NAZAD NA SADRZAJ  > > >
S C E N A : �asopis za pozori�nu umetnost
Novi Sad, 2008. broj 2-3 godina XLIV april-septembar YU ISSN 0036-5734

DRAME
Neda RADULOVI�
PAINKILLERS

 
NEDA RADULOVI�
Ro�ena je 1983. u Beogradu. Diplomirala dramaturgiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. U�estvovala je kao saradnik na brojnim dramatur�kim radionicama u okviru Projekta NovA DrAma (NADA) i Sterijinog pozorja. Trenutno poha�a poslediplomske studije Teorije dramskih umetnosti, medija i kulture na FDU.
Sara�ivala kao dramaturg u pozori�tu i na televiziji; koscenarist filma Prolaz Koste �or�evi�a.
Dramu Painkillers za izvo�enje je otkupilo Srpsko narodno pozori�te, a pripreme za realizaciju predstave po�inju u oktobru 2008. (re�ija Iva Milo�evi�).

Dramatur�ka bele�ka
GUTANJE �IVOTA

Dramski prvenac mlade beogradske spisateljice Nede Radulovi� Painkillers govori na ironi�an, kriti�an i istovremeno melanholi�an na�in o dilemama, samoispitivanjima i lutanjima moderne, �tavi�e, postmoderne, naizgled emancipovane individue, a posredstvom originalno izabranog ugla tuma�enja mu�ko-�enskih odnosa. U najop�tijem smislu, drama predstavlja vredan i atraktivan spoj pojedinih osobina i momenata tzv. postdramskog teatra i provizornih (iako ne i manje va�nih) okvira modernisti�ke tragikomedije.
Teme izgubljenosti, frustracija, usamljenosti i (samo)-obmana kao karakteristike mu�ko-�enskih odnosa, autorka posmatra iz dva ugla koji se organski nadopunjuju: re� je o samodovoljnoj usamljenosti �oslobo�ene �ene�, ali i o izgubljenosti �jakog� mu�karca � u ambijentu konvencija gra�anskog braka, ali i u kontekstu sveta modnih i kozmeti�kih brendova i �udesa plasti�ne hirurgije.
Protagonisti Painkillersa su tri �ene � nazvane Ne�edaseuda, Udata i Labilna � predo�ene u jednom sloju kao tri samostalna karaktera, ali istovremeno one predstavljaju i tri tipa, ta�nije tri razvojne faze u �ivotu savremene urbane �ene: konvencionalno, buntovno-romanti�no i izgubljeno (frustrirano) bi�e. Pored njih, tu je i Mu�, figura s tipskim crtama autoritarnog menad�era, ali i osobe koja ima odnos gotovo erotske pot�injenosti �efu. Tako dobijamo svojevrstan autenti�an pejza� moderne samo�e i (rasipanja) iluzije: likovi su predstavljeni s minimalnim brojem crta psiholo�ke individualnosti, ali ta individualnost je neprestano u opasnosti da se raspadne u niz uloga i maski � a ponekad i u �isti diskurzivni (no time ne manje zabavni) �ispad� same autorke iznad povr�ine �postdramske� naracije.
�itav jedan dosledno sproveden sloj u drami predstavlja gorko i suptilno parodiranje razli�itih �mitova�: ne samo konvencija braka, ki�erske romantike ili imid�a nove �enske samostalnosti koji proizvode mainstream mediji, ve� i potro�a�kih mitova � kozmetike, fitnes-bildovanja, plodnosti kao �enstvenosti i, naro�ito, �itavog kompleksa sujeverja vezanih za proricanje sudbine i astrologiju. Poslednja dva elementa su najvi�e prisutna, da bi se pokazalo kako, u superracionalnom ali i superpotro�nom svetu koji se pred nama non-stop oblikuje i raspada, likovi pre�ivljavaju samo pomo�u sujeverja, te�e�i se verom u �udo (koje nikad ne dolazi): oni ne �ive �ivot, �ak ga i ne pre�ivljavaju, ve� ga tro�e, gutaju � poput pilula, �ajeva, viskija ili izmi�ljenih veza. Sami, pak, krhki i zamenjivi mitovi srozavaju se u �brendove�, niz zamenjivih mentalnih proteza la�nog �ivota.
S jedne strane, dinamiku zapleta u drami Painkillers podr�ava niz konkretnih doga�aja, nit koja se mo�e nazvati melodramsko-komi�na: jedan lik poku�a samoubistvo, drugi vara �enu s njenom najboljom prijateljicom, a tre�oj �eni (prijateljici prvih dveju) napravi dete. S druge strane, imamo nit satiri�ne ali i poeti�ne distance prema tim zbivanjima � ali ne kroz klasi�no distancirani retori�ki kontrast ili komentar, nego kroz fino suprotstavljanje pravih i glumljenih ili prisilnih emocija, kao i kroz stvaranje situacija u kojima se emocije otkrivaju kao iluzija.
Najzad, radnja dobija dodatnu uzbudljivost dobro odabranim potezima preplitanja ili paralelnosti scena, kao i originalnim kori��enjem tzv. nezavisnih tokova replika unutar scene: likovi na taj na�in ostvaruju svaki svoj li�ni prostor, da bi se potom ti prostori preklapali i efektno dovodili u pitanje, kroz ru�enje iluzije, parodiranje ili komentar.
Aktuelnost i zna�aj problematike drame su ne samo u sve�em pristupu slo�enoj i atraktivnoj temi ve� i u te�nom dijalogu, kao i u precizno izvedenoj i s vi�e �anrovskih stanovi�ta efektnoj karakterizaciji: konvencionalna �ena, romanti�na pobunjena �ena, izgubljena �ena i � lutka! (premda se, potom, sve predo�ene oznake �pomeraju� i dovode u pitanje tokom radnje). Najzad, kako za razvijanje vi�eslojnosti likova, tako i za uspostavljanje parodijskih aluzija i sazvu�ja, od izuzetnog zna�aja je autorkina strategija citiranja, montiranja ili parafraziranja verbalnih (ali katkad i gestualnih) materijala i �ablona iz sveta pop-muzike (tekstovi pesama Nine Simon ili Merilin Monro, Madonine izjave). Ne manje efektan sloj delovanja drame �ini prepoznatljivo, no suptilno gra�eno, sazve��e asocijacija i parafraza na ideologiju �seks i grad� poimanja relacija izme�u polova. Stoga se mo�e zaklju�iti da, u kontekstu najnovijeg talasa srpske dramaturgije, drama Painkillers Nede Radulovi�, tematskom provokativno��u, �anrovskom sve�inom, kao i kriti�kim spojem imaginacije i ve�tine, ukazuje na istinski nove perspektive.

Svetislav JOVANOV


PAINKILLERS

SASTAV

NE�EDASEUDA � opasno navu�ena na tablete protiv bolova
UDATA � duboko veruje u le�enje �ajevima
LABILNA � pije sve �to joj daju da pije
MU� � poklonik tradicionalnog le�enja viskijem

Wannabe drama o zaklju�enim i nezaklju�enim poslovima. Doga�a se u Beogradu, u vreme kada se skoro svakodnevno ra�aju novi tr�ni centri, otvaraju nove prilike za zara�ivanje i tro�enje para, kada svaki prolaznik koga sretnete na ulici, ba� kao i vi, ZNA da je Madona rekla da svi, ba� svi treba da nose H&M.

Posve�eno svima koji ne znaju �ta sa sobom, svim zipovanim �enama i svima onima koji su mislili da mogu bolje.

SCENA BR. 0
Ve�era

(Hotelska soba. Predve�e. Mu� i Ne�edaseuda usred felacija.)
MU�: Mmmmm... Da... tako je... da, dobro je tako... uuuh.
(Zvoni telefon. Ne�edaseuda se sklanja, on joj vra�a glavu.)
MU�: Ne! Nemoj sad da prekida�.
(Ona nastavlja, on se javlja na telefon.)
MU�: Bubice, jo� sam na sastanku... mmm..m? Pa zar nemamo celer u ku�i? Mmmhm... Da, da. Kupi�u ja sad, u povratku. Kupi�u i �umbir. Ahaaa... Kupi�u sve, Bubice, ne brini. Brzo se vra�am. Ljubim te.
(Spu�ta slu�alicu, pomera glavu Ne�edaseudam napred-nazad, kako mu prija.)
NE�EDASEUDA: A kad �e� meni ne�to da kupi�?
(Telefon ponovo zvoni. Mu� pogleda na displej, vidi broj ili ime.)
MU�: Stani sad.
(Mu� sklanja Ne�edaseudam od sebe. Ona ostaje da kle�i kao do sad. �eka u istoj pozi da on zavr�i va�an razgovor. Mu� se javlja.)
MU�: Halo.

