NAZAD NA SADRZAJ  > > >
S C E N A : �asopis za pozori�nu umetnost
Novi Sad, 2008. broj 4 godina XLIV oktobar-decembar YU ISSN 0036-5734

VESTI
 
BORIS

 

Boris Isakovi� je dobitnik presti�nog gluma�kog priznanja �Ra�a Plaovi�, koje se dodeljuje za najbolje gluma�ko ostvarenje na beogradskim scenama. Ova nagrada pripala je Borisu Isakovi�u za ulogu Orgona u predstavi Tartif, �. B. P. Molijera, u re�iji Egona Savina, Jugoslovenskog dramskog pozori�ta.

Isakovi� ve� ima nagrade �Milivoje �ivanovi� i �Milo� �uti�, a, kako sam ka�e, u toj �kolekciji� nedostaje mu jo� samo nagrada �Zoran Radmilovi�, pa da mo�e da se podi�i �svim glumcima�.

Dodu�e � ka�e on � imam i njega u ku�i. Dobila ga je Jaca (Jasna �uri�i�, supruga Borisa Isakovi�a, dobitnica �Radmilovi�a� za gluma�ku bravuru u predstavi Srpskog narodnog pozori�ta Ja ili neko drugi Maje Pelevi�, u re�iji Kokana Mladenovi�a).

Copyright: Sterijino pozorje 1998-2008.