S C E N A ..
..� a s o p i s ..z a ..p o z o r i � n u ..u m e t n o s t
Novi Sad, 2008. broj 2-3 godina XLIV april-septembar YU ISSN 0036-5734


.UREDNI�TVO

DARINKA NIKOLI�
(glavni i odgovorni urednik)
SVETISLAV JOVANOV
KSENIJA KRNAJSKI
ALEKSANDAR MILOSAVLJEVI�
MAJA PELEVI�

sekretar redakcije:
VESNA GRGIN�EVI�

Tel. 021/6612-485 (redakcija)
Tel. 021/451-273 (prodaja)
Faks. 021/6615-976
E-mail: scena@pozorje.org.rs
AKCIJA: UGASITE I VI SVOJE LOKALNO POZORI�TE!
53. STERIJINO POZORJE
Aleksandar Milosavljevi� - (OPET) NA RASKRSNICI
Radoje �upi� - MERA ZA GLUMU
STERIJINE NAGRADE 53. STERIJINOG POZORJA
Olivera Milo�evi� - DIVIM SE JEDNOSTAVNOSTI
Olivera Milo�evi� - ZADOVOLJSTVO U POSLU � VELIKI LUKSUZ
Aleksandar Milosavljevi� - �UTI I GLEDAJ!
Nata�a Pej�i� - MA�ARSKO POZORI�TE NA BALKANU � KONTEKST KOJI OBOGA�UJE
Branka Krilovi� - POZORI�TE SE OSLOBA�A LA�NOG
Gordan Mari�i� - DAME OD DRAME
Nata�a Pej�i� - DOMA�A DRAMA OSTAJE TEMELJ POZORJA
Jelena Medi� - NOVE METODE NA NA�IM DRAMSKIM �KOLAMA
Milan Markovi� - U TRAGANJU ZA PRAVIM MODELOM
FESTIVALI
Igor Buri� - UTVR�IVANJE TRANSMEDIJALNOG
Olivera Milo�evi� - FORUM KREATIVNOSTI I SARADNJE
Iren Sadovska-Gijon - NIKADA ISTI
Dragan Batan�ev - JU�NIJE NE ZNA�I TU�NIJE
Branka Krilovi� - ZAR NA KOLENIMA, CARE?
Slavica Vu�kovi� - DVOR, A NA DVORU ...
SINTEZE
Barbara Orel - POZORI�TE U MEDIJSKI POSREDOVANOM SVETU
Milo� Lazin - VREME RE�IJE � RE�IJA VREMENA
DISKURSI
D�evad Karahasan - ZAPIS O GLUMI
Florans Dipon - ARISTOTEL I S JEDNE I S DRUGE STRANE
Bojan Munjin - FIGA U D�EPU
B. M. - PRED NOVOM PRILIKOM
TEATRALIJE
Jovan �irilov - PUTUJEM, MISLIM, OSE�AM
Kristina Dunjec � Joana Krakovska - POZORI�TE NALEVO
Elen Kunc - PISANJE O RATU U BIV�OJ JUGOSLAVIJI: EVROPSKO POZORI�TE NA TESTU SAVREMENE ISTORIJE
VESTI
PROMENE
UREDNI�TVO
RISTI�
EJDUS
MARINA
KOVA�EVI�
KNjIGE
Marta Frajnd - PUTOVANJE KROZ LAVIRINT
Svetislav Jovanov - NOVI INTERPRETATIVNI PROSTOR
IN MEMORIAM
�IVOJIN MILENKOVI� (1928�2008)
�ER� FEJE� (1927�2008)
JUZEF �AJNA (1922�2008)
�AJNA O SEBI
MARKO KOVA�EVI� (1954�2008)
MILORAD � MIDA STEVANOVI� (1939�2008)
DRAME
Neda Radulovi� - PAINKILLERS
Mihal Val�ak - IGRE U PESKU
Copyright: Sterijino pozorje 1998-2008.