NAZAD NA SADRZAJ  > > >
S C E N A : �asopis za pozori�nu umetnost
Novi Sad, 2008. broj 4 godina XLIV oktobar-decembar YU ISSN 0036-5734

Modeli pozori�nog organizovanja - stara i nova iskustva
Tekst iz Njujork Tajmsa
LO�A VREMENA, DOBRE CENE

 

Kultura ume da bude skupa, bez obzira na to u kom pravcu se kre�e berza Dau. Ali u vreme stezanja kai�a, cena u�ivanja u umetnosti u Njujorku mo�e delovati posebno obeshrabruju�e.
Uzmimo Brodvej, na primer. Prema Ligi Brodveja, koja predstavlja vlasnike pozori�ta i producente, prose�na cena pla�ena za ulaznice pro�le nedelje (po�etkom oktobra, prim. ur), iznosila je 76 ameri�kih dolara. Za mnoge predstave to je jedva dovoljno da vam obezbedi mesto u zadnjem delu balkona ili, u slu�aju obnove predstave Equus u Brodherst teatru, jedno od 52 mesta na bini...
Ili vi�e volite rock �n� roll? Cene pop koncerata vi�e su nego ikada. Dr�avni prosek za ulaznicu na ovogodi�nja zna�ajnija gostovanja iznosi malo vi�e od 67 ameri�kih dolara, izve�tava �asopis o trgovini �Polstar�, i � gle iznena�enja � Njujork je najskuplje tr�i�te u zemlji. Najvi�a cena za koncerte Nila Janga u Medison skver gardenu u decembru iznosi vi�e od 250 dolara, �to je cena istovetna svoti koju bi trebalo izdvojiti za najbolja mesta u Metropoliten operi.
Na sre�u po one koji �ele da zadr�e popunjen kalendar kulturnih de�avanja, ali �uju upozoravaju�e zvono koje poziva na �tednju � i za one me�u nama koji se ina�e te�ko odvajaju on novca � Njujork je i dom takozvane povoljne ulaznice, s �itavim dijapazonom raznih popusta, promocija i besplatnih poklona za sve � od javnih �itanja poezije u centru, do glamura opere u Linkoln centru.
Kejt D. Levin, na�elnica gradskog sekretarijata za kulturu, ka�e da su sni�enja sastavni deo temelja ekonomije umetnosti.
�Prihod od prodaje ulaznica �e uvek biti va�an�, ka�e gospo�a Levin, �ali �e pristupa�nost koja ide u susret vernim ljubiteljima biti prioritet ve�ini organizacija u vremenima ekonomske nesigurnosti�.
Evo nekoliko saveta o tome kako da izvu�ete najvi�e od svog kulturnog dolara.
Verovatno ni�ta ne simbolizuje zov njujor�ke industrije zabave bolje nego Brodvej, a pozori�ni svet ima najrazra�eniji sistem popusta.
Klasi�ni brodvejski spasilac novca je prodajno mesto TKTS, koje vodi neprofitna organizacija Fond za razvoj pozori�ta. S ulaznicama po cenama 25 do 50 posto ni�im, a ponekad i vi�e, ova organizacija ima lokacije na Tajms skveru i Saut strit siportu, a od jula i u centru Bruklina. U �etvrtak �e se njihov ganc novi objekat na Tajms skveru otvoriti s jo� jednim bonusom: kona�no �e primati i kreditne kartice.
Producenti sa Brodveja i Of-Brodveja tako�e se promovi�u i putem �sezone �tednje�; blokovi kupona, s �ak i do 55 posto popusta, distribuiraju se u novinama i mogu se na�i na internetu. Ovo je osmi�ljeno kao odgovor na pad posete pozori�ne publike posle 9. septembra, ka�e Nensi Kojn iz brodvejske reklamne agencije Serino Kojn, koja vodi ovaj program.
�Bili smo uznemireni �injenicom da je Njujor�anima trebalo ne�to vi�e od poziva �ulijanija da krenu u pozori�te�, ka�e gospo�a Kojn, govore�i o tada�njim uveravanjima gradona�elnika Rudolfa V. �ulijanija.
Pored toga, ve�ina brodvejskih predstava u ponudi ima i ulaznice za stajanje i kupovinu u poslednjem momentu pre po�etka predstave; nekolicina, uklju�uju�i �Avenue Q�, �Wicked� i �Hairspray�, svakodnevno organizuju nagradno izvla�enje za mesta u prvim redovima, po ceni ni�oj od 30 dolara. Sedenje na pozornici mo�e se na�i kod �Spring Awakeninga� ($40) i �Equusa�
($76.50 za ve�inu predstava)
Jo� jedna velika akcija u gradu je Besplatna no� pozori�ta, manifestacija koju na nacionalnom nivou organizuje �Theater Communications Group�. Nastala pre tri godine u Filadelfiji, San Francisku i Ostinu, dr�ava Teksas, ova manifestacija pro�irila se na 120 gradova, uklju�uju�i i Njujork, sada prvi put.
Postoji svojevrsni klasni sistem u ovoj igri popusta koji je naklonjen studentima i penzionerima � barem onima koji imaju vi�ak vremena.
