IGRE
Dijalo�ko tkivo i pojedina�ni zapleti svakog od triju segmenata Huba�eve drame Bizarno upu�uju na ono �to se obi�no naziva �realisti�kom konvencijom�. Povest o dilerima i samoubicama pretvara se u povest o prevarantima (i, iznova, samoubicama), dok tre�i segment okon�ava u znaku nasilja i ubistava: svaka od ovih pri�a uobli�ena je, na mikroplanu, u smeru dinami�ne izmene pozicija i koncentrisane napetosti, so�nim i istovremeno i funkcionalnim jezikom koji ima precizne idiomatske nijanse (zavisno od pripadnosti dru�tvenom sloju, kao i od kulturolo�kog nivoa, profesije ili sklonosti). Neposredni tematski okviri drame Bizarno definisani su, tako�e, u domenu prepoznatljive � urbane i tranzicione � aktuelnosti: neuspe�ni povratnici iz (zapadnog) inostranstva i ostali �luzeri� (narkomani, slu�ajni �ira�ki legionari�, svesne ili nevoljne �sponzoru�e�), naspram sitnih mu�karo�a, politi�kih karijerista, zadriglih prostaka ili kriminalnih �bosova�.
Gde, onda, i pomo�u �ega, ovakva prividno rutinska �realisti�ka konvencija� nalazi ishodi�te svoje izuzetnosti i, �tavi�e, stilsko-�anrovske probojnosti? Najbitnija strategija u oneobi�avanju ovakve konvencije jeste Huba�ev tretman realizma kao sofisticirane igre s otvorenim ishodom. Realisti�ke propozicije � poput sukoba oko vre�ice s heroinom, name�taljke sa �sponzoru�om�, �ak i nesporazuma s �paukom� koji odnosi d�ip lokalnog mafija�a � dovode se do ekstrema ne samo doslednim sukobljavanjem motiva ve� i njihovim ironi�nim i cini�nim prevrednovanjem: �dop� je dragoceniji od telesne nepovredivosti, samo�a je vrednija od sporazumevanja, doslednost je pouzdanija od iskrenosti (istine?). Gotovo neprimetno, sloj po sloj osloba�aju�i dijalog od pateti�nosti, ali i postupke likova od (deklarisanih, vidljivih) eti�kih na�ela, autor s lako�om preobra�ava realisti�ki kod zbivanja u kod svojevrsnog demonskog i praznog karnevala.
Ono �to, u sve tri povesti komada Bizarno, tu ritualnu igru poeti�ki potvr�uje kao uzbudljivu i autenti�nu, jeste, paradoksalno, op�ta utemeljenost bizarnosti: ocrtavaju�i svoju elipsoidnu krivulju zapleta, autor nam u prvom �ari�tu nudi grotesku, nastavlja farsom, da bi okon�ao u apsurdu. Me�utim, za njegove protagoniste nisu apsurdni i bizarni smrt, patnja ili usamljenost: �tavi�e, smrt je svakodnevica, puki prizor, osvojena i odba�ena slika. Svedo�imo sasvim suprotnoj, dramski efektnoj postavci, u �ijim okvirima se, prvenstveno, sama mogu�nost �ivota (nade, ili barem utehe) pojavljuje kao vrhunska bizarnost. A kada se sklonost ka toj bizarnosti odbaci, sugeri�e Huba�ev �krti, ogoljeni, zaumni �realizam�, ono �to preostaje jeste samoubila�ki skok u slobodu ni�tavila; ta�nije, ulazak u igru sa bezbroj mogu�ih (sli�nih) ishoda.
Svetislav JOVANOV


LICA:
MARTIN (38 godina) / MILAN (32 godine) / BIKSA (25 godina)
�I�A (38 godina) / SA�A (32 godine) / GAGA (25 godina)
MINA (38 godina) / MAJDA (32 godine) / SVETLANA (25 godina)
KATARINA (38 godina) / KSENIJA (32 godine) / IVA (25 godina)
VOJA (38 godina) / RI�I (32 godine) / DEJAN (25 godina)PRVA SCENA
(Rana jesen. Kasno poslepodne. Ravan krov na jednom od mnogobrojih novobeogradskih solitera. Koaksijalni kablovi svuda unaokolo, na dimnjacima na�i�kane stare logaritamske TV antene. Muzika ��arlo akrobata�, tzv. novi talas. Na ivici ravnog krova, obna�en, stoji �i�a, biv�i mladi�, star 38 godina. Tip koji je doskora vodio ra�una o svom izgledu, ali je, s obzirom na okolnosti i spremnost da izvr�i samoubistvo, da se tako izrazimo � taze zapu�ten. Kroz ��umu� TV antena i kablova probija se Martin. Za njega se ne bi moglo re�i da je ikada bio mlad, iako ima tek 38 godina. Zapu�ten, urbanizovani narkoman. Martin gleda u gomilu kablova i ne prime�uje �i�u. �i�a njega primeti.)
�I�A: Ne prilazi, sko�i�u!
(Martin, �okiran �injenicom da nekoga ima na tom krovu, iznena�en povikom, a bogami i prizorom, posko�i i, s obzirom na brojne kablove, saplete se, padne na le�a i sa sobom povu�e antene koje popadaju po njemu.)
MARTIN: �ove�e, kakvo sranje.
�I�A: Ne prilazi mi, sko�i�u!
MARTIN: Kakav car...
�I�A: �uje� li, sko�i�u! Ne zajebavam se!
MARTIN: �uka �e da mi izleti na usta. Usr'o sam se. Usr'o!
�I�A: Ozbiljan sam. Ko god da te je poslao...
(Martin poku�ava da se otpetlja od kablova, TV antena i da ustane.)
MARTIN: �to ti je na� svet... Kablovsku ve� godinama gledaju, ali antene ne skidaju.
�I�A: To foliranje kod mene ne pali, zna�...
MARTIN: 'Ej, 'ajde, iskuliraj.
�I�A: Ne�u da iskuliram...
MARTIN: Onda nemoj!
�I�A: Ne prilazi mi.
MARTIN: Kako da ti pri�em, idiote, kad ne mogu ni da ustanem... Natak'o si me na ovaj buljuk �ica...
�I�A: Ja te natak'o!?
MARTIN: Jok, ja sam se s�m natak'o od svakodnevnog prizora, tebe gologuzana na simsu. Aman, pri�i, raspetljaj me...
(Pauza, Gledaju se. �i�a se sagne, iz d�epa pantalona, koje su mu polo�ene blizu nogu, izvadi no� na rasklapanje. Prilazi Martinu s no�em u ruci.)
MARTIN: �ta �e ti taj no�. Daj, jesi li ti ubica ili samoubica. Ej...!
(�i�a no�em prese�e nekoliko koaksijalnih kablova i �rasplete� Martina, zatim se okrene i po�e nazad ka simsu. Martin bi da mu zahvali.)
MARTIN: �uje�...
(�i�a se naglo okrene. No� mu je u ruci, uperen u Martina.)
MARTIN: Hteo sam samo da ti zahvalim...
(�i�a odmahne rukom i vrati se na sims.)
�I�A: Zna�, koliko si se ti usr'o, toliko sam se i ja...
MARTIN: Ti si nad rupom od �esnaest spratova, meni je (pogleda u natpis antene koja mu je ispod tura) TV UHF-VHF Loga 2 u bulji... Nije to zajebancija...
(Martin je hteo da bude duhovit. O�ekuje �i�inu reakciju, koje, naravno, nema. Pauza.)
MARTIN: I �ta �e� sad, keve ti... Da sko�i�?
�I�A: To nije tvoja briga.
MARTIN: Pa, nije, ali...
�I�A: Idi svojim poslom...
MARTIN: Ja sam do�ao svojim poslom.
�I�A: Ba� ovde.
MARTIN: Ba� tu.
�I�A: Katarina te je poslala.
MARTIN: Mina me je poslala.
�I�A: Koja Mina?
MARTIN: Koja Katarina?
(Sad su obojica malo zbunjeni. Martinu zvoni mobilni. Martin se javi.)
MARTIN: Halo. Da, na krovu sam... Nisam ga jo� uzeo... Bolje da ti ne obja�njavam... Nisam se ni ja uradio... E, zato... Ma, ne skidam se, ne seri... �ta radim, pita�, �ta radim! Vadim iz bulje logaritamske antene, koaksijalne kablove i �askam sa skroz naskroz gologuzim samoubicom... Gologuzim, draga moja, gologuzim, koji je upravo na na�em simsu... Da, ba� tu... Skroz je go. Skroz naskroz! Misli� da te zajebavam? Do�i, pa vidi sama... Kako? Popni se, gospo�ice. Kako sam ja mogao da se pentram, tako �e� i ti!
�I�A: Nemoj nikoga da mi dovla�i� ovde... I ti treba da se gubi�...
MARTIN: Evo, Mina mi ne veruje da sam ovde s tobom, ka�i joj, keve ti...
�I�A: Rekao sam da mi ne prilazi�...
MARTIN: Nemam �ivce za nju, razvali�u je preko mobilnog... Dr�i!
�I�A: Skloni se, sko�i�u, keve mi!
MARTIN: A ti joj objasni situaciju tokom slobodnog pada, da joj ja ne bih...
(Martin utrapi mobilni telefon �i�i u ruku. �i�a gleda telefon, ne zna, na trenutak, �ta bi. Onda, skoro po inerciji, prinosi telefon uhu. Slu�a. O�igledno je da �uje gomilu psovki i pogrda.)
�I�A: Ovo ti je riba?
MARTIN: To, prijatelju...
�I�A: �uti li, barem, kad spava?
MARTIN: �uti samo kad se dobro uradi. Ina�e, sere i dok spava. Hr�e.
�I�A: Riba, pa hr�e! Ma daj...
MARTIN: Hr�e k'o da ima tuberkulozu! Trideset osam godina je to, brajko. Baba devojka...
(�i�a pru�a telefon Martinu.)
MARTIN: Ni�ta joj nisi rekao.
�I�A: �ta da joj ka�em...
MARTIN (Uzima telefon od �i�e.): Misli�, kad da joj ka�e�... (Mini, u telefon.) Uzmi vazduh, kozo! Popni se, popni najzad... Da ne bi, mo�da, da te nosim... Ma daj, teraj se! (Prekine vezu.) �ove�e, tako mi digne adrenalin, �eludac, pritisak...
(Jo� jedna, ne�to kra�a pauza.)
�I�A: Mislim da bi najbolje bilo da najzad ode� odavde.
MARTIN: Ne mogu.
�I�A: Kako to misli�?
MARTIN: Tako. Ne mogu dok... Dok...
�I�A: Dok �ta!
MARTIN: Kako si od ovoliko solitera izabrao ba� ovaj. Ama, ne samo �to si nab� soliter, nego i to par�e simsa...
�I�A: Ne razumem, �ta tebe boli gde sam ja re�io da... Daj, ovo nema smisla. Ova pri�a ne vodi nikuda. Molim te, idi. Idi!
MARTIN: Martine...
�I�A: Nisam ja nikakav Martin.
MARTIN: Znam da nisi. Ja sam.
�I�A: �ta si ti?
MARTIN: Ka�e se �idi, Martine�. Ja sam Martin.
�I�A: Ti bi sad da se upoznaje�, a?
MARTIN: Ne. Samo zahtevam da mi se obra�aju imenom, kad me teraju od sebe.
�I�A: E, samo mi je jo� �as psihoanalize nedostajao.
MARTIN (Vidno uznemiren plane.): Ne volim da me teraju oni koji mi ni ime ne znaju.
�I�A: Dobro, dobro, bre... Gubi se, Martine!
MARTIN: Ti moje ime zna�. Ja tvoje ne!
�I�A: Zar je to sada va�no...
MARTIN: Meni jeste!
(Pauza.)
�I�A: Ja sam �i�a.
MARTIN: Nisi iz kraja? Naravno da nisi. Takvih budala, fala Bogu, jo� nismo zapatili. Ja ovde �ivim.
�I�A: Na krovu...
MARTIN: Ne na krovu...
�I�A: �ta si se onda zalepio za ovo par�e simsa, k'o da ti je dedovina. �ta tu ima� tako bitno...
MARTIN: Isti si murkan. Samo ne�to zapitkuje�. I da zna� da mi uop�te ne li�i� na samoubicu.
�I�A: Pa da... Tebe je, ipak, poslala Katarina. Ti si taj njen novi... Ako se ne pomakne� dok izbrojim do deset, sko�i�u, tako mi svega.
MARTIN: Rekao sam ti ve� da ne znam nikakvu Katarinu. S obzirom da si pomodreo od hladno�e, bi�e da je dugo �eka�.
�I�A: Reci �ta treba da uradim da bi oti�ao!
MARTIN: Martine!
�I�A: Martine! �ta treba da uradim, Martine!?
MARTIN: Da se makne� za trenutak da uzmem ne�to.
�I�A: Odakle?
MARTIN: Tebi je, ipak, neko u familiji bio murkan...
(�i�a se sagne i po�ne da pretura po delu simsa na kome stoji.)
MARTIN: 'Ej, �ta radi� to?!
(Martin bi da pri�e, ali �i�a uperi no� u njega. Martin stane. �i�a napipa ispod cigle koja dr�i ivicu simsa jednu kesu u kojoj je heroin.)
�I�A: Vidi, vidi...
MARTIN: Pazi s tim. To je...
�I�A: Vidim �ta je. Heroin.
MARTIN: I to dobar. Molim te, pa�ljivo.
�I�A: �ove�e, kakvi ste sjebani. Svi ste sjebani...
MARTIN: Ko je sjeban?
�I�A: Vi koji ste ostali ovde.
MARTIN: �ta bunca�, bre, koji to mi...
�I�A: Seronje bez muda.
MARTIN: Bitno je da ti ima� muda.
�I�A: Imam.
MARTIN: Vidim...
�I�A: Ho�e� li da vidi�, ho�e� li da vidi�?!
MARTIN: Nemoj da ska�e� s tim heroinom, jesi li normalan!
(�i�a se savije u jakom gr�u. Zaplakao bi, ali nema suza. No� je uperio u Martina.)
MARTIN: Hej, matori, o'ladi.
�I�A: Pusti me.
MARTIN: Daj mi to pa �u da odem. Oti�i �u, keve mi.
�I�A: Zbog takvih kao ti moj Steva je mrtav.
MARTIN: Koji sad pa Steva... Molim te, daj mi taj heroin, pa da se lepo k'o ljudi razi�emo.
�I�A: Sve vas treba pobiti.
MARTIN: Za�to, bre, za�to?
�I�A: Stevu su ubili takvi kao ti.
MARTIN: Nikoga ja nisam ubio...
�I�A: Dileri!
MARTIN: E, ja se radim, ja ne uvaljujem.
�I�A: Kunem ti se da �e ovo (pokazuje na kesicu s heroinom) da leti sa mnom...
MARTIN: Nisam diler, keve mi...
�I�A: Ovde ima heroina za puk vojske...
