NAZAD NA SADRZAJ  > > >
S C E N A : �asopis za pozori�nu umetnost
Novi Sad, 2008. broj 4 godina XLIV oktobar-decembar YU ISSN 0036-5734

Milena Minja Bogavac � Nagrada �Borislav Mihajlovi� Mihiz�
POSTMANIFEST

 

Mi
Jo� nismo slobodni
I nebo jo� mo�e
Da nam se sru�i na glavu.
Pozori�te je upravo stvoreno
Da nam to
poka�e.
Pravo pozori�te je surovo
Jer
Surovost u pozori�tu zna�i glad za �ivotom
Glad za pobunom
Protiv stvarnosti. (Antonen Arto)

�ivot je san, i san je �ivot. (Kalderon de la Barka)

Njemu,
Jer pozori�te je �ivo
Trenutno ali i stalno
Ne trebaju tutori i komandanti.
Ono je uvek mlado.
A mladost
Ne prepoznaje sebe
U bilo kojoj
U bilo �ijoj
Ugljenisanoj zastavi. (Andre Breton)

Ne prepoznaje sebe
U lakim komadima koji vam uljuljkuju svest
Jer, �ta vredi
Ta la�na slika
Kad vas u slede�em trenutku
Mo�e pogoditi komad vrelog olova pravo u �elo.
(Bertolt Breht)

Teatar cenzura mo�e samo da oja�a.
Cenzora da oslabi. (Piter Bruk)

Oni,
Koji su ga potpuno zabranjivali
Nestali su iz politike pre nego tre�erazredni, provincijski
glumac sa scene.
Dok god pozori�te izgleda
Kao sporedna stvar bez njega se ne mo�e. (Piter Bruk)

U pozori�tu se krije
Opasnost za vladara
ali i za one koji ne mogu da �ive �ivot
Ve� dizajn �ivota.
Za�to?
Zato �to se civilizacija bazira na razumu,
a gledalac ga ostavlja u garderobi. (Bertolt Breht)

Pro�lo je vreme
Kada je pozori�te pomagalo
Da se svet tuma�i.
Danas,
pozori�te treba da svet preobrazi
Da svest preobrazi.

Ono je hrabrost,
I mudrost
Da se prepozna istina
Ali i ume�e da se od istine stvori oru�je. (Bertolt Breht)

Postavljaju se pitanja.
Ne nude odgovori.

Zar da pozori�te misli umesto vas?
Zar da bilo ko misli umesto vas, u ime �ega, straha?
Da �e glumac pred vama
Nevidljivo pretvoriti u vidljivo. (Piter Bruk)

Straha od toga
Da jo� ne postoji
Ni jedan dokaz da zaista postojimo.
Da su mnogi pre nas postojali. (Ernst Toler)

A kad jednom otvorimo vrata percepcije vide�emo
stvari onakvima kakve su.
Beskona�ne. (Oldos Haksli)

Mo�ete uzeti bilo koji prazan prostor
I nazvati ga pozori�tem. (Piter Bruk)

Moramo ga sru�iti!
Ono te�i ru�enju.
Jer je trenutno. (Gordon Krejg)

Ako jednom pozori�te umre,
Stvarno umre
Onda �e umreti i �mrtvo� pozori�te,
U kojem je glavna dogma
Da treba igrati klasike i tu promene nema! (Piter Bruk)

Pozori�te umire i ra�a se.
Bez potrebe.
Iz poriva.
Kao i vi.

Da li vas je neko u�io da se rodite?
Da li vas je neko u�io da di�ete?
Vi di�ete bez i�ije pomo�i?
Pozori�te jednako disanje.

Prirodna funkcija. (Gordon Krejg)

Krug se zatvara.
Pravilan je,
Jedino u pozori�tu.

I danas, i sutra, i budu�nost! (Gordon Krejg)

Tek tada mo�emo po�eti! (Piter Bruk)

izbor i monta�a:
Milena Bogavac
Aleksandar Novakovi�
2004.

Copyright: Sterijino pozorje 1998-2008.