SCENA BR. 1
Doma�e �ivotinje (Za�to zato i re�enje problema)

(Tri drugarice. Prva lepa, druga doterana, tre�a... jednostavna. Ne�edaseuda u svojoj kabini isprobava stvari, Udata samo razgleda stvari okolo, a Labilna tako stoji pored i hvata ode�u od Ne�edaseuda koju ova baca preko kabine.)
NE�EDASEUDA: Ja sam dobro sada. Mogu odgovorno da tvrdim da sam mnogo bolje nego �to sam bila. Funkcioni�em sasvim normalno. Mo�e se re�i normalno.
Ne pijem zato �to moram, nego kad mi se pije, onako, nekoliko �a�ica i ne povra�am vi�e � samo kad se prepijem �aja.
Ne mogu da ka�em da sam sasvim odlu�ila �ta �u sa svojim �ivotom, ali... tu sam. Ne pla�em vi�e, ponekad samo, u normalnim koli�inama.
DO pola sata, retko kad vi�e i posle se ose�am mnogo bolje. Ne se�am se posle za�to sam plakala, ali bude mi lak�e. Nije mi vi�e toliko dosadno, na�em neki na�in da se zabavim. Ne mislim toliko o pro�losti.
Napredujem. Mo�e se re�i svakog dana, sve vi�e i vi�e. Ne mislim ni o budu�nosti. Skoro pa zen � nema ni�eg osim SADA. �esto idem u shopping. Shopping me odmori od �ivota.
UDATA: Moram kod frizera, ovi krajevi su nedopustivi.
LABILNA: Svaki put kod frizera zami�ljam kako kidam one kablove i davim se, tu, nasred salona. Bez povoda. Samo uzmem i zavr�im to. Svi tako toro�u, niko nikog ne slu�a a ja vri�tim u sebi sve glasnije i glasnije � dok ne nadglasam sve �to mo�e da se �uje. �ene oko mene zgro�ene pitaju se za�to me neko odavno nije strpao u ludnicu, a ja se smejem njihovoj dosadi i shvatam da mirno sedim, shvatam da samo vri�tim u sebi.
NE�EDASEUDA: Slu�aj. Ti mora� da na�e� neki posao.
LABILNA: Ja mislim da mi je to od onog... se�ate se... onog silovanja mo�da?
UDATA: Malo grublji start. Je l' penetrirao? Nije. Pa �ta onda ho�e�?
NE�EDASEUDA: Uvek je najlak�e na�i razlog ZA�TO ne mo�e� normalno da �ivi�. ZA�TO ne mo�e� da ustane� ujutru, za�to ne mo�e� da ostvari� VEZU, za�to stalno kasni�, za�to gricka� nokte kad zna� da se ljudi gade na krvave prste, za�to se napija� do besvesti, za�to se opet budi� pored NN lica, I za�to dozvoljava� sebi da tako gubi� kontrolu, da si jadna sama sebi toliko da ne misli� vi�e o sebi, samo kad ima� prisilne misli kako si opet pogre�ila.
(Ne�edaseuda gleda u svoje prste i izgrickane zanoktice, Udata uzima njenu ruku, Ne�edaseuda ih krije kao malo dete, musavo od marmelade pre ru�ka.)
NE�EDASEUDA: Uvek je najlak�e izvu�i neku scenu iz biografije, optere�ivati i sebe i druge nebitnim detaljima kako bi objasnila dobro da TEBI NIJE dobro. A sve �to treba jeste da ustane� jedno jutro i odlu�i�. Pogleda� se u ogledalo i ka�e� sebi...
UDATA: Ja sam normalna.
NE�EDASEUDA: 'Ajde, ka�i. �ta meni fali?
UDATA: Ima� oba oka, obe ruke, ne hramlje�
NE�EDASEUDA: Osim ponekad.
UDATA: Nema� veneri�ne bolesti
LABILNA: Ja sam zdrava.
UDATA: Ima� overen sertifikat skorijeg datuma da nema� veneri�ne bolesti. Da si ZDRAVA.
LABILNA: Stalno zami�ljam sebe mrtvu.
NE�EDASEUDA: Tebi je dosadno.
UDATA: Nema� cilj.
NE�EDASEUDA: Prona�i pravac i hodaj stabilno. Vremenom �e� se navi�i na samo�u.
UDATA: A kad padne�, odmah ustane�. Nekad pla�em satima, mislim samo neka neko pozove hitnu pomo� ve� jednom, puna ku�a ljudi, niko ne reaguje, ja mislim, pusti�e me da se ugu�im u sopstvenim suzama i onda proradi u meni taj nagon, ta �elja za samoodr�anjem, za pre�ivljavanjem, ka�em sebi BORI SE, idi u teretanu i smr�a�e�! Idem u teretanu i tr�im i zate�em se i izbacujem, stalno izbacujem te toksine koji se u toku dana nakupe. I onda mi bude bolje. Ka�em ti kao prijatelj, kreni u teretanu. Zdravo je i isplati se sve �to da�. Meni se, na primer, isplatilo. Ja onda ustanem, obri�em suze i iznesem poslu�enje. �ivot se nastavlja, a ja sam malo bolja nego �to sam bila pre.
NE�EDASEUDA: Ili ako ti je tako lak�e, na�i nekog pa se udaj, to je bar lako.
UDATA: Za�to ti to ne uradi� ako je tako lako?
LABILNA: Ja ne �elim �
NE�EDASEUDA: Razumljivo. Ni ja ne�u da se udam.
UDATA: Hahaha! Veruj, du�o, ne bi rekla ne! Nije normalno da si sama. Niko ne treba da bude sam ako ne mora. Moj �ivot je po�eo otkad sam se udala.
LABILNA: Ja ne mogu da budem ni sa kim. Meni je te�ko i sa sobom, ne mogu nikog da podnesem.
NE�EDASEUDA: Za�to tako govori�? Nemoj to da pri�a�.
LABILNA: Ali ja tako ose�am. Ne mogu da di�em normalno.
UDATA: Mo�da je astma.
LABILNA: Ne znam, gu�i me �ivot, mislim.
UDATA: Dovedi se u red, idi kod manikira, povredi�e� nekog tim zanokticama. Bi�e� kao preporo�ena.
LABILNA: Izvinite, izvinite, izvinite molim vas, ne�u vi�e, obe�avam, ja sam pogre�ila. Ne�u vi�e. Ne�u vi�e nikad.
UDATA: Ma mi ti samo dobro �elimo, kako to ne shvata�. Ho�emo da ti pomognemo, ali to je nemogu�e ako pru�a� otpor. Potrebno je da ti prva �eli� sebi da pomogne�, i onda se odmah na�e re�enje za sve.
LABILNA: Shvatam i izvinite.
NE�EDASEUDA: Mo�da da kupi� ma�ku. Ima finih. Mislim da treba da kupi� ma�ku.
LABILNA: Alergi�na sam na ma�ke.
UDATA: Pa ti onda kupi ribice hahahahahahaahahaha.
NE�EDASEUDA: I psi su fini.
UDATA: Sad ljudi kupuju sva�ta. I zmije su doma�e �ivotinje.
LABILNA: Jao, zmije.
NE�EDASEUDA: I zmije imaju du�u, zna�!
LABILNA: Vi mislite da ja treba da kupim zmiju i da se onda ne�u gu�iti?
NE�EDASEUDA: Pa ne ako kupi� pitona...
UDATA: Jao �to si bezobrazna... pitona hihihihi...
NE�EDASEUDA: Mo�da nekog poskoka.
UDATA: Jao, poskoka, hihihihi.
LABILNA: Ne�u zmiju.
UDATA: Pa ti onda ne�e� ni�ta.
LABILNA: Ja ne�u ni�ta. Nisam ni�ta i ne�u ni�ta. Ne zaslu�ujem ni psa ni zmiju ni ribice, treba da budem sama kad niko ne mo�e da mi pomogne i ne�u vi�e da mislim o sebi jer to je besmisleno. Jer sam ja ni�ta i niko. Niko i ni�ta.
UDATA: Stavi�u preliv. I malo �u skratiti krajeve.

SCENA BR. 2
Dejstvo

(Ne�edaseuda doterana sedi okru�ena kesama iz tr�nog centra. Jedan kofer stoji ispred nje, jedna torba pored, kao da �e nekud da krene a stoji tako. Telefon zvoni, ona vadi kutiju iz torbe.)
NE�EDASEUDA: Mehanizam dejstva je inhibicija enzima COX1 i COX2, �to rezultira inhibicijom biosinteze prostaglandina, najzna�ajnijih medijatora, inflamacije, bola i hiperpireksije. Prestane bol. I onda ustane�, obri�e� pra�inu sa sebe, pogleda� se u ogledalo, ka�e� LEPA SI i nastavi�. Nastavi� bez bola. Tako pi�e. Pi�e ti to MO�E�!
(Telefon prestane da zvoni.)
NE�EDASEUDA: Nau�i da po�tuje� sebe �ak i kad te drugi gaze. Po�tuj sebe, voli kad te vole, ne kad te tuku, ti si jedinstvena pojava, niko nije kao ti.
(Otvara kofer i izbacuje stvari koje je spakovala. Skida se. Ostane da stoji neko vreme u ti�ini. A onda, kao da �ita. Kao da je napisala u glavi ono �to treba da je ute�i kada padne.)
NE�EDASEUDA: Ja odlu�ujem o svom �ivotu i mogu sve �to po�elim, samo treba da odlu�im, nije pitanje kako �u, nego da li ho�u. Ja sam jedna emancipovana slobodna �ena koja misli svojom glavom, ja sam ona koja odlu�uje. Za mene ne postoji granica osim mene same.
(Sad Ne�edaseuda uzima papir na kome je zapisala citat i pro�ita naglas.)
NE�EDASEUDA: I am my own experiment. I am my own work of art.