MARTIN: Kakav puk vojske, nema za tri puta da se uradimo...
�I�A: Rekao sam da mi ne prilazi�.
MARTIN: Daj mi to!
�I�A: Upozoravam te!
(Martin pri�e, �i�a se pridigne, zamahne no�em i Martina pose�e po prstu.)
MARTIN: �ove�e, �ove�e!!! Koje sranje! Ti si lud, bre!
(Jo� jedna pauza. �i�a je zapanjen. Martin vadi iz d�epa papirne maramice i previja prst. Obojica su vidno upla�eni.)
MARTIN: Je l' �ist taj no�...? Ko zna koga si sve preklao njime. Sine, dvadeset godina se �uvam i da zaglavim SIDU na no�u... Ti nisi samoubica, ti si ubica!
(�i�a �u�ne. Adrenalin je odradio svoje. Martin se ipak smirio, to je ogrebotina, a ne rana.)
MARTIN: To sam ti ve� rekao, a? Ponavljam se. Pa, jebi ga, u �oku sam...
�I�A: Steva je bio moj mla�i brat. Obojica smo jurili vizu. Ja sam je dobio, a njega su izradili. Ja sam oti�ao u �e�ku, a on u Bosnu. Keva mi je javila da je do�ao s rati�ta skroz naskroz sjeban. Na�li su ga na istoj ovakvoj usranoj terasi ura�enog i skamenjenog.
MARTIN: Molim te, daj mi da vidim taj no� kakav je...
�I�A: Da je sre�e da nas nikada nisu pustili da se vratimo.
MARTIN: Je l' ima ostataka tu�e krvi na njemu? Kako si ga odr�avao? Daj mi.
�I�A: �ove�e, ne prisiljavaj me da di�em no� na tebe!
MARTIN: A �ta da radim! �ta!? �i�o, ja nisam diler, kunem ti se. Fiksam se i gledam svoja posla. Boli me i za ratove, i za politiku, i za sve me boli...
�I�A: Osim za heoin.
MARTIN: Normalno. Ja sam narkoman! I kriziram! Zbog tebe kriziram!
(Mala pauza.)
MARTIN: I usr'o sam se od tog no�a...
�I�A: Ubija� se, �ove�e.
MARTIN: Ti �e� da mi ka�e�...
(Obojica se, nakon kratkog pogleda, nasme�e. Kiselo, ali ipak dovoljno da se za trenutak promeni atmosfera.)
MARTIN: �to si, uop�te, i�ao preko, kad si se na kraju vratio. Ovde samo budale kupuju povratnu kartu.
�I�A: Nema� ti pojima kako je tamo...
MARTIN: Ti nema� pojima.
�I�A: Bez obzira na sve, ja ti, u stvari, zavidim �to si uspeo da opstane� ovde.
MARTIN: �Svako zami�lja svoj raj tamo gde je drugom pakao.�
�I�A: �itao si Moraviju?
MARTIN: U moje vreme se �italo.
�I�A: �ta si zavr�io?
MARTIN: Jugoslovensku knji�evnost.
�I�A: Koje godine?
MARTIN: Opet me ispituje�? Diplomirao sam '91.
�I�A: Ti si '67 godi�te?
MARTIN: Otkud zna�?
�I�A: Diplomirao sam iste godine kad i ti. Studirao sam fiziku.
MARTIN: �treber, a?
�I�A: Nije valjda da su i ovde po�eli da pu�taju narkomane u �kole, da predaju deci?
MARTIN: Psihopatama daju katedru, narkomanima jok.
�I�A: A kako si onda, sve ove godine, nalazio pare za dobar heroin?
MARTIN: Izdajem gajbu pokojnih matoraca i... Snalazim se. Jebo te, �to se ne ogrne�, vidi� da si pomodreo...
�I�A: Smeta ti �to sam go?
MARTIN: Ba� i ne u�ivam u prizoru, ako me to pita�.
�I�A: Ovo sam pravi ja! Razgolitili su me do kraja. Skinuli su sa mene sve, isisali mi du�u. Ako sam ovde bio prde�, tamo sam postao govno!
MARTIN: I po�to ti nije prijalo vra�anje u prethodno agregatno stanje, re�io si da ispari�. I to s mojim heroinom. Daj mi, bre, da se uradim samo jednom.
�I�A: Barem �e tebi moj skok ne�to da zna�i.
MARTIN: Jebi se, narcisu...
�I�A: Zna�i�e ti, zar ne?
MARTIN: Rekao sam ti da prestane� s tim pitanjima...
�I�A: Ve� nekoliko puta. �ta je, ima� fobiju od njih?
MARTIN: I ti bi je imao da su te murkani lisicama vezivali za procureli radijator i celu no� ti postavljali imbecilna pitanja.
�I�A: Otkako sam se vratio slu�am samo �alopojke... Kako vam, bre, ne dosadi...
MARTIN: Dvaput su mi odvalili bubrege, jednom slomili �etiri rebra, tri puta po dva zuba, �est komada mi fali u vilici, brajko moj. Rade ve�taci k'o kastanjete.
�I�A: �ta si ti bio, nekakav disident.
MARTIN: Eto sad i ti. Murkanska logiko... Narkoman, ja sam narkoman! To mu do�e kao vanstrana�ka li�nost.
�I�A: Nezavisni intelektualac...
MARTIN: More, kad me pokupe u raciji, nezavisno od razloga biju, brajko, kao da sam iz Otpora, daleko bilo.
�I�A: Ti misli� da �e�ki murkani ne tabaju?
MARTIN: Mislim!
�I�A: Gledao sam pre nekoliko godina u Pragu jednu fantasi�nu predstavu, neki Ma�ari su gostovali.
MARTIN: Zabole me, daj mi...
�I�A: Slu�aj! Zbog te predstave prelomio sam i odlu�io da se vratim. Pazi, u prvoj slici riba iza�e na proscenijum i po�ne s neverovatnom stra��u da pu�i klarinet. Dudlala ga je pet minuta kao Monika Luinski, a onda je krenula da svira �Odu radosti�.
MARTIN: A kad se zavr�ila predstava, pokupila je svoj bedni honorar od 500 evra i nastavila turneju. Verbalna onanija...
�I�A: To je bila metafora...
MARTIN: Gledao sam i ja to sranje.
�I�A: Gde si ti to mogao da gleda�...?
MARTIN: Na Bitefu.
�I�A: I tebi je to sranje. Veze ti nema�...
MARTIN: Veze ti nema�!
(�uje se bat koraka, ka�alj i lupanje ulaznih vrata terase.)
�I�A: To je...
MARTIN: Mina! Prepoznajem ka�alj na kilometar. E, sad smo ga nadrljali...
MINA: Martine, mrtav si �ovek.
(Na scenu ulazi Mina. Jo� uvek je pomalo crvena u licu od penjanja stepeni�tem. Osoba koja nije u stanju s lako�om da pre�e ni tri stepenika, morala je da se popne na �esnaesti sprat. Mina je, ina�e, prestarela tridesetosmogodi�nja devojka, izrazito suvonjava. Narkomanka. Kad ugleda prizor na terasi, za trenutak ostane zapanjena i bez teksta. Ali, samo za trenutak.)
MINA: Jebo te, a ja mislila da folira�...
MARTIN: Jesam li ti rekao...
MINA: Ne mogu da verujem...
MARTIN: Ni ja nisam mogao da verujem...
MINA: To je taj... �ekaj, je l' to on dr�i u ruci na�...?
MARTIN: Aha.
MINA: Pa, odakle mu...?
MARTIN: Napipao ga je.
MINA: Ti si mu provalio skloni�te, garantovano. Kreten�ino.
MARTIN: To sad nije bitno...
MINA: Majstor si da zezne� stvar, seronjo mlohavi...
MARTIN: Smanji do�ivljaj, �uje�...
MINA: Ja da smanjim do�ivljaj. �to njemu nisi kazao da smanji do�ivljaj? Njemu si se garantovano uvla�io u bulju...
MARTIN: A �ta je trebalo, da se sva�am, dok on dr�i na� heroin u ruci.
MINA: I �ta �e s njim? Da sko�i?
MARTIN: Re�io frajer da nas baca u apstinenciju, da nas le�i, da ne zavr�imo k'o njegov Steva.
MINA: Kakav Steva, �ta bulazni�...
MARTIN: Duga pri�a...
MINA: S mojim heroinom si re�io da se ubija�, kretenu! Dabogda se natakao na banderu, peder�ino!
MARTIN: 'Alo, bre, o'ladi malo, situacija je prili�no nepovoljna po nas.
MINA: Ti si, Martine, ro�eni baksuz. Ovo samo tebi mo�e da se desi, luzeru! (Zaka�lje se, jako i prili�no nezdravo.) Du�a mi je u nosu od pentranja... Lepo sam ti rekla da krijemo heroin u nekom soliteru koji ima ispravan lift...
MARTIN: Otkud sam ja znao da �e i drugi da rikne...
MINA (�i�i): Od toliko betonjerki u Beogradu, na�ao si ba� s ove da ska�e�, sko�io dabogda u septi�ku jamu!
�I�A: �ekajte, oba lifta ne rade?
MINA: Rade, nego ja ovako spe�ena volim da d�ogiram do telesne te�ine koja onemogu�ava zagrevanje toplokrvnih �ivotinja... Bolidu!
�I�A: Pa kako, parni je radio jutros.
MARTIN: Stani malo! �to tebe interesuje da li liftovi rade?
MINA: Boji se da mu iz prve ne�e uspeti da se razbije, pa da se ne penje, baja, pe�aka za reprizu...
MARTIN: Svrbi njega ne�to drugo...
�I�A: Ne seri...
MARTIN: Ti si, �i�o, u stvari, folirant.
MINA: Folirant! Da on to nije...
MARTIN: Jeste, jeste... Javio je ribi odakle �e da se ubije, pa sad �eka da ona do�e, da ga, kao, odgovara...
�I�A: Rekao sam ti da ne sere�!
MINA: Sram te bilo, u tim godinama na samoubistvo bari� ribe, pubertetlijo olinjali...
MARTIN: A ja se jo� navuk'o na pri�u...
�I�A: Ne prilazite mi!
MINA: Takvom kakav si, ne bih ni na sto metara pri�la, da ne moram, �udovi�te umobolno, bubulji�avo... Buljodlako!
MARTIN: Ej...
MINA: Psihopato! Degeneriku! Imbecilu!!!
MARTIN: Alo, bre...
MINA: E, sa' �u da mu zavrnem ona mlitava jaja, u ma�nu �u da ih ve�em.
(Martin i Mina po�u ka �i�i. Kad shvati da je �provaljen�, zapreti bacanjem heroina, jedinim argumentom koji mu je ostao.)
�I�A: Ovo mo�e da leti i bez mene. U�inite li samo jo� jedan korak, baci�u ga! Mrtav sam ozbiljan!
MINA: Mrtav si ti, svakako.
�I�A: Martine, reci onoj jekti�avoj alapa�i da se ne zajebavam...
MINA: Ko je, bre, alapa�a!
MARTIN: Mina, stani!
MINA: Ne�u da stanem!
MARTIN: Baci�e ga, a onda sve ode....
MINA: Samo neka se usudi. Ima da leti odma' za njim.
MARTIN: Ima i no�. Pogledaj, posekao me je.
MINA: Posekao! Gde? Da vidim. Pa on je... (�i�i.) Ti si, moron�ino, ubica, a ne samoubica.
�I�A: E, dosadni ste s tim...
MARTIN: Ja sam mu to ve� dva puta rekao...
MINA: Koliko ti je duboka rana? Jesi li video no�, da li je �ist. Ko zna koga je sve njime preklao...
�I�A: Uporno se ponavljate...
MARTIN: Stvarno se ponavljamo... Mina, sve je O.K.
MINA: �ta je, bre, O.K. �ta je O.K! Martine, ja moram da se uradim, ina�e sam gotova.
MARTIN: I ja sam gotov... (�i�i.) �uje� li! Oboje smo odlepili. Daj da se uradimo!
�I�A: Mo�e, al' pod jednim uslovom.
MARTIN: Kojim?
�I�A: Da je pozovete i da joj ka�ete...
MARTIN: Koga?! Katarinu?
MINA: Koju Katarinu, ko ti je ta, �ta to krijete od mene, otkud je ti zna�...
MARTIN: Nemoj da mi postavlja� toliko pitanja odjednom, zna� da me nervira...
MINA: Ukrutile su mi se noge, otkida me vilica, ho�u da eksplodiram jer se nisam koknula odjutros i zabole me za tvoje fobije! Zovi koga god ho�e� samo da se uradim...
MARTIN: Nemam kredita. Daj mi tvoj.
MINA: Moj kredit si ti isisao opisuju�i mi ovda�nji prizor. Da si bio malo eksplicitniji mo�da bi mi i ostao koji dinar.
MARTIN: Ju�e sam ti kupio dopunu od 200 dinara. Ti se stvarno ne skida� s telefona... E, ima sada da otr�i� dole do trafike...
MINA: Da se ponovo spu�tam i pentram 16 spratova da bih gologuzanu kupila dopunu, nema sile... Nemam, bre, snagu ni na ve�ti�joj metli da si�em, a kamoli...
MARTIN: Nemam ni ja!
MINA: Bo�e, �ta sam ti skrivila da me ovako mu�i�...
MARTIN (�i�i.): Nemogu�e da ti nema� mobilni.
�I�A: Imam.
MARTIN: Pa �to nas onda zeza�. Zovi je sam...
�I�A: Kad vidi da je zovem, ne javlja se.
MINA: Kakva ti je to riba?
�I�A: �ena, to mi je �ena...
MINA: Dajte, ljudi, smislite ne�to, ja moram da se uradim. Moram! Ne mogu vi�e da izdr�im ni minut.
MARTIN: �i�o, dolazim po taj heroin...
�I�A: Ne�e� ga dobiti dok mi ne donese� mobilni!
MARTIN: Kolji me, ska�i, radi �ta ti je volja, ali ja moram...
�I�A: Baci�u ga, be�i. Ne prisiljavaj me da te...
MARTIN: Ti radi �ta ti mora�, a ja �u ono �to ja moram...
MINA: Martine, pazi se, Martine.
�I�A: Ne prilazi mi!
MINA: Martine!!!
(�i�a zamahne no�em. Martin izbegne o�tricu, ali padne. Mina sko�i na �i�u, on poku�ava da je strgne sa sebe. Ispadne mu no�. Martin se pridi�e, uzima no�. �i�a poslednjim atomom snage baci heroin preko simsa.)
MARTIN: Bacio ga je! Ne mogu da verujem...
�I�A: Skini mi je s vrata!
MINA: Krvi �u ti se napiti!
MARTIN: Mina, bacio je heroin!
MINA: Nabodi ga tim no�em!
�I�A: Martine, urazumi je!
MINA: Daj meni no�, ako ti nema� petlju, ja �u ga zaklati!
MARTIN: Mina, prestani!!!
