NAZAD NA SADRZAJ  > > >
S C E N A : �asopis za pozori�nu umetnost
Novi Sad, 2008. broj 4 godina XLIV oktobar-decembar YU ISSN 0036-5734

VESTI
 
MINJA

 

Milena�Minja Bogavac �etvrta je dramska spisateljica koja je dobila Nagradu �Borislav Mihajlovi� Mihiz�. Nagrada, koja se sastoji od nov�anog iznosa, umetni�kog predmeta, sve�ane povelje i �tampanja knjige izabranih drama, dobitnici je sve�ano uru�ena u Mihizovom rodnom mestu Irigu, 17. oktobra, na dan pi��evog ro�enja. O dobitniku te ugledne nagrade, koju od 2005. dodeljuju istoimeni fond i Srpska �itaonica u Irigu a pod pokroviteljstvom Izvr�nog ve�a Vojvodine i Ministarstva kulture Srbije, odlu�ivali su knji�evnik Ferenc Deak, reditelj Kokan Mladenovi� i teatrolog Svetislav Jovanov, kao predsednik �irija.
U obrazlo�enju odluke istaknuto je da se dramski opus Milene Bogavac �markantno izdvaja izuzetno bogatim senzibilitetom koji odra�ava duh vremena ali i izvornom te�njom ka radikalnom izrazu koji odra�ava duh modernog teatra�. �Njene drame oli�avaju faze jedne, istina tek profilisane ali nadasve ubedljive, potrage kako za istinom savremenog sveta tako i za iluzionisti�kom istinom scene. One emaniraju autenti�nu gamu emocija, razornu ironiju, eruditski kriti�ki duh i nesputanu te�nju za dramskim iskazom kao totalnim govorom�, navedeno je.
�iri je napomenuo da je ta mlada dramska spisateljica u svojim delima Nort fors, Crvena, Dragi tata, Gama kas i drugim, uspela da se predstavi �istovremeno kao na�a najapstraktnija i najdirektnija, ponajvi�e elitisti�ka, ali i najanga�ovanija moderna dramati�arka�.
Dodeljivanjem ove nagrade Mileni Bogavac, �iri je � naravno tek sticajem okolnosti � formirao svojevrsni, pri tom �enski, dramatur�ki �kvartet� koji bismo mogli nazvati: �4 M�! Naime, prethodne dobitnice su: Milena Markovi�, Maja Pelevi� i Marija Karaklaji�.
Milena Bogavac ve� je dobila i nekoliko drugih nagrada, a njeni dramski tekstovi prevedeni su na vi�e jezika, uvr�teni u antologije i predstavljeni na festivalima u Avinjonu, Njujorku, Londonu...

Copyright: Sterijino pozorje 1998-2008.