SCENA BR. 3
Beli i crni slez

(Palo je ve�e, Labilna je nekud oti�la. Sedi na nekoj klupi i vra�a se u pro�lost. Dve normalne drugarice su u stanu Udate. Ne�edaseuda sedi kao na iglama, neprijatno joj. Udata je razdragana �to ima ko da joj pravi dru�tvo dok joj je mu� na poslovnom putu. Gledamo drugarice i Labilnu samu na zelenoj klupi u parku.)
UDATA: Sedi, opusti se, �ta pijemo?
NE�EDASEUDA: Ogulila sam ko�u i sad mi treba zavoj.
UDATA: Bila si nevaljala.
NE�EDASEUDA: Koliko god da sam ribala, �inilo mi se da sam prljava, i onda je krenula crvena voda da te�e.
UDATA: Gledaj TV dok ne do�em, bi�e ti bolje.
(Ne�edaseuda pali TV, muzika je preglasna, Ne�edaseuda se upla�i od siline zvuka.
Iz offa �enski glas ponavlja:
�Yeah, I�m a hustler baby That�s what my daddy�s made me�
Ne�edaseuda brzo gasi TV. Kao da joj je sad jo� neprijatnije. Isko�ila bi iz sopstvene ko�e od tenzije. Udata ulazi teatralno sa finim poslu�avnikom zavojem i ogromnim �oljama za �aj.)
UDATA: E, sad daj ruku.
NE�EDASEUDA: Neka, neka, sama �u.
(Udata joj maltene otme ruku.)
UDATA: Ti pije� �aj od belog sleza i u�iva�, a ja, au, pa tebi �e se ovo inficirati. Idem da vidim je l' imam ne�to u kupatilu.
NE�EDASEUDA: Nemoj, pusti.
(Udata hitro odlazi u kupatilo. Ne�edaseuda bespomo�no gleda u svoju ruku. Vadi tabletu iz torbe i pije lek.)
UDATA: Sad �e malo da pe�e..
NE�EDASEUDA: Za�to si tako dobra prema meni?
(Kratka pauza. U ovom trentuku Labilna je pocela da pla�e, ne zna ta�no zbog �ega, na nekoj klupi sama sedi i nikako da se ute�i. Mora da nau�i da sama sebe ute�i, a stalno o�ekuje od drugih da to urade umesto nje. Oko nje nema golubova, nema ni zaljubljenih parova da naprave kontrast. Samo ona sama sedi. Udata seda pored nje.)
UDATA: I ti si dobra.
NE�EDASEUDA: Nisam dobra, nisam dobra, nisam dobra!
(Udata je poljubi naglo u usta. Ne�edaseuda se otrgne i sko�i, a Udata umesto na ruku prospe alkohol po podu. Udata stoji tako zamrznuta u neprijatnoj situaciji, njen aparat za oplodnju zapi�ti i sad je jo� neprijatnije.
Labilna i dalje sedi i pla�e. Vadi jednu �okoladicu iz torbe i pojede je. U �okoladici je papir s generi�kom porukom.)
LABILNA: Neguje� iskrena i lepa prijateljstva.
(Labilna baca papiri� i vadi novu �okoladicu.
Udata brzo smi�lja kako da se izvu�e iz ovoga pa odlu�i da gurne sve pod tepih.)
UDATA: Sad se prosuo alkohol. Idem do apoteke dole, brzo �u.
NE�EDASEUDA: Ne, ne, ja idem, ionako treba da krenem.
UDATA: Ma sedi, nisi ni �aj popila, tu sam dok trepne�.
(Udata be�i iz svog stana kao oparena, Ne�edaseuda ostaje. Popije malo �aja, pa se zgrozi i ostavi.)

SCENA BR. 4
Slatki�

(Labilna sama na klupi. I dalje pla�e, jede novu �okoladicu, �ita novu poruku.)
LABILNA: Odlu�i �ta �eli� i idi ka tome.
(Pla�e, jede, �ita.)
LABILNA: �ive�e� dug, sre�an �ivot.
(Raspla�e se jo� vi�e i otvori novu �okoladicu.)
LABILNA: �eka te prijatno iznena�enje.
(Labilna kopa po torbici, sve samo prazni papiri�i, nigde �okoladica. Labilna obri�e suze kao mala devoj�ica, trlja o�i koje peku i ustaje. Hoda i nestaje nekud u tami.)

SCENA BR. 5
Formalnosti i su�tine

(Ne�edaseuda sedi na dvosedu, gleda ispred sebe. Oklembe�enih ruku i nogu izgleda kao lutka kojoj su odsekli konce. U stanu je ti�ina i Udate nema da se pojavi s alkoholom.
Niotkuda, vrata se otklju�avaju i u stan ulaz Mu�.)
MU�: Bubice, stigao sam!
(Ne�edaseuda se okre�e i neverovatno prirodno ulazi u ulogu Udate.)
NE�EDASEUDA: Bubi, kad pre! Nije se valjda ne�to lo�e desilo?
(Na trenutak je Mu� pomislio da je njegova �ena na dvosedu a sada spu�ta malu putnu torbu na pod i poku�ava da prevazi�e �ok.)
MU�: Gde mi je �ena?
NE�EDASEUDA: U konti�u ispred zgrade, tran�irana.
MU�: �ta �e� ti ovde?
NE�EDASEUDA: Ja je menjam dok ne na�e� bolju.
MU�: Ne poku�avaj da bude� duhovita nego mi ka�i gde mi je �ena.
(Ne�edaseuda ustaje i prilazi Mu�u veoma blizu. Hvata ga za me�uno�je. Njemu neprijatno.)
NE�EDASEUDA: Jesam ti nedostajala?
(Mu� sklanja njenu ruku.)
MU�: Nije trebalo ovo da radi�.
NE�EDASEUDA: �ta ja to radim? Do�la sam da vidim drugaricu.
MU�: Ja sam ti rekao uslove i ti si pristala, nemoj sad da se pravi� luda odjednom.
(Ne�edaseuda se iznenada obavije oko Mu�a i poli�e ga po licu. Mu� je grubo odgurne, ona mu se bez ustru�avanja i promene raspolo�enja, besno seksualna, ponovo pribli�ava.)
NE�EDASEUDA: Ho�emo u hotel? Tamo ti se popravi raspolo�enje.
(Mu� ho�e da je udari, besan je ko ris, stiska pesnicu nekontrolisano, polako zaboravlja da Ne�edaseuda ima 45 kila sa sve kostima i da bi je njegov udarac oborio ko domino plo�icu.)
NE�EDASEUDA: Udari me.
(Mu� se u�asne nad ovom situacijom.)
MU�: Ja sam svinja.
(Ne�edaseuda mu se ponovo pribli�ava, on se boja�ljivo sklanja od nje. Ne�edaseuda grok�e i smejulji se bezobrazno.)
NE�EDASEUDA: Svinja, svinja, svaka svinja voli �to je svinja. Udari me!
(Ne�edaseuda nale�e na njega kao moljac na svetlo.)
NE�EDASEUDA: Udari me, svinjo!
(Mu� je o�amari tako da joj se zavrti u glavi, ali ve� posle prvog �oka, Ne�edaseuda po�ne da se smeje. Mu� je sav o�ajan uzima u naru�ije, dr�i je uz sebe tako malu.)
NE�EDASEUDA: Ja bih se za tebe udala.
MU�: Ja ve� imam jednu �enu.
(Ne�edaseuda, kao ma�ina za potiskivanje emocija, savr�eno hladna i uzdr�ana, pali cigaretu i ponovo seda na dvosed. Mu�u sada padne jeziva ideja na pamet. Ne sme ni da pomisli da je tako, ali skuplja hrabrost i proskvi�i.)
MU�: Nisi valjda...
(Ne�edaseuda se okre�e i gleda ga prodorno, gleda ga s podsmehom jer ta�no zna �ega se Mu� sada pla�i, gleda ga kao da jeste.)
NE�EDASEUDA: Da li sam... �ta?
MU�: Da li si �
NE�EDASEUDA: Da. Rekla sam joj. I �ta �e� sad? Mhm?
(Sada, kao �to je i red, ulazi Udata.)
NE�EDASEUDA: Stigla je sveta �ena!
(Udata zate�ena, tek sada vidi prenera�enog Mu�a. Posle trenutka neizvesnosti...
Udata je malo zbunjena, a razne�ena. Drago joj �to je Mu� opet kod ku�e. Nekako je odmah sigurnija. Razdragano baca ono �to je imala u rukama i tr�i mu u zagrljaj.)
UDATA: Bubi, pa ti si se vratio!
(Mu� pokunjeno slegne ramenima.)
MU�: Vratio se.
(Udata ga grli i ljubi, on i dalje ne shvata da ona ni�ta ne zna.)
UDATA: Pa trebalo je da ostane� nedelju dana... nije se valjda ne�to lo�e desilo?
(On joj zaroni glavu u rame.)
MU�: Ne znam...
(Ne�edaseuda pali novu cigaretu i hoda oko njih kao gladna ptica.)
NE�EDASEUDA: Ka�i �eni lepo �ta se desilo...
UDATA: Je l' klijent nije do�ao?
(Mu� se se pokajni�ki skru�i.)
MU�: Nije se pojavio.
NE�EDASEUDA: �to su bezobrazni ti dana�nji klijenti...
(Ne�edaseuda je nervozna, uzima svoj mantil i torbicu, gasi cigaretu, a nikako da je ugasi.)
UDATA: Pa dobro, nemoj da pla�e� � bi�e sve u redu! Do�i �e novi klijenti!
(Ne�edaseuda sedi, ostavlja cigaretu raskomadanu u pepeljari.)
NE�EDASEUDA: Ma do�i �e i klijenti i klijentkinje!
(Sada i Mu� i Udata izviju vratove ka njoj kao �irafe i gledaju i �ude se njenom bezobrazluku.)
UDATA: Ona se tako �ali, zna�...
NE�EDASEUDA: O, zna on, zna, vrlo dobro.
(Mu� se uko�i od straha. Katatonija prava. Udata o�ekuje odgovor.)
UDATA: Bubi...
(Mu� iscedi iz sebe nekako �)
MU�: Ma znam da se �ali.
(Udatoj, ko po narud�bini, aparat na ruci sad po�ne da pi�ti. Bra�ni par se razdvaja.)
UDATA: Mo�e jo� jedan beli slez, da popijemo na miru?
(Ne�edaseuda pora�ena gleda u bra�ni par.)
NE�EDASEUDA: Ne...
UDATA: Nisi ni ovaj popila!
NE�EDASEUDA: Ja stra�no �urim.
MU�: �uje�: �uri.
UDATA: Nije ni �aj popila.
NE�EDASEUDA: Kasnim.
(Ne�edaseuda pani�no izlazi iz stana.)
MU�: Kasni.