MINA: Nabodi govnara!!!
MARTIN: Prestani, prestani, prestani!!!
(Martin baci no�. Mina je izgubila snagu. �i�a je na zemlji.)
�I�A: Za�to me nisi nabo�. Za�to, za�to...?
MARTIN: Teraj se, bre...
MINA: Moramo dole. Na�i�emo ga.
MARTIN: Ne seri i ti vi�e! Vetar ga je...
MINA: Moramo barem da poku�amo!
MARTIN: �ta da poku�amo. �ta vi�e da poku�amo...
MINA: Pomozi mi da ustanem. Moramo dole...
�I�A: Ljudi, ja nisam hteo...
MARTIN: Da zna� da si ispao nevi�ena pizda.
�I�A: Stvarno izvinite...
(Mina pri�e �i�i i sna�no ga uhvati za mo�nice.)
�I�A: Nemoj!
MINA: Sad bi' ti ih prevezala u mrtav �vor!
MARTIN: Daj, Mina, ostavi ga...
(Mina pusti �i�u.)
MINA: U �ivotu nisam manja muda stisnula!
(Martin i Mina lagano kre�u ka izlazu sa terase. Mina posustaje, ali Martin je uspravlja. Iza�li su. �i�a jo� uvek ima bolnu grimasu na licu. Pridi�e se, uzima mobilni, zove. Niko se ne javlja. S druge strane terase ulazi Katarina. �i�a je ne vidi.)
KATARINA: Isklju�ila sam mobilni, uzalud zove�.
�I�A: Katarina! Ipak si do�la... A on?
KATARINA: On ne zna da sam ovde.
KATARINA: Morao si da ga baci�.
�I�A: �ta sam morao da bacim?
KATARINA: Heroin. Stvarno si nevi�eno sebi�an...
�I�A: Ja sebi�an! Nisam po�teno ni puk'o, a ve� si uzjahala drugog! �ekaj, kako ti zna� za heroin...
KATARINA: Stojim ovde ve� dva sata i gledam kako se folira�.
�I�A: Ti si bila tu dok su oni... Pa za�to nisi...
KATARINA: Dok sam gledala kako stoji�, ponadala sam se da �e� da sko�i�.
�I�A: Ka�a, ja...
KATARINA (Poka�e na �i�ino me�uno�je.): Boli, a?
�I�A: Razvalila me je...
KATARINA: Bila je isuvi�e ne�na. Nisi smeo da nas vra�a� u ovu zemlju.
�I�A: Mo�emo ponovo da odemo...
KATARINA: Kuda da odemo, �ime da odemo. Nemam ja vi�e dvadeset pet godina. Trideset osam mi je i ne mogu po stoti put da po�injem �ivot iznova. I ja sam ovde odrasla, budalo pateti�na. Jebo te Beograd, jebala te nostalgija... Eto ti sada, nagledaj ga se, odavde ba� puca pogled!
�I�A: Pozajmi�u za karte, za prvi mesec. I�i �u ponovo na gradili�te. Ti i Milica �ete...
KATARINA: Milica nije kofer.
�I�A: Mislio sam da joj je mesto ovde.
KATARINA: Ako joj je mesto ovde, za�to ponovo pominje� Prag. Najzad se navikla na �kolu, babu, dedu...
�I�A: A na novog �aleta! Da li se navikla na novog �aleta?
KATARINA: Navi�i �e se i na njega! S njim barem ima budu�nost, kakvu takvu!
�I�A: Reci �ta da radim!
KATARINA: Da se ubije�, pi�ko. Trinaest godina nevi�enog rmbanja, trinaest najboljih godina svoga �ivota uni�tila sam za �ankom, u konobarisanju, skidala se gola pred pijanim knedli�kama, punili su mi ga�e usranim krunama i drkali na mene! I, �ta mi je od toga ostalo?
�I�A: Rekli su da je to sigurna investicija.
KATARINA: Nisi smeo da se igra� s na�om lovom meni iza le�a.
�I�A: Niko nije mogao da pretpostavi da je tako ne�to mogu�e.
KATARINA: U ovoj zemlji sve je mogu�e. Na�ao si kada �e� da glumi� brokera. Sjeb'o si nam budu�nost, �i�o, i Milici i meni. To je bila na�a lova!
�I�A: Ubi�u se, ubi�u se, keve mi.
KATARINA: Radi �ta ho�e�, ja odoh ku�i. Nije trebalo ni da dolazim.
(Katarina krene ka izlaznim vratima. �i�a bi da je zagrli, da je poljubi.)
�I�A: Volim te.
KATARINA: Pusti me! �uje� li, pusti me!
(�i�a grli Katarinu, ona se opire. �i�a bi da je poljubi. Padnu. �i�a je ljubi, ona se brani, ali posustaje, nema vi�e volje. Istovremeno, iz pravca izlaza na terasu �uje se Vojin glas. Voja je tridesetosmogodi�nji debeli Novobeogra�anin, zapu�ten, podnapit.)
�I�A: Volim te!
VOJA (Off): Jebem li vam sortu narkomansku, usred prenosa makli ste mi antenu, pa be�ite. Mislite Voju da zajebete.
KATARINA: Pusti me, bre! Ide neko!
MARTIN (Off): �ove�e, nisam namerno...
(Voja ulazi na terasu, vu�e sa sobom Martina koga je uhvatio za kosu, Martin ga dr�i obema rukama za ruku. Voji je pod drugom mi�kom poluonesve��ena Mina. Martinu je krvav nos.)
VOJA: Na mojoj zgradi na�li ste da se drogirate i ti i ova onesve��ena. Igro sam iz keca u dvojku, ako je �elzi zabio gol, a ja nisam video, gotovi ste.
MARTIN: Koji ti je, bre, �to ne uvede� kablovsku.
(Voja odgurne Martina jako i ovaj udari glavom o zid.)
VOJA: Ja �u da gledam TV kako ja ho�u, govno narkomansko.
(Voja vidi Katarinu i �i�u.)
VOJA: �ta je, bre, ovo, jedni se fiksaju, drugi karaju, majku li vam va�u olo�ku!
(�i�a se prene, ustane, Katarina je upla�ena.)
VOJA (�i�i): Je li, frajeru, radi�, a ne zove�, a? Vidi kako su mu otekla jaja...
MARTIN: �ove�e, svu si mi kosu po�upao.
(Voja ne odgovori, ve� udari Martina u pleksus i ovaj ostane bez vazduha.)
VOJA: Izvini. Ho�u da mi antenu vrati� u prvobitno stanje, ina�e �u mleveno meso od tebe da napravim. Je l' jasno.
MARTIN (Bore�i se za vazduh.) Jasno!
VOJA: Kad sredi� to, ovu tvoju spe�enu mo�e� da vodi� kud ho�e�. (Pokazuje na Katarinu.) Ovo je riba!
KATARINA: Be�i od mene, selja�ino.
(Voja pri�e Katarini i izvrne joj ruku.)
VOJA: Pazi, fukso, �ta pri�a�. Ti se �iba� na javnim povr�inama, a ne ja. Ko je onda seljak, a? (�i�i.) Koliko napla�uje, je li, gologuzi?
�I�A: Ostavi je, to mi je �ena, idiote.
MARTIN: A, to je Katarina...
VOJA: Ti, narkose, ne seri nego sre�uj tu antenu da te ne bih s terase bacio.
�I�A: Ostavi je!
(�i�a bi da odbrani Katarinu, Voja ga jako udari i on padne blizu no�a.)
KATARINA: Pusti me, kretenu.
VOJA: Voli� na otvorenom, a? Akcija, egzibicija, je li? Vidi�, ja otkidam na luda�e...
(Katarina je videla da je �i�a uzeo no�. Voja to ne vidi jer je le�ima okrenut �i�i.)
KATARINA: �ekaj, ne budi grub. Ne volim grubijane.
VOJA: E, sestro, takav mi je karakter...
KATARINA: Mo�e� da me ima� tako da to pamti� do kraja �ivota, samo ako bude� ne�an.
VOJA (Okrene se ka �i�i.) Frajeru, ova tvoja ba� je zajebana.
(�i�a brzo skloni no� iza le�a. Voja nije video no�.)
VOJA: �ta je ona, neka ninfomanka. Nije tebi lako, moj brajko, kad te ro�ena �ena tera iz kreveta na zajedni�ke terase. Bo�e, koliko su ti jaja otekla...
KATARINA: Gledaj u mene. Pusti njega.
VOJA: �ta si mu radila, kad su mu ovakva, k'o baloni... Da ga ja ipak o�inem u glavu, da ga malo onesvestim, nije red da te opalim pred ro�enim mu�em.
KATARINA: On voli da gleda.
VOJA: Vi ste oboje opi�eni, bre. Ma, �ta me briga, ako je vama tako lepo, meni je jo� lep�e.
KATARINA: Ovo je tvoj sre�an dan.
VOJA: Bogme, i tvoj.
(Katarina po�ne da izvodi striptiz. Iskusna je u tome. Voja ne skida pogled sa nje. �i�a mu je iza le�a. Martin blene.)
VOJA: Ti, narkomane, da gleda� u tu antenu, da ti ja vrat ne bih ispravljao.
MARTIN: U redu, u redu...
VOJA: Kakva si, fukso, profi! �ekaj, stani!
KATARINA: �ta je bilo, �elavi, upla�io si se...
VOJA: Jok ja, nema �anse. Ali striptiz ne ide nasuvo. (Uzima mobilni telefon i zove.) Alo, Marija, izbaci one zvu�nike na prozor i pusti truba�e... Na�ao sam gde je kvar, ali ne mogu da opravljam nasuvo... More, izbacuj to da ti ne bi' silazio, majku li ti selja�ku! (Prekida vezu. Voja se zatim obra�a Katarini. ) Sti�e nam i muzika...
KATARINA: Ako mogu da biram...
VOJA: Ne mo�e�! Nastavi gde si stala.
(Odjednom, prolomi se muzika truba�a. Nesnosno jako.)
VOJA: To!
(Katarina nastavlja striptiz. Voja ne skida pogled s nje. �i�a ustaje, no� mu je u ruci, koleba se. Voja prilazi Katarini, dodiruje je. �i�a je i dalje neodlu�an. Nikada nije ubio. Voja povali Katarinu. �i�a i dalje ne zna �ta �e. Voja je ve� u Katarini. �i�a se najzad odlu�i. Ubada Voju vi�e puta no�em u vrat, u le�a. Martin otr�i brzo ka Mini, koja je poluonesve��ena. Uzima je u ruke, nosi je ka izlazu s terase. Katarina sklanja krvavog Voju sa sebe. Uzima ode�u i be�i sa terase. �i�a ostaje sam. Baca no�. Ide ka simsu. Popne se i sko�i niz soliter.)
(Mrak. Muzika truba�a jo� ja�a.)

PROJEKCIJA NA VIDEO BIMU:
Sinopsis: Mina, Katarina, Martin, �i�a i Voja kao tinejd�eri. Nasmejani su. Prepoznatljive osamdesete. Mno�tvo lepih kadrova s mora, faksa, planine, sve je veselo, bezbri�no. Iz nekog drugog �ivota. Samo je muzika iz ovog. Tre�te truba�i!

Kraj prve sceneDRUGA SCENA

(Kasno poslepodne. Rana jesen. Stan u novobeogradskom soliteru. Prostrana soba, jednostavan, diskretan name�taj. Dve fotelje, trosed, mali sto, veliko ogledalo. Pored prozora je mini bar. Iz kupatila se �uje kako se neko tu�ira. Milan, lepu�kast tridesetdvogodi�njak, u vrlo skupocenom donjem ve�u, dvoumi se koje od tri odela, koja su ispred njega, na trosedu, da obu�e.)

MILAN: Je l' gotova ta ko�ulja, Majda!?
MAJDA (Iz sobe.): Sti�e.
MILAN: Dok sam imao jedno odelo, i svadbeno i ukopno, uvek sam znao �ta �u da obu�em. Od kada ih imam dvadeset, do�e mi da iza�em u ga�ama. More, uniforma je zakon...
(U sobu ulazi Majda, lepa tridesetdvogodi�njakinja. U ruci joj je opeglana ko�ulja.)
MAJDA: Zamolila sam te da se ne presvla�i� ovde, vide�e te Sa�a.
MILAN: Video je on mene bez ga�a pre tebe.
MAJDA: Stvarno preteruje�...
MILAN: Tu�ira se �ovek. �ta misli�, da je pustio vodu i da nas uhodi iz hodnika?
MAJDA (Daje Milanu ko�ulju.) Evo, i po�uri!
(Majda ode do malog stola pored prozora na kojem je pi�e i sipa sebi viski.)
MILAN: Postala si paranoi�na. Ja �u da poludim ovako. Dva dana je ve� ovde, ti �uti�, naliva� se tim viskijem, a meni ne dozvoljava� da mu ka�em. Shvata� li da on pravi budale od nas?
MAJDA: On od nas?
MILAN: Majda, ja sam ube�en da Sa�a sve ve� zna i da, prosto, u�iva gledaju�i kako se...
MAJDA: Molim te, obuci se.
(Pauza. Majda i Milan dugo se gledaju. Pogledi su im hladni. Milan uzima u ruke nekoliko odela.)
MILAN: Koje da obu�em?
MAJDA: Bilo koje, samo obuci.
MILAN: Ne ide se pred �trajka�e u bilo �emu.
(Kroz otvoren prozor odjednom �zagrmi� glasna muzika � truba�i. Milan prilazi prozoru.)
MILAN (Vi�e kroz prozor): Ti�e malo! (Zatvara prozor.) Nikako ne mogu da shvatim kako su uspeli da me nagovore da uzmem stan na Novom Beogradu.
MAJDA: Ho�e� li ve� jednom da se obu�e�, moronu!
MILAN: Mogao sam jo� malo da pri�ekam, sigurno bih dobio neku gajbu u centru.
MAJDA: Ali ja nisam mogla da �ekam, to ho�e� da ka�e�. Obla�i se!
MILAN (Uzima jedno odelo i prilazi Majdi, cini�an je.) Mislim da je ovo crno najbolje. U skladu sa situacijom...
MAJDA: E, stvarno si kreten...
MILAN: Evo, obla�im se...
MAJDA: Jesi li dobro pogledao da u mojoj sobi nije ostalo jo� ne�to od tvojih stvari?
MILAN: �ta, na primer?
MAJDA: Pa, na primer, kurtoni. Ne znam gde ih krije�.
MILAN: Ja pred tobom nemam tajni.
(Majda se ironi�no nasme�i i ispije viski. Milan najzad po�inje da se obla�i. Majda ode da sipa sebi jo� jednu �a�u viskija.)
MILAN: Majda, znam da te to �to se Sa�a vratio �ini pomalo nervoznom, ali da ipak ne preteruje�?
MAJDA: �ini pomalo nervoznom!? Jebote, kakav eufemizam... Kakav eufemizam!
