NAZAD NA SADRZAJ  > > >
S C E N A : �asopis za pozori�nu umetnost
Novi Sad, 2008. broj 4 godina XLIV oktobar-decembar YU ISSN 0036-5734

Festivali - 42. Bitef... kroz Kritiku koja hoda
Du�an MILOJEVI�
AKO VAM SE APLAUDIRA, APLAUDIRAJTE! /
GENERALE, KUDA?!

 

Rote Fabrik Z�rich & dieproduktion GmbH
Z�rich, Switzerland
Kristof Martaler, Platzmangel (Manjak prostora)

AKO VAM SE APLAUDIRA, APLAUDIRAJTE!

Bye, bye friends / We�ve gotta go / It�s the end of our show... Ali, KUDA odlazimo? Po�uri, �i�ara do Visinskonizinske klinike Dr dr Blezija polazi svakog �asa! Ne �eli� valjda da je propustimo? �ula sam da tamo mo�e� da aplaudira� ako ti se aplaudira! Nije li to divno?

I tako su se na�li na klinici... Ili u spa centru? Ili je to neki sportski centar, s planinarskim zidom? Svakako su na nekoj planini; stigli su �i�arom, zar ne? Mada, neki religiozni mo�da bi potegli pitanje �istili�ta � predvorja u kom se odlu�uje kuda se ide dalje: raj ili pakao, gore ili dole. A, opet, platili su Arhangelu parcelu sa zanosnim pogledom, pa valjda svi odande odlaze u Raj?! Ili je to mo�da predvorje Pakla?

Meni je sve to nekako sumnjivo. Mada, kad razmislim, trebala bi mi liposukcija. Hmm... Vidi, tu su i �tarkovi i Kra�ovi! Kad se samo setim kako su se borili za tr�i�te. Usledio je manjak prostora... A zatim ratovi i strada nja... Se�a� se taktike generala Mladi�a? Bila je krajnje jednostavna, ali tako su�tinska: �Prvo napadni, pa onda pregovaraj!� Da, i �tark i Kra� tada su postali nenadma�ni, svako na svojoj strani. A vidi ih sad, nasmejani nazdravljaju jedan drugom!

Zna�, you can win if you want! Sve je na tebi. U tvojim je rukama kontrola nad tvojim �ivotom. Zato treba da brine� za svoju budu�nost. Eto, na primer, mo�e� da sa�uva� neki od organa, dok su jo� zdravi. Nikad se ne zna, mo�da ti zatreba. Hajde da se pomolimo. Cherry, cherry lady / like there�s no tomorrow / take my heart don�t lose it / listen to your heart... Pa da, ostavi�u srce na klinici!

A �ta nas �eka u Raju? �ula sam da Sveta Marta odli�no kuva. A i vino to�e d�aba! Jedva �ekam da vidim kako Irod kolje jagnje, mora da prave ne�to mnogo ukusno. Hajde, idemo! Svi su ve� u �i�ari, vreme je da se krene. Ali KUDA? Kako kuda? Po�uri, ne�e biti mesta! You can win if you want!
Ni�ta ne razumem.
A vi?


GENERALE, KUDA?!

Bye, bye friends / We�ve gotta go / It�s the end of our show... Najava kraja na samom po�etku? Politi�ka satira? Ali, kuda odlaze? Arhangel Gavrilo im savetuje: �Ulo�ite u onaj svet!� I oni prihvataju. Osniva se Visinko-nizijska klinika �Dr dr Blezi�.

Po�asni gosti, sponzori, sti�u �i�arom do klinike koja je izme�u zemlje i neba. Predvorje Raja? Ili Pakla? Smena asocijacija zbunjuje gledaoca tokom cele predstave. Reinterpretacijom i smenjivanjem Cherry Cherry Lady sa Malerovom (Mahler) �etvrtom simfonijom i Bahovom (Bach) Pasijom po Jovanu, protagonisti slave (ili �ale?) svoj (kvazi)�ivot.

Glavni protagonisti su parovi Etker (Oetker) i Maner (Manner) � porodice koje su se obogatile podr�kom Hitleru i nacistima. Me�utim, dovitljivo��u prevoditeljke, oni postaju porodice �tark i Kra�. Ve�tim potezom ostvarenje se alocira iz originalnog okru�enja u doma�i kontekst. Ovim gestom izmamljeni su osmesi na licima onih gledalaca koji su po�tovaoci politi�ki anga�ovanog teatra. Ali, uprkos po�etnom efektu, ubrzo dolazi do razo�aranja istog dela publike. Naime, prevoditeljka koja adaptira imena porodica, ne ide u tom postupku do kraja. U momentu kada jedan od protagonista citira nacisti�kog generala Romela (Rommel) � aktualizacija izostaje. Postavlja se pitanje za�to Romel ne bi bio zamenjen Ljoti�em ili Ratkom Mladi�em, na primer? Da li je stvar u razli�itim nivoima u suo�avanju s pro�lo��u izme�u �vajcarske (zvani�no neutralne u Drugom svetskom ratu, ali...) i Srbije? Dok Martaler (Marthaler) provocira one potisnute misli, u na�em prevodu one ostaju pod tepihom.

Ovo delo, s isprekidanom strukturom i uvek kontrastnim odnosom slike, gesta i songa, predstavlja dobar izbor ovogodi�njeg Bitefa. Ne samo zbog potencijala da isprovocira mnoga neugodna pitanja u na�em dru�tvu, ve� i zbog specifi�nog pozori�nog jezika koji Martaler ostvaruje u Manjku prostora. Iako postavlja scenu kao ogledalo u kom se publika ogleda, autor nas ipak duhovitim izvedbama songova li�ava mu�ninine suo�avanja sa samima sobom. Ali, koliko dugo �e nam izvedeni pop-hitovi dr�ati osmeh na licu?

Copyright: Sterijino pozorje 1998-2008.