NAZAD NA SADRZAJ  > > >
S C E N A : �asopis za pozori�nu umetnost
Novi Sad, 2008. broj 4 godina XLIV oktobar-decembar YU ISSN 0036-5734

Festivali - 42. Bitef... kroz Kritiku koja hoda
Aleksandra PAVLOVI�
ZA�TO JE OVA �ENA NEMA?

 

Narodno pozori�te u Beogradu
Car Edip
reditelj: Vida Ognjenovi�

Imaginarni dijalog s Jokastom nakon izvo�enja �Cara Edipa�, u re�iji i adaptaciji Vide Ognjenovi�

Koncepcija same predstave koja se koncentri�e na odnos mo�i, manipulacije i dominacije u savremenom (politi�kom) dru�tvu, ne prelazi granicu reprodukcije mita i na taj na�in likove ove predstave i ne poku�ava da izvu�e iz sopstvenog kalupa koji im je dat. Postavlja se pitanje o zna�aju koje bi osavremenjivanje moralo da ima kada danas �itamo/gledamo Cara Edipa ili bilo koji drugi mit. �elela bih da Jokasta iskora�i iz fikcije, iz mita i uloge svedene na objekat u ovoj predstavi i pogleda Cara Edipa van scene, iz ugla subjekta, autora i, naravno, �ene.

� koja je uloga teksta/jezika u osavremenjenom Caru Edipu. Koliko u�estvuje u konstituisanju subjekta?

Slovo, kao i telo, tekstualno odi�e mirisom tela koje ne�to zna�i. Posebno nas op�injava tekstualno telo �ene. Moje telo teksta je bojno polje; u stvari trebalo bi da bude bojno polje. Ali, u ovoj predstavi, �ini mi se da nije. Moje telo je objektizovano i svedeno na privatno. Ja sam, dakle, samo �ena, supruga i, zanemarljivo, majka. Delujem iz senke, i ne pri�am mnogo. Ne pri�am, ali na taj na�in ipak progovaram, ne �govorenim� jezikom ve� novim izrazom koji mene govori (ozna�ava) pre nego �to uspem da ga izustim. Ja se tu ni�ta ne pitam.

� subjekt je instanca odre�ena spolja, ta�ka preseka realnog koje on sam nikad ne dose�e ali kojem se stalno vra�a, imaginarnog kao predstave koju gradi o sebi ali po�ev od ogledala (odraza u likovima koje sebi spolja pribavlja) i simboli�kog koje je izvan njega kao govor zakona kojem se on/ona pot�injava. Da li sebe vidite u ovom iskazu?

Ja jesam, bez pristanka na to, ogledalo ostalih likova i oni odre�uju moju spolja�njost. Ono �to postoji unutar te spolja�njosti ovde nije bitno. Ja sam �ena vladara i pot�injavam se zakonu koji je izvan mene. Ja sam privatno lice, bez prava na javno. Ipak, �elela bih da je to druga�ije, da polazim od sebe same i da iza�em iz mita kao univerzalnog metanarativa pretvaraju�i ga u narativ li�ne i kolektivne dru�tvene stvarnosti.

� ko je Jokasta van uloge majke i supruge? �ta je bila onda, a �ta (treba da bude) sad?

Jokastu vidim kao javnu li�nost, i li�nost za javnost, jednako bitnu kao Edip, kao Kreont. Nisam jedino njihova supruga, majka, sestra. Ne �elim da ostanem prepu�tena svojoj mitski predodre�enoj sudbini, ve� da aktivno u�estvujem u dru�tvenom i politi�kom �ivotu dana�njice. Da mi bude jasno ��ta se to ovde de�ava�.

� Jokasta, pored Edipa, ima i Antigonu, Ismenu, Eteokla i Polinika�

Da, ali njih ovde nema. Volela bih da znam za�to su danas zanemareni i koliko njihovo prisustvo u komadu mo�e i treba da bude va�no? Oni su reprezenti dru�tva koje snosi odre�ene posledice i koje mora preuzeti kolektivnu odgovornost � za pro�lost zbog budu�nosti. Izvan okvira mita, naravno.
Copyright: Sterijino pozorje 1998-2008.