MILAN: Na kraju �emo ipak morati da mu ka�emo.
MAJDA: Mo�da i ne�emo morati.
MILAN: �ta to treba da zna�i?
MAJDA: To �to si �uo, mo�da ne�emo morati da mu ka�emo da mo�da ne�u vi�e da �ivim u tvom stanu, da ne�u da radim posao koji si mi ti prona�ao, da ne�u vi�e da se tucam s tobom...
MILAN: Stani. �ta ti je odjednom?
MAJDA: Nije odjednom. Kad mi je Sa�a pre nedelju dana javio da se vra�a, mislila sam kako imam dovoljno vremena da razmislim o svemu i...
MILAN: I?
MAJDA: Izgeda nije bilo dovoljno vremena.
MILAN: Majda, pri�ali smo o tome.
MAJDA: Znam, Milane, znam da smo pri�ali.
MILAN: Jo� uvek mislim da bi trebalo da mu ka�e� �to pre.
MAJDA: Jesi li video u kakvom je stanju.
MILAN: Ili to, ili da ga la�emo.
MAJDA: Lagali smo ga i do sada.
MILAN: A ti si sigurna da on ba� ni�ta ne kapira? I gde mi je kravata?
(Majda ljutito pogleda u Milana i po�e ka sobi.)
MAJDA: Sedam godina Sa�a i ja bili smo zajedno.
MILAN: A ti to ra�una� i ove poslednje dve...
MAJDA (Iz sobe, dovikuje.): Ra�unam.
MILAN: Daj mi onu svetloplavu, ta mi dobro stoji na crno odelo...
(Milanu zazvoni mobilni telefon. On pogleda u telefon i po�ne razgovor tiho, da ga ne �uje Majda.)
MILAN: Ri�i, pa gde si do sada... �ove�e, tra�io sam da na�e� kurvu, a ne doktora nuklearne fizike... Je l' dobra riba?... Stvarno?... Ona tvoja. Znam, prva liga je. Kad sti�ete. Ne�u biti tu, moram u Ministarstvo. Vanredna frka, oni taksisti, �to nisu dobili dozvole za rad, ponovo �trajkuju, jebo im ja mater... �ta te briga �ta �emo da im radimo, usredsredi se na ovo... Ne�u da odla�emo. Vrati�u se �im zavr�im to sranje, samo ti nju dovedi... Sna�i se, improvizuj ne�to...
(Ulazi Majda, nosi kravatu. Kad vidi Majdu, Milan po�ne da razgovara normalnim glasom.)
MILAN: Ma, nema frke. Bi�e Majda tu da vas sa�eka... Da, i Sa�a �e biti tu da vas sa�eka. 'Ajde, vidimo se. Zna Majda, zna... 'Ajde, �urim.
(Majda ljutito baci Milanu kravatu na trosed.)
MAJDA: �ta to Majda zna?
MILAN: Zna� da dolazi Ri�i, s ribom. Spava�e tu ve�eras...
MAJDA: Ponovo nam sti�e Andol�e, a za promenu je s ribom. Ba� je izabrao trenutak...
MILAN: Andol�e? To mu je novi nadimak, pretpostavljam?
MAJDA: On je mene prozvao �Biber�e�!
MILAN: Biber�e! (Smeh.) A �to je Ri�i �Andol�e�?
MAJDA: Zato �to ga svaki vikend, silom prilika, konzumiram i pre i posle doru�ka, ru�ka i ve�ere... Pre�ao je u fazu udarne doze.
MILAN: Ti kao da si studirala medicinu, a ne muzi�ku akademiju.
MAJDA: Je l' on �ivi u Zaje�aru ili u Beogradu? �to ga lepo ne pozove� da se preseli kod nas, pa da znam na �emu sam.
MILAN: I njega. Nije lo�a ideja, taman Sa�i da pravi dru�tvo.
MAJDA: Ne seri...
MILAN: A �ta ho�e�, da pored mene �ivog spava u hotelu kad do�e poslom u Beograd. �to je tebi stalno Ri�i za ne�to kriv?
(Pauza.)
MILAN (Pokazuje Majdi kravatu koju je vezao.) Ova mi ba� dobro �u�i, a?
MAJDA: Prava murkanska.
MILAN: Jebi ga, ja sam pajkan, a ne maneken.
MAJDA: Ti bi mu stvarno rekao?
MILAN: Sa�a je bio moj prijatelj.
MAJDA: Kad je bio �to nije i ostao?
MILAN: Jer smo to i ti i ja hteli, se�a� se? Mogao sam da mu napi�em u pismu...
MAJDA: Pa da ga nosimo ceo �ivot na du�i. Bio je u epicentru sranja...
MILAN: Ja za to nisam odgovoran! I koji moj je i�ao u Irak? Imao je ovde ratova na pretek... Crk'o je da se dokopa Amerike i kad je najzad uspeo, gospodin re�io da ide u marince! Jebo te, on je za Ginisovu knjigu idiota!
MAJDA: Oti�ao je u Irak da bi meni mogao da sredi zeleni karton!
MILAN: I, je l' ti sredio!? Sredio je sebe u mozak, a i mene �e uskoro.
MAJDA: To je stvar odgovornosti. Ti to ne shvata�...
MILAN: Ja ne shvatam �ta je odgovornost. Ja! Pa, dobro, gde smo mi sada? U �ikagu ili na Novom Beogradu, a!? Kod �ika Milana smo, draga moja, svi smo kod �ika Milana na gajbi od sto dvadeset kvadrata. I Sa�a je tu, a ne bi trebalo da je tu!
(Majda sedne na trosed.)
MAJDA: Boli me glava. Sipaj mi pi�e.
MILAN: Napi�e� se.
MAJDA: Pa?
(Milan uzme fla�u viskija i sedne pored Majde. Sipa joj pi�e, odlo�i fla�u i po�ne da joj masira slepoo�nice.)
MILAN: Napeta si, opusti se.
MAJDA: Ne mogu da se opustim.
MILAN: I prve ve�eri si bila pijana. Se�a� se.
MAJDA: Svega se se�am...
(Milan ne�no zagrli Majdu. �ini se da joj to prija. Zvuk vode iz tu�a u kupatilu je prestao. Majda naglo odgurne Milana.)
MAJDA: Prekini, prestao je da se tu�ira, iza�i �e, vide�e nas.
MILAN: E, u pi�ku materinu...
(Milan ustane, sipa sebi viski, te ga, vidno iznerviran, popije naiskap. Zazvoni mu mobilni telefon i on se javi.)
MILAN (U telefon.) Evo, silazim. (Majdi.) Stigao je �ofer. Moram da po�em. Ri�i �e da stigne vrlo brzo. Ja dolazim �to pre mogu. (Krene pa, za trenutak, kod izlaza, zastane.) Ako se i ve�eras napije�, molim te, za promenu, ispovra�aj se na Sa�in, a ne na moj krevet. Da ne posumnja �ovek da brka� krevete...
MAJDA: Govno cini�no...
(Milan brzo iza�e iz stana. Majda ga ga�a �a�om, no on je ve� iza�ao. �a�a se razbije. Majda ustane, pri�e prozoru, sipa u novu �a�u viski, ispije gutljaj i zagleda se kroz prozor. Vi�e se ne �uje zvuk mlaza vode iz tu�a u kupatilu. U sobu ulazi Sa�a, u bade mantilu je. Majda ga primeti.)
MAJDA: Ve� si gotov. Je li bilo dovoljno tople vode u bojleru?
SA�A: Bilo je.
MAJDA: Kratak ti je taj Milanov bade mantil. Kupi�u ti drugi.
(Neprijatna ti�ina. Sa�a pe�kirom posu�uje kosu.)
MAJDA: Ve�eras Ri�i dolazi. Spava�e kod nas.
SA�A: Ri�i. Njega, sre�om, dugo nisam video.
MAJDA: Ne mora� ni sada, ako ne�e�.
SA�A: A doma�in?
MAJDA: Zvali su ga hitno zbog �trajka taksista.
SA�A: Gospodina zamenika ministra.
MAJDA: A da nas dvoje negde iza�emo?
SA�A: Neka, hvala, nije mi do izlazaka. (Ode do police s pi�em i sipa sebi jedan viski.)
MAJDA: Sa�a, ne sme� da pije�, zbog lekova.
(Sa�a ispije pi�e, sipa jo� jedno i sedne na trosed. Majda ustane, pri�e Sa�i. Dodiruje mu kosu.)
MAJDA: Jo� uvek ti je mokra kosa. Ho�e� fen?
SA�A: Ne treba.
(Sa�a izvadi iz d�epa bade mantila lek i hteo bi da ga popije s pi�em.)
MAJDA: Stvarno ne sme� da me�a� viski s tim lekovima! Evo, i ja ne�u da pijem...
(Majda poku�a da mu uzme �a�u, ali bez uspeha. Ode do police s pi�em i ostavi svoju �a�u.)
MAJDA: Siguran si da ne �eli� da iza�emo?
SA�A: Siguran sam.
MAJDA: Idem u sobu. Ho�e� sa mnom?
(Majda gleda u Sa�u. Sa�a joj odmahuje rukom da po�e bez njega. Majda ode u svoju sobu. Sa�a s viskijem popije lekove, zatim ode do prozora, sipa jo� jedno pi�e, otvori prozor, gleda kroz njega. �uju se truba�i. Ulazi Ri�i, s njim je Ksenija.)
RI�I: Opa, opa, veselo. (Ugleda staklo polomljene �a�e na podu.) I sr�a pod nogama. Neko je ovde lumpovao uz truba�e, je li, Sale. (Kseniji.) Pazi, du�o, da se ne osakati�. Obi�i, obi�i... Tako, pametnice moja... Jebo te, Sa�a, pa ti si stvarno �iv. �ove�e... Nisu ti Arapi skinuli skalp. Ne�e oni nas nesvrstane, nisu Indijanci... Do�i da te zagrlim.
(Ri�i napadno grli Sa�u. Ovaj je nezainteresovan.)
RI�I: �ta si se stis'o, bre, nismo se videli dve godine. (Pogleda u svoje cipele.) Vidi, sjeb'o sam ko�ni �on. Odakle ona sr�a, da nije bilo nekog tabanja, a? Il' te uhvatila svadbarska nostalgija... More, vreme ti je da se �eni�. Tri'es' dve godine, taman za produ�etak vrste... Pije�, a ne nudi�, je li, frajeru. U, �to sam o�edneo. (Sipa sebi pi�e. Obrati se Kseniji.) Ksenija, du�o, ti viski ne odbija� kol'ko se ja u tebe razumem. Evo nosi �ika Ri�i. Makni se, bre, od te sr�e, �ta si se zalepila za vrata. �to su ti ova deca danas neodgovorna prema ko�noj obu�i... (Pru�i Kseniji �a�u, pa ho�e da nazdravi, ali niko mu ne otpozdravlja.) E, pa, �iveli, ljudi...
SA�A: Ti ovde ne zvoni�?
RI�I: Ovde da zvonim... Imam i klju�. 'O�e� da ti nare�em duplikat.
(Sa�a odmahuje rukom. Ri�i popije viski.)
RI�I: Dobra vatrena vodica, dobra. Tera na meze. Ima li �ta za klopu?
SA�A: Ne znam, pogledaj u kuhinji. Pretpostavljam da zna� gde je.
RI�I: Jok, ti zna�... E, super ti je ova muzika, al' da malo smanjimo do�ivljaj. Mislim, da mo�e� da �uje� zvono...
(Ri�i zatvori prozor pa ode do kuhinje. Ksenija ostavlja mali kofer pored fotelje, pri�e Sa�i, ho�e da mu nazdravi, ali je u tome prekine Ri�i koji proviri na vrata iz kuhinje.)
RI�I: U, bre, umalo da zaboravim. Ovo je Ksenija, ovo Sa�a, upoznajte se, izljubite se i tako to... Sa�a, mogu li da uzmem onu �unku iz fri�idera?
SA�A: Samo izvoli, Milanov fri�ider je i tvoj fri�ider.
(Ri�i iza�e, ali samo nakratko. Taman da Ksenija zausti ne�to, Ri�i je ponovo prekine. Ksenija najzad ispije viski.)
RI�I: Nego, ljudi, da niste mo�da i vi gladni, da vam napravim po sendvi�? E, zna� kakva je �unkica. Roknem malo majoneza, ke�ap, ka�kavalj, pa kad ga ubuckam, a?
KSENIJA: Ne, hvala.
RI�I: Pobogu, Ksenija, sedi, nemoj da stoji�. Nema sr�e u fotelji. Ovde su pravila igre jasna. Ga�a� u glavu, a ne u debelo meso... Sa�a, sipaj ribi pi�e, budi d�entlmen. Stvarno ne�ete sendvi�. Dobro, ne insistiram.
(Ri�i iza�e, najzad. Ksenija i dalje stoji. Sa�a je pogleda i poka�e joj rukom da sedne u fotelju nasuprot one pored koje je ostavila kofer. Uzme od Ksenije praznu �a�u, zatim po�e do police s pi�em.)
SA�A: Viski?
KSENIJA: Svejedno.
(Ksenija sedne ne trosed.)
SA�A: Svejedno s ledom ili bez?
KSENIJA: Svejedno.
(Sa�a sipa viski Kseniji i sebi. Pri�e trosedu, da Kseniji �a�u i sedne na fotelju.)
SA�A: Izvoli.
(Iz kuhinje se �uje buka od posu�a i slomljenih tanjira.)
RI�I (Iz kuhinje.): 'De �e�, bre! Ko je re�ao ove tanjire? Sranje...
(Lomljava traje. U sobu ulazi Majda, prilazi polici za pi�e, uzme fla�u viskija, vidi da je poluprazna, pogleda u fla�u, a okom �odmeri� Sa�u i Kseniju, pa sipa sebi viski.)
MAJDA: Ri�i, �ula sam te jo� s vrata, kretenu! Prestani da jede� nogama...
(Majda prilazi fotelji. Primeti Ksenijin kofer. Odgurne ga nogom i sedne u fotelju nasuprot Ksenije. Iz kuhinje se ponovo �uje lomljava.)
MAJDA: Strah me je da posle njega u�em u kuhinju. (Sa�i.) Zapali mi jednu cigaretu, molim te.
(Sa�a pali cigaretu i daje je Majdi. Majda bi da zahvali, ali ulazi Ri�i. Nosi veliki sendvi� na tanjiru.)
RI�I: Biber�e, ti si tu. Jebi ga, kad re�a� tanjire ko mozaik, �ta da radim...
MAJDA: Odnesi su�e u ve� ma�inu pa uklju�i na centrifugu, manje �e da se �uje. I prestani da me zove� Biber�e.
RI�I: Pa, kad si ljut igra�. Ho�e� tebi da ubuckam jedan sendvi�? �unkica, ka�kavalji�, ke�ap�i�... Mora� da jede�, vidi kako si smr�ala. Top forma, kreativni preduslov broj jedan.
