S C E N A ..
..� a s o p i s ..z a ..p o z o r i � n u ..u m e t n o s t
Novi Sad, 2003. . ..broj 1-2 . ..godina XXXIX . ..januar-april . ..YU ISSN 0036-5734 . ..UREDNI�TVO

DARINKA NIKOLI�
(glavni i odgovorni urednik)
SVETISLAV JOVANOV
ALEKSANDAR MILOSAVLJEVI�
MIOMIR PETROVI�
NEBOJ�A ROM�EVI�

sekretar redakcije:
VESNA GRGIN�EVI�

Tel. 021/612-485 (redakcija)
Tel. 021/451-273 (prodaja)
Faks. 021/615-976
E-mail: scenans@eunet.yu

P o r u k a...p o v o d o m
S v e t s k o g
...d a n a
p o z o r i � t a
Tankred Dorst - VELIKO OTKRI�E �OVE�ANSTVA

ex - YU
d i j a g o n a l e


Ahmed Buri� - TEATAR JE RAZLI�ITOST, A NE MONOLITNOST (Intervju s Harisom Pa�ovi�em)

Dubravka Vrgo� - TRANZICIJSKI IZGLEDI HRVATSKOG TEATRA

Ljiljana Mazova - TEATAR U KOME SE PREPOZNAJEMO

Marina Milivojevi�-Ma�arev - U MEDUZINOM STOMAKU

Zorica Jevremovi� - �OVEK BEZ GRANICA

Zorica Jevremovi� - POST SCRIPTUM

Elizabeta �eleva - DOKTOR FALUS KAO FIGURA ZNANJA


D i s k u r s i


Miroslav Miki Radonji� - POSTUPAK KARAKTERIZACIJE U POKONDIRENOJ TIKVI, KIR-JANJI I RODOLJUPCIMA

Goran Stojiljkovi� - TELO KAO ARTEFAKT U NEVERBALNOM TEATRU

Du�ka Radosavljevi�-Heaney - LINDZI KEMP, JEDNA KARIJERA

I n t e r v j u
Pablo Karuana - RODRIGO GARSIJA PONOVO IMA PREMIJERU U SVOM KVARTU

I n...m e m o r i a m


Mi�ko Lazovi� - ALEKSANDAR TI�MA (1924-2003)

Mi�ko Lazovi� - DIJALOGE SAM PISAO SUVI�E LAKO (Neobjavljeni intervju s Aleksandrom Ti�mom)

Biserka Raj�i� - KAZIMJE� DEJMEK (1924-2003)

V e s t i
- VESTI

K n j i g e


Nina Popov - GODINE U�ENJA I GODINE LUTANJA

Aleksandar Radovi� - LASICA POD VITRINOM ZA PI�E

Aleksandar Milosavljevi� - NEOBI�NE DRAME NESVAKIDA�NJEG PISCA

Gordana Bek�i� - OSU�ENE NA POZORI�NO NEPOSTOJANJE

Svetozar Po�ti� - SARAH KANE: COMPLETE PLAYS, METHUEN

Aleksandar Radovi� - EKSPRESIONISTI�KA VIZIJA U�ASA

� a s o p i s i
i z...m r e � e
Du�ka Radivojevi� - PRIMER AKTO; R.G.T. (REVISTA GALEGA DE TEATRO)
O b j a � n j e n j e

Darinka Nikoli� - ZA�TO (OPET) NEMA "SCENE" BROJ 6


D r a m e


�anina Mir�evska - ESPERANCA

Radoje �upi� - BA�-�ELIK

Copyright: Sterijino pozorje 1998-2004.