SCENA BR.6
Obla�im haljinu i idem u �ivot

(Labilna se �minka ispred velikog ogledala, Mu� i Udata sede kao dva stranca u �ekaonici na dvosedu, a Ne�edaseuda ulazi u svoj stan, kona�no na svojoj teritoriji sama, stoji pored prozora i gleda.)
UDATA: Pa��e ki�a.
(Mu� je ne konstatuje.)
UDATA: Boli me glava, tako znam.
MU�: Popij ne�to protiv bolova.
UDATA: Bubi, ti zna� da sam ja protiv lekova. Kako mo�e� tako ne�to da mi ka�e�!
MU�: Onda nemoj.
UDATA: Pa boli me...
(Udata se mazno privije uz Mu�a.
Ne�edaseuda se prene, kao iz nekog sna i prilazi telefonu, okre�e broj.)
NE�EDASEUDA: Halo, policija... kako sad da �ekam?
(Pauza. Ne�edaseuda nervozno �eka.)
NE�EDASEUDA: Molim Vas, ovo je hitno, ispred moje zgrade je �ovek koji udara dete, to je ulica... da, njegovo dete, bije svoje dete, do�ite odmah! Halo! Halo...
(Ne�edaseuda prekida vezu i brzo ponovo okre�e broj.)
NE�EDASEUDA: Halo, ne�to se prekinulo, ja sam malo pre zvala... kako? Ne, �ekajte, halo! Mo�da i nije njegovo dete, kakve to sad veze ima? Halo... halo... halo, do�ite, molim vas, hitno je...
(O�igledno je su joj opet spustili slu�alicu.
Labilna izgleda potpuno druga�ije nego do sada. Sa uvijenom kosom koja pada preko ramena, ogleda se, sva doterana i osmehne kao tinejd�erka koja ide na �urku na kojoj �e mo�da biti onaj PRAVI.)
UDATA: Ti si moj pingvin...
MU�: Kakav pingvin sad?
UDATA: Pingvin voli jednog pingvina ceo �ivot. Jedan pingvin, jedan �ivot. Gledala sam na TV-u emisiju. I pomislila, ja imam mog pingvina, ni�ta mi drugo ne treba...
MU�: To su laste. Izvini �to ne mogu sada... umoran sam...
(Mu� naglo ustaje. Ne�edaseuda je otvorila fla�u alkohola i pije, pije, pije. Labilna je namazala krv crveni karmin, Udata je krenula ka spava�oj sobi nadaju�i se da �e ipak nekim �udom do�i do koitusa no�as.)
UDATA: Plutam gore-dole
bauljam napred-nazad
Kao plankton
Sa dna na povr�inu
Pa me spr�i sunce
NE�EDASEUDA: Di�em zato �to ve�bam alveole ne zato �to �elim da �ivim
I zato
Nestanite
Svi sada
Kao �to ste do�li
Idite
Ja sam ionako sama
Sa izmi�ljenim �ovekom u svojoj glavi.
MU�: Idem da pro�etam malo... da razbistrim glavu.
(Labilna ustaje, gasi svetlo pored ogledala i sada je mrak.)

SCENA BR.7
Ugla�en gospodin fin

(Labilna sedi za �ankom na visokoj stolici, pije neko kratko pi�e. Pored je �eka jo� jedno. Usamljena a lepa �ena, no�, ona pijana, oslobo�ena svih mentalnih stega, sklona zaboravu i potpuno spremna za ljubav.
Mu� kad pri�e, malo pro�isti grlo pre nego �to po�ne, sve kako prili�i...)
LABILNA: Ho�e� da zna� koliko ima sati?
MU�: Zapravo sam mislio da sednem tu, ako je slobodno.
LABILNA: Kao �to vidi� � na semaforu zeleno.
MU�: Re�i �u ti otvoreno. Ja imam veliki kurac.
LABILNA: Ili su ti pantalone tesne.
MU�: Mislim da imamo sve uslove za iskren razgovor i dobar seks.
LABILNA: Pa ako je tako veliki kao �to ka�e�...
MU�: Ja mogu sve. Mogu da te usisam celu iznutra, mogu da te volim dok se ne istopi�, mogu da u�inim da veruje�, da se ose�a� kao jedina �ena na planeti. Samo jedno ne mogu.
LABILNA: Da bude� tu kada si mi najpotrebniji.
MU�: Ne mogu da ostavim �enu.
LABILNA: Naravno da ne mo�e�.
MU�: Moja �ena i ja smo odavno samo prijatelji, �ak ni to, izme�u nas nema ni�eg toplog osim supe, di�e mi se u njenom prisustvu samo ujutru dok ne otvorim o�i, jebem je kad se upali njen aparat za oplodnju i oboje dok to radimo, sve vreme znamo da se ni�ta ne�e desiti da mi, da nas dvoje, nismo u stanju da stvorimo novi �ivot jer smo jebiga... otupeli smo.
LABILNA: Ali...
MU�: Ona bi crkla bez mene. Zavisna je.
LABILNA: Navukla se.
MU�: A ti si toliko seksi da ne mogu da skinem pogled s tebe. Pojeo bih te celu sada.
LABILNA: Da me nema sutra.
(Oboje kao po komandi ispiju svoja pi�a do poslednje kapi.)
LABILNA: Ho�emo?
MU�: Ja ne�u da te povredim, to najmanje �elim.
LABILNA: Poku�a�u da to ne zaboravim. Zamisli�u da si u nekom ratu, da se bori� za neku izmi�ljenu zemlju, da hrabro gine� za velike granice, za neki mit ili naftu, zamisli�u da umire� sre�an s mojim imenom na usnama, jer zna� da te volim. U mojoj glavi, ako te se uop�te budem se�ala, ima�e� po�asno mesto. Bilo lepo, pro�lo, pisma su izgubljena negde na putu do mene. Sve u redu. Ti pravi mu�karac, ja prava �ena.
MU�: Bez imena, bez obe�anja, bez sutra, samo sada.
LABILNA: I do kraja �u verovati u nas. �ta god da se desi.

SCENA BR.8
U maj�inoj utrobi

(Udata sedi na krevetu pored Mu�a, miluje ga ne�no po kosi. On le�i, pretvara se da spava.
Labilna le�i, otkrivenog stomaka na ginekolo�kom stolu.
Ne�edaseuda je u prelepoj ve�ernjoj haljini, postavlja na pod pribor za romanti�nu ve�eru za dvoje. Pali plejer i �ujemo ne�an glas Merilin Monro kako peva:
�I wanna be loved by you, just you,
And nobody else but you,
I wanna be loved by you, alone!
Boop-boop-a-doop!

I wanna kissed by you, just you,
Nobody else but you,
I wanna be kissed by you, alone!

Boop-boop, I couldn't aspire,
To anything higher,
Than, filled with desire,
To make you my own!
Boop-boop-a-doop, boop-boop-a-doop!

I wanna be loved by you, just you,
And nobody else but you,
I wanna be loved by you, alone!

Aa-ah-um! Boop-boop-a-doop!

Daddle-at-dat-dat-dum, I couldn't aspire,
To anything higher,
Than, filled with desire,
To make you my own,
Bup-bum, butle-doodle-dum-bum!