MAJDA: Za �ta, za d�inglove i �u�anje u monta�i? Nadasve kreativno...
RI�I: Ali donosi dobru lovu. (Unese se Majdi u lice.) Budu�nost je u marketingu! Kakav je to bahat odnos prema osmesima? Da vidimo zubi�e! (Prinosi joj sendvi�.) Gledaj kako doziva, poru�kaj me, poru�kaj...
MAJDA: Ti ba� ho�e� da te zalijem ovim viskijem.
RI�I: A, ne. Municiju �uvaj za Milana. (Shvati da je pogre�io, pogleda u Sa�u.) Mislim, za Sa�u... To tabanje iz strasti. Mislim ljubavne strasti... (Sad je ve� i sam zbunjen.) Mislim, dakle postojim...
KSENIJA: Ri�i, ja bih da mi poka�e� sobu, umorna sam.
RI�I: S vrata pa u dreme�. E, noge, noge, �to ste moje... Lepo sam ti rekao da ne pije� toliko usput. Ljudi, od Zaje�ara do Beograda lju�tila je alkohol bez ikakvog kriterijuma. A i vas dvoje ste mu, vidim, dali po skiviju. U ovoj ku�i se vazda dobro lokalo. Ima se, mo�e se... 'Ajmo, Ksenija, 'ajmo u krevet... �ekaj, Majda, da li te je Sa�a upoznao sa Ksenijom?
MAJDA: Imala sam tu �ast samo s njenim koferom.
RI�I: Jebo te, ovde samo ja imam lepe manire. Be�ka �kola, istureno odelenje Zaje�ar. Vidi�, Ksenijice, srce, da te stalno ignori�u. To ti je zbog preterane upotrebe alkohola. Pa, da pro�irimo vidike. Majda, ovo je Ksenija, Ksenija ovo je Majda, upoznajte se, izljubite se i tako to... Ksenija i ja �emo, kao �to znate, prespavati ovde. Nadam se da nemate ni�ta protiv.
SA�A: A �ta i da imamo, stan je ionako Milanov.
MAJDA: Sa�a!
RI�I (Sa�i, iz �tosa.): I ja mrzim stanodavce. (Smeh.)
MAJDA (Ri�iju.): Devojka �eka da joj poka�e� sobu!
RI�I (Kseniji.): A, da, umorne nogice... Idemo. A kofer�e! Kako �emo bez kofer�eta. Silna lova je tu spucana. Da ti ja, �askom, poka�em sobicu, pa da se najzad bacim na prehranu. Creva mi se slepila za ki�mu.
(Ksenija uzme svoj kofer i s Ri�ijem ode u gostinsku sobu.)
MAJDA: Stvarno si ponekad odvratan u tom prebacivanju da je gajba Milanova. �ovek nas je primio besplatno...
SA�A: Tebe je primio.
MAJDA: Koliko puta treba da ti ponovim? Ostala sam sama! Oti�ao si, Sa�a! Ne umem da �ivim sama!
(Pauza.)
MAJDA: Milan je bio tvoj prijatelj.
(Pauza.)
MAJDA: Hajdemo iz ovih stopa u hotel. Evo, sutra �u po�eti da tra�im gajbu... Hajdemo odavde...
(Sa�a je pogleda, pa ispije pi�e.)
MAJDA: Ti si me navik'o, Sa�a. Navik'o si me da zavisim od drugih...
(Ulazi Ri�i u prolasku ka kuhinji.)
RI�I: Majda, Biber�e moje, za�to se i ti ne vrati� na zaslu�en popodnevni odmor? Zna� da u onim tvojim pou�nim �enskim �asopisima pi�u da je san neobi�no va�an za savremenu poslovnu �enu...
(Majda skida papu�u s noge i ga�a Ri�ija. Ovaj be�i u kuhinju.)
MAJDA: Rekla sam ti da me ne zove� tako! Sere� beskona�no, �udovi�te logorei�no!
(Majda ustane i po�e po papu�u, uzme je s poda, okrene se ka Sa�i i ode u svoju sobu. U sobu u�e Ri�i, nosi �a�u mleka.)
RI�I: �ove�e, za dlaku me je oma�ila. Ni�anske sprave su joj sve bolje. Puna je energije! Ova moja nova je k'o mrtvo puvalo. Koristi svaku priliku za dreme�. A i ne spava od tolikog alkohola. Ta ti pije sve redom. K'o kamila. Se�a� se one male iz Pete beogradske. Ona, bre, �to se otrovala od alkohola na maturskoj �urci. Da je imala Ksenijin �eludac, fakat bi pre�ivela. Mene je mleko izvuklo. Kad god se ole�im, ja prese�em �oljom mleka... Ho�e� i ti? A, da, ti ne pije� mleko ni u kafi... Jebo te, ba� sam umoran, jedva pri�am. A ne mogu gladan da legnem, pa to ti je. I ti ne mo�e� da spava�, a? Jebe te adaptacija i to... Treba da na�e� neki posao, da se organizuje�, da zaboravi� na gluposti... Re�e mi Milan da si dve no�i pre�u�ao na fotelji. Zna�, to za �ljakanje, to stvarno nije lo�e fora, onako u terapijske svrhe. Pitaj Milana, on mo�e da ti na�e posao za sekund. Eto, ti ima� iskustva s oru�jem. Ne mora� da radi� u muriji, tra�i mu ne�to drugo. Sekjuriti, pratnja kinte i te fore... Ako si ba� gadljiv na oru�ije, nek' te gurne kod sebe u Ministarstvo unutra�njih poslova, da bude� neki �ata. Vidi� kako je Majdu udomio, Televizija, marketing, dobra plata, provizija, gala tezge. Odma' si drugi �ovek... E, da ipak proba� sendvi�?
(Sa�a i dalje �uti. Ri�i sedne na trosed. Po�ne da jede.)
RI�I: Ko ne�e, njemu manje u guzicu, kako bi se poetski izrazila moja keva... Je li, ti se nisi javio tvojima da si stig'o? Nisi? Bre, k'o da je Du�anovac nakraj sveta. Ja �u da te odvezem. Ljudi mora da su ve� poludeli od brige. Garant svake no�i bulje u CNN na kablovskoj.
(Jo� jedna duga pauza.)
RI�I: �ta si ti sad, kao, ne�to nadrkan na mene? Prozbori koju re�, ne�e ti usta otpasti. Ja mislim ovde na tebe, ribu ti dovodim na gajbu, a ti tako. Ako, ako... Samo da zna�, Ksenija je ekstra riba. Dojke, nogice, guza, sve je to pod konstantnom kontrolom kvaliteta, roba za izvoz, bre...
(Sa�a ustane, ode do police s pi�em, sipa sebi viski, vrati se do stola i sedne u fotelju naspram Ri�ija.)
SA�A: To je tvoja riba.
RI�I: E, moja... Na�a je. Kad je Ri�i bio egoista.
SA�A: A Majda?
RI�I: Majda. Majda �e da spava... S o�ima izvan svakog zla...
SA�A: Hvala, pesni�e, ne bih da ti amortizujem robu. Po�teno si ti to platio.
RI�I: Bogme i preplatio.
SA�A: Nemam ja kintu za takvu ribu.
RI�I: Ih, ti nema� kintu. Ne�e biti...
SA�A: 'O�e biti.
RI�I: E, jebo te, ove �amuge KFOR-ske i UNPROFORske, �to letuju po Bosni i Kosovu, svi su puni k'o brod, a ti, �to su te ganjali beduini po pustinji da te obre�u, ti si mi �vorc. Pa, nije Ri�i budala. Ne tra�im ti na zajam, koji ti je. Imam ja...
SA�A: Vidim da ima�.
RI�I: �to, da ti nije krivo?
(Pauza.)
RI�I: Ne mogu da verujem da si ti ostao �vorc. Re�e mi Milan. Koji si im moj tamo radio da te tako ispreska�u... Ameri se s vojskom ne zajebavaju, to znam sto posto. More, srbov'o si ti neki klinac, ne zvao se ja Ri�i. Metanis'o i trtio se bez pokri�a. Da te nau�i ne�to tvoj stari drug, za drugi put ako se nakani� da mrdne� preko grane. Gde god da si, ne priznaj ni pod najstra�nijim mukama da si iz Srbije. Vi�i da si iz Hrvatske, iz Bosne, ili, jo� bolje, iz Crne Gore, to sad posebno pali. Montenegrini... Kad odem napolje posebno volim da glumim Makedonca, ne znam �to mi toa bidne nekako ubavo za rabotu. Ne berem si gajle...
SA�A: I, kako posao u Makedoniji?
RI�I: Ne radim ja s Makedoncima. S Bugarima radim. Zato i �u�im u onom jebenom Zaje�aru... Bugari su ti sada Zapad, mada su na Istoku, mislim... Isto�ni zapad.
SA�A: Pa, kako prolazi� kao Makedonac u Bugarskoj?
RI�I: Sjajno. Oni tvrde da Makedonci ne postoje, a ja se sla�em. Kad im ka�em da je Samuilo Bugarin, oni svr�avaju od sre�e, a mene ba� zabole i za Samuila i za Acka Makedonskog na gomili... Po pitanju istorije sam tolerantan.
SA�A: Eto, u svakom pogledu si evoluirao.
RI�I: Mnogo mi se ti ne�to raspituje� za posao. Da ne bi ponovo da se tali�, mo�da, a? Odma' da ti ka�em, ja nemam ni�ta protiv. Samo, ne znam kako bi Milan na to odreagovao. Pro�li put si ga zajeb'o u pola posla i zapalio u Ameriku. Dok si ti glumio �istunca, mi smo umalo najebali.
SA�A: To su bili �ivi ljudi.
RI�I: To su bile ribe, kretenu. Kurve, roba kao i svaka druga. Trebalo je samo da ih odveze� do Mitrovice, ne bi ti kruna s glave pala.
SA�A: Na�ao se �ofer i za tu robu.
RI�I: Na�ao se, na�ao...
(Pauza.)
RI�I: Da me ubije� ako kapiram Milana �to te dr�i na gajbi. Bolje da je bombu stavio pod krevet. Nego, ko zna, mo�da vas dvojica ponovo na�ete zajedni�ki jezik. Mo�da vam Majda pomogne da povratite poljuljano poverenje.
SA�A: A ti misli� da bi Majda to u�inila za nas?
RI�I: Sva�ta bi Majda u�inila za vas dvojicu.
(Sa�a pri�e Ri�iju. Unese mu se u lice. Namerno mu prevrne tanjir i Ri�ijev sendvi� padne na pod.)
SA�A: Ups!
RI�I: Jebi se, peder�ino... Stvarno si preterao. Mrtav sam gladan, bre, seronjo... (Skuplja ostatke sendvi�a s poda.) Ja ne znam �ta ti ho�e� od mene? Da me zajebava� k'o... Vidi �ta si uradio. Nisi se promenio ni za dlaku. Slu�aj ti. Celog �ivota si me zajebavao, a pogledaj se sada. Ja sam uspeo da napravim ne�to od sebe, ti nisi. Da si slu�ao Milana, ne bi ti se ovo sranje dogodilo.
SA�A: Ne znam na koje od sranja misli�.
RI�I: Zna� ti, zna�! Nisi ti blesav. Samo se pravi� blesav.
(U sobu ulazi Majda. Obu�ena je u izazovnu crnu haljinu. Prilazi ogledalu, teatralno name�ta kosu.)
RI�I: Opa, ribo. Ja mislio ti spava�, a ona se skockala... Za gde si se tako picnula, crvenkapice.
MAJDA: S obzirom da su vuci davno emigrirali iz ove gajbe, idem napolje sama.
RI�I: Sama �e� u mra�nu �umicu?
(Majda pri�e Ri�iju. Osloni se rukama na fotelju i unese mu se u lice.)
MAJDA: Ho�e� li ti sa mnom, stra�ni lov�e.
(Ri�i je zbunjen. Ne skida o�i s Majdinog dekoltea koji mu je tik ispred o�iju.)
MAJDA: Naprasno smo za�utali...
RI�I: Ako Sale nema ni�ta protiv...
MAJDA: Nema.
RI�I: Misli� da...
MAJDA: �ta?
SA�A: Pita te za Milana.
RI�I: Ti zna� �ta ja nju pitam. Jebo te, ti si u tom Iraku fasovao parapsiholo�ke sposobnosti. �ovek �ita misli. Koliko sere�, dobro te Majda i trpi. (Majdi.) Ja ti skidam kapu, keve mi.
SA�A: Vodite i Kseniju?
RI�I: Jes, pa da je pijanu nosim nazad.
SA�A: Nju pod jednu, a Majdu pod drugu mi�ku.
MAJDA (Okrene se ka Sa�i.) Fuck you! (Ri�iju.) Idemo. (Majda izlazi. Ri�i ide za njom. Dok izlaze, on i dalje laprda. �uje se i kad iza�u.)
RI�I: �ekaj, bre, da obu�em sako. Jebo te, al' si ti navalentna riba. Pazi na tu sr�u, da se ne obogalji� k'o fakirova gej�a. Lepo, bogami, svi te o'ladili pa ti je onda i Ri�i super. Kad ja nisam karakter. E, ka�i mi, keve ti, jesi to stavila vonder bra pa ti se sisi�i tako uspr�ili. Ba� ti je dekolte do jaja. Mislim, nisu ti dojke spale do jaja, naprotiv... Serem, a?
(Najzad, ti�ina. Sa�a je nervozan. Ode do WC-a. Iz sobe iza�e Ksenija. Osmotri sobu, vidi da je prazna. Krene ka mini baru. Obu�ena je u duga�ku majicu ispod koje ima samo bele �ipkaste ga�ice. Sipa sebi viski i naiskap popije. Sipa jo� jednu �a�u. �uje se voda iz vodokotli�a u WC-u. Ksenija krene ka sobi. Pre nego �to iza�e, u sobu u�e Sale. Zakop�ava �lic. Vidi Kseniju. Neprijatno mu je. I njoj je neprijatno.)
SA�A: Izvini �to ja...
KSENIJA: Izvini ti �to sam ja ovako obu�ena.
SA�A: U redu je.
KSENIJA: Zna�, tamo nema pi�a.
SA�A: Ovde ima. �iveli.
(Ksenija mu nazdravi. Oboje popiju naiskap.)
KSENIJA: Da ti sipam?
SA�A: Ja �u. Sedi.
(Ksenija sedne u fotelju. Sa�a prinese fla�u viskija i sedne na trosed. Iako mu je zapaljena cigareta u piksli, on pali jo� jednu.)
KSENIJA: Nervozan si?
SA�A: Ne, za�to?
KSENIJA: Cigareta ti jo� uvek gori.
(Sa�a ugasi nedogorelu cigaretu.)
KSENIJA: Ri�i ka�e da si bio u ratu.
SA�A: Bio sam.
KSENIJA: Na Kosovu?
SA�A: Ne.
KSENIJA: U Bosni?
SA�A: Ne.
KSENIJA: U Hrvatskoj?
