NAZAD NA SADRZAJ  > > >
S C E N A : �asopis za pozori�nu umetnost
Novi Sad, 2008. broj 4 godina XLIV oktobar-decembar YU ISSN 0036-5734

IN MEMORIAM - Zaida Krim�amhalov (1936�2008)
 
NEZABORAVNA SARA

 

Zaida Krim�amhalov, prvakinja Drame Srpskog narodnog pozori�ta, preminula je 5. septembra, u 73. godini. Svestrana glumica uvek je donosila upe�atljiva ostvarenja koja je novosadska publika lepo primala, a jedna od njenih najuspe�nijih scenskih kreacija bila je uloga Sare u Sterijinoj Pokondirenoj tikvi, u antologijskoj predstavi u re�iji Dejana Mija�a. Za tu ulogu dobila je nagradu Udru�enja dramskih umetnika Srbije.
Po ro�enju Kragujev�anka (1936), od oca Hamzata, poreklom Gruzina, i majke Ljubice iz Kraljeva, detinjstvo je provela u �apcu, gde se i �kolovala.
U Novom Sadu je 1959. zavr�ila Dr�avnu pozori�nu �kolu kod dramskih pedagoga Jovana Konjovi�a i Dimitrija �urkovi�a, a prvi gluma�ki anga�man dobila je u Narodnom pozori�tu u Somboru, gde je provela �etiri sezone, da bi u Srpsko narodno pozori�te do�la u leto 1963.
Novosadska publika pamti�e je i po ulogama Bernarde Albe u Lorkinom Domu Bernarde Albe, tako�e u Mija�evoj re�iji, kao Melaniju u Srem�evom Pop �iri i pop Spiri, Gospo�u Mihajlovi� u Nu�i�evom Uje�u, Lizu u Zlim dusima Dostojevskog, Irinu u Tri sestre �ehova, kao i Katu u Ko�tani.
Nezaboravne �e ostati i uloge Julijane u Hedi Gabler, Marte u Arseniku i starim �ipkama, Gospo�ice Triki u O�evima i deci, Ane u Don �uanu u paklu, Maksimilijane u �enskoj podeli u komediji Maratonci tr�e po�asni krug...
Zaida Krim�amhalov je, pored ostalih, dobila i nagrade na Susretu vojvo�anskih pozori�ta, lista �Dnevnik�, za tuma�enje lika Sare u Pokondirenoj tikvi, na Sterijinom pozorju i Udru�enja dramskih umetnika Srbije.

Copyright: Sterijino pozorje 1998-2008.