I wanna be loved by you, just you,
Nobody else but you,
I wanna be loved by
you, a-lup-a-dup-a-dup-a-dup!
Boop-boop-a-doop.�
)

LABILNA: Da li ste sigurni da me ne�e boleti?
(Ne�edaseuda pali sve�e, sipa vino u dve �a�e i bo�icu lekova u tanjir. Pije prvo jedan po jedan lek.)
NE�EDASEUDA: Ko je najlep�a, najlep�a devoj�ica?
Ne znam.
Pa ti! Ti si najlep�a devoj�ica, zar ne vidi�?
Ne vidim.
Onda pogledaj bolje. Ti si tatino zlato, tatina najve�a sre�a, tata te voli najvi�e na svetu celom.
A koliko me voli�?
Najvi�e na svetu.
A koliko je to? Ovoliko?
Vi�e �
Ovoliko?
Mnogo vi�e.
Ovoliko?
Toliko.
UDATA: Je l' spava�?
(Ne�edaseuda popije sve tablete i opru�i se kao balerina, jo� sedi, samo se opru�i.)
NE�EDASEUDA: Bi�u dobra, tata. Ne�u piti gazirano, pra�u kosu svaki dan, ne�u gaziti po blatu, ne�u �utirati drugu decu, ne�u lagati, ne�u mu�iti mamu, i�i �u u �kolu svaki dan. Samo nemoj da ide�. Tata? Gde si? Ne vidim te, ka�i ne�to da znam da si tu.
UDATA: To je kao kad nosi� tesne cipele, i najradije bi ih bacila u reku i hodala bosa, pustila da te kamen�i�i bockaju i da ti stopala pocrne od pra�ine... Ali bile su tako skupe i svi su ih hteli, a ba� si ti bila ta koja je uspela. I zna� da ti noge krvare ali previ�e si trpela dosad da bi samo zaboravila, previ�e je to ulo�enog truda da bi sad samo jednim potezom sve odbacila. Ispunjena, ja sam ispunjena �ena. Krvlju, �ilama, suzama i ostalim telesnim te�nostima. Nekad boli ali na kraju dana vidi� smisao. Vidim. Ja vidim smisao.
NE�EDASEUDA: Ne vidim te vi�e, tata.
UDATA: Spava�.
MU�: Ne spavam.
(Pali se ultrazvuk, Labilna gleda svoje dete koje je sada samo zrno �ivota.)
LABILNA: Vi�e nisam sama, mamice.
(Ne�edaseuda dune u sve�u, pada mrak. Vidi se jo� samo ultrazvuk.)

SCENA BR. 9
Lepa devojka, lepa, al� plasti�an �eludac

(Ne�edaseuda sedi u bolni�kom krevetu. Tu oko nje se muvaju Udata i Labilna. Malo sednu na krevet pa ustanu. Labilna sme da joj pri�e bli�e, a Udata se vi�e dr�i po strani.)
UDATA: I �to sad �uti�? Doktor je rekao da mo�e� da pri�a�.
LABILNA: Pa �ta bi ti da ti ka�e? Nije mi upalilo, jebi ga? Hvala za narand�e i cve�e?
UDATA: E, ti �uti, molim te. Tu pa�nju koja ti treba ne�e� tako dobiti, zna�?
(Labilnoj je te�ko. Prisustvo Udate joj smeta, shvaki njen napad shvata li�no i sad se van sebe bez oru�ija brani zastajkuju�i, mucaju�i, krajnje nespretno.)
LABILNA: Nemoj! Nemoj vi�e.
UDATA: Mislim da nije fer prema nama da tako samo sedi i �uti!
LABILNA: Ali, ali..
(Udata je i ne konstatuje, malo se gadi ljudi koji ispadnu iz ravnote�e, a sad su dve u istoj prostoriji. Ta hladno�a na Labilnu uti�e tako da se potpuno pogubi.)
LABILNA: Ona, ona, ona ima pravo i to je, to je, to je...
UDATA: Jao bo�e, samo nemoj vi�e da pri�a�. Ja sam samo ljuta. Stra�no sam ljuta. Ja ne znam... Za�to. Za�to je to uradila.
NE�EDASEUDA: Bolelo me.
UDATA: Pa si sunula tri kutije.
LABILNA: Lepa si, zna�?
(Ne�edaseuda se postidi i zarije glavu u ruke.)
NE�EDASEUDA: Ma nisam...
LABILNA: Jesi, jesi!
(Ne�edaseuda se tiho nasmeje. Aparat na Udatoj zapi�ti. Udata je o�ajna.)
UDATA: Toliko sam se trudila da budem dobra, da ve�bam svaki dan, da jedem zdravu hranu, da budem pristojna, toliko sam brinula, a za�to?
NE�EDASEUDA: Pi�ki mi se.
(Labilna brzo izlazi iz sobe.)
UDATA: Ma ba� me briga! Dosta je bilo... dosta sam se trudila, ne�u vi�e da se trudim, ne�u vi�e ni prstom da mrdnem...
(Udata otrgne aparat s ruke, baci ga na pod, izgazi i raspla�e se.)
NE�EDASEUDA: Nemoj da se nervira�. Kupi�emo ti neku doma�u �ivotinju, da ti pi�ti umesto alarma.
(Ulazi Labilna sva uzbu�ena.)
LABILNA: Pozvala sam sestru, sad �e da do�e.
(Udata ne pla�e vi�e iako je sva kenjkava. Zagledana je u svoj odraz u metalnoj �ipci na bolni�kom krevetu.)
UDATA: Mislim da �u do plasti�ara sad kad sam ve� tu. Da zaka�em dopunu.
(Labilna hoda pored nje, Udata je prati pogledom dok ne sedne na krevet.)
UDATA: Trebalo bi malo da smr�a�.
LABILNA: Trebalo bi da rodim.
UDATA: �ta da rodi�?
LABILNA: Ovo �to raste.
(Ne�edaseuda sva razne�ena gleda u Labilnu, Labilna gleda svoj stomak, Udata je prenera�ena.)
UDATA: Kako da rodi�?
NE�EDASEUDA: Bezbolno, uz epidural.
UDATA: A ko je otac? Gde je on sad?
LABILNA: Poginuo u ratu. Ubila ga neprijateljska bomba.
UDATA: Kakvom ratu? Mi vi�e ne ratujemo.
NE�EDASEUDA: Ima rat. Uvek negde na planeti ima bar jedno mesto gde se ljudi kolju. Uvek ima neki rat. Je l' tako?
LABILNA: Ima. I u tom je on poginuo. A voleo me. Bilo mi lepo s njim. A onda je poginuo. Pokazala bih vam sliku, al' nemam. Ni�ta nemam.
NE�EDASEUDA: Ima� bebu.
LABILNA: Meni dosta.
NE�EDASEUDA: Ima� nekoga o kome �e� da brine�. To je sasvim dovoljno.
UDATA: Vi ne pri�ate sada o ma�ki? Vi pri�ate o bebi, bebi, pravoj bebi?
NE�EDASEUDA: Mislim da sam se upi�kila.