SA�A: Ne.
KSENIJA: Ja ne znam da je jo� neki rat bio...
SA�A: U Iraku.
KSENIJA: U Iraku. Kako?
SA�A: Pre dve godine na lutriji sam dobio zeleni karton. Kad sam oti�ao u Ameriku, ispostavilo se da Majdu ne mogu da dovu�em tako lako. Onda mi je jedan advokat u �ikagu dao spasonosnu ideju. Marincima daju razne beneficije. Na prvi pogled, bilo je jednostavno. Na TV-u taj rat izgledao je kao �ista zajebancija u odnosu na ona sranja koja su se nama doga�ala.
KSENIJA: A na drugi pogled?
SA�A: Nije za pri�u.
KSENIJA: Da li si ubio?
SA�A: Uvek si tako direktna.
KSENIJA: Ne. Ali ti...
SA�A: �ta ja?
KSENIJA: Nekako me opu�ta�.
SA�A: �udno.
KSENIJA: �ta to?
SA�A: I ja sam imao sli�an utisak o tebi, kad sam te ve�eras video.
KSENIJA: Je li. Obi�no su ljudi napeti zbog mene.
SA�A: I zato pije�...
KSENIJA: A ti?
SA�A: Da ostavimo, na trenutak, mene po strani, za promenu. Da pri�amo malo o tebi.
KSENIJA: Va�i, ako mi da� cigaretu.
(Sa�a zapali cigaretu Kseniji.)
KSENIJA: Izvoli, pucaj. Da uperim lampu u lice?
SA�A: Mo�e i ovako.
KSENIJA: Prvo pitanje.
SA�A: �to se ti kurva�?
KSENIJA (Zaka�lje se od dima cigarete.): Moram da priznam da je ovo bilo ba� direktno.
SA�A: Mogu i da ubla�im formulaciju.
KSENIJA: Nema potrebe. Zbog love.
SA�A: Neka tu�na pri�a?
KSENIJA: Ne ba�. Jednostavno sam dekintirana.
SA�A: A tvoji?
KSENIJA: Jebi ga, ostali su bez posla.
SA�A: Zaje�ar je mala varo�?
KSENIJA: Kad sam tamo, onda odmaram. Tamo mi je Ri�i zvani�no momak.
SA�A: A u Beogradu svodnik.
KSENIJA: Pre bi se reklo poslovni saradnik. Slu�im za ube�ivanje.
SA�A: U �ta treba mene da ubedi�?
KSENIJA: Zar to nije o�igledno?
SA�A: Jeste.
KSENIJA: Rekla sam da je providno, ali on nikoga ne �uje od buke koju proizvodi.
(Pauza. Ksenija pri�e Sa�i, uzme fla�u, sipa sebi viski. Sa�a joj poka�e da sedne pored njega.)
SA�A: Koliko dobija� ako me odvede� u krevet?
KSENIJA: Za moje pojmove, dovoljno.
SA�A: Koliko ja znam Ri�ija, on i nije ba� �iroke ruke.
KSENIJA: Ali zato Milan jeste.
SA�A: Ne razumem, za�to mi sve to govori�?
KSENIJA: Ne razumem ni ja. Valjda mi je sve dopizdilo.
SA�A: A ja pomislio da ti se svi�am.
KSENIJA: �udno. To je ve� druga stvar koju smo ve�eras zajedno pomislili.
SA�A: Kako �eli� da provedemo vreme dok oni ne do�u?
KSENIJA: Ne znam, dvoumim se.
SA�A: Pozovi ih. Daj im nekakav znak, kako ste se ve� dogovorili.
(Ksenija uzme telefon.)
KSENIJA: Stvarno �eli� da pozovem?
SA�A: Samo napred.
(Ksenija pozove i prekine vezu.)
SA�A: To je bilo sve?
KSENIJA: Da.
SA�A: Pa, nisi mi odgovorila na pitanje.
KSENIJA: Kako �elim da provedem vreme...
(Ksenija gleda u Sa�u. Poljube se. Strasno i iskreno.)
SA�A: Dugo nisam osetio ovako ne�to.
KSENIJA: �ta?
SA�A: �ivot.
KSENIJA: Zajebava� me?
SA�A: Izgleda� mladoliko.
KSENIJA: Uz toliko ulaganja i ti bi izgledao tako. Trideset dve mi je.
SA�A: Svaka je na svom mestu.
KSENIJA: To je trebalo da zvu�i kao kompliment?
SA�A: Iz vizure biv�eg marinca, to je prili�no romanti�no.
(Jo� jedan strastan poljubac. Traje.)
KSENIJA: Sme�no ti stoji taj mali bade mantil.
SA�A: Skini ga.
(Ksenija lagano skida Sa�i bade mantil. On ostaje go. I dalje se ljube. Sa�a naglo prekine. Ustane.)
KSENIJA: �ta je? Nekakva ratna frustracija?
SA�A: Tako ne�to.
KSENIJA: Nisam ba� navikla da pri�am s golim mu�karcima.
SA�A: �eli� da se obu�em?
KSENIJA: �elim da mi ka�e� �ta je.
SA�A: Pucao sam na nekog klinca u Bagdadu, na ulazu u zelenu zonu. Li�io mi je na bomba�a samoubicu, u stvari bio je samo debeli klinac koji je tr�ao za psom koji mu se otrgao. Naglo se pribli�io... Ispostavilo se da je mali sin nekakvog lokalnog politi�ara do koga je Amerima jako stalo. Iako sam postupao po pravilima slu�be, trebalo me je skloniti. A bio sam zgodan materijal za uklanjanje. Nisu mi isplatili kintu, uzeli su mi zeleni karton, jedva sam izbegao zatvor.
KSENIJA: Prizna�e�, pri�a ti je prili�no pateti�na.
SA�A: Tebi ne smeta �to sam ubio dete?
KSENIJA: Nakon dva abortusa, nemam odnos prema tome.
SA�A: Misli�?
(Sa�a pri�e prozoru. Otvori ga.)
SA�A: I nisi mi rekla koju to kintu dobija� da me zauvek izbaci� iz Majdinog �ivota?
KSENIJA: Pet soma evra.
SA�A: Nije neka lova.
KSENIJA: Sla�em se.
SA�A: Ali, valja je potro�iti.
(Sa�a se iznenada popne na prozor i sko�i.)
KSENIJA: Jebo te! Kretenu!
(Ksenija je potpuno zate�ena. Ustane, pri�e prozoru. Gleda kroz njega, a zatim ga zatvori. Pri�e trosedu, ruke joj se tresu. Uzme pi�e i naglo ga popije. Zatim sedne na trosed, sklup�a se u sede�em polo�aju i prebaci majicu preko nogu.)

PROJEKCIJA NA VIDEO BIMU:
Sinopsis: Milan, Sa�a, Ri�i, Ksenija i Majda kao tinejd�eri. Nasmejani su. Prepoznatljive osamdesete. Kupaju se na bazenu na Banjici. Dobar ritam. ��arlo
akrobata�.

Kraj druge sceneTRE�A SCENA

(Klasi�an novobeogradski kafi� u prizemlju solitera. Nema gostiju. Za �ankom Iva, lepa dvadesetpetogodi�njakinja. Obu�ena je u skladu s tinejd�erskim trendovima, izgleda mla�e. �uje se muzika ��arlo akrobata�, novi talas. Ulazi Biksa, dvadesetpetogodi�nji telohranitelj, obu�en kao da je upravo iza�ao iz �kole FBI-a. Iva ne reaguje na Biksin ulazak. Biksa �nju�ka� unaokolo, ne�to proverava. Prilazi muzi�koj liniji i isklju�uje muziku.)
BIKSA: Kakvo ti ovo sranje od muzike? Gasi to.
IVA: Kakvo ti je... Je, selja�ino leskova�ka, pomo�ni glagol. Sam, si, je, smo, ste, su...
BIKSA: Dobro. Kakvo ti je ovo sranje od muzike. Je l' sad' dobro?
IVA: Ako zanemarimo da si mi isklju�io muziku koju sam slu�ala...
BIKSA: Lele, �to si naporna...
IVA: Lele...
(Iva ponovo pusti muziku, Biksa nastavlja da �nju�ka� po kafi�u.)
BIKSA: Daj ga, bar, uti�aj malo, srce mi preska�e od te bas gitare.
IVA: Molim?
BIKSA: Uti�aj ga!
(Iva nastavlja da sre�uje �ank, ne obaziru�i se na Biksinu molbu. Biksa je sada ve� malo iznerviran. Pri�e i hteo bi da isklju�i muziku, ali Iva ga zna�ajno pogleda.)
BIKSA: Da ga uti�am, bre!
(Iva odmahne rukom, Biksa uti�a muziku.)
BIKSA: Otkad ti slu�a� ovo, majke ti?
IVA: Nemam predstavu ko je to. Taj CD mi je dala sestra, ka�e da je sada ponovo kul.
BIKSA: Ponovo!? Ovo �i�tanje i lupanje po bas gitari bio hit!?
IVA: Osamdesete.
BIKSA: To je epoha pre ro�enja majstor Bikse.
IVA: Zamisli prizor, keva te stavi na sisu i otkida na ovo. Mora da je to bilo ba� kul.
BIKSA: A �ta fali Ceci za podoj?
IVA: Jebi ga, njoj ni�ta...
(Iva je vidno iznervirana. Malo joj nedostaje da zapla�e.)
BIKSA: Eto ti ga sad... Ko o �emu, baba o u�tipcima. Kako ti se sestra porodi', samo o deci pri�a�... A ni�ta ne radi� tim povodom. Nije Dejan jedino mu�ko...
IVA: Ne seri.
BIKSA: Ja serem. Otkad te je ostavio...
IVA: Rekla sam ti da ne sere�!
BIKSA: Kupio ti �ovek kafi�, obezbedio te, ne daje� mu ni reket...
IVA: Ma, daj...
BIKSA: Ja znam, ja ga skupljam. Ti ne daje�! A, vala, ako je ko unov�io onu stvar to si ti.
IVA: Umukni, kretenu!
BIKSA: Ni cve�ka ne ra�a bez p�ele, a kamoli �ensko.
IVA: Daj, reci mi, molim te, ko sme i da pomisli, a kamoli pipne biv�u Dejanovu ribu.
BIKSA: Preteruje�, Deki bi se obradovao da na�e� mu�a...
IVA: Koji �e mi, da me bije i povaljuje zabadava.
BIKSA: Ne radi� ti ni�ta zabadava...
IVA: Detetu je majka neophodna, a vi mu�karci tu ste �ist vi�ak.
BIKSA: Ala smo se emancipovali...
IVA: Pogledaj, keve ti, moju Ka�u. Godinama se vucarala po Pragu, skidala se pred kurtom i murtom, i umesto da se sku�i tamo, ona se vrati ovde zbog onog svog bizgova, koji joj je, �im su do�li u Beograd, svu kintu skrkao na neke propale akcije. Dovela je dete, koje je moglo tamo da dobije �e�ko dr�avljanstvo. 'Ej, bre, �e�ko!
BIKSA: Stvarno je guska...
IVA: Ona i njen mu�i�, pu�i�... E, sad je dobila � kur�i�!
BIKSA: �to si prosta. Ne stoji ti...
IVA: Neodgovorni skot!
BIKSA: Je l' ga ostavila?
IVA: Jeste valjda, otkud znam.
BIKSA: �ekaj, je l' jeste, il' nije?
IVA: �ta to tebe boli...
BIKSA: More, dobro ti par�e seja, gled'o sam joj nastup. Razvaljuje...
IVA: Mo�e keva da ti bude.
BIKSA: Kakva majka, �ta sere�. Moja matora ima brkove, bre, i sise do poda...
IVA: Ka�a ima 38, a ti si moje godi�te, ima� 25.
BIKSA: I?
IVA: I?!
BIKSA: Pa nije mogla da me rodi u trinaestoj...
IVA: Kretenu.
(Spolja se �uje zvuk motora d�ipa koji se parkira. Kada se isklju�i motor, �uje se karakteristi�an pisak. Biksa se trgne i krene ubrzano da proverava po kafi�u.)
BIKSA: Evo Dejana.
IVA: Bogami, njegova svirka. �udo da je izvez'o �irokija iz gara�e.
BIKSA: On mu je jedini blindiran.
IVA: Blindiran!?
BIKSA: Samo �to nije u�ao, a ja nisam zavr�io proveru objekta.
IVA: �ta glumite, koji moj, tu. Blindiran d�ip, provera objekta!
BIKSA: Nema� predstavu kolicke bombe danas prave, ama manje od brabonjka.
IVA: Od �ega?
BIKSA: Od kozjeg govneta...
IVA: A, to krajolik iz tebe progovara...
(Biksa je navalio da rastura stolice.)
IVA: Polako, bre, razbuca�e� mi sav inventar. Ba� �e neko da se znoji Dejanu bombu da podme�e.
BIKSA: Molim! Gde ti �ivi�? Koknuli su sino� �elavog...
IVA: Ma�ora?
BIKSA: Ma�ora, Ma�ora!
IVA: Ne pri�aj... Kako?
BIKSA: Stavili mu bombu pod kola, ispred restorana. Kad je upalio ma�inu, ne da je roknulo, nego se treslo pola Be�anijske kose. Metlicom ga �ena celu no� skupljala.
IVA: Imbecilu morbidni.
BIKSA: Postali smo gadljivi... Evo ide. Ako te pita, ti mu ka�i da sam sve prevrnuo...
IVA: Ja s njim ne pri�am.
BIKSA: Daj, ne trtljaj vi�e, da te ne razvali k'o pro�li put.
(Iva gleda ka ulaznim vratima.)
IVA: Ko je onaj skot sa njim?
BIKSA: To mu je neka ro�aka...
IVA: Dr�i je za bulju, kretenu!
BIKSA: Dalja ro�aka... To je kod nas na jugu sasvim normalna pojava...
IVA: Mi�omor �u u viski da mu sipam!
BIKSA: Ti nisi normalna, rek'o mi je da od danas probam pi�e pre njega!
IVA: Roknu�u vas ja, kad tad!
BIKSA: Luda�o.
IVA: Majmun�ino!
BIKSA: Da skrati� malo taj jezik, zna�!
IVA: Fuck you!
(Dok se Iva i Biksa sva�aju, u kafi� utr�ava, kiko�u�i se, Svetlana, lepa dvadesetpetogodi�njakinja obu�ena po principu �da se sve vidi�, prejako na�minkana, a odmah za njom Dejan, dvedesetpetogodi�nji debelju�kati mafiozo, s nezaobilaznom zlatnom kajlom oko vrata. Oboje su malo popili, ali nisu pijani, samo veseli.)
SVETLANA: Nemoj, Dejane! Nemoj!
DEJAN (Ivi i Biksi.): �ta je bilo, opet se glo�ete.
BIKSA: Malo, �efe, da nam pro�e vreme.
