NAZAD NA SADRZAJ  > > >
S C E N A : �asopis za pozori�nu umetnost
Novi Sad, 2008. broj 4 godina XLIV oktobar-decembar YU ISSN 0036-5734

Festivali - 42. Bitef... kroz Kritiku koja hoda
Bojan �OR�EV
KKH � KRITIKA KOJA HODA

 

�kola teorije i kritike izvo�a�kih umetnosti

Urednici �kole: dr Ana Vujanovi�, dr Mi�ko �uvakovi�
Koordinator �kole: mr Bojan �or�ev
Voditelj radionice �Kriti�ke alatke za Kritiku koja hoda�: Isabel de Naveran (Bilbao) (uz podr�ku Instituto Cervantes Beograd)
Predava�i: dr Hans-Tis Leman (Frankfurt), Mi�ko �uvakovi�, Ana Vujanovi�, Florijan Malcaher (Grac) i drugi
Mentori kritika: Ana Vujanovi�, Bojan �or�ev
Polaznici: Jovana Duki� (Etnomuzikologija FMU, Teorija umetnosti i medija UU), Tamara �or�evi� (Grafika FLU, Teorija umetnosti i medija UU), Ana Isakovi� (Istorija umetnosti FF, Teatrologija FDU), Du�an Milojevi� (Sociologija FF, �enske studije), Aleksandra Pavlovi� (Pozori�na re�ija FDU, �enske studije), Dejan Popovi� (Politi�ke nauke FPN), Ivan Pravdi� (Dramaturgija FDU, Vi�emedijska umetnost UU), Sanela Radisavljevi� (Muzikologija FDU, Teorija umetnosti i medija UU), Nata�a Tepav�evi� (Slikarstvo FLU).

�kola teorije i kritike izvo�a�kih umetnosti KKH � Kritika koja hoda je zajedni�ki projekat TkH (Teorija koja hoda) platforme www.tkh-generator.net i 42 Bitefa. Ovaj projekat zami�ljen je, pre svega, kao podr�ka pojavi novih, neafirmisanih kriti�ara izvo�a�kih umetnosti i obezbe�ivanje prostora za njihov rad, ali i kao klju�na alatka u podizanju kvaliteta recepcije, kriti�ke refleksije i razvoju op�teg diskursa u vezi s Bitefom i, �ire, savreme nih izvo�a�kih praksi u doma�oj sredini. Program je realizovan kroz niz predavanja, jednonedeljnu radionicu �Kriti�ke alatke�, kao i intenzivan prakti�an anga�man u pisanju i objavljivanju kritika na blogu �kole http://bitefkkh.blogspot.com i u biltenu Bitefa (vi�e od 40 kritika za vreme trajanja Bitefa). �kola je za kratko vreme izazvala veliko interesovanje posetilaca Festivala i stru�ne javnosti, izbori iz kritika objavljivani su u Politici i Danasu, a video prilozi u �Hronici Bitefa�, RTS.
�Kritika koja Hoda� je koncipirana s namerom da bude samorefleksivna kritika koja se izme�ta iz uobi�ajenih okvira, otvara nove prostore delovanja i postaje zastupljena i dostupna svuda i svakome, sele�i se od mesta do mesta, od medija do medija, presre�u�i publiku i �itaoce i iznena�uju�i ih mestima i na�inima svog pojavljivanja: od �ivih kritika � prenos chat kritike posle svake premijere, preko bloga i dnevnih novina, intervjua i razli�itih ad hoc doprinosa u Biltenu, do video kritike koja je emitovana u Hronici Bitefa. Glavni cilj �kole jeste pro�irenje javnog polja delovanja kritike (kroz nove medijske alatke � internet, video itd.) kao i promena pozicije kriti�ara i kritike savremenih izvo�a�kih umetnosti iz vrednosne arbitra�e u aktivnu i interventnu praksu koja stupa u dijalog s delom kao ravnopravni sagovornik, koja ne 'kritizira' nego kreira. Izbor koji sledi upravo demonstrira �irok raspon ��anrova� i pristupa kritici savremenih izvo�a�kih umetnosti koji se podsticao i razvijao u �koli.

Copyright: Sterijino pozorje 1998-2008.