SCENA BR. 10
Slomljena srca

(Udata ve�ba na steperu. Prepunila je usta pa li�i na lutke iz seks-�opova. Te�ko pri�a, ne mo�e sasvim da zatvori usta, jo� je otekla. Broji jedan, dva, tri, je'n, dva... Mu� zavr�ava svoj obrok. Svim silama se trudi da poka�e kako u�iva u hrani.)
MU�: Mmmmmmm... Ovo je fantasti�no!
(Udata ne reaguje, nastavlja da broji za sebe. S obzirom na njegovu teatralnost, jasno je svima osim njemu, da ga ona prosto ignori�e.)
MU�: Super si ovo smu�kala! Prste da poli�e�!
UDATA: Molim? Jesi ne�to rekao?
MU�: Ka�em, odli�na je klopa!
UDATA: Ne �ujem!
MU�: �ak si stavila i �e�er u kafu!
UDATA: Ne �ujem te!
(Mu�, i dalje razne�en, prilazi joj zavodni�ki. Ona ga gleda bledo, koncentrisana na svoje brojanje.)
MU�: Ka�em, skini slu�alice ako ho�e� da me �uje�.
(Udata kona�no odreaguje.)
UDATA: Molim? Nisam te �ula.. Ne�to si rekao?
(On je poljubi ovla�.)
MU�: �ime sam ovo zaslu�io?
(Udata silazi sa stepera i sada meri pritisak.)
UDATA: Koje?
(Mu� joj se pribli�ava kao zadovoljan debeli ma�or. Ona je i dalje hladna.)
MU�: Ovaj predivan obrok.
UDATA: Aaaaa! Dobar, je l' da?
MU�: Odli�an.
(Mu� je cmokne, dosta se udvarao, sad kre�e ponovo za nekim svojim mislima.)
UDATA: Ba� mi je drago �to si u�ivao... po�to je poslednji.
(Mu� se zagrcne od �oka.)
UDATA: Pu, pu, ne daj bo�e.. Poslednji od mene, na to sam mislila...
(Ovo promeni njegovu trasu.Udata sada uzima pe�kire iz ormara, skuplja stvar�ice koje su joj potrebne za tu�iranje.)
MU�: Za�to? Dosadilo ti kuvanje?
UDATA: Ne. Ja volim da kuvam.
MU�: Znam, zato te i pitam.
UDATA: Ho�u razvod. Zato poslednji. Logi�no, zar ne?
MU�: Kakav sad razvod?
UDATA: Pa sporazumni, nadam se.
MU�: Ne izmi�ljaj gluposti. Opet ti sa svojom dramom...
UDATA: Ja ne dramim, ko ovde drami? Ja mislim da sam jasna i da je to u redu.
MU�: Pa dobro, bubice, mo�da imamo ponekad neke nesporazume, ali to je sasvim normalno za dvoje odraslih ljudi, nije to ni�ta stra�no. Ja znam da te mo�da pogodilo ovo s bebom, ali sa�eka�emo malo, pa �emo ponovo poku�ati, nije ni�ta izgubljeno.
UDATA: Za mene je svako slede�e jutro koje po�ne tvojim bezizra�ajnim pogledom izgubljeno vreme. Ja sam ti dosadna, ne valja ti ni�ta �to ja radim, kako izgledam, kako se pona�am, u harmoniji smo ve�inu vremena, samo zato �to TI NIKAD NISI TU! Ili si na putu ili si na sastanku ili ima� neodlo�ne obaveze ili jednostavno �eta�. SAM!
MU�: Nisam znao da si toliko odlu�na u tome.
UDATA: E, pa jesam!
MU�: Dobro. Ja te jo� uvek volim i ja �u biti poslednji koji �e ti stajati na putu ka tvojoj sre�i...
(Mu� sad malo �mira tugu.)
UDATA: I ja tebe volim, bubice... Nemoj sad da misli� zato �to je ovako ispalo naglo, da su moja ose�anja prema tebi utihnula. Mi samo vi�e ne funkcioni�emo kao bra�ni par. To je sve. Volela bih da oboje budemo civilizovani u ovoj stvari. Evo, ja sam, sa svoje strane, potpuno spremna na kompromis. Ostani u stanu koliko god ti treba da se sredi�, da prona�e� ne�to adekvatno, i to stvarno mislim. Nedelju, dve, samo ka�i!
MU�: Ne razumem te ba�, molim te, pri�aj sporije.
UDATA: Ma mo�e� i mesec dana, samo mislim da je realno dovoljno i manje. Ali, ako ti ka�e� mesec dana...
MU�: Kakvih mesec dana? Ovo je moj stan, kakvih mesec dana?
UDATA: Mo�da se vodi na tebe, ali ovaj stan je zajedni�ka imovina, ako izuzmemo sve �to sam trpela dosad i emotivnu bol koju si mi godinama nanosio.
MU�: �ta si trpela? Ve� deset godina samo zate�e� dupe, �ta si to trpela?
UDATA: Trpela sam tvoje la�i, tvoje prevare jednu za drugom, sve sam �utke trpela, a sada ka�em, dosta je bilo! Ne�u vi�e! Ho�u moje kartice, ho�u da nikom ne pola�em ra�une, ho�u da se brinem o nekom i da dobijem ljubav zauzvrat � ali ti to nikada ne�e� razumeti. I ne mora�. Ba� me briga.
(Udata teatralno krene ka kupatilu.)
MU�: Bubi, ali ja bez tebe ne mogu da �ivim.
(Udata se okre�e i zacvili. Mu� pali plejer, po�inje muzika. Mu� se zavodni�ki pribli�ava Udatoj, pru�a joj ruku i njih dvoje ple�u, veoma romanti�no, pateti�no, teatralno, nelogi�no. Slu�amo bar�unasti glas Nine Simone:
�The look of love is in your eyes
a look your smile can't disguise
the look of love
is saying so much more than these words could ever say
and what my heart has heard, well it takes my breath away

I can hardly wait to hold you, feel my arms around you
how long I have waited
waited just to love you, now that I have found you
don't ever go

You've got the
Look of love, it's on your face
a look that time can't erase
be mine tonight
let this be just the start of so many nights like this
let's take a lover's vow and then seal it with a kiss�

Udata se odvaja od Mu�a, ponovo zakuka.)
UDATA: Ne verujem ti.
(Udata odlazi u kupatilo. Mu� ostaje nasred sobe, pomalo zate�en. Slu�amo pesmu do kraja:
�I can hardly wait to hold you, feel my arms around you
how long I have waited
waited just to love you, now that I have found you
don't ever go
don't ever go
I love you so...�


SCENA BR. 11
Do�ivotna garancija

(Udata sama.)
UDATA: Sanjala sam �udan san. Ju�e, mislim, mo�da pre neki dan. Mislim da sam sanjala.
U�asna je vlaga, ja u �oping molu, kupujem �pradine� cipele iz nove kolekcije na neverovatnom sni�enju. Prodava�ica provla�i karticu i ja mislim, to je gre�ka, svakog �asa �e shvatiti da je posredi neki administrativni nesporazum, jer cipele iz nove kolekcije ne mogu da ko�taju 500 evra. I �ekam, molim boga da samo pro�e, da mi d� KESU ve� jednom, a ta vlaga me ubija, nikad nisam osetila takvu vlagu, ode�a mi se lepi za telo, ne mogu da podnesem ni sebe ni druge. Dok to traje, shvatim da ne mogu da �ekam, moram u WC, poku�avam da istrpim, ali kartica ne prolazi.
(Kratka ti�ina.)
UDATA: Ne vredi, ne mogu vi�e da �ekam, ne mogu da mislim ni na �ta. Odjednom mi se ide u WC. Ako ostanem jo� sekund, usra�u se u ga�e, znam. Ostavljam stvari i kesu i karticu i sporu, usiljenu, ljubaznu prodava�icu, i otr�im da se spasem.
(Ti�ina.)
UDATA: I stvarno, lak�e mi je sad. Boli me dupe za sve, jednostavno mi je lak�e.
(Ti�ina.)
UDATA: I taman kad mi je lepo, pogledam u svoju ruku i shvatim da nema mog �tifanija�! Nestao je! Shvatam da je ispao u �olju, i hvata me panika. Srce mi lupa kao poludelo, znoj mi kaplje sa �ela i ne znam kako da zaustavim napad, a u isto vreme me hvata nepodno�ljiva tuga, bio je moj zauvek, a sada, jadni�ak, sija tako zarobljen u govnetu. Gledam tako u �olju i mislim, to je moj �tifani�, moja do�ivotna garancija, to je moje govno tu unutra. I tako, �ta �u, zasu�em rukave i bacim se u potragu.
(Udata gleda glupo ispred sebe.)
UDATA: I tu se probudim i shvatim da je tu. Na ruci je. I mislim, dobro je, sanjala si. Mislim da sam sanjala.