DEJAN (Ka Ivi, imitiraju�i zmijino siktanje.): Sik�emo, sik�emo...
IVA: Ma, teraj se i ti...
(Dejan naglo promeni raspolo�enje. Pri�e Ivi i uhvati je za kosu.)
IVA: Jao, nemoj, Deki, bre...
DEJAN: Izvini, Dejane, ka�e se izvini, Dejane!
IVA: Pusti me.
DEJAN: Ne �ujem dobro. (Jo� ja�e zavr�e Ivi kosu.)
IVA: Izvini.
DEJAN: Izvini... Ko? (Jo� ja�e zavr�e Ivi kosu.)
IVA: Izvini, Dejane!
DEJAN: Tako te volim. (Pusti Ivu.)
IVA: Peder�i...
(Iva ne stigne da zavr�i re�, Dejan ponovo krene ka njoj, ona se odmakne.)
IVA: Izvini, Dejane! Stvarno izvini!
(Dejan gleda u Ivu. Iva spu�ta pogled. Napetu pauzu prekida Biksa.)
BIKSA: �efe, sve sam pregledao.
DEJAN (Promrmlja, gledaju�i u Ivu.): Majku li ti tvoju...
BIKSA: Sto posto je �isto.
DEJAN (Gledaju�i i dalje u Ivu.): Je l' stvarno pogledao?
BIKSA: Sve sam prevrnuo...
DEJAN (Pokazuje na Ivu.): Nju pitam!
IVA: Gledao je Biksa, a i ja sam gledala jutros.
DEJAN: Samo se vi zajebavajte. I Ma�or se tako zajebavao, pa su ga rastavili da ne mo�e ni ro�ena majka da ga sastavi... Koknu li me, pocrka�ete gladni, bre! (Svetlani, poku�ava da bude duhovito cini�an.) Je l' tako, daleka ro�ako?
SVETLANA: Molim?
DEJAN (Biksi.): Zakuni se u kevu da Svetlanu nisi tako predstavio Ivi, kad te je pitala.
IVA: Zna� koliko me zabole kakve skotove �eta�...
DEJAN: Zakuni se!
BIKSA (Neprijatno mu je.): A da idem ja da stra�arim ispred...
DEJAN: Ti bi da izvu�e� dupe sad kad je najuzbudljivije...
IVA: Ala ste duhoviti...
DEJAN (Svetlani.) Idi, predstavi se...
SVETLANA: Je l' moram, maco?
DEJAN (Cini�no.) Mora�, kuco.
(Svetlana prilazi Ivi. Pru�a ruku da se upoznaju.)
SVETLANA: Drago mi je, ja sam Svetlana.
(Svetlanina ruka �visi� u vazduhu. Iva podigne pogled i prostreli je o�ima.)
IVA: Samo da zna� da je analni tip. Pocepa�e ti to usko dupence.
DEJAN: E, Ivo, stvarno si carica, jebo te. Carica! (Biksi.) 'Ajde, reci da nije...
BIKSA: Da ja ipak iza�em ispred, samo da odem do WC-a...
DEJAN: U formi nam je Iva, u formi...
(Biksa se smeje.)
SVETLANA (Dejanu.): Po�to smo se upoznali, ho�emo li da sednemo pa i da popijemo ne�to? Slu�i li neko u ovoj kafani?
DEJAN (Biksi.): Bogami, ni mala nije za bacanje.
BIKSA: Prvi sto vam je najbezbedniji.
DEJAN: Bi�e ovo interesantno ve�e...
(Dejan i Svetlana sednu. Biksa stoji pored stola.)
BIKSA: �ta �ete?
SVETLANA: Je l' on konobar ili bodigard?
DEJAN (Biksi.) �ta glumi�, bre, tu...
BIKSA: Reko' da vas uslu�im, kad ve� stojim...
DEJAN: More, vuci se napolje.
BIKSA: A da probam pi�e pre...
DEJAN: Ovde da ga proba�!? O, kretena... Mar� napolje! U d�ip da gleda�, da ne trepne�, je l' jasno?
BIKSA: Jasno! A, gde je parkiran?
DEJAN: Na ulici, malo ni�e.
BIKSA: Da ra��istim ispred kafi�a, pa da ga preparkiram.
DEJAN: E, za �irokija �e� da se ubri�e�. Njega ne pipa niko osim mene.
BIKSA: Ma, ja to zbog bezbednosti...
DEJAN: Nije nakraj sveta nego deset metara ni�e. Izmakni se na trotoar pa gledaj.
BIKSA: A je l' mogu prvo do WC-a da odem? Nu�da mi je...
DEJAN: Seronjo... I nemoj nikoga da pu�ta� u kafi�.
BIKSA: Ne�u.
(Biksa ode ka izlazu, gde je ina�e i WC. Iva prilazi stolu gde sede Svetlana i Dejan.)
SVETLANA: Ja �u jedan viski i koka kolu.
IVA: Koji viski?
SVETLANA: Jack Daniels.
IVA: To je burbon.
SVETLANA: Deki, je l' ona to mene zajebava?
DEJAN: Aha.
IVA (Dejanu.): U�iva�?
DEJAN: Pa, ne mogu da la�em...
IVA: Ti ne mo�e� da la�e�!
SVETLANA: Crkoh �edna...
DEJAN (Ivi.) Dobila si ti i vi�e nego �to zaslu�uje�...
IVA: On zna �ta ja zaslu�ujem...
DEJAN: Nemoj ponovo da ti ustajem...
SVETLANA: Ako ve� ustaje�, donesi mi pi�e, presu�i�u...
(Dejan iznenada opali �amar Svetlani. Svetlana se upla�i, ustane, Dejan je vrati naglo u sede�i polo�aj.)
DEJAN (Ivi.): I meni donesi isto �to i njoj!
(Iva krene ka �anku. �uje se voda iz vodokotli�a u WC-u.)
DEJAN: E, seronja je najzad zavr�io. Sad smo bezbedni... Dobro sam ja i do�iveo dvadesetpetu pored vas idiota. (Svetlani.) Kol'ko ti, ono be�e, ima� godina, kuco-maco...
SVETLANA (Upla�ena i zbunjena.): I ja imam k'o ti, dvadesetpet.
DEJAN: I ti! U koju �kolu si i�la?
SVETLANA: U �Tozu Markovi�a�.
DEJAN: Ne pitam te za osnovnu, u koju si srednju i�la?
(Svetlana �uti.)
DEJAN: �ta je, bre, �ta si se upla�ila, nisam ti glavu otkinuo...
SVETLANA: Ja sam rano po�ela da izlazim u grad.
IVA: Bingo, majstore!
DEJAN (Ivi.) Ne seri ti, obrazovana. I pusti neku muziku, nije ni �udo �to ti kafi� slabo radi kad je atmosfera kao u manastiru. (Svetlani.) Bre, Svetlana, ba� si �urkica. Lepa �urkica...
(Dejan pomiluje Svetlanu po licu i po�ne da je ljubi. Svetlana prihvata. Iva pusti muziku jako. ��arlo akrobata�, tzv. novi talas. Dejan se iznervira, ustane i krene ka �anku.)
DEJAN: E, sad si ga najebala.
IVA: Promeni�u, nemoj...
(Dejan uzme muzi�ki stub, otkine ga od �ica i baci na pod. Iva se popela na �ank, gleda u stub, zatim u Dejana.)
IVA: Nemoj da me bije�...
DEJAN: Ma, ubi�u boga u tebi...
(U kafi� ulazi Biksa. Uzbu�en je.)
BIKSA: Lele, �efe...!
DEJAN: �ta je, �ta lele�e�?
BIKSA: Odneli �irokija!
DEJAN: �ta pri�a�, bre, ko ga je odneo?
BIKSA: Pauk.
DEJAN: Mog �irokija odneo pauk!? Jesi li ti pijan, drogiran...?
BIKSA: Nisam, �efe, crko ako jesam. Ja iza�'o napolje, ono nema ga. Pogledam niz ulicu, oni �irokija naka�ili na pauka i odo�e niz Jurija Gagarina.
DEJAN: Ne mogu da verujem. Ne mogu da verujem!!!
BIKSA: Da palim audija, da ih stignem?
DEJAN: Ne, bogami, ne... Ne�e to tako lako da pro�e. Ima da ga vrate sami, ne zvao se ja Dejan. Na isto mesto ima da ga vrate... (Uzima mobilni i poziva.) E, da mi je ovo neko pri�ao, ne bi' mu verovao.
(Biksa vidi polomljeni muzi�ki stub na podu. Pogleda upitno u Ivu. Ona mu odmahne rukom. Biksa joj poka�e rukom da nije normalna. Iva mu poka�e srednji prst. Biksa se prekrsti. Dok traje ta nemu�ta komunikacija izme�u Ive i Bikse, Dejan razgovara telefonom.)
DEJAN: 'Alo, Milane, ti si?... Dejan, Dejan... Ba� sam dobro, aha... Samo su mi malo digli auto, ina�e je sve u najboljem redu... Nisam cini�an, besan sam!... Kako ko?... Pa ovi tvoji moroni. �irokija mi popeli na pauka... Nemoj da mi veruje�, samo ti nemoj da mi veruje�, a evo Biksa �e da ti potvrdi.
(Dejan daje Biksi telefon. Biksa uzima telefon i razgovara postavljaju�i telo u servilnu poziciju, kao da pri�a s nadre�enim.)
BIKSA: Gos'n na�elni�e, stvarno pokupili �irokija na pauka... Ne znam koji su, majke mi... Nisam video koji je od na�ih asistirao parking servisu... Ja gde sam bio... Ja sam bio po potrebi... Pa velikoj... Kad ste zapeli...
(Vidi se da s druge strane veze �grmi� od vike.)
DEJAN: Daj ga nazad, ovamo.
(Biksa daje Dejanu telefon.)
DEJAN: Ne deri se, bre... Kakav je, takav je, Biksu si mi ti dao... Ma, zajebi da svaljuje� krivicu na njega, nego zovi tamo, vidi ko je na terenu, odma' da ga vra�aju... Zabole me za �trajk taksista, kroz gu�vu su ga odneli, kroz gu�vu neka ga vrate... U Gandijevoj smo, u kafi�u kod Ive... Da im javi� da ga vrate na isto mesto, i da ka�u tom idiotu od pozornika da do�e ovde i da mi se izvini... Ne, ne preterujem... Ako me ne zna, eto mu prilika da me upozna... Bolje ovako, nego na drugi na�in... 'Ajde, zdravo... O.K. Ne�u da pravim sranja, obe�avam... Ima� re�, ajde... Zdravo!
(Dejan prekine vezu.)
DEJAN: Samo �u malo dupe da mu pomerim. (Biksi.) A ti, seronjo...
BIKSA: �efe, oni su ga ve� digli na pauka dok sam ja bio u klozetu...
DEJAN: Ako mu se ne�to desi, najeb'o si! Se�a� se kako sam ovu ovde (Pokazuje na Ivu.) odvalio od batina kad ga je ogrebala!
BIKSA: Ne se�am se...
IVA: Ja se se�am!
DEJAN: Ne ume�, bre, ni d�ip da mi sa�uva�, a kamoli mene, idiote!
BIKSA: Ko je mogao da pretpostavi da �e neko da se usudi da tvog �irokija penje na pauka...
DEJAN: Nisi ti pla�en da pretpostavlja�, nego da otvori� �etvore o�i. Kad neko uperi pi�tolj u mene ti treba da se poturi�, a ne u klonju da be�i�...
BIKSA: Nisam be�ao, tako mi svega...
DEJAN: Vuci se napolje da te napola ne prelomim!
(Biksa pobegne napolje. Svetlana je ustala, pri�la je �anku.)
SVETLANA: Deki, mogu ne�to va�no da te pitam, al' da mi ne razvali� �ljagu.
DEJAN: Pitaj!
SVETLANA: Da uzmem barem koka kolu, �edna sam...
(Iva se nasmeje, Dejan opali �amar Svetlani koja od siline udarca padne na pod. Iva s pladnjem u ruci na kome je pi�e, pri�e iznad Svetlane.)
SVETLANA: Pa, obe�ao si da ne�e�...
DEJAN: Nisam!
(Iva uzme pi�e s pladnja i rasipa ga po Svetlani.)
IVA: Jedan burbon...
SVETLANA: Ti nisi normalna!
IVA: I koka kola!
(Svetlana je sva mokra, nekako se pridi�e.)
IVA (Dejanu, pokazuju�i na burbon i koka kolu koji su bili u porud�bini za njega.): Da li da joj dupliram porud�binu?
(Dejan uzme burbon, popije ga naiskap i krene ka stolu na kome je sedeo.)
DEJAN (Ivi.) Donesi jo� jednu turu. (Pokazuje na Svetlanu.) Daj i njoj...
SVETLANA: Neka, ja sam se predomislila u vezi s pi�em...
DEJAN: Ne seri! Vidi� da sam nervozan.
SVETLANA (Odjednom, potpuno histeri�no, na ivici pla�a.): Ti si nervozan? Ti si nervozan?! Pogledaj na �ta ja li�im!
DEJAN: Idi tamo u kupatilo, kod ulaznih vrata je, sredi se, pa do�i da popijemo!
SVETLANA: Vilicu si mi razglavio! (Poku�ava da izvadi iz usta ve�ta�ku zubnu navlaku.)
DEJAN: Pa ko ti je kriv kad u tvojim godinama ka�i� ve�take...
SVETLANA: Ti si mi rekao da menjam zube...
DEJAN: Al' nisam mislio sve da ih promeni�! Tri hiljade evra u zubima ima�, seljan�uro...
(Svetlana je izvadila zubnu navlaku, ispod koje su ostaci njenih prirodnih zuba, nao�treni kao bazis za navlaku.)
SVETLANA (Dr�i u rukama zubnu navlaku.): Izleda da je pukla. Pogledaj!
DEJAN: Vuci se, bre, u klonju, vidi na �ta li�i�, bez zuba, k'o iz ve� ma�ine da si ispala. Da se upla�i �ovek... Lepi se, vadi fleke, su�i se, peglaj, radi �ta zna� samo mi se skloni s o�iju takva!
(Svetlana sva uplakana ode put WC-a. Pauza. Iva i Dejan su najzad sami.)
IVA: S ovom si prevazi�ao samog sebe...
DEJAN: Tebi je malo batina?
IVA: Nisam ja do�la s frajerom kod tebe da se foliram, nego ti kod mene.
DEJAN: Kod sebe sam ja do�ao, a ne kod tebe.
(Iva iznosi pi�e iz �anka. Stavlja ga pred Dejana.)
IVA: Ko je koknuo Ma�ora?
DEJAN: Nemam predstavu... Murkani nisu, zvezdarci se kunu da nemaju veze s tim.
IVA: Veruje� im?
DEJAN: Ovaj put im verujem. Nema logike da su oni.
IVA: Mo�da je neko od novih?
DEJAN: Mo�da. �to, sekira� se?
IVA: �ta misli�?
(Pauza.)
