S C E N A ..
..� a s o p i s ..z a ..p o z o r i � n u ..u m e t n o s t
Novi Sad, 2005. . ..broj 2-3 . ..godina XLI . ..april-septembar . ..YU ISSN 0036-5734 . ..UREDNI�TVO

DARINKA NIKOLI�
(glavni i odgovorni urednik)
SVETISLAV JOVANOV
KSENIJA KRNAJSKI
ALEKSANDAR MILOSAVLJEVI�
MAJA PELEVI�

sekretar redakcije:
VESNA GRGIN�EVI�

Tel. 021/612-485 (redakcija)
Tel. 021/451-273 (prodaja)
Faks. 021/615-976
E-mail: scenans@eunet.yu

D. N. - PINTER
N. Pej�i� - MILENA
Darinka Nikoli� - BILI SMO DEO SVETA
Bojan Munjin - BLI�E SOPSTVENOM VREMENU
Dorota Jovanka �irli� - DIJAGRAM STVARNOSTI
Ksenija Krnajski - TURBO FOLK, PANK, KANTRI, POP I D�EZ U ISTOM RINGU
Senka Petrovi� - U SENCI TRAGEDIJE
Igor Buri� - SVET JE JU�E OTI�AO U VRA�JU MATER!
Nata�a Pej�i� - U POZORI�TU NE MORATE SVE RE�I MUZIKOM
Nata�a Pej�i� - IMPRESIJA �IVIM ZVUKOM
Andrej Ti�ma - TEATAR JEZIKOM KAMERE
 Andrej Ti�ma - MRA�NA STRANA YU PRO�LOSTI
 NAGRA�ENI
 Milivoje Mla�enovi� - SCENSKE BAJKE ALEKSANDRA POPOVI�A I STVARNOST
 Aleksandar Milosavljevi� - OD ANTIBAJKE DO PRIVIDA BAJKE
 Igor Buri� - TRKA SA POZORI�TEM SVAKODNEVICE
 Ana Tasi� - DOMA�E PRODUKCIJE, OVERVIEW
 Marija Milinkovi� - ... KAO KRISTALNI SIMBOL NOVE VERE
 Karl S. Gutke - MODERNA TRAGIKOMEDIJA: U SUSRET DEFINICIJI
 Branka Krilovi� - HO�EMO LI NA "HAMLETA"?
 Tatjana Markovi� - DEKONSTRUKCIJA MITA I �ANRA
 Igor Buri� - POSLEDNJI PEJZA�I KANJI�E, �OVEKA I POZORI�TA
 Darko Luki� - DEMISTIFICIRATI POJAM TR�I�TA
 D. N. - KRA(L)J JEDNE EPOHE
 Dragan Klai� - I�TVAN ER�I (1931- 2005)
 KNJIGE
 Aleksandar Milosavljevi� - NALI�JA NOVE EVROPSKE DRAME
 Branka Krilovi� - STROGO KONTROLISANE EMOCIJE
 Nina Popov - SEDAM VEKOVA POZORI�TA
 Milivoje Mla�enovi� - (IN)DISKRETNA ISTORIJA POZORI�TA
 Liljana Mazova - POSLEDNJI BALKANSKI SKOMRAH
 Svenka Savi� - JEDNA OD MOGU�IH SINTEZA
 VESTI
 DRAMA
 Darko Luki� - NADA IZ ORMANA
 Sta�a Bajac - JUTRO U KU�I LEFOVIH
Copyright: Sterijino pozorje 1998-2005.