NAZAD NA SADRZAJ  > > >
S C E N A : �asopis za pozori�nu umetnost
Novi Sad, 2008. broj 4 godina XLIV oktobar-decembar YU ISSN 0036-5734

VESTI
 
NA�

 

Slavni igra�, koreograf i reditelj Jo�ef Na� izveo je premijerno svoju novu produkciju Sho-bo-gen-zo (Vidoviti putevi), 11. septembra u Domu umetnosti u Kanji�i.
Inspirisan delom starog japanskog zen majstora Dogena, Na� je re�irao jednosatnu plesno-muzi�ku predstavu u kojoj, pored njega, igra Sesil Loaje (Cecile Loyer) iz Francuske.
�lanovi ansambla su muzi�ari me�unarodne reputacije � �oel Leandr (Joelle Leandre) iz Francuske, koji svira kontrabas i peva, kao i ma�arski umetnik Ako� Selevenji (Szelev�nyi �kos) s duva�kim i udara�kim instrumentima. Njih dvojica uradili su muziku i aran�mane, video materijal je delo Ivana Atile, dizajner je Zoltan Bi�kei, a kostime i dekor kreirao je Na�.
Komad govori o naporima �oveka da usaglasi razli�ita vremena svih bi�a u jednu �istinitu harmoniju�. Zuimonki je klasi�na zbirka napisanih govora zen majstora Dogena. Njegove re�i prizivaju u �oveku �elju za istinom, navodi se u najavi predstave.
Predstava Sho-bo-gen-zo �e tokom jeseni gostovati u Ljubljani, Pe�uju i Budimpe�ti, a ve� su ugovorena izvo�enja na prole�e 2009. u Beogradu, Novom Sadu, Mariboru, Zagrebu, �eru i Debrecinu, a tokom godine i u Italiji i Francuskoj.
Ovaj projekat je koprodukcija s ma�arskim gradom Pe�ujem, koji �e biti kulturna prestonica Evrope 2010, beogradskom agencijom �Jugokoncert�, Umetni�kom radionicom �Kanji�ki krug� i francuskim Nacionalnim koreografskim centrom u Orleanu.

Copyright: Sterijino pozorje 1998-2008.