Njujor�ka filharmonija prodaje ulaznice po ceni od 12 dolara studentima i nudi posebne povoljnosti za ljude iznad 65 godina starosti. U Karnegi holu, studenti mogu da se pretplate po ceni 15 dolara po koncertu, a i studenti i oni stariji od 65 mogu da u�u na neke koncerte za 10 dolara; studentska ulaznica za Dru�tvo kamerne muzike Linkoln centra iznosi 10 dolara na biletarnici na dan koncerta, ili upola cene ako se kupi unapred.
Fora je u tome da pra�enje svih pravila i rasporeda predstavlja bezmalo pa pravi posao. Studentske ulaznice za Filharmoniju idu u prodaju 10 dana pre koncerta, a karte za starije od 65, na dan koncerta, ukoliko nastup nije rasprodat; Karnegijevi popusti idu u prodaju na nedeljnoj bazi.
Studenti, i stariji od 65, ulaze u Bruklinsku muzi�ku akademiju 90 minuta pre po�etka koncerta, da bi dobili ulaznice po ceni od 10 dolara. Ali morate biti brzi da biste dobili posebna mesta po ceni od 20 dolara u Metropoliten operi, koja su u ponudi za sve nastupe od ponedeljka do �etvrtka. Ona izlaze u prodaju dva sata pre nastupa, a red po�inje da se pravi rano za najpopularnije programe.
�Dance Theater Workshop� nudi 40 procenata popusta za studente i starije od 65, kao i za umetnike izvo�a�e koji bi trebalo da prika�u neki dokaz o kreativnom zaposlenju (kritiku, na primer).
Pravila su �ak i komplikovanija na Brodveju.
Za Bu�enje prole�a, na primer, studentske ulaznice u poslednjem trenutku idu u prodaju svakog dana kada se otvori biletarnica, ali za 39 stepenica budite tamo dva sata pre podizanja zavese; Mamma Mia! ima povoljne ulaznice za kupovinu u poslednjem trenutku, ali samo sredom i �etvrtkom. Iste ulaznice za �ikago mogu se nabaviti za svako izvo�enje osim subotom uve�e, a i ne morate biti student... Jeste li sve pohvatali?
Popusti su u redu, ali ni�ta nije bolje od besplatnog. Pored akcije Besplatna no� pozori�ta, postoji i �itav niz svetskih umetni�kih doga�aja koji se u Njujorku mogu dobiti gratis.
Kulturni odbor donjeg Menhetna, u okviru svoje �Poems & Pints� serije predstavlja zna�ajnije ameri�ke pesnike u lokalu �Fraunces Tavern�, jednoj od najstarijih zgrada na Menhetnu.
�Joe�s Pub� slavi deseti ro�endan sa deset besplatnih doga�aja, a �kola D�ulijard nudi �itavo obilje besplatnih koncerata.
Ljubitelji likovne umetnosti imaju posebnu sre�u. Galerije se mogu razgledati besplatno, a za Metropoliten i Bruklinski muzej, izme�u ostalih, pla�anje ulaza preporu�eno je ali ne i obavezno. Mnogi drugi muzeji nude popust za posete u odre�eno vreme: na primer, petkom uve�e, Dru�tvo Azija je besplatno, Gugenhajm se pla�a upola cene, a u Vitniju mo�ete platiti koliko �elite. Mo�da je prerano za mnoge umetni�ke organizacije da izmere kako �e nedavni ekonomski poreme�aj uticati na posetu i prodaju, i da odlu�e kako �e reagovati. Neke organizacije zapo�inju programe pomo�i ugro�enima: u odgovor na lo�e vesti sa Vol strita, �92nd Street Y� je u svom novom gradskom ogranku, 92YTribeca, standardnom programu dodao savetovanje u vezi s karijerom.
Ali za najve�e posve�enike u potrazi za povoljnijom cenom kulturnih de�avanja, dobra varijanta je dobra varijanta, bez obzira �ta se de�ava na polju ekonomije.
Ispred Metropoliten opere, jednog popodneva ove nedelje, stotinak ljubitelja stalo je u red za mesta najbli�a orkestru, po ceni od 20 dolara za �trausovu Salomu � sedi�ta koja normalno ko�taju i do 175 dolara.
Oni su kupili knjige i �asopise da �itaju dok �ekaju ulaznice na rasprodaji, koje u prodaju izlaze u 6h. Sedamdesetogodi�nja Linda Laris, izjavila je da ide u operu oko pet puta u sezoni, i to s popustom kad god mo�e.
�Ovo su jeftine ulaznice�, rekla je. �Zbog njih smo tu.�

(New York Times, autor BEN SISARIO) S engleskog prevela Lidija KAPI�I�

(Prim. ur: Iz teksta, koji je u New York Times-u objavljen 10. oktobra 2008, izostavljene su neke vrlo konkretne informacije: adrese, web adrese... koje u kontekstu na�e teme, a i na�eg prostora, nemaju bitan zna�aj)
Copyright: Sterijino pozorje 1998-2008.