S C E N A ..
..� a s o p i s ..z a ..p o z o r i � n u ..u m e t n o s t
Novi Sad, 2004. . ..broj 2-3 . ..godina XL . ..april-septembar . ..YU ISSN 0036-5734 . ..UREDNI�TVO

DARINKA NIKOLI�
(glavni i odgovorni urednik)
SVETISLAV JOVANOV
KSENIJA KRNAJSKI
ALEKSANDAR MILOSAVLJEVI�
MIKI RADONJI�

sekretar redakcije:
VESNA GRGIN�EVI�

Tel. 021/612-485 (redakcija)
Tel. 021/451-273 (prodaja)
Faks. 021/615-976
E-mail: scenans@eunet.yu

4 9 .
S t e r i j i n o
p o z o r j e
izve�taj selektora - LET'S PLAY IDENTITY AGAIN!
Svetislav Jovanov - OGLEDALO NESRE�NE PODSVESTI
Slobodan Obradovi� - KRUGOVI PO AMERICI
Boris Lije�evi� - U ZNAKU POVJERENJA
Andrej Ti�ma - TEATARSKE GRAFEME
Ljiljana Pe�ikan-Lju�tanovi� - O SRPSKOM MENTALITETU I O AMERICI - S LJUBAVLJU?
- NAGRADE
i n t e r v j u i
s a
n a g r a � e n i m a
Milena Markovi� - ONAKO KAKO IZLAZI, NEK GUTAJU
Lorans Kalam - NE ZNAM VI�E KUDA DA UPERIM POGLED
Aleksandra Jankovi� - KO KA�E DA JE POSLE VRHA PAD?
f e s t i v a l i
Miki Radonji� - TEST! 5 - TEATAR STUDENTIMA
Bojana Janju�evi� - 58. AVINJONSKI FESTIVAL - MESTO OTPORA, SLOBODE, HUMANOSTI I ANARHIJE
i n t e r v j u
En Bogart - GLEDI�TA - PUT KA STVARALA�KOJ SLOBODI U POZORI�TU
s i n t e z e
Petar Gruji�i� - AMBIVALENCIJA - KLJU� ZA RAZUMEVANJE
Analiza Kastaldo - TEKST OD KRPA I ZAKRPA: �EKSPIR I POPULARNA KULTURA
D�efri O'Brajen - MISLI�, KORDELIJA UMIRE NA KRAJU?
Vendi Smit - KOMAD KOJI JE NAELEKTRISAO HARLEM
t e a t r a l i j e
Irene Sadowska Guillon - ODISEJI MODERNOG DOBA
Igor Buri� - TOUR DE FORCE SLEDBENIKA JE�IJA GROTOVSKOG
Igor Buri� - "KRALJ �UME" U HAOSU STVARANJA
d i s k u r s i
Bojan �or�ev - TRI MESECA U ZAMKU
Karl Tepfer - STOLE�E GOLOTINJE U NEMA�KOM POZORI�TU
v e s t i
D. N. - VESTI
i n...m e m o r i a m
Vesna Kr�mar - SVETKO BOROV�ANIN (1952-2004)
D. N. - MARLON BRANDO (1924-2004)
k n j i g e
Ljiljana Pe�ikan-Lju�tanovi� - PREVAZI�ENI PARADOKS
Milivoje Mla�enovi� - O TEATARSKOJ I "STVARNOJ" STVARNOSTI
Dragana �oli�-Biljanovski - �IVKA ZA SVA VREMENA
Aleksandra �uri�i� - NATJA�ASTRA, POSTANAK POZORI�TA
d r a m e
Nina Mitrovi� - KOM�ILUK NAGLAVA�KE
Slobodan Vujanovi� - NO� BUKAVACA
Copyright: Sterijino pozorje 1998-2004.