NAZAD NA SADRZAJ  > > >
S C E N A : �asopis za pozori�nu umetnost
Novi Sad, 2008. broj 2-3 godina XLIV april-septembar YU ISSN 0036-5734

FESTIVALI - Teatro a corte, Torino
Slavica VU�KOVI�
DVOR, A NA DVORU...

 

Samo naizgled laka letnja i lokalna zabava, kakvih ima na stotine �irom Evrope, festival Teatro a corte (Pozori�te na dvoru) u Torinu, u bitnoj je prednosti ve� svojim nazivom. Barokni dvorovi, vile i rezidencije dinastije Savoj (Venaria Reale, Polenco, Druento, Alje, Santena, Rivoli, nekada�nji i jo� aktuelni manje�i... nastali izme�u 16. i 18. veka), vrtovi, pjace i pjacete, koji su od 1997. na Uneskovoj listi svetske ba�tine, postali su ambijenti izvo�a�kih umetnosti � mo�e �ovek biti republikanac, a da bez rezerve prihvati ovakav spoj monarhisti�ke arhitekture, dekorativne zaostav�tine, savremene kulture i letnjeg turizma. �alu na stranu, ali, ako se saradnja �Zastave� i �Fijata� ustali, nije li i ovakva �destinacija� mogu�nost na�im ljudima da, u jednom �paket-aran�manu�, iznutra, upoznaju ovaj fascinantan grad?
Torino, na obali Poa, nekada�nja prestonica i najaristokratskiji grad Italije, s mno�tvom pozori�nih zgrada, dugo je samovao krckaju�i slavu Pijemonta i Rizor�imenta, kao usputna, tranzitna ta�ka izme�u Alpa i Mediterana, blizu Francuske i �vajcarske, Sanrema, Montekarla, �enove, Milana, uglavnom kao industrijski, radni�ki grad, u koji se dolazilo i zbog fudbala, vina i �uvene �okolade. U su�tini, ipak, provincija.
A onda se, pre dve godine, dogodila Zimska olimpijada, pa Evropska pozori�na nagrada, s Haroldom Pinterom u centru zbivanja, pa �ahovska olimpijada... Tada umiven i osvetljen, najzeleniji grad na Apeninima shvatio je da i unutar svog mermera ima �ta da poka�e i danas obiluje kulturnim doga�ajima me�unarodnog renomea (dizajn, film, pozori�te...).
Tako je, uz Teatar u brdima (Teatro a colline), zimsku pozori�nu fe�tu, pro�log leta nastao i Teatar u dvorovima, koji, osim Grada i Ministarstva kulture, podr�ava i Fondazione Teatro Piemonte Europa.
Od 30. juna i 3. avgusta ove godine, izvedeno je 38 predstava takozvane male forme, me�u kojima i nekoliko festivalskih premijera � dramskog i uli�nog teatra, cirkusa, mime, lutke, plesa, instalacija, videa, muzike... Holandija, �panija, Italija, Francuska, Velika Britanija, Slovenija, �vajcarska, Rusija, Nema�ka, Belgija, dodu�e, nisu ba� u svemu bile zastupljene visokim dometima i predstavama koje su adekvatne specifi�nim ambijentima. Nekoliko apsolutnih umetni�kih doga�aja, me�utim, poput Entracte Jo�efa Na�a (Nacionalni koreografski centar u Orleanu), Ligne Incoserente (Doroth�e Selz, Francuska), L� Apparenza inganna, prema drami Tomasa Bernharda (Fondazione Teatro Piemonte Europa), Instrument � Monument/Intona Rivoli (Decor Sonore, Francuska), Pendule (Metalu a Chahuter, Francuska), Il Golem (Musicarteatro, Italija), Full Circle (ni otvaranje Olimpijade u Pekingu nije imalo tako �dramsku� ulogu vatrometa � The World Famous with Terrafolk, Velika Britanija/Slovenija), kao i eksperimenti/egzibicije Transports Exceptionnels (Beau Geste, Francuska), Apparitions/Disparitions (Les Souffleurs Commandos Poetiques, Francuska), ili Nous Tube #2 (Jorg Muller, Nema�ka), ili skoro dirljiv spoj glume i dresure dva konja i magareta (Cargo, Le Theatre du Centaure, Francuska) � �ine istinsku vrednost ove torinske avanture.
Organizatori su se potrudili i da se pove�u sa zna�ajnim festivalima i pozori�nim centrima u Evropi, na Mediteranu i �ire (Kina, na primer), �iji su predstavnici dva dana ispovedali svoju diku i muku. Za uspomenu i dugo se�anje, ostaje tvrdnja Monik Duren, umetni�ke direktorke centra Les Brigittines u Briselu, da, osim �to im je dr�ava sredila zgradu za delatnost, od nje dobijaju godi�nje 76 miliona evra za projekte! Jedan smo videli u Torinu � izvo�a�ica sa dve lutke. Zaboga!? Nasuprot njoj, Ivona Krojzmanova, osniva�ica Taneca u Pragu i, �ak, savetnica u Ministarstvu kulture �e�ke, zamolila nas je da joj dr�imo pal�eve! Ni �lanstvo u EU nije za svakog svemogu�e!
Na�lo bi se na torinskom letu i te kako mesta i za na�e grupe i trupe, festivalske, pa �ak i turisti�ke poduhvate. I sami smo, uostalom, nekako �tranzicioni�, (n)i tamo, (n)i ovamo, �to �e re�i, ima na�ina da se i��upamo iz toga. (Za po�etak: info@fondazionetpe.it odnosno www.fondazionetpe.it).

Copyright: Sterijino pozorje 1998-2008.