DEJAN: Svetlanu �u ja da napravim u avion ribu.
IVA: Peder�ino!
DEJAN: Od blata �e� da me pravi�!
IVA: Rekla sam ti, posle bolnice, ako me jo� jednom udari�, mo�e� samo na silu da me ima�.
DEJAN: Ko si, bre, ti da mene ucenjuje�...
IVA: Znam ko nisam.
(Dejan iznerviran ustane, uhvati ponovo Ivu za kosu.)
DEJAN: Ja sam tebe ostavio, a ne ti mene, zna�!
IVA: Znam!
(Dejan pusti Ivu. Sedne za sto i sru�i u sebe burbon naiskap.)
DEJAN: Mnogo tra�i� od mene.
(Iva ode iza �anka da pripremi jo� jedno pi�e. U kafi� ulazi Biksa, s njim je dvadesetpetogodi�nji policajac, pozornik Gaga. �uje se motorola.)
BIKSA: Evo, Dejane, ovaj ti je dig'o auto.
DEJAN: Jesi li mu rekao da isklju�i motorolu. Nervira me.
BIKSA (Gagi.): Gasi to!
DEJAN: Polako, Bikso, polako...
GAGA: Ja...
BIKSA: Gasi, kad ti ka�em!
GAGA: Ne bi smeo da bude uga�en dok sam na du�nosti.
DEJAN: �ta bi smelo, a �ta ne bi smelo to �u ja da ti ka�em! Gasi da ti ga ne bih u bulju nabio!
(Gaga nevoljno isklju�i motorolu.)
DEJAN (Ustane, gleda u Gagu, pa se obrati Biksi.): Je l' vratio �irokija na mesto?
BIKSA: Spu�taju ga.
DEJAN: Kad ga spuste i njih dovedi ovamo.
GAGA: Oni ni�ta nisu krivi, ja sam im rekao da podignu auto.
DEJAN: I misli� da ih zbog toga �to si ti izgovorio, pustim tek tako.
GAGA: Nema razloga da...
DEJAN: Ima razloga. Ima!
GAGA: To su stariji ljudi...
DEJAN: I to me zabole.
GAGA: Ve� su se dovoljno upla�ili.
DEJAN: A ti?
GAGA: �ta ja?
DEJAN: Ti se nisi upla�io?
BIKSA: Pazi �ta odgovara�!
DEJAN: Nemoj da mu suflira�, Bikso. Nek' se sam izrazi. (Gagi.) 'Ajde, ako mi onako iskreno ka�e� da l' si se usr'o u ga�e, mo�da ih i pustim da pro�u s po dva �amara. Biksa nema jaku ruku.
GAGA: Jesam.
DEJAN: �ta jesi?
GAGA: Usr'o sam se.
DEJAN: To, majstore! To... Kako se zove�?
GAGA: Dragan.
DEJAN: Usr'o nam se Gaga.
BIKSA: Da idem ja sad da im izlupam zau�ke?
DEJAN: Samo po dva �amara. Gaga se (Pokazuje na Gagu.) podmetnuo, treba to ispo�tovati. I proveri da li su d�ip vratili na isto mesto gde je bio. Nemoj ni za milimetar da su omanuli.
BIKSA: A ako ga ogrebu?
DEJAN: Ako ga ogrebu, zna se... Ti njima polomi� ruke, ja tebi i ruke i noge!
GAGA: Dajte, ljudi.
(Dejan uhvati Gagu za lice.)
DEJAN: Nisi dobio re�!
(Dejan pokazuje Biksi da iza�e napolje. Biksa ode.)
DEJAN (Ivi.): Daj �oveku ne�to da popije. Vidi� da mu se su�i grlo.
IVA (Gagi.): Ho�e� i ti Jack Daniels?
GAGA: Ne pijem na du�nosti.
DEJAN: Ti si neki zajebant, a?
GAGA: Stvarno ne pijem...
DEJAN: Daj mu dupli!
(Iva sipa burbon i daje ga Gagi. Gaga gleda u pi�e.)
DEJAN: 'Ajde, sru�i to k'o mu�ko, naiskap, pa da popri�amo ozbiljno.
(Gaga popije burbon. Vidi se da mu nije prijao. Ulazi Biksa.)
BIKSA: �efe, oma�ili su.
DEJAN: Koliko?
BIKSA: Za deset santimetara.
DEJAN: I, kakve su sankcije?
BIKSA: Ovaj brkati se ve� onesvestio. A samo sam mu jedan �amar lupio...
GAGA: Rekao sam vam, to su stariji ljudi. Jedan je pred penzijom.
DEJAN: Pa �ta �e na terenu kad je pred penzijom. Nek' sedi u kancelariji. (Biksi.) Reci im, dok ga ne ubodu u milimetar ima da ga name�taju. 'Ajde!
(Biksa iza�e.)
DEJAN: Dakle, ti si Gaga. Mene zna�...
GAGA: Sad smo se upoznali.
DEJAN: E, ne padam ja na ta sranja... Nego, da ti meni propeva� ko ti je rekao da mi podigne� �irokija?
GAGA: Niko, zaista. Tek kada mi se na�elnik javio, shvatio sam o �emu se radi...
DEJAN: Nemoj da sere�! Taj ko ti je rekao da ga digne�, taj je koknuo i Ma�ora. �ta ste mislili, na istu provalu i mene da izradite, a?
GAGA: Kakav Ma�or, ne znam o �emu govori�!
(Dejan je iznerviran, uhvati Gagu za revere. Gaga je upla�en.)
DEJAN: Mene si na�ao da zajebava�, mene!
(Iva pri�e Dejanu.)
GAGA: Ali, stvarno ne znam...
IVA: Dejane, nemoj, napravi�e� sranje...
DEJAN: On mene zajebava!
IVA: Stani, stani, bre!
(Dejan pusti Gagu.)
IVA: Popij pi�e. Smiri se.
DEJAN: �ta da se smirim, koju pizdu materinu. Pravi se naivan... More, samo da mu skinem uniformu...
GAGA: Kunem se da ni�ta nisam znao!
DEJAN: Odakle si ti?
GAGA: �ivim u Bloku 62.
DEJAN: Iz kraja si, a ne zna� za Dekija. Keve ti...
GAGA: Nisam dugo bio u Beogradu.
DEJAN: Pa, gde si bio?
GAGA: U Nema�koj.
DEJAN: U Nema�koj!? Jebo te, lu�i si nego �to izgleda�? Za koga radi� ti?
GAGA: Ni za koga. Bio sam tamo, re�io da se vratim...
DEJAN: Kol'ko si bio tamo?
GAGA: Sedam godina.
DEJAN: Sedam godina si bio u Nema�koj i ne samo �to si se vratio nego si re�io da usko�i� u pajkane. S tobom, frajeru, ne�to nije u redu... Tu pri�u ne bi progutala ni Svetlana.
IVA: Misli�?
(Ponovo ulazi Biksa.)
BIKSA: �efe, ovi su ba� kilavi. Drugi se onesvestio, a da ga nisam po�teno ni �utnuo. I sad �iroki visi u vazduhu, na sajlama.
DEJAN: Moronu, osve��uj ih, neka ga spuste.
BIKSA: Ma, ja �u da ga spustim...
DEJAN: Dirne� li i jednu komandu na pauku, to �e ti biti poslednje.
BIKSA: Pa, kako da ga spustim?
DEJAN: Rekao sam ti, osvesti ih!
BIKSA: Onesvesti ih, osvesti ih, odlu�i ve� jednom. Nisam ja doktor nego bodigard!
DEJAN: Bikso!
BIKSA: Dobro, dobro...
(Biksa izlazi.)
DEJAN (Gagi.): S kakvim kretenima radim, vidi� li? I, gde smo stali? A, da, ti mene ube�uje� da si gastarbajter, a ja ti, kao, verujem.
GAGA: U osamnaestoj sam pobegao. �ale mi je bio u policiji, riknula mu �uka pre mesec dana. Keva je ostala sama...
DEJAN: A ti se vratio zbog mamice. Ba� potresno...
GAGA: Tek sam drugi dan na poslu, stvarno nisam znao za tebe...
DEJAN: Tamo si sastavio sedam godina, ovde ni dva dana, a ve� si se zajebao za ceo �ivot.
GAGA: Ne razumem?
DEJAN: Da ti objasnim. Ne mogu da te bijem dok si aktivan. Ali dok mi ovde �askamo, tebi se, kretenu, ve� kuca otkaz. E, kad ti ga uru�e, vide�e� koliko si se zajebao.
GAGA: Daj, �ove�e, javili su dispe�eri da je zakr�ena ulica, �ta sam mogao da uradim. To je samo d�ip, bre!
DEJAN: Nije samo d�ip u pitanju. Princip je u pitanju! Selo je ovo, a ne grad. �uje li se da mi je gu�ter popeo �irokija na pauka, a da je pro�ao neo�te�en, nema klinca koji ne�e poku�ati da me kokne...
GAGA: Kako to misli� neo�te�en?
DEJAN: Nisam ti, bre, nijedan prst polomio, svi su ti zubi u glavi, mrda� rukama i nogama. Ej, bre...
GAGA: Ti me zajebava�...
DEJAN: Aha... (Ivi.) Ka�i mu, srce.
IVA: Mrtav je ozbiljan. U najboljem slu�aju, pro�i �e� s tri meseca na ortopediji...
DEJAN: To si ti, ljubavi, pro�la tako jevtino, jer su u pitanju bile nekakve emocije...
IVA: Je li? �ta mi napri�a...
(Odjednom, �uje se �udan zvuk, ne�to poput kratkotrajnog krika, a zatim strahovit udarac, karakteristi�an zvuk koji proizvodi Dejanov d�ip, kakav smo �uli u prvom delu scene, kada je Dejan parkirao �irokija, a zatim i auto alarm. )
DEJAN: Ovaj ga je ipak sam spu�tao. (Ivi.) Idi vidi �ta je, ja ne smem da gledam. Riknu�e mi �uka, ubi�u ga.
(Iva potr�i napolje. Iza�e)
DEJAN: Ako je ono �to mislim da jeste, duplu smenu �u da radim ve�eras. Ne zna se ko �e gore od vas dvojice da pro�e...
(Ulazi Biksa. Bled je.)
BIKSA: �efe!
DEJAN: �ta si uradio, kretenu?
BIKSA: Pao na �irokija?
DEJAN: Molim? Kako pao...?
BIKSA: Pao na krov. Ja sam rekao da ga blindiramo i odozgo, zbog napada iz vazduha.
DEJAN: Ko je, bre, pao na krov, odakle?
BIKSA: Sa zgrade, nekakav nudista.
DEJAN: Kakav nudista, �ta pri�a� gluposti?
BIKSA: Go, golcat! Zgu�vao je �irokija na�isto.
(Ulazi Iva.)
DEJAN: Ivo, �ta mi je sa d�ipom...
IVA: Ubio se �i�a!
BIKSA: Je l' to onaj Ka�in?
IVA: Jebo te, ubio se, bolid!
DEJAN: Ljudi, govorite �ta se desilo, pri�ate sve same gluposti...
BIKSA: Ka�in mu�, a? Je l' on?
IVA: Be�i, bre, kretenu!
DEJAN (Krene ka izlazu.) Vi ste svi ludi. Idem da vidim...
(Gaga shvati da je ovo pravi trenutak da pobegne. Potr�i ka izlazu.)
DEJAN: Bikso, dr�' ga!
(Biksa se prene, uspe da uhvati Gagu, obori ga na pod. Rvu se.)
DEJAN: Tabaj ga na drugom mestu, ne mogu da iza�em od vas dvojice. Ho�u da crknem da vidim �ta je bilo s �irokijem...
(Odjednom prigu�en pucanj. Gaga je upucao Biksu, Biksino telo je prigu�ilo zvuk. Gaga ustane. Uperi pi�tolj u Dejana.)
DEJAN: Ti stvarno nisi normalan.
GAGA: Da se nisi pomerio!
DEJAN (Kao da nije ozbiljno shvatio upozorenje.): Ma, nema te rupe u koju �e� da se sakrije�...
IVA: Dejane!
(Dejan krene ka Gagi. Gaga opali i Dejan padne. Gaga je upla�en. Ni�ani ka Ivi, koja je ve� pri�la Dejanu koji je u samrtnom ropcu. Gaga je za trenutak kao uko�en, a zatim pobegne napolje.)
DEJAN: Tako mi i treba, kad me �uvaju kreteni. (Vadi iz d�epa klju�eve i daje ih Ivi.) Molim te, isklju�i alarm, oti�i �e mi akumulator... Ba� na �irokija da padne, majku li mu...
IVA: Trudna sam, Dejane...
DEJAN: Je li, s kim?
(Nakon �to je izgovorio poslednje pitanje, Dejan izdahne. Iva se zgr�i od bola.)
IVA: Kretenu!
(Iva kao da je zasuzila. Ustane, protrlja o�i i isklju�i alarm. U kafi� ulazi Svetlana. Hoda lagano i �muri.)
SVETLANA: Deki, ljubavi, kakva je to pucnjava, ponovo. Obe�ao si mi da ne�e� vi�e da puca� kad iza�emo u grad. E, 'ajde da mi izvadi� ova so�iva u boji, ne�to sam se zajebala dok sam ih vra�ala, ni�ta ne vidim. Sre�a moja da sam ponela rezervne krpice... Ovo mi super stoji, a...
(Svetlana se saplete preko Biksinog le�a i padne. Od pada joj ispedne so�ivo.)
SVETLANA: E, sad mi je ispalo so�ivo... Zna� kad �u da ga na�em. A zeleno je ba� kul...
(Svetlana otvori o�i i kad vidi prizor mrtvog Dejana, po�ne histeri�no da vri�ti. Gleda u Dejana, u Ivu, i Biksu i vri�ti neverovatno jako. Iva joj opali jak �amar i ona za�uti. Iva ustane, ode do �anka.)
IVA: Ho�e� pi�e?
(Svetlana klima glavom. Iva sipa pi�e Svetlani i sebi. Svetlana ustaje, tresu joj se ruke, uzima pi�e.)
IVA: 'Ajde, �ivela ti meni.
(Kucaju se.)
IVA: Jebi ga, nema muzike...
(Mrak. �uje kako jo� jedan samoubica pada na automobil. Jak tresak. Auto alarm zavija. Zatim jo� jedan udarac i jo� jedan alarm, pa jo� jedan... Sablasna kakofonija ki�e samoubica nad Beogradom.)

PROJEKCIJA NA VIDEO BIMU:
Sinopsis: Iva, Svetlana, Dejan, Gaga i Biksa voze se �irokijem kroz nepregledno prostranstvo Deliblatske pe��are. Prizor nalik na onom u spotu �Kardigansa�. Sjajan ose�aj slobode. Svi su nasmejani, veseli, bezbri�ni. Kao iz nekog drugog �ivota. Auto alarmi i dalje zavijaju.

Copyright: Sterijino pozorje 1998-2008.