NAZAD NA SADRZAJ  > > >
S C E N A : �asopis za pozori�nu umetnost
Novi Sad, 2008. broj 4 godina XLIV oktobar-decembar YU ISSN 0036-5734

Festivali - 42. Bitef... akcenti
Milan MARKOVI�
WELLNESS NACIZAM

 

Kristof Martaler � Manjak prostora (Brod Kolos, 18. 9. 2008)

Martaler u predstavi Manjak prostora daje sliku ure�enog liberalnog demokratskog dru�tva s njegovim potisnutim i svesnim (politi�nim i biolo�kim) sadomazohizmima, pre svega bave�i se pitanjima tela i prostora.
Za ovaj muzi�ko-scenski �kola�� nije va�no da li se odvija u spa-centru, bolnici ili negde drugde, ve� da kao odvojen, ogra�en, izdvojen prostor, u isto vreme funkcioni�e kao (VIP...) prostor dru�tvene elite i kao prostor ljudi koji su izgubili sve (koncentracioni logor?1).
I ovde se, kao i u stvarnom �ivotu, s promene paradigme sistema ka�njavanja, o kojoj je pisao Fuko � s dru�tva kontrole u kom se sve de�ava pred kamerom za nadzor2 � pa�nja skre�e na pop-evrovizijski trash spaktakl u kom svi u�estvujemo. Ni povremeni, veoma neprijatni trenuci iskliznu�a, kao kada bolni�ar, na po�etku predstave, grupu bogata�a koja je do�la na otvaranje spa-centra grubo svla�i, demaskira, skidaju�i im perike, �minku � sve �to je ih je �inilo onim �to jesu, ostaviv�i ih gole i poni�ene, ili povremeni poku�aji bekstva koji su brzo i efikasno spre�eni, ne uspevaju da promene blazirani ton koji ovaj prostor name�e. Zbunjenost na licima aktera kada iz situacije po�etne uniformnosti (uniformnost bundi) pre�u u logora�ku uniformnost (uniformnost tela), korespondira sa zbunjeno��u onog dela publike koji ne �eli, ili ne mo�e, da se prepozna u situaciji skidanja narcisti�nih maski i otkrivanja (�lepe�, �ru�ne�, debele, mlade, stare...) telesnosti.
I, zaista, za oba prostora koje je Martaler postavio na isto mesto � �spa-centar� i �koncentracioni logor�, zajedni�ko je to �to je u prvom planu telo � telo �oslobo�eno� drugih zna�enja, sadr�aja, osim biolo�kog (estetskog): grupa (debelih) organa oslobo�ena ljudskosti. Kada na po�etku predstave gole prido�lice bolni�ar vodi u sobe gde se doga�a �ne�to stra�no� (klistiranje, testerisanje kostiju � mu�enje logora�a ili plasti�na hirurgija?) i kada ta dva potpuno razli�ita politi�ka prostora budu postavljena jedan �preko� drugog, dobijamo dragoceno iskustvo koje ne upore�uje te dve situacije iz ugla objekta mengeleovskih eksperimenata, ve� se bavi isklju�ivo odnosima mo�i, dru�tvenim mehanizmom koji se pokazuje zapanjuju�e sli�an. Od tog trenutka, ovakvo �itanje predstave postaje mogu�e i, �to je jo� va�nije, veoma korisno za ��itanje� sveta koji nas okru�uje. �ak i (obrnuti) ritam predstave koja po�inje krajem � sna�an i zabavan po�etak koji kao da polako umire kako se predstava bli�i kraju (zbog �ega su mnogi u jednom trenutku po�eli da napu�taju brod) � nije uspeo da umanji zadovoljstvo posmatranja dvostruke igre.
Kada govorimo o odnosu mo�i, pogre�no je videti doktore, koji se pojavljuju samo u jednoj jedinoj sceni, kao �gornju stranu� tog odnosa. Mo�da bi to va�ilo za prostor konc-logora, ali dana�nja �gornja strana� je nevidljiva, sakrivena iza mre�e koju stvaraju �paketi� u ponudi zdravstvenog, obrazovnog, religijskog tr�i�ta, softveri za me�usobno nadgledanje i kontrolu, sistemi isklju�ivanja... Naravno, i dana�njem sistemu potrebne su hijerarhije (ne mogu svi biti doktori?), ali oni su tu neva�ni i samo igraju svoju (zamenjivu) ulogu: prikazani kao karikature monstruma-vampira, kao debili koji ponavaljaju nerazumljive re�i svog �efa.
Jo� jednu potvrdu da je Martaler dobro prepoznao aktuelna pitanja dobili smo i pre po�etka predstave. Po�to sam morao da se odvojim od drugarica koje, kao i veliki broj onih koji su ostali napolju, nisu uspele da u�u na predstavu (sa press propusnicama), nisam mogao a da se ne zapitam da li je i Bitef postao jedan od tih prostora, rezervisan za one koji mogu da plate ulaznice koje, iz godine u godinu, postaju sve skuplje i nedostupnije.

1 Ili, �to je mnogo aktuelnije u poslednje vreme � imigrantski logori, koji ni�u u mnogim zemljama EU. Tu se ljudi dr�e zatvoreni po nekoliko godina, bez su�enja i bez krivice, osim te �to su hteli da u�u u EU bez �papira�.
**link** www.kmii-koeln.de/ Kein Mensch ist illegal � K�ln
**link** www.justinjin.com/reportage/immigrants/index.html
2 �What are you looking at?�, Banksy

Copyright: Sterijino pozorje 1998-2008.