SCENA BR. 12
Novi po�etak

(Ne�edaseuda je u finom, tamnom, skupom donjem ve�u. Stavlja parfem, na licu ima samo podlogu za �minku, o�igledno je da se sprema dugo i temeljito, ho�e da sve bude savr�eno. Na vratima neko zvoni. Ne�edaseuda pogleda na sat, mo�da i promumla
�...zar ve�, mo�da samo pomisli. Hitro uzima sa stola min�u�e. Preveliki dijamanti se sijaju, samo ih cena spasava da ne budu potpuni ki�. Neko je nestrpljiv i sad lupa.)
NE�EDASEUDA: Momenat!
(Ne�edaseuda postaje nervozna. Do�ekana je nespremna. Nespretno name�ta min�u�e i pohita ka vratima. Ispred je Mu�. Sa mantila mu se cedi voda, lice mu je popuno mokro, kosa slepljena, pokisao je ko crkveni mi�. Izgleda toliko jadno da bi mu verovatno neko koga grize savest gurnuo si�u u dlan i pro�'o uveren da �e se time iskupiti.)
MU�: Ja do�'o.
NE�EDASEUDA: �ta �e� ti ovde?
MU�: �etao sam malo.
NE�EDASEUDA: Bio si u kraju.
MU�: Svratio da vidim kako si.
NE�EDASEUDA: Pa dobro sam. Hvala na pitanju. Kao �to vidi�...
(Pogleda u sebe ukazuju�i na neprikladnu ode�u.)
NE�EDASEUDA: Nije ba� dobar trenutak.
MU�: Izgleda� prelepo.
NE�EDASEUDA: Hvala.
MU�: Ja sam malo pokisao.
NE�EDASEUDA: To vidim. Izgleda� kao da si ispao iz Nojeve barke.
MU�: I jesam. Ispred su ostale �ivotinje. Samo ti fali�.
(Ne�edaseuda je potpuno smek�ala, sme�no izgleda taj gard koji jo� uvek dr�i.)
NE�EDASEUDA: Ja u�asno �urim. Uzmi pe�kir sam, sredi se malo i povuci se odakle si do�ao, mo�e?
(Ne�edaseuda nastavlja spremanje kao da Mu� nije u prostoriji. On uzima pe�kir, bri�e se i muva tu oko nje malo boja�ljivo, ali uporan da iskomunicira.)
MU�: Izlazi� nekud?
NE�EDASEUDA: Mhm.
MU�: S nekim?
NE�EDASEUDA: Aha.
MU�: Pol?
NE�EDASEUDA: Mu�ki.
MU�: Da.
(Mu� se rastu�i, nju to jo� uvek poga�a.)
NE�EDASEUDA: Za�to si do�ao?
MU�: Mislio sam...
(Mu� baca pe�kir na fotelju, i kao pogo�en lav ustremljuje se ka vratima, da ispred umre sam.)
NE�EDASEUDA: �ta si mislio?
MU�: Neke gluposti. Hvala ti za pe�kir. Idem.
NE�EDASEUDA: Stani. Ne mora� odmah da ide�. Nisam ljuta na tebe.
MU�: Nisi?
NE�EDASEUDA: Ne. Nisam ljuta.
MU�: Razvodim se. To je odavno zavr�ena pri�a. To zna�.
(Ne�edaseuda nastavlja da se �minka.)
MU�: Hteo sam samo da to zna�.
NE�EDASEUDA: Znala sam to.
MU�: Pa da... mogao sam da pretpostavim.
NE�EDASEUDA: Okej.
(Ne�edaseuda se kona�no okre�e ka njemu i gledaju se neko vreme. Gledaju se kao da se vole.)
MU�: Slu�aj, ne bih da pote�em pro�lost, ali ti i ja...
(Ona �eka �ta �e re�i, ali on odjednom gubi svu mo� deskripcije koja bi mogla da baci u nesvest.)
NE�EDASEUDA: Ti i ja, �ta?
MU�: To je bilo to.
NE�EDASEUDA: A �ta je ta�no to?
MU�: Ne�to �to se ne ponavlja, ne�to �to ne treba izgubiti. Ne�to �to se pamti. Ne znam kako se zove. Ne�to vredno.
(Gledaju se neko vreme, a onda Ne�edaseuda naglo kre�e ka svojoj torbici, vadi sve�anj izgu�vanih nov�anica i kao slepom prosjaku na ulici, tutne pare u �aku da bude sigurna da ne�e izgubiti milostinju.)
NE�EDASEUDA: Idi no�as u na�u sobu. �astim te. Dobre sam volje. Idi u na�u sobu, u na� hotelski krevet, u na�u hotelsku sobu. Ima� no�enje i doru�ak od mene.
MU�: I dalje se smuca� po hotelima.
NE�EDASEUDA: Ja sam �ena koju vole u nekim prostorijama koje se pla�aju. Pa to zna�! �to si se sad tako rastu�io?
(Mu� na izlasku kod vrata malo zastane, pomisli kako �e ga dokusuriti potez koji sledi � samo ako uradi to �to namerava, dotu�i �e sam sebe uz pomo� drugih, ako uradi � gotov je, zna. Stoji malo, napipava prsten koji stoji u d�epu, bez kutije, bez i�ega, prsten marke �tifani�, mo�da no�en, a mo�da i ne, ne znamo odakle mu, da li je, kada i od koga ga je kupio � znamo samo da je prsten identi�an onom koji na ruci nosi njegova �ena.
Premi�lja se, cela ova akcija je bolno besmislena a Mu� je svega toga jezivo svestan i zna da je ostavljanje prstena ipak poku�aj, kakav god ali poku�aj, i da je unapred osu�en na potpuni debakl i da nije morao ovoliko da se sroza, ali prelomi i prebrzo, kao da krade, ostavlja prsten na stolu kod vrata.
Mu� iza�e, ne okre�e se, ne gleda za sobom, �to je lepo, a ona gleda za njim pa sko�i da vidi �ta je to �eka � poruka ili sasu�eni cvet?
Uzima prsten, analizira, ni�ta ne prime�uje, �injenica da je neko ostavio prsten namenjen njoj � potpuno je prevazilazi. Suze koje joj navru na o�i ne do�u do obraza, verovatno ih mnogi ne bi ni primetili, ali ovaj predmet nepoznatog porekla bedno serviran � za nju zna�i vrhunac emotivnog, mo�da i �ivota uop�te. Ne mari ona za okolnosti, nikad nije bila formalista i zato sada stoji tako sama s tim prstenom, stavi ga na ruku i podrazumevaju�i pitanje, stavi sama sebi prsten na ruku pa ka�e:)
NE�EDASEUDA: Da.

LABILNA SCENA
Samo �to nije

(Labilna le�i prika�ena na CTG. �ujemo bebino srce kako kuca.)
LABILNA: Izvinite, je l' mo�ete da uti�ate ovo? Izvinite! Okej... misli na ne�to lepo. Sauna, ja le�im s pe�kirom na glavi, ne brinem, kosa mi je za�ti�ena, opu�tam se polako, toplo je, 80 stepeni, ugu�i�u se, su�avaju se zidovi a ne mogu da iza�em, ne, ne. To nije lepo. Ja sam na pla�i, pla�a je lepa, ja na pla�i, ostvarujem okeansku vezu s prirodom, ja na pla�i bezbri�na hodam po kamenju, kamen mi se zabode u petu, ne mogu da hodam, vu�em nogu kao u onom snu kad ne mogu da se kre�em, JE L' MO�E OVAJ ZVUK SAMO, MOLIM VAS! Misli na ne�to �to smiruje, jedan, dva, tri, ovce preska�u ogradu, ovce ska�u, ovca mi se kezi, tr�i prema meni, stani!
(Labilna poku�ava da meditira u ti�ini, ali se prene.)
LABILNA: Ah, kako je ru�no to �to sam pomislila sad za tebe. Lupaj, lupaj koliko ho�e�, mada bi moglo to i malo ti�e, ali ako ti misli� da treba tako glasno da kuca�, onda je to u redu, povla�im misao, molim te nemoj da umre� zato �to sam ja to sad pomislila. Malo me umorilo sve to �ekanje, ina�e radi �ta ho�e�, stvarno, ne�u da ti i�ta nare�ujem. Ovi su mene zaboravili ovde. IZVINITE, JA NE MOGU VI�E!

SCENA BR. 13
Supermen na pla�i

(Hotelska soba. Na sredini je veliki paket sa crvenom ma�nom, poklon od Ne�edaseuda. Mu� pali svetlo dok ulazi. Nosi malu torbu koju ostavlja pored vrata. Vidi poklon, pri�e, otvori. Iz paketa izviruje ve� naduvana lutka s porukom oka�enom oko vrata: TVOJA NOVA DEVOJKA.)
MU�: Moja nova devojka.
(Mu� se nasmeje: sam sebi se nasmeje, provu�e prste kroz kosu i stavi lutku da sedne lepo. Pre nego �to sipa viski, podigne fla�u ka lutki umesto pitanja. Lutka, naravno, ne odgovara. Mu� sipa sebi viski.)
MU�: Sigurno? Uop�te ne pije�?
(Mu� slegne ramenima, ispije �a�u, pa jo� jednu, pa jo� jednu. Sa �a�om seda pored lutke, namesti se udobno. Pogleda lutku, pa uzdahne.)
MU�: Sad dok sam dolazio, �ef me zvao da �ujem kako njegova nova riba dobro dah�e. I o�ekuje da se odu�evim. I ja, �ta �u, odu�evim se. Zove me tako svaki dan, zove me u pola no�i, �ta god da ga mu�i, on zove da mu�i mene. Zove kad ima zatvor, zove kad ima proliv, zove kad nije siguran oko boje i gustine, on zove mene. A ja, umesto da zavr�im s njim jednom zauvek � ja slu�am, ja se nerviram zbog njegovog problema sa svrabom u dupetu, zbog toga �to je njemu opet urastao nokat, zbog njegovih gljivica u ustima, sa svim NJEGOVIM dilemama i sumnjama JA SAOSE�AM. Boluje od insomnije pa me zove u tri ujutru da mu ispri�am ne�to da ga smiri. Ja onda vadim neku pri�u iz malog mozga, kupio sam zbirku viceva samo za te prilike. Da mu �itam, a najradije bi mu odsekao ruke da ne mo�e da okrene moj broj i jezik da ne znam �ta pri�a. Sanjam ga tako mrtvog svaku no� i probudim sam sebe koliko se smejem u snu, pa mi �ao �to sam se probudio, sanjam kako mu pi�am na grobu i sanjao bih ve�no, tako mi lepo bude, uvek bih mogao jo� pet minuta, uvek! Ali me onda on zove da pita koju kravatu da stavi: �traftastu ili zelenu?
(Mu� pije, njegov bes polako prelazi u rezignaciju.)
MU�: I to nema kraja, razume�? NEMA KRAJA. Moj �ef, meni, sutra da ka�e: �Kad zavr�i� s klijentom, do�i u ofis da mi popu�i� kurac�, ja bih zavr�io s klijentom, klekao i popu�io mu. Obrisao bih usta i vratio bih se ku�i, kod �ene. A �ena...
(Zastane, duboko i zabrinuto uzdahne. Sipa jo� jedan viski, popije ga.)
MU�: Ma, nije ni va�no.
(Eksira jo� jedan viski i pogleda u lutku.)
MU�: Ti ba� dobro slu�a�...
(Mu� se hvata za glavu, hvata ga umor, to i ka�e.)
MU�: Stra�no sam umoran. Umoran sam od svega �to radim zato �to se to od mene o�ekuje. Svi ne�to od mene o�ekuju. Razume�?
(Pogleda u lutku i nasmeje se ogor�eno. Ona ga razume. Popije jo� jedan viski.)
MU�: Au, dosta je bilo.
(A i nema vi�e viskija, sve i da ho�e jo�. Gleda u lutku tako, pa se malo razne�i.)
MU�: Mo�e� da stavi� glavu na moje rame ako ho�e�.
(Namesti lutkinu glavu na svoje rame. Pomiluje je po plasti�noj kosi.)
MU�: Lepo mi je sad s tobom.
(Namesti lutku da le�i pa legne pored nje.)
MU�: Rado bih sad vodio ljubav s tobom, celu no�, ali previ�e sam pijan. Ne�e� se ljutiti da samo le�imo i �utimo zajedno?
(Le�i s lutkom neko vreme.)
MU�: Spava mi se.
(Mu� ugasi svetlo, zagrli lutku i zaspi.)

