NAZAD NA SADRZAJ  > > >
S C E N A : �asopis za pozori�nu umetnost
Novi Sad, 2008. broj 2-3 godina XLIV april-septembar YU ISSN 0036-5734

IN MEMORIAM - Marko Kova�evi� (1954�2008)
 
�ASTAN, STRASTVEN, NESEBI�AN... VOLJEN

 

Istaknuti bosanskohercegova�ki dramaturg, redovni profesor Marko Kova�evi�, prodekan za nastavu na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu i jedan od osniva�a Odsjeka za dramaturgiju, preminuo je u junu u Beogradu.
Marko Kova�evi� ro�en je 1954. u Vrbasu. Diplomirao je 1979. na Odsjeku za op�tu knji�evnost i teatrologiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Od 1986. do 1993. radio je u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta, te obavljao i du�nost pomo�nika ministra za kulturu.
U periodu od 1996. do 1998. bio je direktor Drame Narodnog pozori�ta u Sarajevu, a od 1999. stalno je zaposlen na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu. Intenzivno se bavio teatrolo�kim i dramatur�kim istra�ivanjima, te raznim oblicima prakti�no-umetni�kog rada.
Objavio je oko pedeset studija, eseja i stru�nih �lanaka, vi�e od stotinu recenzija i prikaza, a za bosanskohercegova�ke �asopise redovno je pisao teatarske kritike. Bio je osniva�, koscenarist i glumac samostalne grupe �Klice�, te saradnik sarajevskog Teatra �Maska i pokret�. Jedan je od pokreta�a i prvi glavni urednik Knji�evne revije, a tako�e i urednik �asopisa za dramaturgiju Anagnorisis koji izdaje ASU.
Izuzetan je njegov doprinos razvoju lutkarstva u Bosni i Hercegovini, osniva� je i voditelj Studija lutkarstva u Sarajevu, a kao neizbrisiva �injenica ostaje me�unarodni uspeh predstave Bajka o Sarajevu, koju je re�irao 1995. u Pozori�tu mladih.
Ipak, njegovim najzna�ajnijim doprinosom zasigurno mo�emo smatrati osnivanje Odsjeka za dramaturgiju (1994) pri Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu. Kao profesor na predmetima Kreativna dramaturgija i Teatrologija izveo je sedam generacija studenata, te bio cenjen zbog svog pedago�kog rada i posve�enosti tom radu.
Na komemoraciji povodom smrti Marka Kova�evi�a, koja je uprili�ena u Narodnom pozori�tu u Sarajevu, gde su se od njega oprostili brojne kolege, prijatelji, po�tovaoci... u ime Centra za dramski odgoj oprostio se Sead �uli�:
�U veoma kratkom vremenu izgubio sam zna�ajan broj dragih ljudi, prijatelja i bliskih saradnika, ljudi bez kojih je te�ko zamisliti rad nakon njih. Svi odreda bili su vi�e od saradnika i vi�e od prijatelja, ako je to mogu�e. Bili su tu, bez rezerve i kalkulacija, kad god je to trebalo. I onda kad im je �tetilo iz nekih razloga.
Bili su siguran oslonac ne tra�e�i za to nikakvu naknadu.
Ispra�aju�i nedavno jednog od tih odlaze�ih prijatelja, nakon duge �utnje jedan od nas ostaju�ih, tiho je pro�aptao: Kad vidim ko sve ode, strah me ostati.
Eto, to je, dragi prijatelju, dragi Marko, misao koja me progoni od onog trenutka kada sam primio vijest o tvom odlasku. Odzvanja mi ta bolno istinita re�enica izgovorena samo prije ne�to vi�e od jednog mjeseca. Strah me ostati.
Uistinu me strah kako napraviti sve ono �to smo ovdje, u Sarajevu, kojem si �ivot dao, planirali prije samo desetak dana. Bilo je tu ideja i posla za deset godina. Sve smo do u detalj isplanirali i unaprijed se veselili realizaciji dobro smi�ljenih aktivnosti. Na rastanku si mi rekao, bio je petak, u ponedjeljak �u na operaciju i vidimo se u Jajcu. Mo�da ne ba� prvi dan, ali dolazim.
Nisi do�ao. Bio si svoje posljednje bitke, a mi zate�eni oslu�kivali svaku vijest, glas, nadali se �udu. A �uda nema.
Zato danas glasno izgovaram neka pitanja koja mi dva dana bruje u glavi.
Za�to smo mi u Mostaru, u jednom malom teatru toliko voljeli i cijenili Marka Kova�evi�a?
Za�to smo vjerovali u vizije o kojima je govorio?
Za�to smo ga voljeli i kad nas nije hvalio, kad je govorio o na�im proma�ajima?
Za�to smo ga cijenili i kad smo bili uvjereni da nije bio u pravu?
Hiljade je mogu�ih za�to, a odgovor mo�e biti samo jedan.
Zato �to je bio �astan, strastven, zato �to je volio to �to radi i nesebi�no sve �to je znao dijelio oko sebe. Naprosto sijao je sve �to zna.
Vjerovao ljudima i u ljude.
Vjerovao je da je mogu�e teatrom mijenjati �ivot koji �ivimo. Zato je zdu�no hodio sa na�im Centrom za dramski odgoj �irom Bosne i Hercegovine i pou�avao dramskom odgoju brojnu djecu, mlade ljude, njihove u�itelje, roditelje i ostale strastveno vjeruju�i da �e do�i vrijeme da u na�e �kole dramski odgoj u�e kao ravnopravan predmet. �inio je to jer je znao da vrhunska umjetni�ka djela teatarske umjetnosti jesu samo vrh piramide koja ne mo�e bez velike i �iroke baze. Bio je jedan od rijetkih koji je od samog po�etka razvoja ove ideje bio uz nju. Zato i jesmo zapitani: Kako dalje?
Ne znam, ali znam da moramo i da ho�emo.
A ho�emo upravo zato da ne iznevjerimo na�eg Marka.
Ostvaruju�i sve ono �to smo zajedno planirali, a nadahnjuju�i se njegovim idejama, djelima i predano��u radu, �uva�emo uspomenu na njega i trajno obilje�iti njegovo vrijeme u na�im �ivotima.
Dragi prijatelju, hvala ti za sve. Ne stidim se, danas i ovdje, priznati da me strah.�
Marko Kova�evi� je sahranjen u rodnom Vrbasu.

Copyright: Sterijino pozorje 1998-2008.