S C E N A ..
..� a s o p i s ..z a ..p o z o r i � n u ..u m e t n o s t
Novi Sad, 2008. broj 4 godina XLIV oktobar-decembar YU ISSN 0036-5734


.UREDNI�TVO

DARINKA NIKOLI�
(glavni i odgovorni urednik)
SVETISLAV JOVANOV
KSENIJA KRNAJSKI
ALEKSANDAR MILOSAVLJEVI�
MAJA PELEVI�

sekretar redakcije:
VESNA GRGIN�EVI�

Tel. 021/6612-485 (redakcija)
Tel. 021/451-273 (prodaja)
Faks. 021/6615-976
E-mail: scena@pozorje.org.rs
POSTMANIFEST
MODELI POZORI�NOG ORGANIZOVANJA
Aleksandar Milosavljevi� - PREKI NALOG VREMENA
Darko Luki� - OSNOVNI PROBLEMI KAZALI�NE (POST)TRANZICIJE
Vitomira Lon�ar - KAZALI�NA TRANZICIJA U HRVATSKOJ � ZAKONSKI ASPEKT
Tekst iz Njujork Tajmsa - LO�A VREMENA, DOBRE CENE
Janko Ljumovi� - REDIZAJN POZORI�NIH MODELA � DILEMA ILI KONKRETAN PROJEKAT?
Simona Semeni� - ORGANIZACIJA I SAMOORGANIZACIJA U SLOVENA�KOM POZORI�TU
Milivoje Mla�enovi� - PROVINCIJSKA BOLEST SRPSKOG POZORI�TA
Jovan �irilov - GLOSE O NARODNIM I NENARODNIM POZORI�TIMA
Ivan M. Lali� - NOVI POZORI�NI MODELI
Dragan Klai� - LO�I REZULTATI TRANZICIJE � NOVE PROMENE NA OBZORJU
FESTIVALI / 42. BITEF
Bojan �or�ev - KKH � KRITIKA KOJA HODA
Sanela Radisavljevi� - TELA BEZ DU�A
Tamara �or�evi� - DVA VI�ENJA NEKOG KOGA NEMA
Aleksandra Pavlovi� - ZA�TO JE OVA �ENA NEMA?
Du�an Milojevi� - AKO VAM SE APLAUDIRA, APLAUDIRAJTE! / GENERALE, KUDA?!
Nata�a Tepav�evi� - KREIRANJE PERCEPCIJE
Ana Isakovi� - HIPNOTISANA SLOBODA
Milan Markovi� - WELLNESS NACIZAM
Aleksandar Milosavljevi - DOBRODO�AO
Igor Buri� - POETIKA STVARNIH DE�AVANJA - intervju s Andra�om Urbanom
Maja Pelevi� - POTRAGA ZA IZGUBLJENIM VREMENOM - intervju s Katarinom Pejovi�
FESTIVALI / 6. FESTIVAL SVJETSKOG KAZALI�TA, ZAGREB
Jelena Gajevi - IGRE PORE�ENJA
Jelena Gajevi - ESENCIJA LJEPOTE JE NE�TO VRLO LJEKOVITO - intervju s Janom Fabrom
DISKURSI
Barbara Orel - GERILSKI INTERNETNI PERFORMANS
Vesna �drnja - NEVIDLJIVI GLUMAC
TEATRALIJE
Bla� Lukan - IME U PERFORMATIVU: PROJEKT JANEZ JAN�A
Ana Isakovi� - RE�IJA JE SVJETONAZOR - intervju s Dinom Mustafi�em
VESTI
MINJA
NA�
BORIS
U�ICE
KNjIGE
Ljiljana Pe�ikan-Lju�tanovi� - VI�E OD REKONSTRUKCIJE
Miroslav Radonji� - LOGIKA SPIRALE
Aleksandra �uri�i� - IGRA SKRIVANJA I RAZOTKRIVANJA
Milivoje Mla�enovi� - BDENJA JEDNOG POZORI�TNIKA
IN MEMORIAM
ZAIDA KRIM�AMHALOV (1936�2008)
DRAME
Milena Z. Bogavac - BALERINA / GAMMA CAS
Goran Fer�ec - PISMO HEINERU M.
Copyright: Sterijino pozorje 1998-2008.