SCENA BR. 14
Kolica

(Porodiljsko. Izgleda isto kao bolni�ka soba od pre. Na krevetu ovaj put le�i Labilna. Izgleda sli�no kao Ne�edaseuda posle prvog poku�aja samoubistva. Bleda. Bezvoljna. Iscrpljena. Kao krpena lutka sedi polo�ena na krevetu i gleda besciljno ispred sebe. Pored kreveta, s jedne strane su de�ja kolica koja Ne�edaseuda veoma entuzijasti�ni gura napred-nazad.)
UDATA: I? Jesi sre�na?
(Labilna pogleda u kolica kao da ne zna �ta ta�no da odgovori. Ne bi da ulazi u raspravu, principijelno zna �ta valja re�i u toj situaciji. Pa odgovori kako se o�ekuje.)
LABILNA: Jesam, jesam.
NE�EDASEUDA: Jesi video? Jesi video kako sija prsten? Skup je, zato tako sija. Ne! Ne �upaj prsten! NE!
(Ne�edaseuda istrgne svoju ruku iz kolica, na �ta beba po�ne da kri�i ko oparena.)
UDATA: Daj dete majci, �ta si ga spopala?!
LABILNA: Ne mora�, stalno pla�e, to ni�ta ne zna�i.
UDATA: Kako misli�, ni�ta ne zna�i?
NE�EDASEUDA: Imam sve pod kontrolom, ja sam kriva! Sve �u ja da sredim.
(Ne�edaseuda drma kolica jo� ja�e, �to bebi ili prija ili izaziva potres mozga, sve u svemu za�uti.)
NE�EDASEUDA: Eto! Spava beba, spava mala beba!
UDATA: Proveri samo da li di�e...
(�ujemo kucanje na vratima i iza velikog buketa cve�a, stidljivo izviri Mu�.)
MU�: Ja kasnim malo.
(Udata se odu�evi i uvede ga za ruku. Ostale dve drugarice se zamrznu od �oka.)
UDATA: Pozvala sam mog mu�a, da i on do�e, po�to dete nema tatu.
(Mu� se sad �okira i izleti mu, vi�e nego �to bi to svesno izgovorio.)
MU�: Kako nema tatu?
UDATA: Pa nema, vidi� da nema! Mislila sam da ipak do�e i neki mu�karac, to sam mislila. Uostalom, vi se i ne znate, red je da moja drugarica kona�no upozna i mog mu�a � bubi, ovo je �
(Labilna je prekine.)
LABILNA: Znamo se. Je l' tako?
(Neprijatna ti�ina.)
MU�: A da, ovo je cve�e za tebe.
UDATA: Ne razumem, kako se znate?
MU�: Slu�ajno, ne�to s posla.
UDATA: Moj mu� puno radi, je l' tako, bubi.
NE�EDASEUDA: Deluje iscrpljeno, da.
MU�: Dobro, bubice, nismo ovde zbog mene. Kako si ti? Kako se ose�a�?
LABILNA: Sve me boli, bradavice mi krvave, nemam dovoljno mleka, ne smem da se pomerim od �avova, pe�e me, povra�ala sam tri dana non-stop i pla�im se da li �u biti dovoljno dobra majka da od ovog komada mesa napravim �oveka. Brinem se, tako se ose�am.
(Beba po�ne da pla�e.)
LABILNA: Stalno pla�e.
UDATA: Ja mislim da usvojim jedno kad se budem ose�ala spremno naravno. Za sada nam je dobro i ovako. Je l' tako, Bubi?
MU�: Meni je uvek na odmoru dobro.
NE�EDASEUDA: Mora da si mnogo radio.
(Beba ponovo pla�e.)
LABILNA: Umukni vi�e!
(Ne�edaseuda i Udata sada �okirano gledaju u Labilnu. Beba i dalje pla�e. Ne�edaseuda malo se pribere pa svoju pa�nju, bar prividno, vra�a bebi.)
NE�EDASEUDA: �uti bebice, mama je umorna.
(I beba sad stvarno prestane da pla�e.)
UDATA: Bilo nam je lepo, beba je divna, zaista... A i ti si umorna...
NE�EDASEUDA: Mo�ete da idete samo ako ste videli moj novi �tifani�?
(Ne�edaseuda ispru�a ruku pokazuju�i svoj novi prsten, Labilna se sad prvi put nasmeje. Udata pogleda u svoj isti takav, a Mu� pokunjeno spusti pogled, neza�ti�en kao ova beba u kolicima.)
UDATA: Bubi, je l' idemo?

SCENA BR.15
Izbeljuju zube: kod ku�e, u autu, na poslu

(Mu� i Udata ve�eraju uz sve�e i cve�e.
Na izlazu iz bolnice stoji sama Labilna s bebom u naru�ju. Di�e ruku da zaustavi taksi.
Ne�edaseuda ma�e karmin nasred aerodroma. Sedi, �eka svoj let.)
LABILNA: Taksi!
MU�: Moram da idem.
(Udata ga ne konstatuje.)
NE�EDASEUDA: Karta tu. Nov�anik tu. Telefon tu. Jastu�i�... tu!
LABILNA: Pa upali lampu, majmune, ako ide� na poziv!
NE�EDASEUDA: Sve je tu.
UDATA: �ta je bilo, Bubice? Ne�to si rekao?
LABILNA: Jeste gospodine, moja beba.
NE�EDASEUDA: Mo�e �vaka, super. Ja ina�e izbegavam �vake, al' ovo pakovanje ne mogu da odbijem.
MU�: Zove me �ef da vidim njegov novi stan.
(Udata pali TV, ne konstatuje ga.)
LABILNA: Umro mu�, nema mu�a.
NE�EDASEUDA: A �to da se ne udam? Fin �ovek, tra�i �enu, preko interneta smo se upoznali. Pi�e divna pisma. Sa�eta, ali ubita�na. Svaki put se raspla�em.
LABILNA: Jeste lepa beba.
UDATA: Vidi �to je fina ova Sardinija. Mogli bismo tamo na odmor.
LABILNA: Samo dok ne zaraste ovo �to su sekli. Mu�nine, povra�anje, dispepsija, abdominalni bolovi, dijareja, gastrointestinalna krvavljenja, ptepti�ki ulkus, krvavljenje iz ulkusa, poreme�aji funkcije jetre, hepatitis, pankreas, svrab, osip ko�e, urtikarija, alopecija, eozinofolni pneumonitis, multiformni eritem Stevens-Johnsonov sindrom, fotosenzitivni dermatitis, glavobolje, vrtoglavice, sanjivost, poreme�aj sna, depresivne reakcije, mialgije, edemi, palpitacije, vizuelni poreme�aji, vertigo, preosetljivost prema svetlu, trombocitopenija, leukopenija, anemija, aplasti�na anemija, glomerulonefritis, intersticijalni nefritis, vizuelni poreme�aji, kognitivna disfucija i ostali ne�eljeni efekti su VEOMA RETKI. Toplo vam preporu�ujem!
NE�EDASEUDA: Jo� hirurg, moje omiljeno zanimanje!
LABILNA: Kako, ko �e da brine o meni.
MU�: Ne ljuti� se?
NE�EDASEUDA: Uvek kad sedim na aerodromu, sve mi se nekako �ini, ispliva�u! Ima nade. Ljudi �ive. Idu nekud, vra�aju se, grle se, vole se, sve ti pla�eno, sve lepo. Letimoooo! Eh, kad bi ceo svet bio jedan veliki aerodrom...
(Ne�edaseuda lupi jedan veeeeeliki balon �vakom.)
LABILNA: Kako, nema ko da brine o meni? Pa valjda imam bebu.
(Na TV- u spikerka �ita vremensku prognozu.)
UDATA: Kad se vra�a�?
(Dispe�erka na aerodromu najavljuje novi let.)
NE�EDASEUDA: Ovo nije moj let. Ovde se rastajemo.
MU�: Brzo se vra�am.

SCENA BR. 16
Vise�i epilog (mo�e, a ne mora)

(Svi stoje i jedu �okoladice. Uprt je prst u onog o kome se govori. Ne�edaseuda otvara svoj papiri� od �okoladice. Mu� upire prst u nju.)
MU�: Sa�eka�e� svoj let i vi�e se nikada ne�e� vratiti.
(Udata zavr�ava svoju �okoladicu i otvara papiri�. Ne�edaseuda upire prst u nju.)
NE�EDASEUDA: Svako jutro �e� re�i sebi: Mo�e to bolje.
(Labilna upire prst u Mu�a.)
LABILNA: Poginu�e� u ratu.
(Udata upire prst u Labilnu.)
UDATA: Ubi�e� se.
(Beba po�inje da pla�e. Ne�edaseuda iskora�i.)
NE�EDASEUDA: Za po�etak.
(Ne�edaseuda otvara jo� jednu �okoladicu. Beba pla�e sve ja�e. Ostali popiju po tabletu i ostanu da stoje tako kako su stajali.)

KRAJ
Copyright: Sterijino pozorje 1998-2008.